Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontroll av foryngelse Skogsamling på Heia 12. April 2013 Fylkesskogmester Rune Saursaunet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontroll av foryngelse Skogsamling på Heia 12. April 2013 Fylkesskogmester Rune Saursaunet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontroll av foryngelse Skogsamling på Heia 12. April 2013 Fylkesskogmester Rune Saursaunet

2 Tre typer av kontroll Resultatkontroll av foryngelse Kontroll av foryngelsesplikten (Brekk-lista) 10 % kontroll av tilskuddsutbetaling

3 Resultatkontroll Resultatkontroll for skogbruk og miljø er et opplegg for å fange opp effektene av skogpolitikken slik at skogene forvaltes på en bærekraftig måte. Opplegget skal gi en status på nasjonalt nivå, og være grunnlag for å vurdere om regelverk og virkemidler i skogpolitikken fungerer etter hensikten. Kontroll av hogst gjennomført for 3 år siden.

4 Forts. resultatkontroll Skjema med 53 spørsmål: – 14 data om bestandet – 12 om miljøhensyn og kulturminner – 5 om voksestedet – 12 om hogst og foryngelse – 8 om foryngelsens tilstand – 2 om oppfølgende skogkulturtiltak

5 Forts. resultatkontroll SLF trekker ut 120 felt i NT hvert år som skal kontrolleres. Felt legges ut i webskas for hver enkelt kommune eller i øks, rapport nr 31. Større skogeiere med flere hogster. Se øks rapport nr 33. Viktig at alle felter blir trukket tilfeldig.

6 Forts. resultatkontroll Kommunen legges elektronisk inn resultat senest før jul. Utgåtte felt skal også rapporteres. Færre spørsmål (kun 12 spørsmål), men årsak til omdisponering skal gis. Lovpålagt oppgave gjennom NMSK- forskriftens §12

7 Foryngelsesplikten. Noe annet enn resultatkontrollen. Ren kontroll av foryngelsesplikten i berekraftforskrifta: «§ 15. Tilsyn og opprettande tiltak Kommunen skal føre tilsyn med at føresegnene i denne forskrifta og vedtak fatta med heimel i den blir følgt. Kommunen skal ved stikkprøver kontrollere om nødvendige foryngingstiltak er gjennomførde og om forynginga er tilfredsstillande etablert, jf. § 7 og § 8. Fylkesmannen kan gi utfyllande retningsliner for slik kontroll. Dersom eit skogbrukstiltak har ført med seg vesentlege skadar for naturmiljøet eller friluftslivet, kan kommunen påleggje skogeigaren å utføre opprettande tiltak.»

8 Foryngelse i tide

9 Foryngelsesplikten Departementet var ikke fornøyd og sendte ut brev (Brekk-brevet) sommeren 2010. Ordning i tre år med sentralt uttrekk og standardisert opplegg. Skogeiere som har avvirka, men ikke registrert planting i skogfondsregisteret. Kommunen må sjekke ut om lista stemmer. Dersom kurant årsak ikke finnes må foryngelsesplikten følges opp til planting er gjennomført.

10 Foryngelsesplikten Nytt og forbedret opplegg i år. Kommer en elektronisk modul i stedet for excelarket. Testes ut nå av forsøkspersoner. MERK: -Foryngelsesplikten gjelder alle. Også de som ikke blir trukket ut av SLF-opplegget.

11 Når er foryngelsesplikten innfridd? For gran: G26-G20G17-G14G11-G6 Tilrådd plantetal pr. dekar 300-180230-130140-60 Minste lovlege plantetal pr. dekar 15010050

12 10 %-kontrollen Av skogkultur-, miljø- og bioenergitiltak jf § 4, 6 og 8 i NMSK-forskriften skal kommunen kontrollere minst 10 % av de som får tilskudd. Slik tilskuddskontroll er hjemlet i NMSK- forskriften og spesifisert i tildelingsbrev fra SLF. Husk å krysse av for gjennomført kontroll i webskas. 10 % av søknadene om tilskudd til planting skal kontrolleres. Husk dokumentasjon på papir.

13 Når kan tilskudd utbetales? Er foryngelsespliktens minimumstall nok til å få tilskudd? § 4 i NMSK-forskriften: «For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog kan det gis tilskudd til ungskogpleie og andre kvalitetsfremmende tiltak» FMLA mener: Standard utplantingstall er kvalitet. Pluss-minus tilfeldig avvik. (20 %)

14 Kombinert kontroll Teoretisk sett: Bestand hogd for tre år siden som plantes i år…-tre kontroller Sjekk dette. Se gjennom lista for resultatkontroll og foryngelsesplikt opp mot de som trekkes ut til tilskuddskontroll. Ok at samme bestand kontrolleres samtidig. Spart tid.

15 Skogoppsynet er myndigheten og må sette av nok tid til kontroll!


Laste ned ppt "Kontroll av foryngelse Skogsamling på Heia 12. April 2013 Fylkesskogmester Rune Saursaunet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google