Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for Lavangen kommunestyre 24.05.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for Lavangen kommunestyre 24.05.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for Lavangen kommunestyre 24.05.2007

2 Bakgrunn Lang forhistorie Lang forhistorie Arbeidsordre fra felles formannskapsmøte 8.-9. november 2004 på Gratangsfjellet hotell Arbeidsordre fra felles formannskapsmøte 8.-9. november 2004 på Gratangsfjellet hotell Felles formuleringer i Handlingsplanen 2005-08. Felles formuleringer i Handlingsplanen 2005-08. Definert prosjekt på tre områder Definert prosjekt på tre områder Barnevern Barnevern IKT drift IKT drift Økonomi Økonomi Søkt Fylkesmannen om finansiering Søkt Fylkesmannen om finansiering

3 Prosjektet realiseres Fylkesmannen finansierer med tkr 550 Fylkesmannen finansierer med tkr 550 Prosjektene organiseres Prosjektene organiseres Engasjement som prosjektleder lyses ut Engasjement som prosjektleder lyses ut Ole Kristian Severinsen engasjert for 12 mnd – senere forlenget Ole Kristian Severinsen engasjert for 12 mnd – senere forlenget Startsamling (Kick-off) på Gratangsfjellet hotell 7.-8. november 2005 Startsamling (Kick-off) på Gratangsfjellet hotell 7.-8. november 2005

4 Prosjektet utvides Ibestad kommune kommer til i desember 2005 Ibestad kommune kommer til i desember 2005 Tilleggsfinansiering fra FMT med tkr 125 Tilleggsfinansiering fra FMT med tkr 125 Kart & oppmåling kommer til som nytt samarbeidsområde våren 2006 Kart & oppmåling kommer til som nytt samarbeidsområde våren 2006 Finansieres fra FMT med tkr 300 Finansieres fra FMT med tkr 300

5 Begrunnelser for samarbeid Knappe personellressurser gir små og sårbare fagmiljø Knappe personellressurser gir små og sårbare fagmiljø Kommunene er hver for seg for små til å ivareta funksjonene på en rasjonell måte Kommunene er hver for seg for små til å ivareta funksjonene på en rasjonell måte Stort potensiale for effektivisering og modernisering ved å samarbeide. Stort potensiale for effektivisering og modernisering ved å samarbeide. Muligheter for og mer rasjonell utnyttelse av kostbare tidsmessige investeringer Muligheter for og mer rasjonell utnyttelse av kostbare tidsmessige investeringer Forholdet til rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy kompetanse Forholdet til rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy kompetanse habilitet habilitet roller roller

6 Organisering Styringsgruppa (Rådmennene) Prosjektgruppe Barnevern Enhetslederne+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe IKT IKT-ansvarlige+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe Økonomi Enhetslederne+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe Kart & oppmåling Enhetsledere/ansvarlige Prosjektleder

7 Prosjektområde barnevern Prosjektgruppa anbefaler Prosjektgruppa anbefaler Felles tjeneste Felles tjeneste 4,5 årsverk (samme som i dag) 4,5 årsverk (samme som i dag) Styringsgruppa slutter seg til hovedtrekkene Styringsgruppa slutter seg til hovedtrekkene Ordførergruppa enig om å legge til Salangen Ordførergruppa enig om å legge til Salangen

8 Prosjektområde IKT drift Prosjektgruppa Prosjektgruppa Enighet om felles tjeneste Enighet om felles tjeneste Delt om driftsløsning Delt om driftsløsning 2-3 årsverk avhengig av løsning 2-3 årsverk avhengig av løsning Styringsgruppa går inn for å gjennomføre anbudsforespørsel Styringsgruppa går inn for å gjennomføre anbudsforespørsel Ordførergruppa enig om å legge til Salangen Ordførergruppa enig om å legge til Salangen

9 Prosjektområde økonomi Prosjektgruppa anbefaler Prosjektgruppa anbefaler primært én felles økonomitjeneste primært én felles økonomitjeneste sekundært en todelt løsning sekundært en todelt løsning 9,7 årsverk i felles tjeneste samt 4,0 tilbake i kommunene 9,7 årsverk i felles tjeneste samt 4,0 tilbake i kommunene Styringsgruppa følger prosjektgruppas sekundære forslag Styringsgruppa følger prosjektgruppas sekundære forslag Ordførergruppa blir etter en prosess enig om å følge styringsgruppas forslag og går inn for Regnskap/lønn i Lavangen og Skatt/innfordring i Gratangen Ordførergruppa blir etter en prosess enig om å følge styringsgruppas forslag og går inn for Regnskap/lønn i Lavangen og Skatt/innfordring i Gratangen

10 Prosjekt kart/oppmåling Prosjektgruppa Prosjektgruppa Går inn for én felles tjeneste Går inn for én felles tjeneste 3 årsverk hvorav én prosjektstilling 3 årsverk hvorav én prosjektstilling Styringsgruppa følger prosjektgruppas innstilling Styringsgruppa følger prosjektgruppas innstilling Ordførergruppa går inn for Gratangen Ordførergruppa går inn for Gratangen

11 Samarbeidsform Vertskommunesamarbeid etter kl § 28 – administrativ modell Vertskommunesamarbeid etter kl § 28 – administrativ modell Delegere til annen kommune å utføre en forvaltningsoppgave Delegere til annen kommune å utføre en forvaltningsoppgave Forutsetter samarbeidsavtale Forutsetter samarbeidsavtale Tilnærmet samme ansvarsforhold som ved utførelse i egen organisasjon Tilnærmet samme ansvarsforhold som ved utførelse i egen organisasjon Omgjøring Omgjøring Klagebehandling Klagebehandling

12 Personalpolitiske retningslinjer Det er forutsatt at kommunene overfører … det antall årsverk som har vært avsatt til de samme funksjonene … … kan deltagerkommunene beholde personell i komplementære funksjoner … Intern prosess i den enkelte kommune Rett til tilsvarende oppgaver Reisetilskudd under 40 km reiseveg pr dag kr 15.000 over 40 km reiseveg pr dag kr 25.000 Flytting Faktiske utgifter dekkes Omstillingstilskudd på kr 25.000 i tillegg

13 Høring Generelt Generelt Reaksjoner fra KFO og Fagforbundet i Salangen Reaksjoner fra KFO og Fagforbundet i Salangen Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer KFO reisetilskuddet over 40 km bør økes til 45.000 beste forsikring må gjelde. Fagforbundet Øvrige saker Øvrige saker Prosjektområde økonomi Prosjektområde økonomi Fagforbundet Fagforbundet Ingen kommentarer Ingen kommentarer Felles sentralbord Felles sentralbord

14 Spesielt om Ibestad Det var bred enighet om at Ibestad må bruke den tida de trenger for å avklare sin deltagelse. Det var også enighet om at Ibestad måtte kunne melde seg på samarbeidet på de områdene som syntes nyttige for dem på et senere tidspunkt og så stå utenfor på andre felt. Kommunen har deltatt i varierende grad Det er nylig sendt et brev hvor de blir bedt om å redegjøre for sin videre rolle i prosjektet

15 Politisk behandling Salangen formannskap i møte den 23.04. Salangen formannskap i møte den 23.04. Enstemmig Enstemmig Overordnet Overordnet Det forutsettes at samtlige kommuner fatter likelydende vedtak i alle fire saker. Hvis så ikke skjer, forbeholder Salangen kommune seg retten til å ta opp alle sakene til ny behandling. Det forutsettes at samtlige kommuner fatter likelydende vedtak i alle fire saker. Hvis så ikke skjer, forbeholder Salangen kommune seg retten til å ta opp alle sakene til ny behandling. Salangen kommune vil peke på at løsningen med en felles økonomitjeneste ville være det optimale, jfr arbeidsgruppas primære anbefaling. Salangen kommune vil peke på at løsningen med en felles økonomitjeneste ville være det optimale, jfr arbeidsgruppas primære anbefaling. Gratangen formannskap i møte den 24.04. Gratangen formannskap i møte den 24.04. Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Gratangen kommunestyre i møte den 03.05. Gratangen kommunestyre i møte den 03.05. Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Salangen kommunestyre i møte den 04.05. Salangen kommunestyre i møte den 04.05. Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Lavangen formannskap i møte den 14.05. Lavangen formannskap i møte den 14.05. Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Lavangen kommunestyre i møte den 24.05. Lavangen kommunestyre i møte den 24.05.

16 Veien videre Beslutningsfasen Beslutningsfasen Implementeringsfasen Implementeringsfasen Søkt finansiering – Fylkesmannens skjønnsmidler Søkt finansiering – Fylkesmannens skjønnsmidler iverksetting av barnevern, IKT drift og økonomi iverksetting av barnevern, IKT drift og økonomi videreføring av kart og oppmåling videreføring av kart og oppmåling nytt prosjekt biblioteksamarbeid nytt prosjekt biblioteksamarbeid

17 Konsekvenser Modernisering av arbeidsoppgavene Modernisering av arbeidsoppgavene Bedre tjenester Bedre tjenester Bedre styringsinstrument gir mindre frustrasjon Bedre styringsinstrument gir mindre frustrasjon Større fagmiljø Større fagmiljø Bedre innsikt Bedre innsikt Muligheter for fordypning Muligheter for fordypning Mindre sårbarhet Mindre sårbarhet Bedre muligheter for faglig utvikling Bedre muligheter for faglig utvikling Ingen målsatt reduksjon i ressurstilgang Ingen målsatt reduksjon i ressurstilgang Men likevel ingen fredning Men likevel ingen fredning Ny arbeidsplass? Ny arbeidsplass? Kanskje, men ingen flytting? Kanskje, men ingen flytting?


Laste ned ppt "Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for Lavangen kommunestyre 24.05.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google