Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan læringsutbytte dokumenteres? Bruk av mapper i undervisning og vurdering Line Wittek NOKUT konferansen 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan læringsutbytte dokumenteres? Bruk av mapper i undervisning og vurdering Line Wittek NOKUT konferansen 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan læringsutbytte dokumenteres? Bruk av mapper i undervisning og vurdering Line Wittek a.l.wittek@ped.uio.noa.l.wittek@ped.uio.no NOKUT konferansen 2008

2 Problemstillinger •Hva mener vi når vi snakker om læring? •Hva mener vi når vi snakker om kunnskap •Hvordan kan ulike kunnskapsformer dokumenteres? •Hva ønsker vi å måle og hva vurderer vi? •Hva kan dokumenteres ved hjelp av mapper og hva kan vurderes?

3 ”Hverdagspedagogikk” (Bruner 1997) • En intuitiv forståelse av hva tenkning er, hvordan tenkning skapes og hvordan vi lærer og utvikler oss ” Pedagogiske valg formidler uvergelig en oppfatning av læringsprosessen og eleven. Pedagogikken er aldri uskyldig. Den er et medium som bærer med seg sitt eget budskap”

4 Fire sett av antakelser om læring og kunnskap Basert på Bruner 1997 Læring som - - imitasjon- overføring- individuell konstruksjon - kollektiv konstruksjon Kunnskap Utvikling Under- visning Doku- mentere hva? Ferdigheter Økt presisjon i utførelse Demonstrasjon Ferdigheter, evne til å utføre i tråd med profesjonens/ disiplinens standarder Objektive fakta og etablerte handlemåter Kvalitativ økning av faktakunnskap og ”regler” Overføring av fakta og handlingsprinsipper Kunne gjengi Faktakunnskaper og handlings- prinsipper Individuelt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse på individuelt nivå Gjøre egne erfaringer, utforske forholdet mellom teori og praksis. Refleksjon. Gjentakelse Egen forståelse og evne til å se sammenhenger. Refleksjon Sosialt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse innen gitte kontekster Gjøre erfaringer, utforske forholdet mellom ulike praksisformer. Kollektiv utforskning og forhandling. Forståelse og evne til å se sammenhenger. Evne til å bidra i interaksjon og anvende redskaper / delta i aktivitet

5 Hva er formålet med mapper som lærings og vurderingsform? •Samle dokumentasjon •Gjøre et utvalg •Refleksjon

6 En mappemodell (Engelsen og Dysthe 2003) Enkeltarbeid  Samle- mappe Sum- mativ Vur- dering Refleksjon, formativ vurdering, variert studieaktivitet, Samarbeid, medstudent-vurdering, egenvurdering utvalg Vurde- rings- mappe

7 Mappemetodikkens mulige bidrag til læringsutbytte (basert på internasjonal forskning, se Wittek 2007) •Eierskap •Motivasjon •Jevn arbeidsinnsats •Tettere kontakt mellom lærere og studenter •Bedre skriveferdigheter •Bedre generiske ferdigheter •Stimulerer forståelse (fremfor pugg) •Stimulerer dybdeorientering •Stimulerer dialog om læringsprosesser

8 Kritikk av metoden •Tidkrevende •Høyt ”produksjonspress” kan gå på bekostning av forståelse av faglige kjernebegreper •Gruppeprosessen i seg selv kan ta for mye plass – og gruppen kan bli ”seg selv nok” •Kommer veilederne i tilstrekkelig berøring med studentenes læring? •Hva med fusk? •Kan være vanskelig å utnytte de sterke sidene ved metodikken på grunn av modulisering

9 Forutsetninger for å kunne utnytte mappemetodikkens potensial •Studentenes mulighet til å gjøre egne valg •Klarhet i hva som kreves i forbindelse med summativ vurdering •Klarhet i hva som kreves av den enkelte underveis (deltakerstrukturer) •Et samlet lærerkollegium som stiller seg bak •Utprøving over noe tid •Rimelige krav til innsats / tidsbruk for alle parter

10 Hva er gode mappeoppgaver? •Har sentrale faglige begreper, modeller og handlemåter som omdreiningspunkt •Gir studentene mulighet for å gjøre egne valg innenfor lærernes faglige prioriteringer •Ledsages av organiserte arbeidsformer som sikrer deltakelse og faglig nivå •Ledsages av forhandling om kriterier •”Tvinger” studentene til å etablere forbindelser mellom ulike faglige arenaer (f. eks. praksis- teori) •Etterspør grundig behandling av spissede problemstillinger

11 Problemstillinger •Hva mener vi når vi snakker om læring? •Hva mener vi når vi snakker om kunnskap •Hvordan kan ulike kunnskapsformer dokumenteres? •Hva ønsker vi å måle og hva vurderer vi? •Hva kan dokumenteres ved hjelp av mapper og hva kan vurderes?

12 Fire sett av antakelser om læring og kunnskap Basert på Bruner 1997 Læring som - - imitasjon- overføring- individuell konstruksjon - kollektiv konstruksjon Kunnskap Utvikling Under- visning Doku- mentere hva? Ferdigheter Økt presisjon i utførelse Demonstrasjon Ferdigheter, evne til å utføre i tråd med profesjonens/ disiplinens standarder Objektive fakta og etablerte handlemåter Kvalitativ økning av faktakunnskap og ”regler” Overføring av fakta og handlingsprinsipper Kunne gjengi Faktakunnskaper og handlings-prinsipper Individuelt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse på individuelt nivå Gjøre egne erfaringer, utforske forholdet mellom teori og praksis. Refleksjon. Gjentakelse Egen forståelse og evne til å se sammenhenger. Refleksjon Sosialt konstruerte modeller Utvidet og mer nyansert forståelse innen gitte kontekster Gjøre erfaringer, utforske forholdet mellom ulike praksisformer. Kollektiv utforskning og forhandling. Forståelse og evne til å se sammenhenger. Evne til å bidra i interaksjon og anvende redskaper / delta i aktivitet

13 Kilder: Brandsford J.D., Brown, A. Cocking, R.R. (red.), 2000: How People Learn, Brain, Mind, Experience, and School. National Academic Press, Washington, D.C. Dysthe, O. og Engelsen, K.S: Mapper som pedagogisk redskap, perspektiv og erfaringer. Oslo: Abstrakt forlag Wittek, A.L. 2007: Mappe som redskap for læring i høyere utdanning, Strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner. Doktoravhandling: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Wittek L. 2006: Om undervisning og læring. (Kap 2) I: Strømsø. Lycke og Lauvås (red.): NÅR LÆRING ER DET VIKTIGSTE, Undervisning i høyere utdanning. Cappelen Akademisk forlag, Oslo Wittek L. 2004: Læring i og mellom mennesker, Cappelen Akademisk forlag, Oslo


Laste ned ppt "Kan læringsutbytte dokumenteres? Bruk av mapper i undervisning og vurdering Line Wittek NOKUT konferansen 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google