Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den faglige styrkingen av sykestuene i Finnmark Erik Langfeldt Nordkapp 19.01.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den faglige styrkingen av sykestuene i Finnmark Erik Langfeldt Nordkapp 19.01.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den faglige styrkingen av sykestuene i Finnmark Erik Langfeldt erlangf@online.no Nordkapp 19.01.09

2 Sykestuefunksjonen ved lang avstand til sykehus: - Gir mer likeverdige helsetilbud for grupper av kronisk syke uavhengig av bosted. -Styrker organiseringen av sammenhengende pasientforløp. -Nye muligheter for samhandling og desentralisering skapes gjennom stadig videreutvikling av medisinsk teknologi.

3 Hva er en sykestuepasient ? Diagnostisering, observasjon og behandling av pasient som ville blitt sendt til sykehus om sykestueplass ikke var tilgjengelig. Mottak av pasient utskrevet fra sykehus, som måtte ha forlenget sitt opphold om sykestueplass ikke fantes.

4 De ulike kommunale institusjonsplassene Ordinære sykehjemsplasser Skjermet enhet Kommunale korttidsplasser Sykestuesenger Akuttstue

5 Samlet årsproduksjon 2005 v/ de 40 sykestueplassene i Finnmark: 3 200 innleggelser 12 000 liggedøgn

6 Gj.sn.antall liggedøgn Antall liggedøgn Antall innleggelserHoveddiagnose 3.66 7 495 2 046Totalt 3.22 1 164 361Annet 3.48 484 139Udefinert 5.50 352 64Endokrinologi 8.65 640 74Urinveier 6.70 1 125 168Muskel/ skjelett 3.13 582 186Nevrologi 2.02 402 199Psykiatri/ rus 3.86 934 242Mage/ tarm 2.77 768 277Hjerte/ kar 3.11 1 044 336Luftveier Innlagte pasienter på sykestue i Vest-Finnmark 2005 fordelt på hoveddiagnoser. Liggedøgn og gjennomsnittlig liggetid er angitt.

7 Pasientgrupper som prioriteres til sykestueplass Tidlig tilbakeførte pasienter fra sykehus. Kreftpasienter under aktiv behandling. Geriatriske pasienter under utredning. Rehabiliteringspasienter som et alternativ til forlenget sykehusopphold. Akuttmedisinske innleggelser > 3 timer.

8 I 2005 gjaldt 47 % av liggedøgnene ved sykestuene overføringer av pasienter fra sykehus. Av de 185 pasientene dette omfattet (Vest-Finnmark), ble kun 15, dvs 8.1 %, utskrevet fra sykestue til sykehjem. De øvrige ble utskrevet til hjemmet.

9 Tilleggskriterier for å bli sykestuepasient Aktiv behandling. Legetilsyn. Dagopphold må vare > 3 timer. Gj.snittlig liggetid v/ døgnopphold: 4-7 døgn. Langtidsopphold vurderes i samarbeid med spesialist. Utskrivning skjer fortrinnsvis til hjemmet.

10 Bemanning og kompetanse ved sykestuene - Sykepleier i aktiv tjeneste 24 timer/ 7. - Klart definere hvilken lokal lege som har ansvaret for sykestueplassene. - Fysioterapi tilgjengelig. Organisering av tverrfaglig tilnærming til rehab.pasienter. - Vertskommunene må utarbeide plan for personell- ressursene ved sykestueplassene. - Kreftsykepleier/ ergoterapeut er aktuelt personell, som for mindre sykestuer må gjøres tilgjengelig gjennom et samarbeidende faglig nettverk.

11 Samhandling med spesialisthelsetjenesten -Teknologiprosjektet innebærer utplassering av telematikkutstyr i kommuner. -Vake-prosjektet (akuttmedisinsk kommunikasjon)‏ -Telemedisinsk visitt.

12 Virksomhetskrav Det er viktig og nødvendig at ansvaret for diagnostisering, behandling, oppfølging og dokumentasjon er tydelig nedfelt I virksomhetenes kvalitetssystemer.

13 Organisering Behandlingsansvaret for den enkelte sykestuepasient vil fordeles mellom behandlende primærlege og spesialisthelsetjenesten etter de samme prinsipper som ved telemedisinsk virksomhet generelt. Rundskriv I-12/2001, Sosial- og helsedep.

14 Faggruppas hovedkonklusjon -Sykestuefunksjonen bør være en desentralisert spesialisthelsetjeneste. -Systemansvaret for sykestueplassene i Finnmark må tillegges Helse Finnmark. -Helse Finnmark må stille klare krav til organisering og drift av sykestuene og sikre at disse kravene oppfylles. -Foretaket må bidra til at vertskommunene økonomisk og kompetansemessig kan oppfylle kravene. - Gjennomføre et utprøvingsprosjekt etter de nye retningslinjene med samtlige 16 sykestuer.


Laste ned ppt "Den faglige styrkingen av sykestuene i Finnmark Erik Langfeldt Nordkapp 19.01.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google