Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Signe L. Berthelsen – juridisk rådgiver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Signe L. Berthelsen – juridisk rådgiver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Signe L. Berthelsen – juridisk rådgiver

2 Samhandlingsreformen – samhandlingsreformens formål
De viktigste virkemidlene er: omlegging av finansieringsordningene nytt lovverk lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene !

3 Samhandlingsreformen – avtaleverket
Lovkrav om samarbeidsavtaler Helse og omsorgstjenestelovens sier at ”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst har bestemt at Sykehuset Innlandet (SI) skal inngå avtaler med hver enkelt av kommunene i sitt opptaksområde Hver enkelt kommune er avtalepart overfor Sykehuset Innlandet Avtalen er juridisk bindende !

4 Samhandlingsreformen – avtaleverket
Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller minimumskravene for hva avtalen mellom partene skal inneholde: enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester retningslinjer for innleggelse i sykehus beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering

5 Samhandlingsreformen – avtaleverket
samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid samarbeid om jordmortjenester samarbeid om IKT-løsninger lokalt samarbeid om forebygging omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Er utarbeidet avtaler for pkt. 1, 3, 5 og 11 – samt en overordnet samarbeidsavtale For disse fire områdene skulle avtale vært inngått innen For de 7 øvrige avtalene er fristen

6 Samhandlingsreformen – avtaleverket
Forhandlingsutvalg gjennom KS (Kommunenes Sentralforbund), og KS Hedmark og Oppland har vært sekretariat for arbeidet Sykehuset Innlandet og Hamar kommune har allerede samarbeidsavtaler, og den gjeldende samarbeidsavtalen er fra 2010 Denne avtalen opphører ved inngåelse (signering) av ny samarbeidsavtale Ny avtaletekst bygger i stor grad på eksisterende avtale og en veileder som er utarbeidet av Helse og omsorgsdepartementet Kapittel 4 i nåværende avtale som omhandler utvalg som skal ivareta formålet med samarbeidsavtalen, og er videreført i forslaget til ny avtale

7 Samhandlingsreformen – avtaleverket
Ny avtale har følgende struktur: Overordnet samarbeidsavtale – formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger Tjenesteavtaler – en for hvert av de 11 områdene helse- og omsorgstjenesteloven krever at det inngås avtale på, 4 av disse vedtas nå – 7 vedtas pr Samhandlingsrutiner – disse er i all hovedsak en videreføring av dagens rutiner mellom partene; men tilpasset nye lover og forskrifter Aktuelt å inngå flere avtaler mellom kommunen og Sykehuset Innlandet som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder (lokale avtaler) Avtalens varighet Enighet mellom partene om behov for full gjennomgang og revidering av avtalen før utgangen av 2012 Dette fordi samhandlingsreformen er en retningsreform, og at partene har hatt kort tid til utforming av avtaleteksten Avtalene gjelder derfor fram til , og skal gjennomgås og revideres i løpet av 2012

8 Samhandlingsreformen – overordnet samarbeidsavtale
Ligger litt i navnet = ”overbygningen” Hvem som er parter Bakgrunn/hjemmel – dvs. at dette er noe det følger av helse- og omsorgstjenesteloven at partene er pålagt å gjøre Formål: sikre at pasienter/ brukere mottar et helhetlig tilbud gode tjenester at kommunen og SI gjensidig forplikter seg i pasientbehandlingen en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom partene at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming at avgjørelser tas så nær brukeren som mulig

9 Samhandlingsreformen – overordnet samarbeidsavtale
Overordnet samarbeidsavtale henviser til de 11 områdene helse- og omsorgstjenesteloven sier at det skal inngås avtale på Avtalen sier også hvilke Samhandlingsorgan som skal etableres (eller videreføres): 1. Overordnet samarbeidsutvalg 2. Administrativt samarbeidsutvalg 3. Geografiske samarbeidsutvalg 4. Kvalitetsutvalg Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og samarbeidsparter Partene skal hver for seg sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid

10 Samhandlingsreformen – overordnet samarbeidsavtale
Avtalen sier også noe om involvering av pasient- og brukerorganisasjoner: Det er partenes ansvar å etablere system for brukermedvirkning Avtalen sier også noe om avvik: Med avvik menes: brudd på bestemmelser i overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner Partene er enige om først å behandle avvik der avviket oppstår Avvik rapporteres til GSU

11 Samhandlingsreformen – overordnet samarbeidsavtale
Håndtering av uenighet – tvisteløsning Uenighet mellom partene etter avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger Dersom dette ikke lykkes, kan hver av partene bringe tvisten inn for et lokalt tvisteløsningsorgan Ikke enighet – partene kan bringe saken inn for Nasjonalt tvisteløsningsorgan Alternativt kan saken bringes inn for en ordinær domstol Mislighold Dersom en av partene misligholder sin del av avtalen og dette påfører den annen part dokumenterte tap, kan tapet kreves dekket av den som misligholder avtalen

12 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 1
enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre Tjenesteavtale nr. 1 heter: Ansvar og oppgavefordeling Avtalens formål: å avklare ansvarsforhold mellom Hamar kommune og SI Det er en målsetting at ansvarsdelingen mellom partene skal skje etter LEON prinsippet, det vil si at pasientene får behandling på laveste effektive omsorgsnivå i forhold til behandlingsbehov Avtalen regulerer oppgaver som kommunen og SI skal samarbeide

13 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 1
Kommunens ansvar og oppgaver Kommunenes oppgaver er definert i helse- og omsorgstjenesteloven, spesielt i kap.3 Sykehuset Innlandets ansvar og oppgaver Følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a) Sykehuset Innlandet er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient

14 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 1
Endret oppgavefordeling mellom SI og kommunen Dersom kommunen og SI ønsker å endre oppgavefordelingen, skal følgende oppfylles: Partene (kommunene og SI) skal være likeverdige Dialog og høringer skal være gjennomført og endringer planlagt i god tid Det er viktig å sikre helhet, sammenheng og forutsigbarhet i pasientforløpet Ressurser i form av kompetanse og økonomi skal avklares Det skal være enighet mellom partene

15 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 1
Samarbeidsområder Sykehuset Innlandet HF og kommunen er forpliktet til å sikre god kommunikasjon og rutiner ved overganger mellom kommunens helse- og omsorgstjenester og Sykehuset Innlandet Partene skal også legge til rette for samarbeid med andre instanser som yter tjenester til brukere av helse- og omsorgstjenesten, for eksempel: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Kriminalomsorgen

16 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 3
Gjelder: Henvisning til innleggelse i Sykehuset Innlandet HF Formålet med denne avtalen er å sørge for å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver ved henvisning og innleggelse av pasienter i sykehus

17 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 3
Kommunens ansvar Innleggelser i SI utføres på bakgrunn av skriftlig henvisning fra lege eller sosialtjeneste, spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a) pkt.5 Innleggende lege er ansvarlig for vurdering av om pasienten har behov for innleggelse i SI eller om kommunalt tilbud kan benyttes, vurdert ut fra pasientens tilstand Begge parter har ansvar for å gi informasjon om pasientens tilstand til pårørende

18 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 3
Sykehuset Innlandet HF sitt ansvar: Henvisning vurderes etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere, jf. Nasjonal prioriteringsveileder 2009 Det tas stilling til hvilken rett pasienten har til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten Sykehuset Innlandet foretar utredning og behandling med utgangspunkt i problemstilling ved henvisning

19 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 3
Elektronisk meldingsutveksling Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført, skal denne benyttes Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes Partene er enige om å arbeide for en rask framdrift for elektronisk meldingsutveksling

20 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 5
Gjelder: Ansvar og oppgaver for utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra Sykehuset Innlandet HF Formålet med denne avtalen er å sørge for å klargjøre SI og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende opphold i, og utskrivning fra spesialisthelsetjenesten av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra SI

21 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 5
Behandling innen psykisk helse og rusmiddelavhengighet er unntatt fra medfinansieringsforskriftens virkeområde jf.§ 2-b og c Partene har som intensjon også å samarbeide om disse pasientgruppene, uten at dette får økonomiske konsekvenser for partene

22 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 5
SI sitt ansvar: SI er ansvarlig for at personell som har oppgaver i forbindelse med utskriving av pasienter, er kjent med de gjeldende samhandlingsrutinene for slik utskriving og at rutinene blir fulgt Personell i SI med ansvar for registrering av utskrivingsklare pasienter som blir liggende i sykehus i påvente av kommunalt helse- og omsorgstilbud, skal være kjent med og følge bestemmelsene i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasient

23 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 5
Kommunens ansvar: Kommunen er ansvarlig for at personell som har oppgaver i forbindelse med å organisere tilbud til pasienter/brukere som har behov for kommunale tjenester etter utskrivelse ut fra SI, er kjent med samhandlingsrutinene Kommunen er ansvarlig for at personell i kommunen med ansvar for mottak av melding om utskrivingsklare pasienter med behov for kommunale tjenester, er kjent med bestemmelsene i forskrift om kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter, som blir liggende i sykehus i påvente av kommunalt tilbud De må kjenne samhandlingsrutinene som gjelder for mottak, registrering og tilbakemelding av slike meldinger, og de kommunale rutinene som gjelder for forberedelse av mottak av slike pasienter

24 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 5
Kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter som blir liggende i sykehus i påvente av kommunale helse og omsorgstjenester Den kommunale betalingsplikten for utskrivingsklare pasienter som blir liggende i sykehus i påvente av kommunale helse- og omsorgstilbud, går fram av helse og omsorgstjenesteloven § og av forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester og av kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter

25 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 5
Som en utdyping av disse bestemmelsene, avtales følgende: Samhandlingsrutinene og forskrift om medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter med kommentarer, samt presiseringer fra HOD skal gjelde Alle meldinger mellom SI og kommunene skal skje skriftlig via Norsk helsenett eller annen skriftlig måte som partene blir enige om, og som er lovlig SI skal oppgi kontaktopplysninger for samtaler om utskrivningsklare pasienter SI skal søke å foreta varsling til kommunen så tidlig som mulig, og helst før kl til et fast kontaktpunkt i kommunen Meldingen skal ikke bestemme eller gi inntrykk av hvilket tilbud pasienten skal ha etter utskrivning fra SI

26 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 5
Kommunal betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar og de øvrige vilkårene i forskrift til kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter §§ 9 og 10 er oppfylt, og kommunen gir beskjed om at de ikke kan ta imot pasienten jf.§ 5 andre ledd Kommunen kan kreve redegjørelse for de vurderingene SI har foretatt Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at kommunen kan etterprøve at vurderingene er i tråd med bestemmelsene i lov og forskrift, samt etter denne avtalen Dersom SI etter å ha vurdert pasienten som utskrivningsklar har unnlatt å varsle kommunen etter varslingsprosedyrer som i denne avtalen, vil betalingsansvar ikke inntre før 24 timer etter at SI har varslet kommunen om at pasienten er utskrivningsklar

27 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 5
I en del tilfeller vil det være vanskelig å foreta tidlig vurdering av hvilken hjelp det vil være behov for etter utskrivning – da plikter SI så snart det lar seg gjøre å foreta en vurdering og varsle kommunen SI skal varsle kommunen dersom det blir endringer i forventet utskrivningstidspunkt og forventet hjelpebehov Dersom det oppstår uenighet mellom SI og kommunen om vilkår om betalingsplikt er oppfylt så skal kommentarutgaven til forskrift om medfinansiering og brev fra HOD utgjøre tolkningsgrunnlaget Elektronisk meldingsutveksling Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett Når elektronisk kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført skal denne benyttes Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling skal disse benyttes

28 Samhandlingsreformen – tjenesteavtale nr. 11
Gjelder: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede Formålet med denne avtalen er å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede Når det gjelder samarbeid om akutthjelp for enkeltpasienter er dette omhandlet i andre tjenesteavtaler (nr. 3 og 5)


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Signe L. Berthelsen – juridisk rådgiver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google