Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18. jul. 2014 1 Oslo – flest utfordringer – størst oppmerksomhet 27.04.12 Regiondirektør Guri Bergo Husbanken Region øst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18. jul. 2014 1 Oslo – flest utfordringer – størst oppmerksomhet 27.04.12 Regiondirektør Guri Bergo Husbanken Region øst."— Utskrift av presentasjonen:

1 18. jul. 2014 1 Oslo – flest utfordringer – størst oppmerksomhet 27.04.12 Regiondirektør Guri Bergo Husbanken Region øst

2 18. jul. 2014 2 Økt tilflytting Oslo: +200 000 innbyggere i 2030 Osloregionen: +400 000 i 2030 Urbanisering: Konsentrasjon av levekårsproblemer Høy innvandring – mange flyktninger

3 18. jul. 2014 3 Bolig – mer enn tak over hodet En god bolig er en ramme for et godt og meningsfylt liv, for god helse og for å skape et godt hjem for barn og voksne. Boligen er en viktig forutsetning for å kunne delta i en rekke samfunnsaktiviteter. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er en sentral del av statens velferdspolitikk. (Fra Prop S 2011 - 2012)

4 Utvikling på kommunens premisser Hovedansvaret ligger i kommunene Problemstillingene må løses lokalt Permanente utfordringer i kommunene krever permanente løsninger i kommunene Langsiktighet for å få til læring og endring i handling Partnerskap formalisert gjennom en samarbeidsavtale skaper gjensidig forpliktelse mellom Husbanken og kommunen

5 Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Husbanken Byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland og Adm. direktør i Husbanken Bård Øistensen Undertegner avtalen 21.10.2010. Avtalen gjelder for 3 år

6 Sentrale samarbeidsområder Øke kunnskapen om hvem de vanskeligstilte er og deres behov for bistand Samarbeide for å møte etterspørselen etter kommunalt disponerte boliger og andre sosiale boligvirkemidler Deltagelse i boligsosialt utviklingsprogram Utvikle bostøtten – og samordne kommunale og statlige ordninger bedre Utvikle et nytt Bolig IT system Samarbeide om kompetanse- og informasjonstiltak

7 18. jul. 2014 7 Husbankens årlige investering i Oslo: 1,8 mrd Finansielle produkter –Startlån –Bostøtte –Tilskudd Utviklingsprodukter –Groruddalssatsingen / Områdeløft –Boligsosialt utviklingsprogram Men virker det?

8 18. jul. 2014 8 Utviklingsprodukter: Boligsosialt utviklingsprogram Langsiktig og forpliktende samarbeid med kommuner med store boligsosiale utfordringer. Målet er utvikling av nye, varige løsninger innefor et helhetlig, målrettet, lokalt forankret boligsosialt arbeid. Samarbeidskommunene prioriteres i forhold til ressursbruk

9 Årsmelding i Boligsosialt utviklingsprogram I bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner er det etablert samarbeidsarenaer for å hente ut synergi mellom Boligsosialt utviklingsprogram og områdeløft i Groruddalsatsingen. Erfaringer de fire bydelene kan trekke ut ved å delta i programmene samtidig, er unike og vil kunne komme andre bydeler i Oslo og andre kommuner til nytte.

10 18. jul. 2014 10 Fra leie til eie Startlånsprosjektet i Groruddalen Modell for delt eierskap? Økt kunnskap Metodeutvikling Nytt kartleggings-, saksbehandlings- og rapporterings- system Samarbeidet gir grunnlag for utvikling

11 18. jul. 2014 11 Groruddals- satsingen i Oslo Fra 2007 - 2017 Berører 130 000 mennesker Partnerskap- årlig 50 mill. fra stat og 50 mill. fra kommune I programperioden fra 2007 – 2046 overføres 1 milliard kr. fra stat og kommune. Husbanken har ansvar for 40 mill. kr. av årlig statlig ramme

12 Eksempel på fysisk prosjekt i områdeløft: Svarttjern, Områdeløft Romsås, Bydel Grorud Understøtter lokal Strategi nr. 2: «Romsås skal ha et mangfold av aktive møteplasser for hele befolkningen» Svarttjern etter oppgradering 18. jul. 2014 12

13 Eksempel på sosialt prosjekt i områdeløft på Ammerud, Grorud 18. jul. 2014 13 Lokal Strategi: «Medvirkning og levekår» Prosjektmål: Økt deltakelse i demokratiske prosesser blant ungdom på Ammerud /

14 Mangfold: Kulturdag/ uke på skolen Levekår: Bedre tiltak for å få unge ut i jobb Fritid: Treningssenter for ungdom under 16 Miljø: Billigere Kollektivtransport Nærmiljø: Bedre utebelysnig Utdanning: Bedre lærere UngMed Ungdommene på Ammerud vil ha: 18. jul. 2014 14 Lokal Strategi: «Medvirkning og levekår» Prosjektmål: Økt deltakelse i demokratiske prosesser blant ungdom på Ammerud Se flere prosjekt på http://www.husbanken.no/omradeloft/

15 Aktuelle utfordringer for Husbanken Styrke samarbeidet med andre statlige aktører – understøttende bruk av kompetansemidler på tvers Utvikle et godt kartleggings og saksbehandlingsverktøy for kommunene Tilrettelegge for utvidelse av boligsosialt utviklingsprogram til flere bydeler Bidra til at Oslo kan utnytte eksisterende virkemidler enda bedre Samarbeide om å utvikle nye virkemidler som svarer til fremtidens behov

16 En region Utleiers marked Høy etterspørsel – høye boligpriser Har vi gode nok virkemidler? Er det behov for nasjonal politikk for Osloregionen?

17 18. jul. 2014 17 Takk for oppmerksomheten Mer informasjon på www.husbanken.nowww.husbanken.no Guri.bergo@husbanken.no


Laste ned ppt "18. jul. 2014 1 Oslo – flest utfordringer – størst oppmerksomhet 27.04.12 Regiondirektør Guri Bergo Husbanken Region øst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google