Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger
Navn på forening/innleder:…………… Kontaktinformasjon til foreningen:………………. Demensforeningen presenterer seg, for eksempel på pårørendeskolen

2 Nasjonalforenigen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon.
Vi har medlemmer, fordelt på 535 lokallag, derav 130 demensforeninger over hele landet Stiftet i 1910

3 Historie 1949 Eldres helse og velferd 1955 Hjerte- og karsykdom
1910 Tuberkulosen 1949 Eldres helse og velferd 1955 Hjerte- og karsykdom 1991 Første demensforening Pioner og pådriver for folkehelsen gjennom 100 år! En av de største frivillige, humanitære organisasjonene i norsk historie. Korrektiv og pådriver for offentlig politikk Bidragsyter til forskning og utvikling i samfunnet 1910: Tuberkulosen Stort samfunnsproblem Et opprop fra den Norske Lægeforening i kampen mot tuberkulosen-> dannelsen av organisasjonen (Klaus Hansen) Lokale foreninger over hele landet Opplysningsarbeid og forebyggende arbeid 1912: utdannelse av sykepleiere Lang tradisjon Etter 2. v krig, helsearbeid blant barn og unge ikke minst tub arbeidet-> folk levde lenger % av bef var over 65 år, 1970; 13% av bef (1/2 mill mennesker). Pådrivere for at kommune e opprettet institusjoner for eldre, aldershjem. Metodikk: vitenskapelig granskning (hvordan har egentlig eldre det i Norge) og samtidig så snart som mulig pratiske reformer på feltet

4 Målsetting Nasjonalforeningen for folkehelsens målsetting er å forebygge sykdom og fremme folkehelsen Vi jobber med forebygging, informasjon, politisk påvirkning og forskning

5 Hva jobber vi med? To satsningsområder: demens og hjerte- og karsykdommer Interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende 2 saker etter siste Landsmøte i 2010, medlemmene har bestemt at dette er det Nasjonalforeningen skal jobbe med.

6 Tall om demens 71 000 personer med demens
Bare halvparten har fått diagnosen rammes hvert år personer er berørt 1 500 under 65 år, 100 nye tilfeller pr år 80 % av beboerne på sykehjem har en demenssykdom Omlag bor i eget hjem 40,7 % av personer over 90 år utvikler demens Antallet personer med demens vil fordobles innen 2040

7 Demensplanen 2015 Hovedsatsningsområder Dagaktivitetstilbud
Tilpasset botilbud Økt kunnskap og kompetanse blant helsepersonell Nasjonalforeningen for folkehelsen var pådriver for og er glad for innholdet i Demensplan De tre hovedområdene sammenfaller med våre prioriteringer. Vi vil være pådrivere for at Demensplan 2015 gjennomføres i alle kommuner. Demensplan 2015 kom i Den har tre hovedområder: Dagaktivitetstilbud (mer, tilpassa, også for yngre) Tilpassa botilbud (smått er godt, 6-8 enheter, tilpassa areal) Økt kunnskap og kompetanse (personell og pårørendearbeid) Planen skisserer opp et 4-årig handlingsprogram med heilt konkrete tiltak og mål som skal nåes innen planens utløp i 2015. For eksempel: - skal nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger som er bygd eller med tilskudd fra Husbanken i planperioden, være tilpasset og tilrettelagt for mennesker med demens og fysisk og kognitiv svikt - skal kapasiteten av avlastningstiltak ha økt betydelig og dagaktivitetstilbud ha blitt et sentralt ledd i tiltakskjeden til mennesker med demens og deres pårørende - bør ansatte uten fagutdanning som yter tjenester til mennesker med demens ha fått tilbud om grunnopplæring i demens - skal den enkelte bruker være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens - bør alle landets kommuner kunne tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens, enten i eget hjem, i sykehjem eller som dagsentertilbud - bør pårørendeskoler og samtalegrupper være tilgjengelig i hele landet - skal det være gjennomført et systematisk informasjons- og opplysningsarbeid for ansatte, pårørende, allmennheten og frivillige - skal samordningen med den frivillige innsatsen på demensområdet være styrket

8 Viktigheten av frivillighet
Frivillig innsats er meningsfull Frivillig innsats er betydningsfull Frivillig innsats er nyskapende Frivillig innsats er uunnværlig Hva betyr dette i praksis? Helsedirektoratet sier: Når demensplanen er gjennomført skal: ”Samordningen med den frivillige innsatsen på demensområdet være styrket” Hva betyr dette for oss? Forventes det at frivillige skal stille opp på ”alt”? Kommunene må legge til rette for frivillighet!

9 Pårørendeskoler og samtalegrupper
Organiseringen er et samarbeid Helsedirektoratet Nasjonalforeningen for folkehelsen Aldring og helse Pårørendeprosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen og Aldring og helse, på oppdrag av Helsedirektoratet. Pårørendeskoler får støtte til drift via dette prosjektet. Det er flere underprosjekter; samtalegrupper Møteplass for yngre personer med demens Informasjonsmateriell Bøker med mer Bevilget 15. mill Pårørendeskoler i alle kommuner Samarbeid med frivillige organisasjoner Samtalegrupper Møteplass for mestring samlinger for yngre personer med demens og deres pårørende

10 Finansiering av forskning
Hvordan kan vi best forebygge demens? Er det mulig å utsette sykdomsutviklingen? Er det mulig å løse gåten, og finne behandling som holder oss friske? I 2012 gir Nasjonalforeningen for folkehelsen 1,7 millioner til demensforskning. Midlene samler vi inn gjennom Demensaksjonen og fra titusenvis av givere over hele landet. Tusen takk til alle som bidrar!

11 Nasjonalforeningen tilbyr
Brosjyrer og informasjon på internett og facebook Informasjonsmøter Pårørendeskoler samarbeid med kommuner Samtalegrupper Kurs for yngre «Møteplass for mestring»

12 Demenslinjen Linjen er betjent av sykepleiere med spesialkompetanse
Åpningstid mandag til fredag kl 09-15 Startet i 1990 Antall henvendelser, stabilt siste 2 -3 år. Stadig nye trenger info Annonser dyrt, prøver ut ulike former, ulike steder. Lik oss på Facebook Informer om oss – suplement til det offentlige Hvem ringer: Døtre – 41 % Partnere -24 % Fagpersoner – 13 % Sønner - 9% Seg selv – 9 % Venner – kollegaer 4 %

13 Hvorfor bli med i en demensforening?
Fellesskap med andre i samme situasjon En bedre hverdag for personer med demens og pårørende Du får informasjon om sykdommen og praktiske råd fra andre i samme i situasjon om hvordan mestre en ny hverdag Økt forståelse og aksept Sammen er vi sterke

14 Fordeler ved å være medlem
Fellesskap Utveksle erfaringer med andre Få råd og tips om mestring av hverdagen Informasjon Brosjyrer Temamøter Samtalegrupper Medlemsblad Foreningen jobber for å bedre kommunens tilbud for personer med demens og pårørende Hva tilbyr dere i foreningen? Eks: Møtested for personer med demens og for deres pårørende – der folk bor Pårørendeskoler Samtalegrupper, for begge parter Aktivitetstilbud Gågrupper Demenskafe Museumsbesøk Eventuelle politiske utspill dere har hatt?


Laste ned ppt "Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google