Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

WSBjorbækmo, HABU 17.02.051 HABILITERING FOR LIVET En overordnet tjenestemodell Habiliteringstjenesten i Østfold Seksjon barnehabilitering mai 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "WSBjorbækmo, HABU 17.02.051 HABILITERING FOR LIVET En overordnet tjenestemodell Habiliteringstjenesten i Østfold Seksjon barnehabilitering mai 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 WSBjorbækmo, HABU 17.02.051 HABILITERING FOR LIVET En overordnet tjenestemodell Habiliteringstjenesten i Østfold Seksjon barnehabilitering mai 2004

3 WSBjorbækmo, HABU 17.02.052 PLAN Litt om prosjektets bakgrunn og veivalg Formål og problemstilling Sentrale begrep som utfordringer i prosjektet Hva vi har gjort og hvordan Resultatene – Presentasjon av de to modellene som HFL bygger på Avslutning – spørsmål og diskusjon

4 WSBjorbækmo, HABU 17.02.053 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Hvordan imøtekomme helsepolitiske føringer, brukernes behov og ny viten? Behov for å systematisere de tilbudene vi hadde Behov for å videreutvikle gruppetilbudene vi hadde Intensiv trening, intensiv habilitering, hvordan gjøre hva?

5 WSBjorbækmo, HABU 17.02.054 BAKGRUNNEN HANDLET BLANT ANNET OM: Behov for kvalitetssikring av tilbudene Spørsmål om hvilke grunnlagsideologi Habiliteringstjenesten i Østfold skulle arbeide etter? Behov for en felles faglig plattform? OPPDRAG FRA SEKSJONSLEDER VÅREN 2003

6 WSBjorbækmo, HABU 17.02.055 Intensiv trening, intensiv habilitering Brukermedvirkning Livsløpsperspektiv Forutsigbarhet Samarbeid/ samordning Forskningsbasert kunnskap Prosjektlederkurs Faseinndele prosjekt Første utkast prosjektbeskrivelse Utvidelse av prosjektgruppa inger wenche anne- karin geir

7 WSBjorbækmo, HABU 17.02.056 BAKGRUNN FOR FASEINNDELING Hva handler INTENSIV TRENING/INTENSIV HABILITERING om? Hva innebærer intensiv trening/intensiv habilitering? Faller dette begrepet inn sammen med de andre begrepene, i tilfelle hvordan?

8 WSBjorbækmo, HABU 17.02.057 INTENSIV TRENING/INTENSIV HABILITERING sørge for intensiv trening som inngår i individuelle habiliterings-/ rehabiliteringsplan, eller som et nødvendig, spesialisert tilbud etter behandling (Forskrift om habilitering og rehabilitering, 2001) Diagnose/utredning, helsefaglig oppfølging &behandling, ambulant oppfølging av lokale habiliteringstiltak i samarbeid med lokale tjenester, bidra til utvikling av fagkompetanse lokalt, bidra i arbeid m/ individuell plan, gi tilbud om aktivitet, stimulering og intensiv habilitering, tekniske hjelpemidler, tilrettelagt opplæring (Strategiplan 2004)

9 WSBjorbækmo, HABU 17.02.058 INTENSIV TRENING/INTENSIV HABILITERING tilbud om daglig trenings- eller aktivitetstilbud med intensitet og omfang tilpasset barnets alder og funksjonsnivå. Intensiv trening skal være fokusert og bidra til utvikling av barnet, både motoriske, sosialt og mentalt. intensiv trenings- og aktivitetstilbud innenfor barnehabiliteringstjenesten forutsettes gitt i tidsavgrensede perioder (Strategiplan; Habilitering av barn, 2004)

10 WSBjorbækmo, HABU 17.02.059 AVGRENSINGING AV UTFORDRINGEN brukermedvirkninglivsløpsperspektiv forutsigbarhet samarbeid/ samordning vitenskapsbasert kunnskap henvisning inntakutredning oppsummering etter utredning oppfølging

11 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0510 FORMÅLET FOR FASE 1 Utarbeide en overordnet modell for praksis basert på grunnleggende prinsipper som; brukermedvirkning, livsløpsperspektiv, samarbeid og samordning mellom tjenestelinjene og som faglig, blant annet, bygger på forskningsbasert kunnskap

12 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0511 PROBLEMSTILLINGENE Hvilke beskrivelser eller definisjoner av de overordnede begrepene kan reflektere samtlige faggruppers forståelse? Hvordan utforme en tjenestemodell som gjør det mulig å omsette begrepene/ prinsippene til realiteter i klinisk praksis?

13 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0512 HVA VI GJORDE Litteraturstudier Møte med brukerorganisasjonene Møte med brukere (ungdommer) av tjenesten Interne diskusjoner (fagmøter, en fagdag, interne referansegruppen, styringsgruppen, prosjektgruppen) Studiebesøk Intern kursdag, fagmøter med inviterte forelesere

14 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0513 OPPGAVE 1– BELYSE FØRSTE DEL AV PROBLEMSTILLINGEN 1.Hvilke beskrivelser og evt definisjoner finner vi vedrørende de sentrale begrepene? 2.Hvordan forstår vi disse begrepene – hvilken mening gir de oss?

15 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0514 DEFINISJON AV HABILITERING OG REHABILITERING: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet (I Forskrift om habilitering og rehabilitering, Sosial og helsedepartementet 2001, 1 Formål, definisjon og virkeområde § 2)

16 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0515 BRUKERMEDVIRKNING Kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at den enkelte bruker kan medvirke ved gjennomføring av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud jf. Pasientrettighetsloven §§1-3b og 3-1. Med gjennomføring menes planlegging, utforming, utøving og evaluering (Forskrift om habilitering og rehabilitering, 2001) Funksjonshemmede og deres familier bør få delta i utformingen og organiseringen av rehabiliteringstilbud som angår dem selv (Standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming, 1995)

17 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0516 MER OM BRUKERMEDVIRKNING Brukermedvirkning er et ideologisk begrunnet krav nært knyttet til grunnleggende verdier som demokratisk rett til medbestemmelse og innflytelse over de tilbudene som gis mennesker med funksjonsvansker og kronisk sykdom (Wigaard, 2003) Om fagpersoner skal kunne tilby tjenester som er sensitive for brukernes eller pasientens behov kan ikke tilbudene utformes uten at synspunktene til den eller de gruppene tilbudene skal utvikles og utformes for har kommet fram (Sartain et al., 2000)

18 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0517 LIVSLØPSPERSPEKTIV Kan en planlegge hele livet? Rom for spontanitet og individualitet? Sosiale og kulturelle rammer i et samfunn – samfunnsperspektivet - kollektive perspektivet Individets og familiens personlige og individuelle perspektiv - subjektperspektivet En utfordring å gi rom for flere perspektiver i habilitering!

19 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0518 FORUTSIGBARHET Hvordan kan spesialisthelsetjenesten sikre brukerene forutsigbarhet i tilbudene og skal vi det? Balansegangen mellom samkjøring og overkjøring mellom tjenestenivåene Balansegangen mellom samkjøring og overkjøring mellom brukere og fagpersoner på ulike nivå og fra ulike etater

20 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0519 SAMORDNING AV TJENESTER PÅ KRYSS OG TVERS AV NIVÅER OG ETATER Å planlegge og systematisk involvere flere tjenestenivå i utredning, oppfølging ved Hab.tjenesten? Hvordan bygge på det andre har gjort, gjør? Hvordan supplere og utfylle tilbudene barn og familie får i kommunen? Kan IP være et hjelpemiddel?

21 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0520 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskapsbasert praksis er mer enn forskningsbasert praksis (Jamtvedt m.fl 2000, vol 1) Kunnskapsbasert praksis innebærer bruk av kunnskap fra: forskning, fra brukers erfaringer og profesjonelles praktiske erfaringskunnskaper Ha bevissthet om at det finnes ulike forskningstradisjoner

22 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0521 OPPGAVE 2 – ”JAKTEN PÅ” EN OVERORDNEDT TJENESTEMODELL Enda mer litteratur Enda flere diskusjoner og spørsmål Studiebesøk Vesentlig spørsmål var hvordan fundamentet for evt modeller overensstemmer med vår forståelse, våre beskrivelser av de sentrale begrepene

23 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0522 NYTT SENTRALT SPØRSMÅL: Hvordan forstår vi kronisk sykdom og funksjonshemming? Forstår vi det likt, forstår vi det samme?

24 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0523 ULIKE FORSTÅELSER, MODELLER Transaksjonsmodell Økologiske utviklingsmodell (Bronfenbrenner 1975) Bio-psyko-sosiale modell (ICF 2001) ”Meningsmodell” (Svenaeus F, 2003) 1.En biologisk-fysiologiske dimensjon 2.En opplevelses eller fenomenologisk dimensjon 3.En språklig-kulturell dimensjon

25 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0524 ”FUNKSJONSHEMMING HAR MINDRE MED KROPP ENN MED SAMFUNN Å GJØRE” Funksjonshemming er lik biologi ganger kultur ganger politikk opphøyet i andre potens f=b  k  p (Fugelli P, Respekt 2-2003, s10) 2

26 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0525 HVA VI LÆRTE Finnes svært lite forskning om hva som former tilbudene innen habilitering Organisasjonsmodeller er utviklet med tanke på andre typer virksomhet Lite oppmerksomhet på møtepunktene der tilbudene tar konkret form – leveransepunktet (King,G, 2002, 2004; Larsson M, 2001)

27 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0526 TO MODELLER Family Centered Services (FCS) Law (1998) Family-Centered Assessment and Intervention in Pediatric Rehabilitation, Phy & Occ Therpy in Ped, Vol 18, s 1-102 Life Needs Model (LNM) King et al (2002) A Life Needs Model of Pediatric Service Delivery: Services to Support Community Participation and Quality of Life for Children and Youth with Disability, Phy & Occ Therpy in Ped, 22, s 53-77

28 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0527 FCS en holdningsmodell som bygger på likeverd og respekt som ideologi gir retningslinjer for fagpersoners måte å opptre på i habiliteringsarbeidet bygger på prinsipp om samarbeid mellom familien og fagpersoner er en modell for praktisering av brukermedvirkning i habilitering

29 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0528 HFL del 1 Foreldre kjenner barna sine best og vil barnas beste Familier er forskjellige og unike Barn fungere og utvikler seg best når de lever i en familie og i et nærmiljø som er støttende foreldrene selv bestemme i hvilken grad de ønsker å delta i beslutninger som vedrører barnet foreldrene ha den endelige omsorgen og ansvaret for barnet sitt alle familier og familiemedlemmer bli behandlet med respekt alle familiemedlemmers behov tas hensyn til hele familien oppmuntres til å delta i habiliteringsprosessen Grunnleggende holdninger - Vi tror at: Om vi tror på dette - da må: Om det er slik- da skal fagpersoner: oppmuntre foreldre til å bestemme hjelpe til med å identifisere sterke sider gi informasjon hjelpe til med å avdekke behov samarbeide med foreldrene orientere om tilgjengelige tjenester dele informasjon om barnet respektere familien støtte familien lytte til familien tilby individualiserte tjenester akseptere forskjeller og annerledeshet ha tro på og stole på foreldrene kommunisere forståelig ta hensyn til hele familiens psykososiale behov oppmuntre til deltakelse fra alle familiemedlemmene respektere den enkeltes mestringsstrategier oppmuntre til å benytte ulike støtteordninger hjelpe til å bygge opp styrke

30 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0529 FCS - INNEBÆRER: Å rette habiliteringsarbeidet mot barnet, foreldrene som unike personer Å vektlegge omgivelsenes (familie, nærmiljø, fagpersoner) betydning for barns funksjon og helse Å vektlegge den betydningen holdninger og atferd hos fagpersoner har for barns funksjon og helse

31 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0530 FCS, MYTER OG MOTSTAND FCS - ”kongens nye klær”? Dette praktiserer vi allerede! Skal foreldrene alltid få det de forlanger? Er det meningen at fagpersoner skal handle på tvers av sine kunnskaper og overbevisning?

32 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0531 MER MYTER – MOTSTAND… Er det riktig at foreldre alltid skal ta ansvaret for beslutninger de helst ser at fagpersoner tar? Å arbeide etter FCS prinsipper tar for mye tid! Hva med barnet – handler det bare om familien? Men, dette er jo bare alminnelig høflighet Det enkle og selvfølgelige kan være vanskelig

33 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0532 KJENNETEGN, NØKKELELEMENTER PÅ KVALITET I HABILITERING Brukernes tilfredshet med tilbudene At tilbudene bidrar til å reduserer stress og bekymring for familien At det tilbys systematisk oppfølging av barnet og familien

34 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0533 HVA VI VET OM FCS OG ”VIRKNINGENE” FOR BARNET Bedre psykososial utvikling Bedre selvbilde Vektlegger individuelle mål (basert på personens egne behov og ønsker). Noen studier har vist at dette leder til økt funksjon, økte ferdigheter

35 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0534 HVA VI VET OM FCS OG ”VIRKNINGENE” FOR FORELDRE OG FAMILIEN Økt kunnskap om barnets utvikling og funksjonshemming Bedre psykososiale funksjon, bedre helse og livskvalitet Føler seg mer kompetente som foreldre Økt følelse av kontroll og mestring

36 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0535 EVALUERING AV FCS I HABILITERING The Measure of Processes of Care –MPOC (King S & al 1995) MPOC er oversatt til svensk av Magnus Larsson og også av Tina Granat Kortversjonen oversatt til norsk i 2004 av W.B.

37 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0536 I LØPET AV DET SISTE ÅRET I HVOR STOR GRAD HAR FOLK SOM ARBEIDER MED BARNET DITT…. Angi i hvor stor grad du opplever at denne hendelsen eller situasjonene forekommer I meget stor grad I stor grad I gansk e stor grad I noen grad I liten grad I veldig liten grad Ikke i det hele tatt Gjelder ikke 1... bidratt til at du føler deg kompetent som forelder? 76543210 2… gitt deg skriftlig informasjon om hva barnet ditt gjør i terapi, trening? 76543210 3…bidratt til en omsorgsfull atmosfære, ikke kun gitt informasjon? 76543210 4…latt deg velge tidspunkt for når, og hvilken type informasjon du får? 76543210 5…sett på hvilke helhetlige behov barnet ditt har (for eksempel psykisk, følelsesmessig og sosialt) og ikke kun de fysiske behovene? 76543210 6...sørget for at minst en av fagpersonene i teamet arbeider med deg og familien over lengre tid? 76543210

38 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0537 MPOC - FEM MÅLESKALAER Understøtter mestring og samarbeid (Enabling & Partnership) Tilbyr generell informasjon (Providing General Information) Tilbyr spesifikk informasjon om barnet (Providing Specific Information about the Child) Koordinerte og omfattende tilbud (Coordinated & Comprehensive Care) Respektfulle og støttende tilbud (Respectful & Supportive Care)

39 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0538 LIFE NEEDS MODEL, LNM: En fagovergripende og erfaringsbasert modell Legitimerer behov som sentralt ved utvelgelse og utforming av tilbud og tjenester Anerkjenner verdisynet i FCS Bygger på erkjennelsen av at barn og foreldre har sterke sider og kapasitet som de vil og kan bruke

40 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0539 LNM – TEORETISKE PERSPEKTIV Sosioøkologisk utviklingsteori – synliggjør behov for tilbud innen flere områder Holistisk forståelse av funksjon, funksjonsvansker (i alle fall en bio-psyko-sosial forståelse) Begge viser til at funksjon, utvikling og læring utfolder seg som ”effekt” av gjensidig samhandling mellom barnet og omgivelsene (natur og kultur)

41 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0540 HFL-DEL 2 Fremme positive holdninger Redusere hindringer i omgivelsene Støtte styrking av kommunale tilbud Fremme holdninger og rettigheter til støtte for mennesker med funksjonshemming Styrke relasjoner og omgivelser som er til støtte for barn, foreldre og øvrig familie Fremme og styrke familienes kompetanse Fremme barnets/ den unges funksjon og kompetanse i vanlige situasjoner i dagliglivet (hjemme, barnehage, skole, nærmiljø og fritid) Fremme fysiske, psykiske, sosiale, emosjonelle, kommunikative og adferds ferdigheter Tjenester og tilbud Tilbud tilpasset kommunens behov for informasjon og opplæring Tilbud med fokus på å anvende ferdigheter Tilbud rettet mot barn og unges behov for støtte og informasjon Tilbud rettet mot foreldrenes og familiens behov for støtte, informasjon og opplæring Tilbud rettet mot barn og unges behov for grunnleggende ferdigheter førskole alder skolealderTen/ ungdomsalder fødsel barnehage barneskoleungdomsskole videregående voksenlivet Livsfaser og overganger Overordnede og langsiktige mål for tjenester Avgrensede og faseinndelte mål for tjenester Sosial deltakelse Livskvalitet Livsområder Personlige Mellom- menneskelige Ytre

42 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0541 NYTTEN AV LNM Bidrar til å bygge bro over ”tomrommet” mellom førende prinsipper, begrep, overordnet ideologi og praksis Kan benyttes til å evaluere eksisterende tjenester og, eller som referanseramme ved utforming av nye tilbud

43 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0542 Å KOMBINERE FCS OG LNM I EN TJENESTEMODELL = HFL FCS retningslinjer for hvordan vi yter tjenester og tilbud; hvilke holdninger og hvilken adferd fagpersoner skal tilstrebe og vektlegge hos seg selv LNM retningslinjer for hvilke type tjenester og tilbud som bør tilbys hvem og når (livsløpsperspektiv)

44 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0543 HABILITERINGSLINJEN Søknad Avslag Inntak Utredning Oppfølging Avslutte Faseinndelt oppfølgingsprosess Avslutte Videreføre Utvidet utredning evaluering trening veiledning kurs Målsettings- arbeid

45 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0544 HVOR ER VI NÅ? I FASE 2 OG FORMÅLET ER: Å prøve tjenestemodellen i praksis Videreutvikle og tilpasse allerede etablerte individuelle- og gruppetilbud i henhold tjenestemodellen. Igangsette ulike delprosjekter, der vi utvikler og prøver ut ulike tiltaksmodeller integrert i et helhetlig tjenestetilbud

46 WSBjorbækmo, HABU 17.02.0545 Til ettertanke……


Laste ned ppt "WSBjorbækmo, HABU 17.02.051 HABILITERING FOR LIVET En overordnet tjenestemodell Habiliteringstjenesten i Østfold Seksjon barnehabilitering mai 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google