Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo – flest utfordringer – størst oppmerksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo – flest utfordringer – størst oppmerksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo – flest utfordringer – størst oppmerksomhet
Regiondirektør Guri Bergo Husbanken Region øst

2 Økt tilflytting Oslo: +200 000 innbyggere i 2030
Osloregionen: i 2030 Urbanisering: Konsentrasjon av levekårsproblemer Høy innvandring – mange flyktninger

3 Bolig – mer enn tak over hodet
En god bolig er en ramme for et godt og meningsfylt liv, for god helse og for å skape et godt hjem for barn og voksne. Boligen er en viktig forutsetning for å kunne delta i en rekke samfunnsaktiviteter. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er en sentral del av statens velferdspolitikk. (Fra Prop S )

4 Utvikling på kommunens premisser
Hovedansvaret ligger i kommunene Problemstillingene må løses lokalt Permanente utfordringer i kommunene krever permanente løsninger i kommunene Langsiktighet for å få til læring og endring i handling Partnerskap formalisert gjennom en samarbeidsavtale skaper gjensidig forpliktelse mellom Husbanken og kommunen

5 Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Husbanken
Byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland og Adm. direktør i Husbanken Bård Øistensen Undertegner avtalen Avtalen gjelder for 3 år

6 Sentrale samarbeidsområder
Øke kunnskapen om hvem de vanskeligstilte er og deres behov for bistand Samarbeide for å møte etterspørselen etter kommunalt disponerte boliger og andre sosiale boligvirkemidler Deltagelse i boligsosialt utviklingsprogram Utvikle bostøtten – og samordne kommunale og statlige ordninger bedre Utvikle et nytt Bolig IT system Samarbeide om kompetanse- og informasjonstiltak

7 Husbankens årlige investering i Oslo: 1,8 mrd
Finansielle produkter Startlån Bostøtte Tilskudd Utviklingsprodukter Groruddalssatsingen / Områdeløft Boligsosialt utviklingsprogram Men virker det? 4. apr 7

8 Utviklingsprodukter: Boligsosialt utviklingsprogram
Langsiktig og forpliktende samarbeid med kommuner med store boligsosiale utfordringer. Målet er utvikling av nye, varige løsninger innefor et helhetlig, målrettet, lokalt forankret boligsosialt arbeid. Samarbeidskommunene prioriteres i forhold til ressursbruk

9 Årsmelding i Boligsosialt utviklingsprogram
I bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner er det etablert samarbeidsarenaer for å hente ut synergi mellom Boligsosialt utviklingsprogram og områdeløft i Groruddalsatsingen. Erfaringer de fire bydelene kan trekke ut ved å delta i programmene samtidig, er unike og vil kunne komme andre bydeler i Oslo og andre kommuner til nytte.

10 Samarbeidet gir grunnlag for utvikling
Fra leie til eie Startlånsprosjektet i Groruddalen Modell for delt eierskap? Økt kunnskap Metodeutvikling Nytt kartleggings-, saksbehandlings- og rapporterings-system

11 Groruddals-satsingen i Oslo
Fra Berører mennesker Partnerskap- årlig 50 mill. fra stat og 50 mill. fra kommune I programperioden fra 2007 – 2046 overføres 1 milliard kr. fra stat og kommune. Husbanken har ansvar for 40 mill. kr. av årlig statlig ramme

12 Eksempel på fysisk prosjekt i områdeløft: Svarttjern, Områdeløft Romsås, Bydel Grorud
Understøtter lokal Strategi nr. 2: «Romsås skal ha et mangfold av aktive møteplasser for hele befolkningen» Svarttjern etter oppgradering

13 Eksempel på sosialt prosjekt i områdeløft på Ammerud, Grorud
Lokal Strategi: «Medvirkning og levekår» Prosjektmål: Økt deltakelse i demokratiske prosesser blant ungdom på Ammerud /

14 UngMed Ungdommene på Ammerud vil ha:
Lokal Strategi: «Medvirkning og levekår» Prosjektmål: Økt deltakelse i demokratiske prosesser blant ungdom på Ammerud Se flere prosjekt på Mangfold: Kulturdag/ uke på skolen Levekår: Bedre tiltak for å få unge ut i jobb Fritid: Treningssenter for ungdom under 16 Miljø: Billigere Kollektivtransport Nærmiljø: Bedre utebelysnig Utdanning: Bedre lærere

15 Aktuelle utfordringer for Husbanken
Styrke samarbeidet med andre statlige aktører – understøttende bruk av kompetansemidler på tvers Utvikle et godt kartleggings og saksbehandlingsverktøy for kommunene Tilrettelegge for utvidelse av boligsosialt utviklingsprogram til flere bydeler Bidra til at Oslo kan utnytte eksisterende virkemidler enda bedre Samarbeide om å utvikle nye virkemidler som svarer til fremtidens behov

16 En region Utleiers marked Høy etterspørsel – høye boligpriser
Har vi gode nok virkemidler? Er det behov for nasjonal politikk for Osloregionen?

17 Takk for oppmerksomheten
Mer informasjon på


Laste ned ppt "Oslo – flest utfordringer – størst oppmerksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google