Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Likemannsarbeid i LHL Generell presentasjon utarbeidet i november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Likemannsarbeid i LHL Generell presentasjon utarbeidet i november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Likemannsarbeid i LHL Generell presentasjon utarbeidet i november 2011

2 2 Hva er likemannsarbeid? Likemannsarbeid handler om •omsorg for hverandre • utveksling av erfaringer • møteplasser og aktiviteter

3 3 Definisjon av likemannsarbeid En organisert samhandling som skjer mellom mennesker som er i samme båt, og hvor selve samhandlingen har som mål at erfaringer skal utveksles på en måte som partene kan nyttiggjøre seg i sin hverdag. Sentralt i likemannsarbeidet står likemannen. (Sosial- og helsedirektoratet, 1994 og 2001)

4 4 Hva kjennetegner likemannsarbeidet? • personlig overføring av erfaringsbasert kunnskap til en annen i tilsvarende situasjon • utveksling av følelsesmessig støtte, men også praktisk hjelp (eks demonstrasjon av øvelser) • frivillig, ulønnet arbeid organisert av en organisasjon for funksjonshemmede (eks LHL) • supplement til, og ikke en erstatning for, næromsorgen (familie/venner) og omsorg gitt av profesjonelle (helse- og sosialarbeidere, etc.) • aktivitetene er ledet av en eller flere likemenn

5 5 Hvorfor skal LHL drive likemannsarbeid? A) Sosial kontakt – fellesskap med andre i samme situasjon • hjelp ut av ensomhet og isolasjon • erfaringsutveksling • tilhørighet og samhold • støtte og forståelse • gjenkjennelse (”jeg er ikke alene”) B) Økt kunnskap om egen sykdom/situasjon •gjennom erfaringsutveksling læres nye strategier for mestring av sykdom og nye måter å ta i mot informasjon på skaper trygghet og økt selvinnsikt C) Praktisk hjelp og veiledning D) Bedre livskvalitet

6 6 •aktivitet avler ny aktivitet (”ringer i vannet”) •lokale likemannstiltak skaper oppmerksomhet om organisasjonen •lokallaget får økt kunnskap om medlemsgruppens situasjon og behov •av stor betydning for det samfunnspolitiske arbeidet Likemannsarbeid = organisasjonsutvikling Hvorfor skal LHL drive likemannsarbeid?

7 7 Likemannsaktivitet i LHL • Likemannskontakter på telefon (telefontjeneste) • Likemann og besøker (besøkstjeneste) • Likemannsarbeid på sykehuset:  likemannstjeneste på sykehusets avdelinger  likemannsaktivitet på sykehusets lærings- og mestringssenter (LMS) • Likemannsarbeid i grupper:  Trimgrupper: Fysisk aktivitet (hjerte- og lungetrim), vanntrim, trimdans og seniordans, stavgang, ski, sykkel, golf, boccia, turorientering, osv  Samtalegrupper/erfaringsgrupper/ støttegrupper  Matlagingsgrupper (matglede)  … og mange, mange flere!

8 8 For lokallaget handler likemannsarbeid om: •At laget har tilbud om ”noen å snakke med” (likemenn) for personer som nylig har fått en diagnose, for kronikere og pårørende •At laget har tilbud om likemannsaktiviteter som handler om å mestre sykdommen (eks. treningsgrupper/fysisk aktivitet ledet av likemenn)

9 9 Hvem kan være likemenn i LHL? Medlemmer av LHL som: • selv har en diagnose eller er pårørende • har bearbeidet den første tiden med sykdom • er trygg på seg selv • har tid og interesse for likemannsarbeid og lyst til å gjøre en innsats for laget • har kunnskap om LHL

10 10 Hva kreves av en likemann? •interesse og lyst til å engasjere seg som likemann •evne til å lytte og sette den andre i fokus (være tilstede i samtalen her og nå) •evne til å gi og dele av egne erfaringer •evne å ta den andres perspektiv og respektere vedkommendes valg og historie •evne til å motivere og inspirere •evne til å samarbeide vise omsorg og innlevelse, men kunne sette egne grenser (kunne skille mellom egne og andres problemer) • For likemenn tilknyttet enkelte likemannstiltak kreves det at de er røykfrie •Likemannen skal ikke utgi seg for å være ekspert/fagperson

11 11 Hvorfor engasjere seg som likemann? (1) •Ta i bruk erfaringskompetansen på det å leve med en diagnose/det å være pårørende •Dine erfaringer kan være en god støtte for andre i samme situasjon! •Du kan gjøre en innsats for LHL og lokallaget!

12 12 Hvorfor engasjere seg som likemann? (2) •Du opparbeider erfaring, kunnskap og ferdigheter gjennom deltakelse i likemannsaktivitet. Dette bidrar til å utvikle deg som medmenneske! •Likemannsarbeid er en givende og meningsfull aktivitet som skaper trivsel og glede, positiv energi og økt livskvalitet for de som deltar.

13 13 Økonomisk støtte til likemannsarbeidet • laget kan søke likemannsmidler til oppstart og drift av et likemannstiltak. • likemannstilskuddet kan finansiere tiltaket helt eller delvis. • likemannsmidlene følger kalenderåret • det søkes på eget skjema som fås ved henvendelse til LHL Hvordan finansierer LHL likemannsarbeidet? I 2011 mottok LHL 1 400 000kroner i offentlig støtte (ordinært likemannsarbeid) I tillegg bruker LHL av egne midler til likemannsarbeidet

14 14 Søke og rapportere likemannsmidler Søknadsfrister Rapporteringsfrister •15 juli for tiltak som har fått tilsagn om midler for 1 halvår •15 januar påfølgende år for tiltak som har fått tilsagn om midler for 2 halvår eller hele året.

15 15 Lokale utfordringer •Laget må synliggjøre sin likemannsaktivitet. Informasjon om likemannsaktivitet bidrar til å rekruttere både deltakere – og på sikt nye likemenn. •Lagets medlemmer (likemenn og øvrige deltakere i likemannsaktivitet) må snakke varmt om likemannsarbeidets positive gevinster (rehabiliterende effekt, sosial kontakt, mulighet for erfaringsutveksling, etc.) i alle sammenhenger (personkontakt/samtaler, på møter/samlinger, i brosjyrer, avisintervjuer osv.)

16 16 Lokale utfordringer •Rekruttering av likemenn må foregå kontinuerlig •Gjennomføre likemannsopplæring som studieaktivitet (kurs) •Informere om igangsatt aktivitet til: –Administrasjonen i LHL –Andre lag i området –Likemannstjenesten ved aktuelle sykehus –Rehabiliteringsinstitusjonene –Kommunehelsetjenesten, fastlegene Husk kunngjøring i nærmiljøet (aviser, oppslag, brosjyrer, lokale nettsider) Ta kontakt med LHLs administrasjon ved behov for bistand og veiledning

17 17 Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker livet. Nils Kjær


Laste ned ppt "1 Likemannsarbeid i LHL Generell presentasjon utarbeidet i november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google