Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnas INN og Kolstad fotball

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnas INN og Kolstad fotball"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnas INN og Kolstad fotball
Fagdag Lenvik kommune 31.januar Inkludering av innvandrerbarn og deres familier

2 Program Presentasjon Presentasjon Barnas INN v/ Geir Dahlen Barne- og Familietjenesten, Heimdal tiltak Trondheim kommune Presentasjon Kolstad fotball v/ Frode Haugen Daglig leder Kolstad fotball Dialog og spørsmål

3 Barne- og Familietjenesten, Heimdal og Østbyen tiltak, Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN og Kulturenheten

4 Barnas INN i dag Er et byomfattende tilbud og jobber for å bidra til økt deltagelse av nybosatte flyktninge- og innvandrerbarn i fritidsaktiviteter Er et samarbeid mellom Barne- og Familietjenesten, Kvalifiseringssenteret for innvandrere- INN og kulturenheten i kommunen og Redd Barna og andre frivillige lag og organisasjoner Trondheim kommune

5 Barne- og Familietjenesten
Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune er delt inn i fire bydeler. Heimdal, Lerkendal, Midtbyen og Østbyen. I tillegg er det tre byomfattende enheter. Omsorgsenheten, Ungdomsenheten og Avlastningsenheten.

6 Bakgrunn: Prosjekt Barnas INN
Alle nybosatte flyktninger i alderen 18 – 55 år deltar i det lovpålagte toårige introduksjonsprogrammet, INN I Norge er fritidsaktiviteter en viktig del av et barns hverdag. Deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter gir mulighet til fysisk aktivitet, utfordringer, følelse av mestring, nye bekjentskaper og tilhørighet Selv om det fokuseres på fritidsaktiviteter i introduksjonsprogrammet erfarer rådmannen i Trondheim kommune at det er behov for å arbeide mer med deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge Trondheim kommune

7 Bakgrunn: Prosjekt Barnas INN
Forskning viser: ”Informasjon om fritids- og sivilsamfunnet vurderes neppe som innledningsvis det som er viktigst og mest ”matnyttig” å få kjennskap til i den første tiden hos flyktninger” (Rapport om ungdoms fritidsmiljø 2009) ”Manglende trygghet er det uttrykket de fleste av innvandrerforeldrene selv velger når de skal si hvorfor de ikke lar barna være med på fritidsaktiviteter” (Rapport om ungdoms fritidsmiljø:2009) Trondheim kommune

8 Mål for Barnas INN Hovedmålsetting: Å utvikle et introduksjonsprogram for barn; noe som kan bidra til økt deltagelse av nyankomne flyktningebarn i det ordinære kultur- og fritidstilbudet i kommunen Barna og deres familier skal i løpet av prosjektperioden introduseres til ett, eller flere, fritidstilbud hvor langvarig deltakelse sikres på best mulige måte. Og da helst i barnets, eller den unges, nærmiljø Kvantitativt mål: alle barn mellom 6 – 16 år, av introduksjonsdeltakere som er bosatt i Trondheim kommune etter 1. januar 2010, tilbys deltagelse i Barnas INN Trondheim kommune

9 Migrasjon Menneskets trygghetsbase har to røtter
Bakover; hjem, familie, venner, natur, klima, kultur, ritualer, seremonier, høytider, barndom, religion, bekreftelse – og ofte forbundet med opplevelsen av tap av status Fremover; Hvor går jeg? Hvordan blir fremtiden min? Hvordan får barna mine det? Trondheim kommune

10 Barn i en migrasjonsprosess
Barn har ikke valgt å bli innvandrere i Norge Mange barn som flytter får ikke vite at de skal forlate slektninger, venner, og trygge omgivelser for godt Det aller største tapet for barna er tap av kontakt med personer som barnet er glad i og som de har nær tilknytning til Reaksjonene til barn og voksne kan være ulike og i utakt Etter hvert knytter barn sterke bånd til mennesker de har daglig kontakt med i det nye landet. Mennesker de møter som naboer, lærere, trenere eller en helsesøster kan bli en slags erstatning for tanter og onkler Trondheim kommune

11 Metode Bruk av tolk. Info til foreldre/barn, i to ulike møter. Stikkord: - Hva er Barnas INN, og hva kan vi bidra med? - Oppbygging av Barne- og Familietjenesten (BFT) - Hva er fritidsaktiviteter, og deres forhold til dette - Info om kultur- og fritidstilbud i kommunen, og organisering av disse - Forventninger til lag- og organisasjoner - Forventninger til familiene; både foreldre og barnet/ungdommen - Forventninger til foreldre i møte med skolen Trondheim kommune

12 Metode Kartlegge foreldrenes mulighet til å følge opp barna/ ungdommenes fritidsaktiviteter med tanke på økonomi, følge til aktiviteten ved behov, dugnader, med mer Kartlegge barnas/ ungdommenes interesser og ressurser i dialog med foreldrene Bistå med å finne rett aktivitet, formidle kontakt med nøkkelperson, og gi praktisk hjelp i starten Organisere møter mellom idrettslag/ organisasjoner og familier med bruk av tolk Tilgjengelighet mellom møtene, ved behov Familiens behov styrer hvordan oppfølgingen skal være Trondheim kommune

13 Metode Trygge familien på aktiviteten – familien skal klare dette på egen hånd etter hvert Oppfølgingsmøte med familien etter 2 – 4 mnd etter barnet/ ungdommen har startet Trondheim kommune

14 Aktivitetsguide Frivillige fra Redd Barna
Gi praktisk hjelp innenfor en avgrenset periode til barn- og unge og deres familie slikt at de blir trygge og selvstendiggjort Eksempler; praktisk bindeledd mellom idrettslaget og familien, følge til trening og dugnad, bli med på innkjøp av utstyr Trondheim kommune

15 Trondheim kommune

16 Trondheim kommune

17 Trondheim kommune

18 Trondheim kommune

19 Trondheim kommune

20 Barnas INN- samarbeidspartnere
BFT, tiltaksenhetene INN Mottaksskolene og nærskolene Kulturenheten Tolketjenesten Enhet for voksenopplæring Kulturskolen, frivillige lag og organisasjoner som tilbyr aktiviteter for barn og unge Redd Barna Trondheim kommune

21 Oppsummering Bruk tolk i møte med familien God informasjon underveis
Gi råd underveis Kartlegg interesser og forutsetninger – gi riktig hjelp og søk normalisering Kontakt mellom frivillige lag og organisasjoner og familien – legg praktisk til rette- tenk enkelt Se det enkelte menneske i møte med dem Se ressursene barna og familien kan bidra med Trondheim kommune

22 Samarbeidsrutiner og Roller
INN (Kvalifiseringssenteret for innvandrere) tilmelder bosatte barn i alderen 6-16 år til BFT, Tiltak i den bydelen barnet er bosatt i Barnas INN koordinator i BFT informerer familien om fritidsaktiviteter og kartlegger behov Kobler familien opp mot kulturenheten, frivillige lag og organisasjoner Redd Barna stiller med aktivitetsguide Trondheim kommune

23 Trondheim kommune

24 Nyttige linker http://www.fafo.no/pub/rapp/20016/20016.pdf
Trondheim kommune


Laste ned ppt "Barnas INN og Kolstad fotball"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google