Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOSO Oslo 2012 - 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOSO Oslo 2012 - 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 BOSO Oslo 2012 - 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

2 Alle har et trygt og godt sted å bo. Alle har et trygt og godt sted å bo, begrunnet i at bolig, likestilt med helse, utdanning og arbeid er grunnpilarer i velferdssamfunnet og at trygge og gode boforhold for alle vil motvirke levekårsforskjeller. Programplanens visjon

3 Organisering av BOSO Oslo Styringsgruppe: Bjørg Månum Andersson kommunaldirektør EST, Tore Pran Olsen bydelsdirektør Bydel Alna Kari - Anne Mathisen bydelsdirektør Bydel Bjerke Maria Brattebakke bydelsdirektør Bydel Stovner Helge Jagmann bydelsdirektør Bydel Grorud Morten Mjelve sosialtjenestesjef EST Tilde Knudtzon fagsjef EST Sekretær progamkoordinator EST Nina Børresen Bydel Alna, programledel se Programgrup pe Bydel Bjerke programledel se Programgrup pe Bydel Grorud programledel se Programgrup pe Bydel Stovner programledel se Programgrupp e Referanse gruppe, S entral programgruppe

4 Faser i programmet

5 BOSO Oslo Hovedsatsningsområder for programperioden: 1.Egnede boliger for vanskeligstilte 2.Tilgjengelige boligvirkemidler (også økonomiske) 3.Individuell oppfølging i bomiljø 4.Bomiljøarbeid i utsatte områder 5.Kompetanse, læring og utvikling og ny kunnskap på feltet BOSO Oslo Mål for programperioden: A.Få mer ut av de ulike ressursene i kommunen til boligsosialt arbeid B.Øke levekår og livskvalitet for vanskeligstilte på boligmarkedet i Groruddalen C.Flere boliger og mer variert boligmasse D.Flere godt fungerende bomiljø E.God kompetansedeling, kunnskaps- og metodeutvikling på sentralt, regionalt og bydelsspesifikt nivå

6 BOSO innsats og prioriteringer i 2012 - 2016 Bydelenes boligsosiale arbeid er sammensatt Oslo kommune har en strategi om å skulle utvikle og tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. Helhetlig syn på arbeid, utfordringer og tilgjengelige ressurser. Boligsosialt utviklingsprogram vil omfatte flere aktiviteter hvor ansvar og gjennomføring ligger ulike steder i organisasjonen. NIBR påpekte i sin foranalyse:

7 Satsningsområder og strategier: 1Egnede boliger for vanskeligstilte Boligbehovsplan Boligtiltak målgrupper- ”når bolig ikke er nok” Framskaffelse av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet 2Økonomiske boligvirkemidler Effektiv praksis mellom bydelene for bruken av boligøkonomiske viremidler Bistand til kjøp av egen bolig Kompetanseheving i samarbeid med Helse- og Velferdsetaten Bistand til framskaffelse bolig, langsiktig leie,

8 Satsningsområder og strategier: 1Egnede boliger for vanskeligstilte Boligbehovsplan Boligtiltak målgrupper- ”når bolig ikke er nok” Framskaffelse av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet 2Økonomiske boligvirkemidler Effektiv praksis mellom bydelene for bruken av boligøkonomiske viremidler Bistand til kjøp av egen bolig Kompetanseheving i samarbeid med Helse- og Velferdsetaten Bistand til framskaffelse bolig, langsiktig leie,

9 Satsningsområder og aktivitetsområde 3 Individuell oppfølging i bomiljø Utarbeide og ta i bruk tverrfaglige ansvars og samarbeidsrutiner Økt innsats i individuell booppfølging Fra prosjektarbeid til ordinær tjeneste 4 Bomiljøarbeid i utsatte områder Samarbeid mellom områdeløftet og BOSO Oslo Økt mestring i boligen og livsutfoldelse i hverdagen Samarbeid med borettslag/sameie for å opparbeide flere gode møteplasser/bomiljø

10 Satsningsområder og aktivitetsområde 5 Kompetanse, læring og utvikling og ny kunnskap på feltet Eierskapspotensialet blant klienter i Groruddalen Samhandling internt og eksternt Koordinering av tjenester Kompetanseheving Rullering utvikling av programplan

11 Konkrete tiltak Satsningsområde 1: Framskaffelse, utvikling av boligtibud (F) Satsningsområde 1 og 5: Kunnskap om eierskapspotensialet (F) Satsningsområde 5: Felles opplæringsplan /kompetanseplan BOSO Oslo (F/O)

12 I dag vil vi få høre om: Satsningsområde 1: Egnede boliger for vanskeligstilte : Alna: Tevlingeveien og Stovner: Boligbrua Satsningsområde 3: Individuell oppfølging i bomiljø (booppfølging): Grorud: Treningsboliger for ungdom Satsningsområde 4: Bomiljøarbeid i utsatte områder: Bjerke: Sinsenveien

13 Prosjekter i bydelene

14 Boligbrua og værestedet Stovner

15 Overordnet forankring  Strategisk plan: Fokus på ROP-brukere og bomiljø i kommunale boligblokker  Gjenspeiles i: Boligsosial handlingsplan, rusmiddelpolitisk handlingsplan og handlingsplan innen psykisk helsevern

16 Prosjekt Boligbrua  Formål: Bo i egen bolig  Oppstart 1. november 2010, 2 ansatte  3 ansatte fra 01.januar 2012  Daglig oppfølging

17 Målgruppe  Mennesker med rusproblemer som samtidig har et alvorlig eller mindre alvorlig psykisk problem (ROP)  Kommer fra: Fengsel, avbrutt institusjonsopphold, rehab./lavterskel  LAR-brukere  Behov for koordinerte tjenester og kontakt med spesialisthelsetjenesten

18 Prosjektmøte rus og bolig Seksjonsleder Oppfølging II Boligkonsulenter Psykiatrisk sykepleier Konsulenter ROP Konsulent Lar-aktivitet Representant fra Velferdsalliansen og brukerrepresentant Booppfølgings konsulent

19 ”Værestedet” i leilighet 110  For beboerne  Møteplass  Aktiviteter  Økt besøk (25-30 beboere i uka) Kom og møt nye venner

20 Arrangementer  Fast åpningstid  Julebord  Åpningsfest  Sommerfest  Fotokurs  Klart vi kan!  Møter  Turer  Spanskkurs

21 Værestedet Lar-aktivitetROPBooppfølgereBoligbrua Leilighet 110 Brukerteam Kriseplan Alltid ansatte tilstede Kaffe Varmmat Kaldmat Stovner senter 14 Stovner Senter 16 Fest IP Kurs Samvær Tillit Trygghet Respekt Tilgjengelighet Raushet

22 Samarbeid  NAV – Kommune og stat  Boligenheten  Psykisk helse  Fastlege  Spesialisthelsetjenesten  MAR Oslo  Behandlingsinstitusjoner  Velferdsetaten

23 Tett individuell oppfølging  Brukerens egne ressurser i fokus (MI)  Kartlegging helse og sosiale forhold  Koordinere kontakt med lege/kommunale tjenester  Henvisning til spesialisthelsetjenesten  IP – Kriseplan  Søknader NAV – Stat  Økonomi – Gjeldsproblematikk - Forvaltning  Medisiner  Aktiviteter  Ernæring  Sosialisering - Reaksjoner på negativ adferd  Nettverksbygging

24 Utfordringer  Tilstrekkelig tilstedeværelse – ”kloke” vektere på kveldstid/helger ved krise  Språk – Relasjoner  Samhandling og koordinering av tjenester med spesialisthelsetjeneste  Manglende kartlegging av psykisk helse  Manglende aktivitet  Fleksible tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjenesten  Bo-kompetanse – Hygiene, rusinntak, ernæring og besøk av rusvenner  Tjenesteapparatets holdninger til rusinntak og skadereduksjon  Marginale bomiljø  Framtidig boligtilbud


Laste ned ppt "BOSO Oslo 2012 - 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google