Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode vurderingsrutiner i en digital virkelighet ”Hva er best for læring?” NDLA, Bergen 21 – 22 september 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode vurderingsrutiner i en digital virkelighet ”Hva er best for læring?” NDLA, Bergen 21 – 22 september 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode vurderingsrutiner i en digital virkelighet ”Hva er best for læring?” NDLA, Bergen 21 – 22 september 2009 andreas.lund@uv.uio.no

2 Tre hovedpoeng: 1.IKT endrer selve kunnskapsbegrepet og vårt forhold til kunnskap. 2.Kan møtes med to strategier: mottiltak og nye pedagogiske design 3.Den konstruktive innebærer å re-definere forholdet oppgave – aktivitet – vurdering (aktivitetssyklus) •Eksempler fra klasserom •Læring/Vurdering som aktivitetssystem •Seminardelen: –Statisk/dynamisk vurdering –Videoklipp av elevpresentasjoner –Design av oppgaver og vurderingskriterier

3

4 •Skriftlig eksamen: ”Man kan sitte i eksamenslokalet og skrive av andres stiler, ferdig rettet og kommentert fra lærerhånd” •Muntlige presentasjoner: ”…her ville man kunne innhente så mye hjelp at det ville bli vanskelig å vurdere arbeidet som eget produkt” •”Eksamen får stadig mer preg av vilkårlighet, og vi nærmer oss en grense der vi ikke kan ha full tillit til eller respekt for ordningene, og heller ikke karakterene” •”Det er derfor viktig at eksamensordningene sender et signal om at det er elevens egen kunnskap og evne til selvstendig arbeid som skal vektlegges

5 Teknologi #1

6 Teknologi #2

7 Kina ca 500: sensorer er menn, men ikke sønner av torturister, bødler, frisører, bordellverter eller neglepleiere. Gyldig kunnskap: synge sanger, ri hester og delta i slag. Vurdering: Systemet fungerte som seleksjonsmekanisme for sosialt avansement og som stabiliserende struktur i det ekstremt hierarkiske kinesiske keiserriket. Hva er ”gyldig kunnskap”?

8 Digitale teknologier •Akkumulert historisk innsikt •Tegnproduserende •Overtar forrige århundres kunnskapsideal: kalkulerer, systematiserer, husker, følger prosedyrer… •Kraftigere, mindre, sømløse, konvergerende… •Overskrider tid/rom/kultur •Protesefunksjoner •Overtar samfunnsmekanismer •Adopteres og vedlikeholdes av ulike brukskulturer •Elevene: instrumentell mestring, men mangel på kognitiv integrasjon av alt de eksponeres for! Praksiser utenfor skolen har liten gyldighet innenfor skolen!

9 Hvordan møte en oppgave…

10 Ctrl+c  Ctrl+v

11

12 Digital kompetanse…. •You will soon get the hang of driving in Berlin with its wide, long avenues and main roads and civilised traffic. Right of way is to traffic coming from the right - a diamond shaped yellow sign means you have right of way. (http://www.berlin.de/english/index.html)http://www.berlin.de/english/index.html •U zult spoedig hangt van het drijven in Berlijn met zijn brede, lange wegen en hoofdwegen en beschaafd verkeer worden. Het recht van manier is aan verkeer dat uit het recht komt - een diamant gestalte gegeven geel tekenmiddel u juist van manier hebt. (http://babelfish.altavista.com/ )http://babelfish.altavista.com/

13 Strategi 1: mottiltak •EphorusEphorus •Turnitin •Ithenticate •The plagiarism resource site •Etc etc

14 •Historisk: Platon (Phaedrus), Shakespeare… •Henrik Langeland & Marcel Proust •DiscJockeys, Rap-artister, collage, re- mix, sampling, klipp&lim…. •Digitalisering gjør kopiering til en strategi: Ctrl+C – Ctrl+V •Nye kulturelle verktøy og praksiser må matches med nye oppgavetyper! Strategi 2: undersøke fenomenet – potensial for læring?

15 Rasmussen (2006): Ved å følge elevers aktiviteter over tid ser vi nye ting ved klipp og lim: •En strategi for å håndtere kompleksitet •En vei inn mot utvikling av mer avanserte fortolkninger og egen kunnskapsbygging •Gjenbruk, improvisering – kreativ inngang til kunnskapsbygging (“scrapbook”)

16 Eksempel 1: InfoNationInfoNation •Hypotesetesting •Ulike forklaringsmodeller •Ulike representasjonsformer (tekst, tall, grafikk) •Flerspråklighet •Oppgavekonstruksjon som elevoppgave

17

18 InfoNation

19 Eksempel 2: Ibsen på nyIbsen –Google Henrik Ibsen og lage en kommentert nettcollage –Google Henrik Ibsen og lage en rangert liste over topp 10 nettsteder –Søke på ord i Ibsens samlede (eks ”kvinde”, ”hest”) og lage et kommentert sitatutvalg –Norske wikipedia: Fylle ut mangler/supplere/finne alternative tolkninger (J.M. Vestøl, 2007)

20

21 Eksempel 3: viten.noviten.no

22 Eksempel 4: ny kunnskap •Fenomen i periferien av gitt kunnskap •Ulike forklaringsmodeller •Ulike fremstillingsformer •”Delt objekt”

23 GK prosjekt Beslan GK/VK1 EFL Gruppe- eksamen GK EFL WIKI dialoger lærer LMS WWW Presentasjoner Produkter Diskurser oppgavetype lærer VURDERINGVURDERING ? wiki S o n e f o r n æ r m e s t e u t v i k l i n g individuell kollektiv

24

25 Oppgaven: •Læreres bestilling: Etisk dilemma •Åpen, tverrfaglig, to uker •Form: Poster + produksjon •Elever (vgs, gk, tre klasser x 30) –Idémyldring og kategorisering sammen med lærerne (3 x 2 elever + 3 lærere) –’Selges’ til klassene –Emner forhandles gruppevis –Problemstilling og utforming (’design’) forhandles gruppevis •”Beslan”

26 Oppgaven: ”Beslan” •Læreres bestilling: Etisk dilemma •Åpen, tverrfaglig, to uker •Form: Poster + produksjon •Elever (vgs, gk, tre klasser x 30) –Idémyldring og kategorisering sammen med lærerne (3 x 2 elever + 3 lærere) –’Selges’ til klassene –Emner forhandles gruppevis –Problemstilling og utforming (’design’) forhandles gruppevis •Fenomen i periferien av gitt kunnskap •Ulike forklaringsmodeller •Ulike fremstillingsformer •”Delt objekt”

27 Sep 2004. 344 døde, 188 barn

28 Elevene: Hvordan kunne det skje? Terror / ledd i frigjøring? •Deltakelsesstrukturer –Plan-Gjennomføring- Evaluering (PGE-møter) –Interaksjoner (ide-ny kunnskap-infosøk- foredling-utforming) –Veiledning –Produkter –Refleksjon –Vurdering •Teknologier –CF –Google –CapLex –Word –PowerPoint –Posters –Rekvisitter

29 Elevdesign (original) Fremlegg av hendelsen i Beslan bakgrunn Russland Tjetjenia argumentasjon for Debatt Få andre til å delta Rollespill

30

31 Noen funn •”Epistemisk” fellesskap •Utvikler ny innsikt i periferien av eksisterende kunnskap •Overlapping, komplemen- taritet, konflikt •Konflikt objekt / artefakter •Objektet lever i gruppen, men ikke delt med klassen •Lærers tilbaketrukne rolle

32 Eksempel 5: Kollektiv kunnskap (WIKI) •Alle kan bidra, endre og slette •Umiddelbart tilgjengelig på www gjennom nettleser •Struktur ikke gitt (LMS), bygges innefra •Gjensidighet, tillit, intersubjektivitet

33 3. praksiser

34

35

36

37

38

39 Elevstemmer: •I like this because it is a win/win situation. To help others and get help back is nice. Co-operating is very important in our daily lives and our future jobs! •I like this because we so easily can compare and share information on what we know and what we do not know about the American way of living •We never worked alone, and many helped me with my work •It doesn’t matter if it is yours or others. This way it is possible for people to argue and discuss •Because then I don’t have to be afraid of making a mistake ‘cause there will always be someone there to clear it up! •Someone can change what you have written, even when you know what you have written is correct •My texts got deleted •You socialize… in a weird way

40 May: “(…) Jeg mistet elevene (….) det var vanskelig å spore dem, for meg som lærer, som hadde bidratt med det, og jeg følte at jeg mistet elevene, jeg visste ikke hvor jeg skulle gå for å kunne veilede dem (…) fordi, som regel er det ikke noe stort rom for en lærer (…) det blir en separat verden (…) de [elevene] har en tendens til å forsvinne inn I sin separate verden og det blir vanskelig for meg å veilede dem og holde på min rolle som kunnskapsformidler (…) Jeg vet ikke hva som er sluttproduktet, hva jeg skal vurdere til slutt” Lærerstemmen

41 TWEAK •ITU: fremtidens læringsomgivelser •InterMedia: Tweaking Wikis for Education and the Advancement of Knowledge •Analyseenhet: mediert kommunikasjon i kollektiver •Metode: multinivåanalyse

42

43

44

45 VURDERINGVURDERING

46

47

48 Teknologisyn  Artefakten (’art’ + ’fact’)  representasjon av kollektive innsikter  inngang til kulturer  ’lim’ i kulturer  endrer kulturer (handlinger, praksiser)

49 S1S2

50 Vygotsky’s prinsipp om dobbel stimulering •Stimulus 1: oppgave / læringsobjekt •Stimulus 2: tilgjengelige ressurser •Digitalisering fører til ubalanse i tradisjonelle S1  S2 forhold! •Italia: jukselapper som familieindustri •Norge: ”re-mixing”, ”sampling”

51 Nye oppgavetyper resultat > n 1 + n 2 +…n x individuell ≠ kollektiv Typer: • Narrativer • Scenarier • Alternativer • Hypoteser • Årsaker • Korrelasjoner • Forbindelser • Synteser • Meta-oppgaver • etc

52 To nye kriterier •Hvordan forholder ditt eget bidrag seg til oppgavens overordnede spørsmål? Vis relevansen. •Hvordan forholder ditt bidrag seg til ett eller flere av dine medelevers bidrag? Vis sammenhengen.

53 Aktivitetssystemet Resources

54 Didaktiske implikasjoner AS #1 AS #2 Praksiser under utvikling overskridelse Didaktikkens ”tredje rom”

55 Aktivitetssystem #1

56 •Sissy Jupe •Mr Choakumchild •Thomas Gradgrind •'... a plain, bare, monotonous vault of a schoolroom...' •'Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are wanted in life.‘ The definition of a horse? •'It's father as calls me Sissy, Sir.' •Bitzer: 'Quadroped. Graminivorous. Forty teeth,...' Charles Dickens: Hard Times (1854)

57 Aktivitetssystem #2

58

59 Seminardelen •Plenum: –Statisk og dynamisk vurdering –Videosekvenser: elever med powerpoint •Gruppevis: –Vurderingskriterier (inspirert av Hildegunn Otnes & Ruth Grüters, NTNU) –Design: Oppgave + vurderingskriterier •Plenum: Gjennomgang av design + kriterier

60 Noen forskjeller mellom statisk og dynamisk vurdering Statisk vurderingDynamisk vurdering • Undervisning og vurdering holdes atskilt • Undervisning mot eksamen • “Test-wise learners” • Vekt på testens validitet og reliabilitet • Perspektiv: fortid + nåtid • Vurdering som forsinket respons • Individuelt fokus, få og kontrollerte variabler • Bruk av tilgjengelige kulturelle verktøy ofte oversett eller misforstått • Undervisning, læring og vurdering utgjør en enhet • Undervisning forbi eksamen • “World-wise learners“ • Vekt på testens validitet og elevens utvikling • Perspektiv: fremtid, potensial • Vurdering som intervensjon • Samarbeidsfokus, mange variabler, ( “økologi”) • Bruk av tilgjengelige kulturelle verktøy som uttrykk for relevant kompetanse


Laste ned ppt "Gode vurderingsrutiner i en digital virkelighet ”Hva er best for læring?” NDLA, Bergen 21 – 22 september 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google