Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Helén Eliassen Fagdag Lenvik kommune 31.januar 2012 Inkludering av innvandrerbarn og deres familier Barnas INN og Kolstad fotball.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Helén Eliassen Fagdag Lenvik kommune 31.januar 2012 Inkludering av innvandrerbarn og deres familier Barnas INN og Kolstad fotball."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Helén Eliassen Fagdag Lenvik kommune 31.januar 2012 Inkludering av innvandrerbarn og deres familier Barnas INN og Kolstad fotball

2 Program  Presentasjon  Presentasjon Barnas INN v/ Geir Dahlen Barne- og Familietjenesten, Heimdal tiltak Trondheim kommune  Presentasjon Kolstad fotball v/ Frode Haugen Daglig leder Kolstad fotball  Dialog og spørsmål

3 Foto: Helén Eliassen Barne- og Familietjenesten, Heimdal og Østbyen tiltak, Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN og Kulturenheten

4 Barnas INN i dag  Er et byomfattende tilbud og jobber for å bidra til økt deltagelse av nybosatte flyktninge- og innvandrerbarn i fritidsaktiviteter  Er et samarbeid mellom Barne- og Familietjenesten, Kvalifiseringssenteret for innvandrere- INN og kulturenheten i kommunen og Redd Barna og andre frivillige lag og organisasjoner Trondheim kommune

5 Barne- og Familietjenesten  Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune er delt inn i fire bydeler. Heimdal, Lerkendal, Midtbyen og Østbyen. I tillegg er det tre byomfattende enheter. Omsorgsenheten, Ungdomsenheten og Avlastningsenheten.

6 Bakgrunn: Prosjekt Barnas INN  Alle nybosatte flyktninger i alderen 18 – 55 år deltar i det lovpålagte toårige introduksjonsprogrammet, INN  I Norge er fritidsaktiviteter en viktig del av et barns hverdag. Deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter gir mulighet til fysisk aktivitet, utfordringer, følelse av mestring, nye bekjentskaper og tilhørighet  Selv om det fokuseres på fritidsaktiviteter i introduksjonsprogrammet erfarer rådmannen i Trondheim kommune at det er behov for å arbeide mer med deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge Trondheim kommune

7 Bakgrunn: Prosjekt Barnas INN  Forskning viser: ”Informasjon om fritids- og sivilsamfunnet vurderes neppe som innledningsvis det som er viktigst og mest ”matnyttig” å få kjennskap til i den første tiden hos flyktninger” (Rapport om ungdoms fritidsmiljø 2009)  ”Manglende trygghet er det uttrykket de fleste av innvandrerforeldrene selv velger når de skal si hvorfor de ikke lar barna være med på fritidsaktiviteter” (Rapport om ungdoms fritidsmiljø:2009) Trondheim kommune

8 Mål for Barnas INN  Hovedmålsetting: Å utvikle et introduksjonsprogram for barn; noe som kan bidra til økt deltagelse av nyankomne flyktningebarn i det ordinære kultur- og fritidstilbudet i kommunen  Barna og deres familier skal i løpet av prosjektperioden introduseres til ett, eller flere, fritidstilbud hvor langvarig deltakelse sikres på best mulige måte. Og da helst i barnets, eller den unges, nærmiljø  Kvantitativt mål: alle barn mellom 6 – 16 år, av introduksjonsdeltakere som er bosatt i Trondheim kommune etter 1. januar 2010, tilbys deltagelse i Barnas INN Trondheim kommune

9 Migrasjon  Menneskets trygghetsbase har to røtter  Bakover; hjem, familie, venner, natur, klima, kultur, ritualer, seremonier, høytider, barndom, religion, bekreftelse – og ofte forbundet med opplevelsen av tap av status  Fremover; Hvor går jeg? Hvordan blir fremtiden min? Hvordan får barna mine det? Trondheim kommune

10 Barn i en migrasjonsprosess  Barn har ikke valgt å bli innvandrere i Norge  Mange barn som flytter får ikke vite at de skal forlate slektninger, venner, og trygge omgivelser for godt  Det aller største tapet for barna er tap av kontakt med personer som barnet er glad i og som de har nær tilknytning til  Reaksjonene til barn og voksne kan være ulike og i utakt  Etter hvert knytter barn sterke bånd til mennesker de har daglig kontakt med i det nye landet. Mennesker de møter som naboer, lærere, trenere eller en helsesøster kan bli en slags erstatning for tanter og onkler Trondheim kommune

11 Metode  Bruk av tolk.  Info til foreldre/barn, i to ulike møter. Stikkord: - Hva er Barnas INN, og hva kan vi bidra med? - Oppbygging av Barne- og Familietjenesten (BFT) - Hva er fritidsaktiviteter, og deres forhold til dette - Info om kultur- og fritidstilbud i kommunen, og organisering av disse - Forventninger til lag- og organisasjoner - Forventninger til familiene; både foreldre og barnet/ungdommen - Forventninger til foreldre i møte med skolen Trondheim kommune

12 Metode  Kartlegge foreldrenes mulighet til å følge opp barna/ ungdommenes fritidsaktiviteter med tanke på økonomi, følge til aktiviteten ved behov, dugnader, med mer  Kartlegge barnas/ ungdommenes interesser og ressurser i dialog med foreldrene  Bistå med å finne rett aktivitet, formidle kontakt med nøkkelperson, og gi praktisk hjelp i starten  Organisere møter mellom idrettslag/ organisasjoner og familier med bruk av tolk  Tilgjengelighet mellom møtene, ved behov  Familiens behov styrer hvordan oppfølgingen skal være Trondheim kommune

13 Metode  Trygge familien på aktiviteten – familien skal klare dette på egen hånd etter hvert  Oppfølgingsmøte med familien etter 2 – 4 mnd etter barnet/ ungdommen har startet Trondheim kommune

14 Aktivitetsguide  Frivillige fra Redd Barna  Gi praktisk hjelp innenfor en avgrenset periode til barn- og unge og deres familie slikt at de blir trygge og selvstendiggjort  Eksempler; praktisk bindeledd mellom idrettslaget og familien, følge til trening og dugnad, bli med på innkjøp av utstyr Trondheim kommune

15

16

17

18

19

20 Barnas INN- samarbeidspartnere  BFT, tiltaksenhetene  INN  Mottaksskolene og nærskolene  Kulturenheten  Tolketjenesten  Enhet for voksenopplæring  Kulturskolen, frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter for barn og unge  Redd Barna Trondheim kommune

21 Oppsummering  Bruk tolk i møte med familien  God informasjon underveis  Gi råd underveis  Kartlegg interesser og forutsetninger – gi riktig hjelp og søk normalisering  Kontakt mellom frivillige lag og organisasjoner og familien – legg praktisk til rette- tenk enkelt  Se det enkelte menneske i møte med dem  Se ressursene barna og familien kan bidra med Trondheim kommune

22 Samarbeidsrutiner og Roller  INN (Kvalifiseringssenteret for innvandrere) tilmelder bosatte barn i alderen 6-16 år til BFT, Tiltak i den bydelen barnet er bosatt i  Barnas INN koordinator i BFT informerer familien om fritidsaktiviteter og kartlegger behov  Kobler familien opp mot kulturenheten, frivillige lag og organisasjoner  Redd Barna stiller med aktivitetsguide Trondheim kommune

23

24 Nyttige linker http://www.fafo.no/pub/rapp/20016/20016.pdf http://www.fafo.no/pub/rapp/775/775.pdf http://www.fafo.no/pub/rapp/20022/20022.pdf http://www.dagsavisen.no/innenriks/article355727.ece Http://www.ungogfri.no/Ikke+alle+jenter+g%C3%A5r+p%C3%A5+klubb.9UFRfW4B.ips http://www.reassess.no/asset/1077/1/1077_1.pdf http://www.idrottsforum.org/articles/strandbu/strandbu.html http://www.fvn.no/nyheter/utenriks/Slar-hardt-for-kvinnefrigjoring-i-Afghanistan-2179463.html Trondheim kommune


Laste ned ppt "Foto: Helén Eliassen Fagdag Lenvik kommune 31.januar 2012 Inkludering av innvandrerbarn og deres familier Barnas INN og Kolstad fotball."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google