Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 1

2 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 2 Barn som pårørende –lovendring Hva innebærer de nye lovendringene - bakgrunn

3 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 3 Tema Bakgrunn/behov for tiltak Om lovendringene - Plikt til å bidra - Særlig om informasjon - Barneansvarlig

4 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 4 Bakgrunn for tiltakene

5 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 5 Usikkerhet, frykt og manglende mestring Redsel for å oppleve det samme som syk forelder Ønsker voksenkontakt Ønsker informasjon Barnas situasjon

6 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 6 Gjeldende rett Det er i helselovgivningen ingen direkte rettigheter til mindreårige barn av pasienter som behandles i helsetjenesten Helsepersonell kan drøfte barnets situasjon med pasienten og be om samtykke til å gi barnet informasjon, kontakte andre tjenester eller annen oppfølging Det må være et frivillig informert samtykke Samtykket kan alltid helt eller delvis trekkes tilbake Ingen lovbestemt plikt til å samtale med pasienten om barnas behov

7 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 7 Høringsnotat 22.april 2008 Bakgrunn: I regjerings Soria Moria-erklæring uttales det: ”Regjeringen vil sørge for at barn med psykisk syke foreldre og rusmiddelbrukende foreldre får oppfølging og hjelp” Dette var utgangspunktet for at Helse- og omsorgskomiteen ba Regjeringen vurdere å lovfeste rettigheter til barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukere

8 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 8 Rundskriv 5/2006 Rundskrivet anbefaler følgene spørsmål knyttet til barnsomsorgsbehov: Har tjenestemottakeren barn Fremgår dette av tjenestemottaker saksdokumenter( journal) Hva er barnets alder På hvilken måte ivaretas omsorgen for barna –Ved forelderens kontakt med kommunalt tjenesteapparat/poliklinikk –Ved forelderens innleggelse i spesialisthelsetjeneste Finnes det rutiner for å kartlegge barnas situasjon ved forelderens innleggelse i døgninstitusjon sammen med barnet? Dekkes barnets behov for omsorg av familien/øvrig nettverk, eller har barnet et udekket omsorgsbehov Hvis det foreligger et udekket omsorgsbehov, samtykker tjenestemottaker til at det opprettes kontakt med barnevernet? Er det det grunnlag for å opprette kontakt med barnevernet(sende bekymringsmelding) uten tjenestemottaker sitt samtykke

9 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 9 Rundskriv 5/2006 Spørsmål knyttet til barnas behov for informasjon og tjenestetilbud. Hvordan ivaretas barnas behov for informasjon om forelderens situasjon/tilstand Foreligger det rutiner for å –Dekke barns hjelpebehov –Sikre at aktuell instans blir informert ved behov for vurdering/oppfølging Er det avtalt videre oppfølging av barna ved aktuelle instanser (eks fastlege, helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT, BUP?) Hvis behov for oppfølging fra andre instanser, samtykker tjenestemottakeren til at det opprettes kontakt med disse? Foreligger det rutiner for situasjoner der tjenestemottakeren ikke samtykker

10 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 10 Ot.prp.nr. 84(2008-2009) Om lov om endringer i helsepersonelloven m.m. ( oppfølging av barn som pårørende) Formål med lovforslaget: Styrke rettsstillingen til barn av pasienter Bidra til ivareta barns behov når foreldre som følge av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom/skade ikke selv har evne eller mulighet til å yte barnet hjelp og omsorg Formålet er også at barna skal oppdages og ivaretas bedre og mer systematisk

11 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 11 Lovendringene

12 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 12 1. Bidra til å ivareta barnas behov Helsepersonell skal bidra til å ivareta barnas behov for informasjon og nødvendig oppfølging” (Helsepersonelloven § 10 a første ledd)

13 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 13 Hvilke barn? Barn av pasienter med –psykisk sykdom –rusmiddelavhengighet –alvorlig somatisk sykdom eller skade Avgjørende er i hvilken grad foreldrenes helsetilstand kan skape usikkerhet, sårbarhet, mestringsproblemer eller frykt hos barnet. Helsepersonellet bør ha en lav terskel for å sette i gang undersøkelser

14 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 14 ”Bidra” – ikke ”overta” Utgangspunkt: Foreldreansvaret Hjelpe foreldrene til å hjelpe barna Ikke påta seg oppgaver som ivaretas av andre tjenester (barne- og helselovene) Sikre at barn får nyte godt av samfunnets tilbud = Et sikkerhetsnett for å kunne lose barna videre til eksisterende tjenester

15 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 15 Hvilket helsepersonell? Ikke alt helsepersonell som kommer i kontakt med barnet Plikten er pålagt det helsepersonell som yter(har ansvar) helsehjelp til pasienten i forhold til psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet og alvorlig somatisk sykdom

16 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 16 Oppgaver –Har pasienten barn? –Vurdere barnas behov –Samtale med pasienten –Bidra til å informere andre –Aktivt be om samtykke –Vise vei videre = Enkle, men viktige grep Lokalt samarbeid og rutiner er viktig!

17 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 17 2. Særlig om informasjon til andre

18 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 18 Plikt: Bidra til å informere Ikke nytt unntak fra taushetsplikten Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. (§ 10 a tredje ledd) Samtalen med barnet kan gjerne pasient eller omsorgsperson stå for selv.

19 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 19 Hvilken informasjon kan gis? Følgende informasjon bør gis rutinemessig: -Det er ikke barnets skyld -Forelderen får god hjelp -Mulighet for besøk hvis oppholdssted er kjent -Hva barna kan få hjelp med Pasienten må samtykke til informasjon om diagnose, behandling, utsikter og annen konkret informasjon

20 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 20 Høringsforslaget ikke videreført Høringsforslag: Barnet og omsorgsperson skal gis informasjon, også mot pasientens vilje. Ikke videreført i loven -Ikke klart at det er det beste for barnet -Tillitsforholdet pasient - helsepersonell -Vanskelig å gjennomføre -Lovgiver har tro på lovens aktivitetsplikt -Generell informasjon kan uansett gis

21 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 21 Samarbeidende personell Nytt tredje ledd i hpl § 25 ”Med mindre pasienten motsetter seg det,kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å ivareta behovene til pasientens barn” (Helsepersonellov § 25 tredje ledd)

22 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 22 Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn. (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a) 3. Barneansvarlig personell

23 Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 23 Barneansvarliges oppgaver Øke helsepersonellets kompetanse Koordinere institusjonens arbeid Behandlende helsepersonell må ta ansvar Veileder og lokale rutiner utdyper Ikke krav til helsefaglig utdanning Ikke krav om egen stilling til å ta seg av oppgaven


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Rogaland Helse- og sosialavdelinga 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google