Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om BARN SOM PÅRØRENDE Helsepersonelloven § 10 a: helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende Spesialisthelsetjenesteloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om BARN SOM PÅRØRENDE Helsepersonelloven § 10 a: helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende Spesialisthelsetjenesteloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om BARN SOM PÅRØRENDE Helsepersonelloven § 10 a: helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a: barneansvarlig personell v/Ressursgruppa for barn som pårørende 15.11.10

2 Målsetting for presentasjon •Informere om bakgrunn for - og innhold i lovendringene (1) •Informere om hvordan vi kan håndtere lovendringene i vårt daglige arbeid (1) •Gi oversikt over hvor vi kan hente mer informasjon og hjelpemidler (1)Info basert på Rundskriv fra Helsedirektoratet: IS-5/2010 – Barn som pårørende

3 Helsepersonelloven § 10 a Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand. Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å avklare om pasienten har mindreårige barn. Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet a)Samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del i slik samtale. b)Innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som hensiktsmessig. c)Bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.

4 Forskning ift somatisk sykdom: •Medfører nedsatte foreldrefunksjoner (1). •Barn opplever betydelig stress (1). •Ulike rapportering av belastninger barn vs foreldre (1). •Klare sammenhenger mellom alvorlige livs- hendelser/ kroniske vanskeligheter, og risiko for egen sykdom eller livsvansker (1). •Helsetjenestens oppfølging av barn som pårørende er mangelfull og tilfeldig (2) (1): Kari Bøckmann og Alice Kjellevold: ”Pårørende i helsetjenesten – en klinisk og juridisk innføring” (2): Rapport fra Helsetilsynet 5/2009: ”Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid”

5 Endringer i lovverket for å Sikre at helsepersonell skal 1)identifisere og 2) ivareta a) barns informasjonsbehov b) barns oppfølgingsbehov som de har som følge av forelderens tilstand. Inngrepskriterium: Helsetilstanden til pasienten er slik at man kan regne med at den får vesentlige konsekvenser for nær familie generelt og barna spesielt.

6 •Foreldre skal selv informere og sikre nødvendig oppfølging. •Lovbestemmelsen inntrer hvis foreldre trenger hjelp til å ivareta barnets behov •Tilbud om hjelp også til foreldre som fremstår som mestrende. •Lav terskel for å igangsette undersøkelse rundt barnas situasjon

7 Hva skal helsepersonellet bidra med? •Tilrettelegge for gode utviklingsbetingelser for barna, evt. i samarbeid med andre tjenester. •Henvise - og i en overgangsfase samarbeide med andre tjenester som skal følge opp barnet/ familien.

8 Målsetning med kartlegging: •Avklare om barnet har behov for informasjon •Skaffe oversikt over barnets aktuelle omsorgssituasjon •Hvilke konsekvenser for hverdagslivet? •Hvordan bidra til utviklingstøtte?

9 Aktuelle kartleggingsområder •Har pasienten barn? •Hvordan er dagliglivet organisert? •Barnets fungering i barnehage/skole? •Venner/aktiviteter? •Redsel, usikkerhet, bekymring? •Uro eller atferdsvansker? •OBS på de «flinke» barna.

10 Aktuelle kartleggingsområder – forts. •Kontakt med hjelpeapparatet? •Noen å snakke med? •Tilstrekkelig følelsesmessig støtte/oppfølging? •Greier foreldre å ivareta aktuelle problemer?

11 Aktuelle oppfølgingsoppgaver: •Samtale med pasienten om barnets oppfølgingsbehov •Samtale med barnet, sørge for nødvendig informasjon •Sikre at barnehagepersonell/lærere har nok informasjon •Sørge for oppfølging fra andre samarbeidspartnere •Husk samtykke •Vi skal benytte allerede eksisterende tjenesteapparat, ikke påta oss oppgaver andre tjenester har ansvar for

12 Barns rett til medvirkning (barneloven § 31) • Barn har rett til å få medvirke i saker som angår dem selv, ut fra alder og modenhet • Fra 7 år har de rett til å uttale seg • Fra 12 år skal deres syn vektlegges

13 Samtale med barn •Avklare med foreldre og andre berørte i forkant – hvem skal delta, hvem sier hva og hva skal fortelles •Under samtale – ta utgangspunkt i hva barnet har erfart og hva det allerede vet, barnets spørsmål •Informasjon skal bidra til økt forståelse hos barnet av hva som skjer med forelderen, familien og seg selv – øke forutsigbarhet og håndterbarhet

14 Om informasjon og taushetsplikt •Informasjon og oppfølging innenfor rammen av den eksisterende taushetsplikten •Drøfte barnets situasjon med pasienten, be om samtykke til videre oppfølging •Uten samtykke – kun generell informasjon til barnet •Kartlegge barnets kunnskaper gjennom spørsmål •Barnet har rett til info om tiltak som angår det selv

15 Barn/unge kan ha behov for følgende informasjon : Om forelderen: -sykdomssituasjon, diagnose og symptomer -hva forårsaket sykdommen, behandling, varighet -hvordan virker sykdommen inn på situasjonen

16 Barn/unge kan ha behov for følgende informasjon Om sin egen situasjon: -barnet må vite at det blir tatt vare på, og av hvem. -hva er normale reaksjoner. -at det er uten skyld. -at det ikke kan hjelpe den voksne med å bli frisk. -at det har lov å ha det bra. -hvem vet om situasjonen/hvem kan det snakke med.

17 Barneansvarlig personell Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a: Helseinstitusjoner som omfattes av loven skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Kjernefunksjoner: Sette arbeidet i system Holde helsepersonellet oppdatert Fremme barnas interesser

18 Opplysningsplikt til barneverntjenesten (1) Dersom foreldrene ikke samtykker til at helsepersonell kan sørge for at barnet får nødvendig oppfølging, skal det vurderes om det er grunnlag for bekymringsmelding til barneverntjenesten. Opplysningsplikten gjelder når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt. (1): Sosial- og helsedirektoratet: Rundskriv IS-17/2006 Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten

19 Når inntrer opplysningsplikten a) alvorlige mangler ved den daglige omsorg, eller i f t den personlige kontakt og trygghet som barnet trenger etter sin alder og utvikling. b)hvis foreldre ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring. c)dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet. d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. Opplysningsplikten gjelder også når et barn har vist ved- varende alvorlige atferdsvansker. Hvis det ikke foreligger opplysningsplikt skal kontakten med barnevernet skje i samarbeid med foreldrene.

20 Resiliensforskning (1) Hvilke faktorer/mekanismer beskytter barn/unge mot å utvikle psykiske vansker og hvilke utgjør risiko? Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer på flere nivå: -faktorer ved individet -faktorer/forhold i nær familie -faktorer/forhold i samfunnet rundt (1) Sosial- og helsedirektoratet: Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene.

21 Risiko: Antallet risikofaktorer (ikke en særskilt risikofaktor) som er avgjørende for om et individ vil utvikle psykiske vansker Hovedregel: Jo flere risikofaktorer et barn utsettes for, dess større sannsynlighet for å utvikle psykiske vansker Ved tre eller flere risikofaktorer øker risikoen betydelig, også i et langsiktig perspektiv (Sosial- og helsedirektoratet: Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene)

22 Verktøykasse… www.helse-nord.no/barn -som- paarøerende/www.helse-nord.no/barn -som- paarøerende/ - her finner du det meste: ressursperm, kartl.skjema, rutiner, Min bok, info.matriell foreldre www.vfb.nowww.vfb.no – voksne for barn www.sshf.nowww.sshf.no – Sørlandet sykehus - ”Barns Beste” m/litteratur med mer www.bufetat.nowww.bufetat.no – brosjyrer med mer for barn, ungdom, familie, fagfolk www.kreftforeningen.nowww.kreftforeningen.no – brosjyrer&filmer barn, foreldre, fagfolk www.gyldendal.no/barn-og-ungdomwww.gyldendal.no/barn-og-ungdom - litteratur om/for ulike alderstrinn www.filmkick.nowww.filmkick.no – søk på filmtittel Min far er på video - når noen i familien er syk av kreft Han vil alltid være i hjertet mitt – når foreldre dør


Laste ned ppt "Informasjon om BARN SOM PÅRØRENDE Helsepersonelloven § 10 a: helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende Spesialisthelsetjenesteloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google