Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kollektiv kunnskapsproduksjon – IKT og aktivitetssystemer NTNU/PLU 12. mars 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kollektiv kunnskapsproduksjon – IKT og aktivitetssystemer NTNU/PLU 12. mars 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kollektiv kunnskapsproduksjon – IKT og aktivitetssystemer NTNU/PLU 12. mars 2009 andreas.lund@uv.uio.no

2 Aktivitetssystem #1

3 Sissy Jupe Mr Choakumchild Thomas Gradgrind '... a plain, bare, monotonous vault of a schoolroom...' 'Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life.‘ The definition of a horse? 'It's father as calls me Sissy, Sir.' Bitzer: 'Quadroped. Graminivorous. Forty teeth,...' Charles Dickens: Hard Times (1854)

4 Aktivitetssystem #2

5 Disposisjon Fenomenet gjennom noen vignetter Klasseromspraksiser: – ”PLICTe” (Beslan) – ”TWEAK” (wiki) Noen teoretiske/didaktiske refleksjoner – implikasjoner Diskusjon

6 Vignett 1: massesamarbeid Linux (” Linus Torvalds with the assistance of developers around the world”)Linux Wikipedia (10m articles, 230+ languages, social surplus of 100m working hours)Wikipedia takingITglobal ("TakingITGlobal.org is the social network that connects you to the global issues that affect us all")takingITglobal InnoCentive (” open innovation…an internal web-based collaborative community for problem solvers”)InnoCentive CAMBIA (community of researchers and farmers, biology&ecology)CAMBIA IDEO: 3000+ products; 40+ industries. “Bright ideas for dark times”. “The space remembers!”IDEO: MySpace, YouTube, Skype, Flickr, Diigo…MySpaceYouTubeSkypeFlickrDiigo <10.000h video/day…

7 Vignett 2: praksisfellesskap

8

9 "Rosalind was so intelligent that she rarely sought advice. If you're the brightest person in the room, you're in trouble." James Watson and Francis Crick, crackers of the DNA code, in 1959 Rosalind Franklin Vignett 3: ”det ensomme geni”

10 Kollektiv kognisjon A dynamic concept, emerging when two or more people reach insights that neither could have reached alone, and that cannot be traced back to one particular individual’s contribution, i.e. cannot be reduced to the sum of individual contributions (Stahl, 2007) – Sociology (Durkheim 1898, Moscovici 1998) – Philosophy (Rousseau, Levy 1997) – Social psychology (Hutchins 1995, Valsiner & van der Veer 2000, Sawyer 2007 ) – Linguistic/Dialogic (Bakhtin 1979, 1986, Allwood 1997, Tomasello, 2003.) – Computational (Heylighen et al 2004) – CSCL (Stahl, 2006) – Educational (Mercer 2000, Hargreaves 2003) – Economics/Organization (Sawyer, 2007; Tapscott, 2006)

11 11 Forskningsspørsmål Hvordan møter elever og lærere kollektivt orienterte oppgaver? Hvordan kan vi støtte kollektiv kognisjon i (og utenfor) klasserom? Hvilke roller spiller teknologier og hvordan kan de befordre kollektiv kognisjon? – Hvorfor har ikke slike spørsmål satt spor i læreplaner (eller har de)?

12 VG1 prosjekt Beslan VG1 EFL Gruppe- eksamen VG1/VG3 EFL ModHist WIKI dialoger lærer LMS WWW Presentasjoner Produkter Diskurser oppgavetype lærer VURDERINGVURDERING ? wiki zpd individuell kollektiv Del 2:klasseromspraksiser

13 Oppgaven: ”Beslan” Læreres bestilling: Etisk dilemma Åpen, tverrfaglig, to uker Form: Poster + produksjon Elever (vgs, gk, tre klasser x 30) – Idémyldring og kategorisering sammen med lærerne (3 x 2 elever + 3 lærere) – ’Selges’ til klassene – Emner forhandles gruppevis – Problemstilling og utforming (’design’) forhandles gruppevis Fenomen i periferien av gitt kunnskap Ulike forklaringsmodeller Ulike fremstillingsformer ”Delt objekt”

14 Sep 2004. 344 døde, 188 barn

15 Elevene: Hvordan kunne det skje? Terror / ledd i frigjøring? Deltakelsesstrukturer – Plan-Gjennomføring- Evaluering (PGE-møter) – Interaksjoner (ide-ny kunnskap-infosøk- foredling-utforming) – Veiledning – Produkter – Refleksjon – Vurdering Teknologier – CF – Google – CapLex – Word – PowerPoint – Posters – Rekvisitter

16 Elevdesign (original) Fremlegg av hendelsen i Beslan bakgrunn Russland Tjetjenia argumentasjon for Debatt Få andre til å delta Rollespill

17

18 Noen funn ”Epistemisk” fellesskap Utvikler ny innsikt i periferien av eksisterende kunnskap Overlapping, komplemen- taritet, konflikt Konflikt objekt / artefakter Objektet lever i gruppen, men ikke delt med klassen Lærers tilbaketrukne rolle

19 Fra PLICTe til TWEAKTWEAK ITU: fremtidens læringsomgivelser InterMedia: Tweaking Wikis for Education and the Advancement of Knowledge Analyseenhet: mediert kommunikasjon i kollektiver Metode: multinivåanalyse

20 Wiki Tomme skall, aktivitet gir struktur ≠ LMS Alle kan bidra, redigere og slette Flerstemmig Tematisk, atemporal Gjensidighet, avhengighet ≠ elevautonomi Metafunksjoner (diskusjon, historie, statistikk…)

21 Høst 2005 Høst 2008 Vår 2008 Ullern: Tre iterasjoner with to ulike wiki’er i engelkfaget Stovner: co-design prosjekt med re- design av wiki og integrasjon i i nye praksiser (moderne historie) Høst 2007 Felles møteplasser lærere / forskere Læreres møter i fagteam Intervensjoner: oppgavedesign og aktivitetstyper Tidslinje

22 3. praksiser

23

24

25 Are you new in [[Funkytown]] or are considering going there? Well, you have nothing to wait for, this is the opportunity of your life! With our great bars, such as [[Old McKinleys]] (see picture) where they serve pints for under a [[duun]]! Stop by for a chat with our local bartender Inga Magnusson (bartender to the right on picture)! Not here for [[drinking]]? Then we have the perfect solution for you and your partner! [[Old McKinleys]] presents a bar show, every Saturday night! It’s simply a must for tourists! Utdrag (bidragsmodus)

26

27

28

29 Elevstemmer: I like this because it is a win/win situation. To help others and get help back is nice. Co-operating is very important in our daily lives and our future jobs! I like this because we so easily can compare and share information on what we know and what we do not know about the American way of living We never worked alone, and many helped me with my work It doesn’t matter if it is yours or others. This way it is possible for people to argue and discuss Because then I don’t have to be afraid of making a mistake ‘cause there will always be someone there to clear it up! Someone can change what you have written, even when you know what you have written is correct My texts got deleted You socialize… in a weird way 29

30 May: “(…) Jeg mistet elevene (….) det var vanskelig å spore dem, for meg som lærer, som hadde bidratt med det, og jeg følte at jeg mistet elevene, jeg visste ikke hvor jeg skulle gå for å kunne veilede dem (…) fordi, som regel er det ikke noe stort rom for en lærer (…) det blir en separat verden (…) de [elevene] har en tendens til å forsvinne inn I sin separate verden og det blir vanskelig for meg å veilede dem og holde på min rolle som kunnskapsformidler (…) Jeg vet ikke hva som er sluttproduktet, hva jeg skal vurdere til slutt” Institusjonell diskurs. Objekt. Regler… Lærerstemmen

31 Funn Epistemologisk re-orientering gjennom nye praksiser: individuell/kollektiv produksjon Nye kulturelle verktøy (artefakter) med potensial for å transformere sosial organisering og kunnskapsproduksjon 1.CoP ≠ ClP 2.Institusjonelle ≠ ”nye” praksiser (etterspørsel avgjør) 3.Lærere ser mulighetene, men de kolliderer med deres institusjonelle ”accountability” Omfattende produksjon, men... 1.Revisjoner må initieres 2.Kollektivt ansvar for språk, sjelden innhold 3.Svært krevende å forholde lokal produksjon (individ, par) til kollektiv produksjon Ativitetstyper som krever nye typer oppgaver og vurderingskriterier (Lund, 2006; Lund & Rasmussen, 2008)  re-/co-design…

32

33

34 Del 3: Perspektivering We come to knowledge by taking part in collective activities that evolve over time, and where language and material artifacts function as collective structural resources (Valsiner & van der Veer, 2000) How we use language to think together (Mercer, 2000) I live in a world of others’ words and my entire life is an orientation in this world. Michael Bakhtin (1895-1975) All the greatest achievements of mind have been beyond the power of unaided individuals. Charles S. Peirce (1839–1914)

35 1.Distribuert kognisjon 2.Aktør - nettverkteori 3)Fenomenologi 4)Aktivitetsteori Fire teorier om menneske  verktøy Alle fire teorier ser på kunnskap som noe som ligger mellom hoder og omgivelser, ikke bare inne i hodene! 1&2 sidestiller mennesker og kunstprodukter i større grad enn 3&4. 3&4 legger større vekt på menneskelig intensjon og motiv/objekt. Ex: fartsdumpen

36 AT: Noen prinsipper En teori om (læring og utvikling som) endring Aktivitet (f.eks språkproduksjon) endrer bevissthet, ikke omvendt Sosial kunnskap > individuell kunnskap (ZPD) Mediering Artefakter Dikotomier oppheves – ≠ tanke og handling – ≠ person og omgivelser AT som analytisk verktøy og designvektøy

37 Artefakten  ’art’ + ’fact’  representasjon av kollektive innsikter  inngang til kulturer  ’lim’ i kulturer  endrer kulturer (handlinger, praksiser)

38 Subjekt Redskaper Aktivitetsmodell basis (Etter Engeström) Resultat ervervede kunnskaper og ferdigheter Objekt utvikling av kunnskaper og ferdigheter Aktivitet (Modell etter Vestøl, 2007)

39 Aktivitet Subjekt Redskaper Aktivitetsmodell med institusjonell kontekst (Etter Engeström) Resultat ervervede kunnskaper og ferdigheter Objekt utvikling av kunnskaper og ferdigheter ReglerPraksis- fellesskap Arbeids- deling

40 Lærerens aktivitet Elevens aktivitet Subjekt Subjekt: Lærer Elevens redskaper Lærerens redskaper Aktivitetsmodell: samspill mellom aktiviteter Resultat Samlende objekt ReglerPraksis- fellesskap Arbeids- deling Regler Praksis- fellesskap Arbeids- deling Objekt Elev

41 Lærerens aktivitet Elevens aktivitet Subjekt: Elev Subjekt: Lærer Elevens redskaperLærerens redskaper Aktivitetsmodell: ulike objekt Resultat?? Ulike objekt ReglerPraksis- fellesskap Arbeids- deling Regler Praksis- fellesskap Arbeids- deling

42 Lærerens aktivitet Elevens aktivitet Subjekt: Elev Subjekt: Lærer Lærerens redskaper Aktivitetsmodell: konkurrerende objekt Samlende objekt ReglerPraksis- fellesskap Arbeids- deling Regler Praksis- fellesskap Arbeids- deling Elevens redskaper Resultat?

43 Lærerens aktivitet Elevens aktivitet Subjekt: Elev Subjekt: Lærer Elevens redskaperLærerens redskaper Aktivitetsmodell: ulike aktiviteter Resultat Objekt ReglerPraksis- fellesskap Arbeids- deling Regler Praksis- fellesskap Arbeids- deling Klasse A

44 Lærerens aktivitet Elevens aktivitet Subjekt: Elev Subjekt: Lærer Elevens redskaperLærerens redskaper Aktivitetsmodell: ulike aktiviteter Resultat Objekt ReglerPraksis- fellesskap Arbeids- deling Regler Praksis- fellesskap Arbeids- deling Klasse B

45 Didaktiske implikasjoner AS #1 AS #2 boundary zone Emerging practices boundary crossing didactics for 3 rd space

46 Didaktikk i et AT-perspektiv Didaktikk: en sosial praksis der elever, lærere og (sosiale og materielle) ressurser knyttes sammen i aktiviteter som gjør fagfelt og kunnskapsdomener synlige, og som kontinuerlig skaper muligheter for reflektert deltakelse i aktivitetene. Lærer: Designer av og deltaker i en slik sosial praksis Sammenheng: didaktikk – kunnskapsbegrep – språksyn – teoriperspektiv

47 47 1.Samsvar mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser. Nye oppgavedesign! 2.Forene formelle og uformelle læringsarenaer (Sissy Jupe!) 3.Undervisning og læring som gjensidig konstituerende for utvikling (Vygotsky: ”obuchnie”) 4.Fremme delt oppmerksomhet på tvers av flere nivåer (individuelt – kollektivt; lokalt – globalt) 5.Vurderingskriterier og – former der bidraget vurderes ut fra dets relative verdi for helheten Fem utfordringer for didaktikk:

48

49 References Allwood, J. (1997). Dialog as Collective Thinking. In P. Pylkkänen, P. Pylkkö & A. Hautamälin (Eds.), Brain, Mind and Physics (pp. 205-210). Amsterdam: IOS Press. Durkheim, E. (1898/1974). Individual and Collective Representations (D. F. Pocock, Trans.). In C. Bouglé (Ed.), Sociology and Philosophy (pp. 1-34). New York & London: The Free Press. Hargreaves, D. (1999). The Knowledge Creating School. British Journal of Educational Studies, 47(2), 122-144. Heylighen, F. (1999). Collective Intelligence and its Implementation on the Web: algorithms to develop a collective mental map. Computational & Mathematical Organization Theory, 5(3), 253-278. Hutchins, E. (1995). Cognition in the wild. Cambridge, MA: MIT Press. Lévy, P. (1997/1999). Collective Intelligence. Mankind's Emerging World in Cyberspace (R. Bononno, Trans. 1 ed.). Cambridge, MA: Helix Books, Perseus. Lund, A. (2006). WIKI i klasserommet: individuelle og kollektive praksiser.Norsk pedagogisk tidsskrift, 90(4), 274-288. Lund, A. (2008). Wikis: a collective approach to language production. ReCALL, 20(1), 35-54. Lund, A., & Smørdal, O. (2006). Is There a Space for the Teacher in a Wiki? In Proceedings of the 2006 International Symposium on Wikis (WikiSym '06) (pp. 37-46). Odense, Denmark: ACM Press. Lund, A., & Rasmussen, I. (2008). The right tool for the wrong task? Match and mismatch between first and second stimulus in double stimulation. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 3(4), 25-51. Lund, A., Rasmussen, I., & Smørdal, O. (forthcoming 2009). Joint designs for working in wikis:a case of practicing across settings and modes of work. In H. Daniels, A. Edwards, Y. Engeström & S. Ludvigsen (Eds.), Activity Theory in Practice: promoting learning across boundaries and agencies: Routledge. Moscovici, S. (1998). The history and actuality of social representations (G. Duveen, Trans.). In U. Flick (Ed.), The Psychology of the Social (pp. 209-247). Cambridge: Cambridge University Press. Sawyer, R. K. (2007). Group genius: the creative power of collaboration. New York: Basic Books. Stahl, G. (2006). Group Cognition: Computer Support for Building Collaborative Knowledge. Cambridge, MA: MIT Press. Tapscott, D., & Williams, A. D. (2006). Wikinomics: how mass collaboration changes everything. London: Portfolio/Penguin. Tomasello, M. (2003) Constructing a language. Harvard University Press, London Valsiner, J., & van der Veer, R. (2000). The Social Mind. Construction of the Idea. Cambridge: Cambridge University Press.

50 ”Conversation – the driver of group genius” (R. Keith Sawyer, 2007)


Laste ned ppt "Kollektiv kunnskapsproduksjon – IKT og aktivitetssystemer NTNU/PLU 12. mars 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google