Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K4 Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for formannskapet Gratangen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K4 Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for formannskapet Gratangen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 K4 Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for formannskapet Gratangen kommune 31.10.2006

2 Bakgrunn  Lang forhistorie  Arbeidsordre fra felles formannskapsmøte 8.-9. november 2004 på Gratangsfjellet hotell  Felles formuleringer i Handlingsplanen 2005-08.  Definert prosjekt på tre områder  Barnevern  IKT drift  Økonomi  Søkt Fylkesmannen om finansiering

3 Prosjektet realiseres  Fylkesmannen finansierer med tkr 550  Prosjektene organiseres  Engasjement som prosjektleder lyses ut  Ole Kristian Severinsen engasjert for 12 mnd  Startsamling (Kick-off) på Gratangsfjellet hotell 7.-8. november 2005

4 Prosjektet utvides  Ibestad kommune kommer til i desember 2005  Tilleggsfinansiering fra FMT med tkr 125  Kart & oppmåling kommer til som nytt samarbeidsområde våren 2006  Finansieres fra FMT med tkr 300

5 Begrunnelser for samarbeid  Knappe personellressurser gir små og sårbare fagmiljø  Kommunene er hver for seg for små til å ivareta funksjonene på en rasjonell måte  Stort potensiale for effektivisering og modernisering ved å samarbeide.  Muligheter for og mer rasjonell utnyttelse av kostbare tidsmessige investeringer  Forholdet til rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy kompetanse  habilitet  roller

6 Organisering Styringsgruppa (Rådmennene) Prosjektgruppe Barnevern Enhetslederne+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe IKT IKT-ansvarlige+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe Økonomi Enhetslederne+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe Kart & oppmåling Enhetsledere/ansvarlige Prosjektleder

7 Status i prosjektet  ”Ferdig” utredet og klart på områdene Barnevern og IKT drift  Området Kart og oppmåling foreslått etablert som egen tjeneste, men ikke utredet  Området Skatteoppkrever presserende behov og delvis utredet  Resten av økonomiområdet under utredning med etablering 01.05.2007 om milepæl

8 Status i prosjektet (2:2)  Felles ordførermøte den 10.10.2006  Orientering om status i prosjektet  Koordinering av framdriften i beslutnings- prosessen  Fordeling av funksjoner  Nytt felles ordførermøte den 06.11.2006

9 Dagens omfang (2006) Funksjon (% stilling) Grat. kom. Lav. kom. Sal. kom. Ibest. kom (%) Barnevern605030050460 Økonomi3604355452501590 IKT drift100 0300 Kart & oppm.100 5030180 Sum6205859953302530

10 Omfang etter omorganisering Funksjon (%)Grat. kom. Lav. kom. SalangenIbestad(%) Barnev.40? 340?40?340+120 Regnsk500?????500 Lønn?500????500 Skatt????450 IKT drift 200? 200 Kart & oppm 200?200 Sum stillinger etter00002310 Sum stillinger før6205859953302530

11 Forutsetninger for Personalpolitiske retningslinjer  Interkommunalt samarbeid basert på vertskommunesamarbeid  Utførelse av oppgaver og myndighetsutøvelse flyttes fra samarbeidskommunene til en vertskommune  Alle ansatte med oppgaver knyttet til dette samarbeidet fristilles og betraktes som overtallige  Det er flere samarbeidsområder og dermed i prinsippet flere vertskommuner  Personell ansettes i vertskommunen – utleie av personell skjer bare helt unntaksvis

12 Innhold  Samarbeidsform – forhold til lovverk AML 15-7 (tjenester ut på oppdrag)  Stillingsvern  Fortrinnsrett og utlysing av ledige stillinger.  Definisjon av overtallig arbeidstaker  Fortrinnsrett i prioritert rekkefølge ved 1. gangs tilsetting ¡ vertskommunene  Utlysing  Senere ledighet og tilsetting

13 Innhold (1:2)   Tilsettingsmyndighet   Fleksibilitet i forhold til tjenestested   Økonomiske forhold   Omstillingstilskudd   Flyttegodtgjøring   Merreisetid som arbeidstid   Lønnsfastsettelse   Andre virkemidler


Laste ned ppt "K4 Samarbeidsprosjekt utvikling av felles tjenester – Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Orientering for formannskapet Gratangen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google