Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag på vårsamling Heia den 12. april 2013. Bakgrunn Utviklingen fra 1994 til i dag 1994: 8 st 8 stillinger direkte knyttet til skogbruk 2013: 6 stillinger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag på vårsamling Heia den 12. april 2013. Bakgrunn Utviklingen fra 1994 til i dag 1994: 8 st 8 stillinger direkte knyttet til skogbruk 2013: 6 stillinger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag på vårsamling Heia den 12. april 2013

2 Bakgrunn Utviklingen fra 1994 til i dag 1994: 8 st 8 stillinger direkte knyttet til skogbruk 2013: 6 stillinger i alt 3 -3,5 stilling direkte knyttet til skogbruk Med «andre» oppgaver menes: jordbruk, husdyrbruk, miljøspørsmål, vilt, innlandsfisk, motorferdsel, hytter og utmarksbasert reiseliv, arealdisponeringssaker og annen type administrative oppgaver. Parallelt med denne utviklingen har skogeiersamvirket, øvrige virkeskjøpere, bruksskogene, Statskog, skogselskap, FM redusert sine staber (og endrede roller) Adm skogVeiledning og pådriving Adm skog «Andre» oppgaver. v&pv&p

3 Administrative oppgaver er «fordoblet» og kompleksiteten har økt vesentlig Ny skoglov (2006) – kommunen er skogbruksmyndighet Miljøforskriften (bærekraftforskriften) Forskrift om NMSK-midlene Utarbeidelse av tiltaksstrategier og retningslinjer (kontakt utvalg og politisk behandl) Forskrift om Skogfond Forskrift om planlegging og bygging av landbruksveger Saksbehandlingstid fordoblet (tar fra ½ til 2-3 år) (må kunne, og forstå regelverket) Naturmangfoldloven Ovennevnte medfører omfattende saksbehandlings- og forvaltningsmessige oppgaver for kommunene. Herunder også forhåndsgodkjenninger og høringer, kontroller og oppfølging (også i felt). Miljøhensyn vektes stadig sterkere i all saksbehandling. Det meste skal inn i kommunal saksbehandlingssystem, inkl. evt. politisk behandling. Nye begrep: Nøkkelbiotoper, MiS-figurer, prioriterte og rødlistede arter, rødlistede og utvalgte (og «andre») naturtyper, kystgranskog, kulturminner, vernskog, hønhauk og ikke minst INON (Inngrepsfrie naturområder i Norge) for å nevne de mest vanlige eksempler Ekstra oppgaver fra FM Oppfølging av oppgaver «utenpå» det som følger av kommunens ansvar som skogbruksmyndighet (som rapportering, godkjenning og kontroller, også i felt)

4 Skognæringas «status» før og nå 1994: 2013: Miljø- fokus Dagens skogbruk MILJØ: Utdanning, bemanning, forskning, politisk fokus, forvaltning og miljøorg. SKOGBRUK :Næringsaspektet I FOKUS, utdanning, bemanning, forskning, politisk fokus, forvaltning og veiledning

5 Hvilke behov har næringa framover? Gode rammevilkår Generell kompetanseheving Nyrekruttering – flere i skogbruksutdanning Skogfaglig veiledning til skogeiere og øvrige aktører God kvalitet på tjenestene Rask saksbehandling i forvaltningen Mer ressurser til veiledning og pådriveraktivitet Større stillingsprosenter på skog i kommunene? «Spissing» av den menneskelige ressursen – bedre tjenesteproduksjon – mer igjen for pengene

6 Målene for IN Økt aktivitet og verdiskaping Avvirkning 138 000 m3/år Tynning 12 000 m3/år Planting 930 000 pl/ år Energiflis 3 500 m3/år Ungskogpleie 14 000 da/år Nybygging av skogsbilveger 8 000 m/år Ombygging av skogsbilveger 13 500 m/år Nybygging av traktorveger 7 000 m/år

7 Hvordan kan kommunene i IN bidra? Kommunene kan bidra til økt tjenesteproduksjon/ og veiledning med god kvalitet og høynet kompetanse gjennom forpliktende samarbeid kommunene i mellom: Øke stillingsprosentene på skog? Spesialisering/funksjonsdeling av ulike fagområder? Delvis sammenslåing, fortsatt med funksjonsdeling? Eller full samlokalisering?

8 Eksempler på modeller: Spesialisering/funksjonsdeling: Skog-skjøtselSkogsveger Resultatkontr. Skogøkologi og biologi Driftsteknikk «Miljøjuss»

9 Eksempler på modeller: Delvis sammenslåing, med spesialisering/funksjonsdeling: Miljøjuss» Skogsveger og Skog-skjøtselResultatkontr. Driftsteknikk «Skogøkologi og biologi

10 Eksempler på modeller: Full samlokalisering (med kontordager i «heimkommunen») Sterkt fagmiljø

11 Hvilken sammenheng har så dette med Skognæringa i Indre Namdal? Adm skogVeiledning og pådriving Adm skog «Andre» oppgaver. v&pv&p Adm skogV &P «Andre» oppgaver. V & P og overgr Skognæring i IN

12 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Foredrag på vårsamling Heia den 12. april 2013. Bakgrunn Utviklingen fra 1994 til i dag 1994: 8 st 8 stillinger direkte knyttet til skogbruk 2013: 6 stillinger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google