Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/ overlege Lars Næss og kommunelege Anne Karin Forshei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/ overlege Lars Næss og kommunelege Anne Karin Forshei."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ overlege Lars Næss og kommunelege Anne Karin Forshei.

2  Presentasjon av Steigentunet  Erfaringer med systemansvar for fødeplassen  Fremtidsvisjoner

3

4 Steigentunet •Sykehjem •Omsorgsbolig •Akutt/fødeplass •Legesenter •Jordmortjeneste •Kompetansesenter •Helsestasjon •Hjemmetjeneste •Fysioterapi •Administrasjon •Arbeidsstue •Kantine •Kjøkken/vaskeri/driftsoperatør •Tannhelsetjeneste •NAV-trygd •Psykisk helse •Mattilsynet

5  Steigen kommune har hatt sykestue og fødestue fra ca 1953. ◦ Driften har skjedd med støtte fra fylkeskommunen og senere fra Helse Nord i ett felles tilskudd.  Etter åpning av Steigentunet november 2001, ble sykestuen til akuttplass. ◦ Akuttplassen og fødestuen blir gjerne sett i sammenheng og beskrevet som tjenester i gråsonen mellom primær og spesialisthelsetjenesten.  Steigen fødestue er en del av spesialisthelsetjenesten underlagt NLSH HF  Akuttplassen er en del av kommunehelsetjenesten

6  Sykehusloven av 1969 definerte sykestuer som  "medisinsk institusjon som gir pasienter opphold for å undersøke om innleggelse i sykehus bør finne sted, eller for enklere behandling som ikke kan foretas i hjemmet, men som ikke gjør innleggelse i sykehus nødvendig.

7  Ei seng, i 2007 : 144 % belegg  Etter 3 døgn overføring til korttidsplass  Inn og utskriving gjøres av lege  Daglig visitt av vakthavende lege  Pas.eksempel: 89 år gammel dame som bor hjemme og klarer seg selv til vanlig, sengeliggende siste 2 dager med hodepine og kvalme, lite mat og drikke, påvist urinveisinfeksjon, behandles med væske og antibiotika.

8 DiagnoserAntall Kjønn Und er 70 år 70-8080-90 år > 90 årInnlagt fra omsorgsb. Innlagt egen bol. Utskrevet til s. hus Utskrevet til egen bolig Utskr s.hjem Mors Muskel/ Skjelett M:3 K:9 12 4251122811 Nevrologi M:2 K:9. 11 24547191 Hjerte/kar M:7 K:19 26 371067196173 Luftveier M:10 K:10 20 547471341123 Rus/psyk M:2 K:3 5 212145 Geriatri M:4 K:4 8 5344341 Gastro M:6 K:6 12 326121066 Endokrin. M:6 K:2 8 15111717 Urinv. M:2 K:2 4 112224 Terminal/ palliativ M:1 K:2 3 212112 Annet M:4 K:8 12 1225571101 Total M:47 K:74 121 2223452935862280811

9  121 innleggelser ila 2007  26 hjerte/kar  20 luftveier  61 % over 80 år

10  18 % til sykehus  66 % til egen bolig  7 % til sykehjem  9 % mors

11  2005: ◦ 8 fødsler på fødestue ◦ 1 i ambulanse ◦ 13 på sykehuset  2006: ◦ 8 fødsler på fødestue (hvorav 3 fra Hamarøy) ◦ 8 på sykehus  2007: ◦ 10 fødsler på fødestue ◦ 18 på sykehus  Strenge seleksjonskriterier !

12  Systemansvar akuttplass ? ◦ Med. Avd.  Systemansvar røntgen ?? ◦ Radiol. Avd.  Systemansvar familiesenter ??? ◦ BUPIS ◦ MÅL: GODE PASIENTFORLØP ! FAGUTVIKLING! ◦ KOSTNADSEFFEKTIVT ! ◦

13  Overlege medisinsk avd. i samarbeid med medisinsk faglig ansvarlig kommunelege  Kvalitetssikring, IK-rutiner ◦ Seleksjonskriterier ◦ Prosedyrer og rutiner for inn/utskriving, observasjon, utredning, behandling, dokumentasjon og avvikshåndtering.  DocMap ◦ Hospitering ◦ Undervisning/veiledning, evaluering av pasientforløp ◦ Kompetanse/rekruttering/stabile fagfolk  Finansiering, tilskudd vs DRG?

14  Reetablering av røntgentilbud i Steigen, blyskjermet akuttrom  Overlege radiologisk avd i samarbeid med medisinsk faglig ansvarlig lege og radiograffaglig personale i kommunen.  Skjelett og thoraxbilder  Elektronisk overføring av bilder  Støttefunksjon for akuttplass, øyeblikkelig hjelp, elektive undersøkelser

15 NLSHNMSsum Steigen463366829 Hamarøy171361532 Tysfjord184309493 sum81810361854

16 ”Med bakgrunn i krav i bestillerdokument om desentralisering og bedre samarbeid med 1. linjetjenesten, er det tatt initiativ til etablering av ordning hvor deler av eventuelle ressurser som frigjøres ved reduksjon i drosjekostnadene, som en engangsordning, kan disponeres til anskaffelse av utstyr som eventuelt er nødvendig for at primærlege skal kunne gjøre kontroller lokalt i stedet for i sykehus. ……. Vår vurdering er at slik utstyrsanskaffelse vil være i tråd både med oppdragsdokumentet og med intensjonene med overføring av ansvar for transport til helseforetakene, idet tiltaket både vil styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten, sørge for at pasienten får sitt tilbud nærmere hjemstedet samt gir reduserte kostnader..”

17

18

19  BUPIS  Veiledning på tverrfaglig samarbeid for etater som jobber med barn, unge og familier. ◦ Helsestasjon, psykisk helse, barnevern, PPT, legetjeneste, fysioterapi, skole, barnehage, jordmor  Fagteam  Undervisning  Familiemøter

20  Tilskudd fra Helse- Nord til Steigen kommune: 621 286 kr pr.år, skal dekke ekstrautgifter til drift av både akuttplass og fødestue.  Transport Steigen-Bodø t/r: kr 5-10.000  Ca 100 turer spart i 2007: kr 50.000-1.mill?  Kurdøgnpris Steigentunet kr 1546  Kurdøgnpris NLSH kr 4800? ( FA-03) ◦ Differanse kr 3254x100x3: kr 976200  Sum ”spart” kr 1,5-2 mill.

21


Laste ned ppt "V/ overlege Lars Næss og kommunelege Anne Karin Forshei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google