Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt regionalt ansvar – Om den politiske situasjonen i landbruket nasjonalt og regionalt Konferanse: Agderlandbruket på dagsordenen. Statssekretær, Ola.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt regionalt ansvar – Om den politiske situasjonen i landbruket nasjonalt og regionalt Konferanse: Agderlandbruket på dagsordenen. Statssekretær, Ola."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt regionalt ansvar – Om den politiske situasjonen i landbruket nasjonalt og regionalt Konferanse: Agderlandbruket på dagsordenen. Statssekretær, Ola T. Heggem 18. januar 2011

2 2 FN-konvensjon om forpliktelse til å sørge for matsikkerhet –Rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning FN: verdens matproduksjon må øke med 70 % innen 2050  Økt matproduksjon (ca 1 million flere nordmenn i løpet av 20 år)  Landbruk over hele landet  Økt verdiskaping Globale utfordringer - Matsikkerhet og klimakrise

3 3 Importvernet er en ”bunnplanke” for norsk landbruk Matkjeden i Norge: ca 50.000 jordbruksforetak + 50.000 ansatt i matindustrien Utfordringer som forskyvning i fordelingen av produksjonen mellom regionene og reduksjon i antall jordbruksforetak. Jordbrukspolitikken er en ”motstrømspolitikk”. Agderlandbruket på Dagsorden

4 4 Regional variasjon. Endring i produksjon fra 99 til 08

5 5 Endring i jordbruksareal i drift fra 1999 til 2009 iflg. produksjonstilskuddsstatistikken Vi ser i mange regioner betydelig lokal variasjon.

6 6 Regjeringen har oppnådd bl.a. en klar forbedring av inntektsutviklingen i næringen: –Jordbruksoppgjørene 2006-2010 har lagt til rette for en inntekts- utvikling bedre enn gjennomsnittet for andre grupper regnet i kroner –Til sammen over 90.000 kroner per årsverk for denne perioden –Vektlegging av distrikt og struktur i de økte bevilgningene til ordningene over Jordbruksavtalen –Også satsing på bl.a. miljø- og klimatiltak + velferdsordninger Agderlandbruket på Dagsorden

7 7 Utviklingen i realinntekt i kr/årsverk iflg. Totalkalkylen Faste 2009-kroner, basert på NORMALISERT REGNSKAP, inkl. jordbruksfradrag Fra 2006 til budsjett 2010: Realinntektsvekst for jordbruket på 43 prosent

8 8 Næringsutvikling - 1 Grunnlaget for regjeringens politikk er fastsatt av Stortinget BU-midler viktig del av jordbruksoppgjørene: ”tradisjonelt” landbruk og nye bygdenæringer Under rammen av nasjonal landbrukspolitikk er det stor grad av regional handlefrihet vedr. næringsutvikling. Ulikt grunnlag tilsier mulighet for variasjon i regionale prioriteringer. Det regionale partnerskapet viktig for at vi kan styrke inntektsgrunnlaget på landbrukseiendommer gjennom å ta i bruk mangfoldet av landbrukets naturressurser og materielle og menneskelige ressurser til ny næringsvirksomhet

9 9 Næringsutvikling - 2 I større grad målrette virkemidler mot å fremme innovasjon og entreprenørskap med utgangspunkt i landbrukets ressurser Vurdere regionale utviklingsprogram for landbruksbasert næringsutvikling for å støtte opp under lokal vekstkraft og potensial VSP Mat og Utviklingsprogram for matspesialiteter for norsk landbruk: Viktig for å stimulere til næringsutvikling innen mat og reiseliv Miljøområdet: a) Nasjonalt miljøprogram b) RMP c) SMIL

10 10 Hva er framtidas landbruk? Produkter fra jordbruk, husdyrhold, skogbruk, reindrift og andre varer, tjenester og fellesgoder produsert med utgangspunkt i landbrukets ressurser Landbruksnæringen består av selvstendig næringsdrivende aktører som selger varer og tjenester til et marked og produserer fellesgoder. Landbruksnæringa må basere sine inntekter både på marked og overføringer. Potensialet for vekst i landbruksbaserte næringer som baserer hele sin inntekt på markedet må utnyttes. Verdiskaping skal skje med utgangspunkt i alle landbrukets ressurser; naturressurser, kapital og humankapital. En konkurransedyktig næringsmiddelindustri er viktig for å nå de overordnede målene om økt matproduksjon og landbruk over hele landet.

11 11 Agderlandbruket på Dagsorden Forvaltningsreformen – økt regionalt ansvar tillagt fylkeskommunene. Fylkeskommunene skal bidra til et mer helhetlig grep om den regionale utviklingen, og skape allianser mellom landbruket, politikere og annet næringsliv. Kommunene:  LMD samarbeid med KS  Landbruket fortsatt en viktig næring i mange kommuner.  Viktig at kommunene prioriterer næringsutvikling, inkl. landbruk. Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet.

12 12 Agderlandbruket på Dagsorden Lokal og regional forvaltning også delegert myndighet i eiendoms- og bosettingspolitikken. Økt delegering fra 2004 til kommunene I 2009 påpekt at flere kommuner har feil praksis på området. Lovendring ga økt myndighet til fylkesmannen. Avslutning:  Viktig med regionalt og kommunalt ”handlingsrom” for lokale tilpasninger.  Drøfting av nivået på ”handlingsrommet” – følges opp videre.

13 13 Effekt av struktur i tilskuddsutmålingen

14 14 Effekt sonedifferensiering tilskuddsutmåling AK


Laste ned ppt "Økt regionalt ansvar – Om den politiske situasjonen i landbruket nasjonalt og regionalt Konferanse: Agderlandbruket på dagsordenen. Statssekretær, Ola."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google