Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode vurderingsrutiner i en digital virkelighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode vurderingsrutiner i en digital virkelighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode vurderingsrutiner i en digital virkelighet
”Hva er best for læring?” NDLA, Bergen 21 – 22 september 2009

2 Tre hovedpoeng: IKT endrer selve kunnskapsbegrepet og vårt forhold til kunnskap. Kan møtes med to strategier: mottiltak og nye pedagogiske design Den konstruktive innebærer å re-definere forholdet oppgave – aktivitet – vurdering (aktivitetssyklus) Eksempler fra klasserom Læring/Vurdering som aktivitetssystem Seminardelen: Statisk/dynamisk vurdering Videoklipp av elevpresentasjoner Design av oppgaver og vurderingskriterier

3

4 Skriftlig eksamen: ”Man kan sitte i eksamenslokalet og skrive av andres stiler, ferdig rettet og kommentert fra lærerhånd” Muntlige presentasjoner: ”…her ville man kunne innhente så mye hjelp at det ville bli vanskelig å vurdere arbeidet som eget produkt” ”Eksamen får stadig mer preg av vilkårlighet, og vi nærmer oss en grense der vi ikke kan ha full tillit til eller respekt for ordningene, og heller ikke karakterene” ”Det er derfor viktig at eksamensordningene sender et signal om at det er elevens egen kunnskap og evne til selvstendig arbeid som skal vektlegges

5 Teknologi #1

6 Teknologi #2

7 Hva er ”gyldig kunnskap”?
Kina ca 500: sensorer er menn, men ikke sønner av torturister, bødler, frisører, bordellverter eller neglepleiere. Gyldig kunnskap: synge sanger, ri hester og delta i slag. Vurdering: Systemet fungerte som seleksjonsmekanisme for sosialt avansement og som stabiliserende struktur i det ekstremt hierarkiske kinesiske keiserriket.

8 Digitale teknologier Akkumulert historisk innsikt Tegnproduserende
Overtar forrige århundres kunnskapsideal: kalkulerer, systematiserer, husker, følger prosedyrer… Kraftigere, mindre, sømløse, konvergerende… Overskrider tid/rom/kultur Protesefunksjoner Overtar samfunnsmekanismer Adopteres og vedlikeholdes av ulike brukskulturer Elevene: instrumentell mestring, men mangel på kognitiv integrasjon av alt de eksponeres for! Praksiser utenfor skolen har liten gyldighet innenfor skolen!

9 Hvordan møte en oppgave…
Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter Hvordan møte en oppgave…

10 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio
Ctrl+c  Ctrl+v

11 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio

12 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio
Digital kompetanse…. You will soon get the hang of driving in Berlin with its wide, long avenues and main roads and civilised traffic. Right of way is to traffic coming from the right - a diamond shaped yellow sign means you have right of way. ( U zult spoedig hangt van het drijven in Berlijn met zijn brede, lange wegen en hoofdwegen en beschaafd verkeer worden. Het recht van manier is aan verkeer dat uit het recht komt - een diamant gestalte gegeven geel tekenmiddel u juist van manier hebt. ( )

13 Strategi 1: mottiltak Ephorus Turnitin Ithenticate
The plagiarism resource site Etc etc

14 Strategi 2: undersøke fenomenet – potensial for læring?
Historisk: Platon (Phaedrus), Shakespeare… Henrik Langeland & Marcel Proust DiscJockeys, Rap-artister, collage, re-mix, sampling, klipp&lim…. Digitalisering gjør kopiering til en strategi: Ctrl+C – Ctrl+V Nye kulturelle verktøy og praksiser må matches med nye oppgavetyper!

15 Rasmussen (2006): Ved å følge elevers aktiviteter over tid ser vi nye ting ved klipp og lim:
En strategi for å håndtere kompleksitet En vei inn mot utvikling av mer avanserte fortolkninger og egen kunnskapsbygging Gjenbruk, improvisering – kreativ inngang til kunnskapsbygging (“scrapbook”)

16 Eksempel 1: InfoNation Hypotesetesting Ulike forklaringsmodeller
Ulike representasjonsformer (tekst, tall, grafikk) Flerspråklighet Oppgavekonstruksjon som elevoppgave

17

18 InfoNation

19 Eksempel 2: Ibsen på ny Google Henrik Ibsen og lage en kommentert nettcollage Google Henrik Ibsen og lage en rangert liste over topp 10 nettsteder Søke på ord i Ibsens samlede (eks ”kvinde”, ”hest”) og lage et kommentert sitatutvalg Norske wikipedia: Fylle ut mangler/supplere/finne alternative tolkninger (J.M. Vestøl, 2007)

20

21 Eksempel 3: viten.no

22 Eksempel 4: ny kunnskap Fenomen i periferien av gitt kunnskap
Ulike forklaringsmodeller Ulike fremstillingsformer ”Delt objekt”

23 S o n e f o r n æ r m e s t e u t v i k l i n g
GK prosjekt Beslan dialoger ? V U R D E I N G GK/VK1 EFL Gruppe- eksamen lærer LMS WWW GK EFL WIKI Presentasjoner Produkter Diskurser individuell kollektiv lærer wiki oppgavetype

24

25 Oppgaven: Læreres bestilling: Etisk dilemma Åpen, tverrfaglig, to uker
Form: Poster + produksjon Elever (vgs, gk, tre klasser x 30) Idémyldring og kategorisering sammen med lærerne (3 x 2 elever + 3 lærere) ’Selges’ til klassene Emner forhandles gruppevis Problemstilling og utforming (’design’) forhandles gruppevis ”Beslan”

26 Oppgaven: ”Beslan” Fenomen i periferien av gitt kunnskap
Læreres bestilling: Etisk dilemma Åpen, tverrfaglig, to uker Form: Poster + produksjon Elever (vgs, gk, tre klasser x 30) Idémyldring og kategorisering sammen med lærerne (3 x 2 elever + 3 lærere) ’Selges’ til klassene Emner forhandles gruppevis Problemstilling og utforming (’design’) forhandles gruppevis Fenomen i periferien av gitt kunnskap Ulike forklaringsmodeller Ulike fremstillingsformer ”Delt objekt”

27 Sep døde, 188 barn

28 Elevene: Hvordan kunne det skje? Terror / ledd i frigjøring?
Deltakelsesstrukturer Plan-Gjennomføring-Evaluering (PGE-møter) Interaksjoner (ide-ny kunnskap-infosøk-foredling-utforming) Veiledning Produkter Refleksjon Vurdering Teknologier CF Google CapLex Word PowerPoint Posters Rekvisitter

29 Elevdesign (original)
Fremlegg av hendelsen i Beslan bakgrunn bakgrunn Tjetjenia Russland Rollespill argumentasjon for argumentasjon for Debatt Få andre til å delta

30

31 Noen funn Konflikt objekt / artefakter ”Epistemisk” fellesskap
Objektet lever i gruppen, men ikke delt med klassen Lærers tilbaketrukne rolle ”Epistemisk” fellesskap Utvikler ny innsikt i periferien av eksisterende kunnskap Overlapping, komplemen-taritet, konflikt

32 Eksempel 5: Kollektiv kunnskap (WIKI)
Alle kan bidra, endre og slette Umiddelbart tilgjengelig på www gjennom nettleser Struktur ikke gitt (LMS), bygges innefra Gjensidighet, tillit, intersubjektivitet

33 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio
3. praksiser

34

35

36

37

38

39 Elevstemmer: I like this because it is a win/win situation. To help others and get help back is nice. Co-operating is very important in our daily lives and our future jobs! I like this because we so easily can compare and share information on what we know and what we do not know about the American way of living We never worked alone, and many helped me with my work It doesn’t matter if it is yours or others. This way it is possible for people to argue and discuss Because then I don’t have to be afraid of making a mistake ‘cause there will always be someone there to clear it up! Someone can change what you have written, even when you know what you have written is correct My texts got deleted You socialize… in a weird way

40 Lærerstemmen May: “(…) Jeg mistet elevene (….) det var vanskelig å spore dem, for meg som lærer, som hadde bidratt med det, og jeg følte at jeg mistet elevene, jeg visste ikke hvor jeg skulle gå for å kunne veilede dem (…) fordi, som regel er det ikke noe stort rom for en lærer (…) det blir en separat verden (…) de [elevene] har en tendens til å forsvinne inn I sin separate verden og det blir vanskelig for meg å veilede dem og holde på min rolle som kunnskapsformidler (…) Jeg vet ikke hva som er sluttproduktet, hva jeg skal vurdere til slutt”

41 TWEAK ITU: fremtidens læringsomgivelser
InterMedia: Tweaking Wikis for Education and the Advancement of Knowledge Analyseenhet: mediert kommunikasjon i kollektiver Metode: multinivåanalyse

42

43 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio

44 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio

45 V U R D E I N G

46

47

48 Teknologisyn Artefakten (’art’ + ’fact’)
Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter Teknologisyn Artefakten (’art’ + ’fact’) representasjon av kollektive innsikter inngang til kulturer ’lim’ i kulturer endrer kulturer (handlinger, praksiser)

49 S1 S2

50 Vygotsky’s prinsipp om dobbel stimulering
Stimulus 1: oppgave / læringsobjekt Stimulus 2: tilgjengelige ressurser Digitalisering fører til ubalanse i tradisjonelle S1  S2 forhold! Italia: jukselapper som familieindustri Norge: ”re-mixing”, ”sampling”

51 Nye oppgavetyper Typer: Narrativer Scenarier Alternativer Hypoteser
Årsaker Korrelasjoner Forbindelser Synteser Meta-oppgaver etc resultat > n1 + n2 +…nx individuell ≠ kollektiv

52 To nye kriterier Hvordan forholder ditt eget bidrag seg til oppgavens overordnede spørsmål? Vis relevansen. Hvordan forholder ditt bidrag seg til ett eller flere av dine medelevers bidrag? Vis sammenhengen.

53 Aktivitetssystemet Resources

54 Didaktiske implikasjoner
Didaktikkens ”tredje rom” Praksiser under utvikling overskridelse overskridelse AS #2 AS #1

55 Aktivitetssystem #1

56 Charles Dickens: Hard Times (1854)
Sissy Jupe Mr Choakumchild Thomas Gradgrind '... a plain, bare, monotonous vault of a schoolroom...' 'Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life.‘ The definition of a horse? 'It's father as calls me Sissy, Sir.' Bitzer: 'Quadroped. Graminivorous. Forty teeth,...'

57 Aktivitetssystem #2

58

59 Seminardelen Plenum: Gruppevis:
Statisk og dynamisk vurdering Videosekvenser: elever med powerpoint Gruppevis: Vurderingskriterier (inspirert av Hildegunn Otnes & Ruth Grüters, NTNU) Design: Oppgave + vurderingskriterier Plenum: Gjennomgang av design + kriterier

60 Noen forskjeller mellom statisk og dynamisk vurdering
Statisk vurdering Dynamisk vurdering Undervisning og vurdering holdes atskilt Undervisning mot eksamen “Test-wise learners” Vekt på testens validitet og reliabilitet Perspektiv: fortid + nåtid Vurdering som forsinket respons Individuelt fokus, få og kontrollerte variabler Bruk av tilgjengelige kulturelle verktøy ofte oversett eller misforstått Undervisning, læring og vurdering utgjør en enhet Undervisning forbi eksamen “World-wise learners“ Vekt på testens validitet og elevens utvikling Perspektiv: fremtid, potensial Vurdering som intervensjon Samarbeidsfokus, mange variabler, ( “økologi”) Bruk av tilgjengelige kulturelle verktøy som uttrykk for relevant kompetanse


Laste ned ppt "Gode vurderingsrutiner i en digital virkelighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google