Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for Boverket v/seniorarkitekt Morten Skjennem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for Boverket v/seniorarkitekt Morten Skjennem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for Boverket 12.10.2007 v/seniorarkitekt Morten Skjennem
Groruddalssatsingen Presentasjon for Boverket v/seniorarkitekt Morten Skjennem

2 Groruddalen

3 Bydel Alna – Furuset senter

4 Bydel Bjerke - Veitvet

5 Bydel Grorud - Romsås

6 Bydel Stovner - Haugenstua

7

8 Noen tall Ca innbyggere og arbeidsplasser - Norges femte største ”by” Andelen innbyggere med ikke-vestlig¹ bakgrunn har økt fra 15 prosent i 1995 til 31 prosent i Økningen for resten av Oslo har vært fra 11 prosent til 18 prosent i samme periode Andelen innbyggere under 16 år er høyere enn ellers i Oslo (22 prosent vs 19 prosent) Dårligere utvikling enn resten av Oslo mht. inntekt og utdanningsnivå. De fire bydelene kommer svakest ut sammenlignet med resten av bydelene i Oslo (totalt 15) Overrepresentasjon av levekårsproblemer på landsbasis Rimeligere boliger enn i resten av byen. ¹ Øst-Europa, Asia, Tyrkia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika

9 Hva har skjedd Bred politisk enighet om at det trengs et felles løft for å bedre miljø- og leveforholdene i Oslo. Oslo kommune opprettet i 2001 et eget kontor for Groruddalen, og et bredt planarbeid for Groruddalen startet. Bystyret vedtok 21. juni 2006 ”Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen. Strategier for et bedre miljø mot 2030”. Samarbeidet mellom staten og kommunen ble innledet i 2003 med Miljøsone Groruddalen. Sorie Moria-erklæringen av 13. oktober 2005 sier at ”Regjeringen vil gjennomføre tiltak for områder i storbyene som har særlige utfordringer, slik som Groruddalen i Oslo”. Regjeringen og byrådet i Oslo ble 9. januar 2006 enige om en felles satsing organisert i fire programområder. Regjeringen og byrådet i Oslo inngikk 11. januar 2007 en intensjonsavtale om et samarbeid om Groruddalen for 10-årsperioden

10 Mål og intensjoner Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling
synlig miljøopprustning bedre livskvalitet samlet sett bedre levekår. Videre: Det skal utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

11 Den felles innsatsen er organisert i fire programområder
Miljøvennlig transport i Groruddalen (Samferdselsdepartementet og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel) Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø (Miljøverndepartementet og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel) Bolig-, by- og stedsutvikling (Kommunal- og regionaldepartementet og Byrådsavdeling for byutvikling) Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering (Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester).

12 Programområde 1: Miljøvennlig transport i Groruddalen
Hovedmål: Styrke miljøvennlig person- og godstransport Oppnå bedre luftkvalitet og mindre støy Estetisk opprusting Universell utforming Trafikksikkerhet.

13 Programområde 1: Miljøvennlig transport i Groruddalen
Tiltak: Redusere luft- og støyulemper fra veisystemet gjennom støyskjerming på utsatte steder og miljøfartsgrenser Effektivisere og videreutvikle terminalen på Alnabru med en miljømessig og estetisk standard Utvikle kollektivknutepunkter, kollektivtilbud på tvers av dalen, estetisk opprusting av stasjonene, universell utforming og bedre tilgjengelighet til kollektivnettet Bedre sammenheng i sykkel- og turveinettet med god skilting og sykkelparkering.

14 Programområde 2: Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø
Hovedmål: Styrke Groruddalens blågrønne struktur og naturmangfold Gi bedre forhold for friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett, samt bedre luftkvalitet Kulturminner skal vernes og dalens historieforståelse styrkes.

15 Programområde 2: Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø
Tiltak: Gjenåpning av Alnaelva Bygge turveier og turveistrekninger Historiske kulturmiljøer og –landskap skal vernes og tilrettelegges for bruk Utvikle tilbudet av idrettsanlegg for organisert og uorganisert aktivitet.

16 Programområde 3: Bolig-, by- og stedsutvikling
Hovedmål: Styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder samt attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger Arbeidet skal heve de ulike områdenes omdømme gjennom tiltak som skal bedre bomiljøet, der medvirkning og profilering vil være viktige elementer.

17 Programområde 3: Bolig-, by- og stedsutvikling
Tiltak/virkemidler: Helhetlige områdesatsinger i utvalgte pilotområder Bomiljøfond Skape attraktive møteplasser.

18 1) Helhetlige områdesatsinger:
Opprusting av utearealer i boligområder og deres nærområder Etablering og opprusting av møteplasser Rehabilitering og modernisering av lokalsentra Oppbygging av lokal kompetanse innen temaene nærmiljø og stedsutvikling.

19 Husbankens ”produkter” i områdesatsingene
Finansiering av lokale utviklingsplaner 3-5 mill. NOK pr. bydel og år (det er fordelt 4,6 mill. til hver bydel for 2007) Muligheter for ytterligere støtte til større prosjekter innenfor en totalramme på mill. NOK pr. år Prosess- og ledelseshjelp ved oppstart og milepæler i satsingen Prosjektlederkurs for prosjektlederne Prosjektstyringskurs for lederne i bydelene Følgeevaluering av områdesatsingene

20 Deltakelse i lokale styringsgrupper
Observatører i styringsgruppene Områdeanalyser Formidle kunnskap om, delta i og bidra med finansiering av lokale områdeanalyser Overordnet opplæringsarena for deltakere/ledere i stedsutviklingsprosesser Studieturer, temamøter, milepælsmøter, utdanningsmuligheter osv. Økt bruk av de ordinære virkemidlene til satsingen.

21 Husbankens rolle som investor i områdeutvikling
Stille krav til tydelig organisering, ansvar og læringsprosesser Forutsette lokal handlingsplan for hvert område Forutsette lokal kapasitets- oppbygging/ledelse.

22 2) Bomiljøfond: Støtteordning der borettslag, sameier og foreninger kan søke om støtte til finansiering av tiltak for bedring av bomiljø og estetisk opprusting.

23 Husbankens ”produkter” mht til bomiljøfondet
Støtteordning for bedring av bomiljø og estetisk opprusting i Groruddalen: Ca. 6 mill. NOK pr. år Aktuelle tiltak: opprusting av utearealer og møte-/aktivitetslokaler, installering av heis, kompetansebyggende tiltak Søknadsfrist fire ganger pr. år. Utrede etablering av et boligfornyelsesprosjekt i Groruddalen: Kartlegging av boligmassen Kartlegging av boligønsker/-behov Forslag til virkemidler for å løse utfordringene.

24 3) Attraktive møteplasser:
Etablering og opprusting av møteplasser i boligenes nærmiljø og senterområder i bydelene. Valg av områder skal baseres på bydelenes egne prioriteringer.

25 Programområde 4: Oppvekst, levekår, kulturaktiviteter og inkludering
Hovedmål: Bedre levekår, skole og oppvekst, kultur og nærmiljø Styrke inkludering gjennom medvirkning, deltakelse og frivillig innsats.

26 P4: Oppvekst, utdanning, kulturaktiviteter og inkludering
Tre hovedkategorier tiltak: ”oppvekst og utdanning”, ”levekår” og ”kulturaktiviteter og deltakelse”. Tiltak vil gjelde både for bydelene og for enkeltområder. Eksempler på tiltak i 2007: Utvikle én skole i hver bydel som et kunnskapssenter og inkluderende møteplass Gratis kjernetid i barnehagene Folkehelseprosjekt Frie midler til foreninger og aktiviteter Utvikle ungdoms- og kulturtilbud.

27 Plankontoret for Groruddalen
Organisering Politisk møte Samarbeidsutvalget for Groruddalen MD, SD, KRD, AID, BYU, MOS, VST, BLA, NOK, BOU, Bydel Plankontoret for Groruddalen Miljøvennlig transport Programområde1 Programområde 2 Programområde 3 Programområde 4 Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering Alna, grønn-struktur og kulturmiljø Bolig-, by- og stedsutvikling

28 Finansiering Stat og kommune har intensjon om et styrket samarbeid i inntil 10 år og skal samfinansiere innsatsen De økonomiske rammene avklares i de årlige budsjettprosessene i stat og kommune Midlene fordeles til de fire programmene etter at de økonomiske rammene er avklart Det stilles ikke krav om like store statlige og kommunale andeler i det enkelte programområde eller tiltak I 2007 har bygge parter avsatt 50 mill. NOK som ekstramidler Statens midler består av 7 mill. NOK på Miljøverndepartementets budsjett og 43 mill. NOK på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett I tillegg er Groruddalen prioritert i de kommunale etatenes ordinære budsjetter og i de statlige Handlingsprogrammene innenfor Nasjonal transportplan og i Handlingsplan for integrering og inkludering hvor om lag 20 mill. NOK skal brukes i Groruddalen.

29 Oppdatert informasjon


Laste ned ppt "Presentasjon for Boverket v/seniorarkitekt Morten Skjennem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google