Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kystskogbrukets muligheter i framtida Landbruksseminar i Nordland ” Fremtidsbonden i lokalmiljøet ”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kystskogbrukets muligheter i framtida Landbruksseminar i Nordland ” Fremtidsbonden i lokalmiljøet ”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kystskogbrukets muligheter i framtida Landbruksseminar i Nordland ” Fremtidsbonden i lokalmiljøet ”

2 Medlemsorganisasjon for skogeiere fra Møre og Romsdal til Troms Organiserer 8000 skogeiere tilknyttet 97 lokale skogeierlag

3 ALLSKOG Omsetning ALLSKOG BA:543 mill kr Totalomsetning konsern:649 mill kr Tømmeromsetning: 831 000 m 3 Egenkapital:137 mill kr Herav andelskap.: 80 mill kr Antall eiere: 8 000 Ansatte: 88 Herav skogsarb.: 11

4 Skogeiere i ALLSKOG i Nordland ALLSKOG har 16 lokale skogeierlag i fylket, med til sammen 740 skogeiere som andelseiere. -404 leverte tømmer siste år. De største skogeierlagene er Rana og Vefsn/Drevja med over 100 medlemmer hver. De minste er Bodin, Skjerstad/Beiarn, Sørfold/Fauske og Vesterålen med under 20 medlemmer hver.

5 87 078 m3 (ca 2500 tømmerbiler m/ henger) - til en samlet verdi på 25,4 mill kr. Potensialet framover er stort. Tømmer omsatt gjennom ALLSKOG i 2009 fra Nordland

6 Skognæringas andel av BNP i fylkene

7 ALLSKOG på offensiven Vesentlig bedring fra finanskriseåret 2009. Til tross for svak lønnsomhet i papirbransjen og fortsatt lav aktivitet i byggebransjen, utviklet tømmermarkedet seg svært positivt i 2010. Prisøkning på alle sortiment, gjennomsnittspris på kr. 325 pr m3, en oppgang på 20 kr m3 fra 2009. ALLSKOGs omorganisering har vært avgjørende for godt resultat i 2010. Resultat 2010 Omsatt trevirke: 831 000 m3 (132 000m3 mer enn i 2009) Driftsresultat: 8,4 millioner kroner Årsresultat: 34, 7 millioner kroner Alle datterselskap går med overskudd, til sammen drøyt 8 mill kr. Styret har foreslått utbytte til andelseiere: 3% av innskutt andelskapital.

8 Prognoser 2011 Betydelig prisoppgang på massevirke i Norge i starten av 2011 Noe mer utfordrende marked for sagtømmer på begynnelsen av året, men håp om at dette tar seg opp i 2. halvår (sagtømmerprisene gikk ned fra nyttår). Gjennomsnittsprisen vil ligge betydelig høyere i 2011 enn i 2010, og netto til skogeier vil utvikle seg positivt. De oppnådde prisene i ALLSKOG er blant de beste i landet.

9 Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket Visjonen er at skogressursene i hele Nordland tas i bruk - til økt verdiskaping og økt bidrag i klimaregnskapet. Hovedmålsetningen med prosjektet er å fordoble den årlige avvirkninga i Nordland innen 2020. Prosjektet skal bidra til måloppfyllelse gjennom følgende delmål: øke avvirkning til 200 000 m3 i 2011 få fram flere søknader fra Nordland til nasjonale skogprogrammer – særlig bioenergiprogrammet utvikle samarbeids- eller samdriftsløsninger for å få til drift på små skogeiendommer videreutvikle fellesarenaer for skognæringa i Nordland

10 ALLSKOG mobiliserer for flere aktive skogeiere i skogeier- samvirket.

11 Mobilisering for økt aktivitet Hovedbudskap: Skogen gir deg inntekter Dagens ressurser i norske skoger er et resultat av langsiktig arbeidsinnsats fra de før oss. Vår tids hogst og innsats for framtidsskogen vil gi nye generasjoner en fornybar ressurs å høste av. Skogeiendommen din kan derfor gi både deg og nye generasjoner inntekter. Den har i tillegg stor betydning for samfunnet gjennom verdiskaping, opprettholdelse av naturmangfold og bidrag til et bedre klima. Trær i vekst tar opp og lagrer CO2. Skogeieren – en viktig samfunnsaktør Tømmer øker i gjennomsnitt sin verdi 12 ganger før det når fram til kunden som ferdig produkt. ALLSKOG arbeider for at skogeierne skal ta enda større del av denne verdiøkningen. Verdiene som skapes er avhengig av skogeiernes beslutninger om et aktivt skogbruk. Økt hogst er nødvendig for å sikre forsyninger til industri, byggenæring og til fornybar energisatsing. Skogbruk – økt verdiskaping gir et bedre klima

12 Hvordan bruke Nordland i framtida? Skogressursen som vokser fram må forvaltes og benyttes til samfunnets- og klimaets beste. Det er nok arealer i fylket til å sikre all ønsket bruk av naturen. Det er plass til all aktivitet - også skogbruk. Flere må se verdien, mulighetene og næringsutviklingen skogen kan representere! •dagens skogeiere skylder kommende generasjoner en framtidsskog å høste av!

13 Potensial i Nordland Produktivt skogareal: 6 mill daa Avvirkning til industri 2010: ca 139 000 m³ målet for 2011 er 200.000m³ Økningen er inne i en god trend, men målet kan være hardt å nå for 2011. Planting: 3 500 daa Historisk lavmål. Nivået burde vært doblet. Økt kontroll for å sikre foryngelsesplikten er nå varslet gjennom brev til FM fra Landbruksdepartementet. Ungskogpleie: 5400 daa Er for lite ift behovet, nivået burde vært doblet. Men Nordland setter inn Kystskogmidler som gir god uttelling, og mer tilgjengelige midler til tynning. Skogsveier ferdigbygd siste år: Behov for vegplanlegger Traktorveier: 23,1 km Bilveier: 6,6 km (Hovedplan veg blir ferdig 2012, men behovet er stort for nye bilveger) – Opplagt mer veibehov, 3-4 meter pr. hektar i dag - burde vært det dobbelte.

14 ”Skogen og en bærekraftig forvaltning av denne kan gi et betydelig bidrag til en bærekraftig utvikling generelt, til bekjempelse av fattigdom og til å nå de overordnede internasjonale mål for utvikling." 2011 – FNs internasjonale skogår

15 Lars Peder Brekk er Europeisk skogminister og løfter skogbruket i FN forsamlingen under åpning av FNs skogår! Ser Nordland mot skogen? Skogreisningsstrøkene trenger skogmobilisering Utfordringen må gripes av hele skognæringa!


Laste ned ppt "Kystskogbrukets muligheter i framtida Landbruksseminar i Nordland ” Fremtidsbonden i lokalmiljøet ”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google