Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOSO Oslo 2012 - 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester BOSO Oslo 2012 - 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOSO Oslo 2012 - 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester BOSO Oslo 2012 - 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 BOSO Oslo 2012 - 2016 Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester BOSO Oslo

2 Alle har et trygt og godt sted å bo.
begrunnet i at bolig, likestilt med helse, utdanning og arbeid er grunnpilarer i velferdssamfunnet og at trygge og gode boforhold for alle vil motvirke levekårsforskjeller. Programplanens visjon

3 Organisering av BOSO Oslo
Styringsgruppe: Bjørg Månum Andersson kommunaldirektør EST, Tore Pran Olsen bydelsdirektør Bydel Alna Kari - Anne Mathisen bydelsdirektør Bydel Bjerke Maria Brattebakke bydelsdirektør Bydel Stovner Helge Jagmann bydelsdirektør Bydel Grorud Morten Mjelve sosialtjenestesjef EST Tilde Knudtzon fagsjef EST Sekretær progamkoordinator EST Nina Børresen Bydel Alna, programledelse Programgruppe Bydel Bjerke programledelse Bydel Grorud programledelse Bydel Stovner programledelse Referanse gruppe, Sentral programgruppe Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo er organisert gjennom et samarbeid mellom Groruddalsbydelene: Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, koordinert av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST). I hver bydel er det eller er etablert en programledelse og programgrupper. Programleder for hver bydel danner sammen med koordinator fra EST og koordinator fra Husbanken sentral programgruppe for ”Boso Oslo”, Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo, Groruddalen. BOSO Oslo er for øvrig organisert med en sentral styringsgruppe og referansegruppe.

4 Faser i programmet Hovedmål: Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Arbeidsmål: Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet Økt boligsosial aktivitet i kommunene Økt boligsosial kompetanse i kommunene.

5 BOSO Oslo Hovedsatsningsområder for programperioden: BOSO Oslo Mål for programperioden: Egnede boliger for vanskeligstilte Tilgjengelige boligvirkemidler (også økonomiske) Individuell oppfølging i bomiljø Bomiljøarbeid i utsatte områder Kompetanse, læring og utvikling og ny kunnskap på feltet Få mer ut av de ulike ressursene i kommunen til boligsosialt arbeid Øke levekår og livskvalitet for vanskeligstilte på boligmarkedet i Groruddalen Flere boliger og mer variert boligmasse Flere godt fungerende bomiljø God kompetansedeling, kunnskaps- og metodeutvikling på sentralt, regionalt og bydelsspesifikt nivå

6 BOSO innsats og prioriteringer i 2012 - 2016
Bydelenes boligsosiale arbeid er sammensatt Oslo kommune har en strategi om å skulle utvikle og tilby en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. Helhetlig syn på arbeid, utfordringer og tilgjengelige ressurser. Boligsosialt utviklingsprogram vil omfatte flere aktiviteter hvor ansvar og gjennomføring ligger ulike steder i organisasjonen. NIBR påpekte i sin foranalyse:

7 Satsningsområder og strategier:
1 Egnede boliger for vanskeligstilte Boligbehovsplan Boligtiltak målgrupper- ”når bolig ikke er nok” Framskaffelse av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet 2 Økonomiske boligvirkemidler Effektiv praksis mellom bydelene for bruken av boligøkonomiske viremidler Bistand til kjøp av egen bolig Kompetanseheving i samarbeid med Helse- og Velferdsetaten Bistand til framskaffelse bolig, langsiktig leie,

8 Satsningsområder og strategier:
1 Egnede boliger for vanskeligstilte Boligbehovsplan Boligtiltak målgrupper- ”når bolig ikke er nok” Framskaffelse av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet 2 Økonomiske boligvirkemidler Effektiv praksis mellom bydelene for bruken av boligøkonomiske viremidler Bistand til kjøp av egen bolig Kompetanseheving i samarbeid med Helse- og Velferdsetaten Bistand til framskaffelse bolig, langsiktig leie,

9 Satsningsområder og aktivitetsområde
3 Individuell oppfølging i bomiljø Utarbeide og ta i bruk tverrfaglige ansvars og samarbeidsrutiner Økt innsats i individuell booppfølging Fra prosjektarbeid til ordinær tjeneste 4 Bomiljøarbeid i utsatte områder Samarbeid mellom områdeløftet og BOSO Oslo Økt mestring i boligen og livsutfoldelse i hverdagen Samarbeid med borettslag/sameie for å opparbeide flere gode møteplasser/bomiljø

10 Satsningsområder og aktivitetsområde
5 Kompetanse, læring og utvikling og ny kunnskap på feltet Eierskapspotensialet blant klienter i Groruddalen Samhandling internt og eksternt Koordinering av tjenester Kompetanseheving Rullering utvikling av programplan

11 Konkrete tiltak Satsningsområde 1:
Framskaffelse, utvikling av boligtibud (F) Satsningsområde 1 og 5: Kunnskap om eierskapspotensialet (F) Satsningsområde 5: Felles opplæringsplan /kompetanseplan BOSO Oslo (F/O) Område kvu startlånsprosjektet. Nevne boligbehovsplanen’ Innsats boliguka, diverse konfreranser.. I vår, i fjor, denne, planer for neste år, samarbeid gorurddalen/VEL Skisse fra VEL!

12 I dag vil vi få høre om: Satsningsområde 1:
Egnede boliger for vanskeligstilte : Alna: Tevlingeveien og Stovner: Boligbrua Satsningsområde 3: Individuell oppfølging i bomiljø (booppfølging): Grorud: Treningsboliger for ungdom Satsningsområde 4: Bomiljøarbeid i utsatte områder: Bjerke: Sinsenveien

13 Prosjekter i bydelene

14 Boligbrua og værestedet Stovner

15 Overordnet forankring
Strategisk plan: Fokus på ROP-brukere og bomiljø i kommunale boligblokker Gjenspeiles i: Boligsosial handlingsplan, rusmiddelpolitisk handlingsplan og handlingsplan innen psykisk helsevern

16 Prosjekt Boligbrua Formål: Bo i egen bolig
Oppstart 1. november 2010, 2 ansatte 3 ansatte fra 01.januar 2012 Daglig oppfølging

17 Målgruppe Mennesker med rusproblemer som samtidig har et alvorlig eller mindre alvorlig psykisk problem (ROP) Kommer fra: Fengsel, avbrutt institusjonsopphold, rehab./lavterskel LAR-brukere Behov for koordinerte tjenester og kontakt med spesialisthelsetjenesten

18 Prosjektmøte rus og bolig

19 ”Værestedet” i leilighet 110
For beboerne Møteplass Aktiviteter Økt besøk (25-30 beboere i uka) Kom og møt nye venner

20 Arrangementer Fast åpningstid Julebord Åpningsfest Sommerfest Fotokurs
Klart vi kan! Møter Turer Spanskkurs

21 Stovner Senter 16 Kaffe Tillit Tilgjengelighet Trygghet Leilighet 110
Varmmat Stovner senter 14 Brukerteam Fest Kurs Respekt Kriseplan Samvær Alltid ansatte tilstede Kaldmat Raushet IP

22 Samarbeid NAV – Kommune og stat Boligenheten Psykisk helse Fastlege
Spesialisthelsetjenesten MAR Oslo Behandlingsinstitusjoner Velferdsetaten

23 Tett individuell oppfølging
Brukerens egne ressurser i fokus (MI) Kartlegging helse og sosiale forhold Koordinere kontakt med lege/kommunale tjenester Henvisning til spesialisthelsetjenesten IP – Kriseplan Søknader NAV – Stat Økonomi – Gjeldsproblematikk - Forvaltning Medisiner Aktiviteter Ernæring Sosialisering - Reaksjoner på negativ adferd Nettverksbygging

24 Utfordringer Tilstrekkelig tilstedeværelse – ”kloke” vektere på kveldstid/helger ved krise Språk – Relasjoner Samhandling og koordinering av tjenester med spesialisthelsetjeneste Manglende kartlegging av psykisk helse Manglende aktivitet Fleksible tjenester fra både bydel og spesialisthelsetjenesten Bo-kompetanse – Hygiene, rusinntak, ernæring og besøk av rusvenner Tjenesteapparatets holdninger til rusinntak og skadereduksjon Marginale bomiljø Framtidig boligtilbud


Laste ned ppt "BOSO Oslo 2012 - 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester BOSO Oslo 2012 - 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google