Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Martin Eldrup og Kjetil Storset

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Martin Eldrup og Kjetil Storset"— Utskrift av presentasjonen:

1 Martin Eldrup og Kjetil Storset
Skagerak Nett Reinvesteringsstrategi og casebeskrivelse Martin Eldrup og Kjetil Storset Temadag, Oslo 6. mai 2010

2 Skagerak Nett Norges tredje største nettselskap med ca kunder i Grenland og Vestfold Regionalnett 1300 km 60 transformatorstasjoner Distribusjonsnett 15000 km 6700 nettstasjoner

3 Reinvesteringsstrategi ?
Forvaltningsstrategi nettanlegg Reinvesteringsstrategi Vedlikeholdsstrategi Strategi for driftsstyring Byggestandard Beredskapsordninger HMS-planer Risikostyring

4 Reinvesteringer; Årsak – virkning
Årsak: Hva utløser tiltak i nettet ? HMS Konsesjonskrav Leveringsplikt Leveringskvalitet Eksterne aktørers behov (f.eks. ny veg) Miljøkrav (f.eks. begrenset adgang til graving neste 10 år) Andre forskriftskrav Omdømme Økonomi (lønnsomt) Virkning: Hoveddelen av tiltakene i nettet må gjennomføres uavhengig av lønnsomhet, men vi kan påvirke valg av løsning, kostnader og tidspunkt for tiltaket

5 Risikostyrt nettforvaltning
Risikovurdering HMS Omdømme Økonomi Myndighetskrav Lønnsomhetsvurdering Investeringskostnad Driftskostnad Nettap Avbruddskostnad Inntektseffekt Samlet vurdering av alternative tiltak

6 Risikostyring - HMS og omdømme
HMS skal ha høyeste prioritet til enhver tid Finne en balanse mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og andre uønskede hendelser Vårt mål er at risikoen for ulykker, skader og andre uønskede hendelser gjøres så lav som man innen rimelighetens grenser kan forvente av et nettselskap

7 Risikostyring - økonomi
Forventningsverdi for KILE er beslutningsgrunnlaget, men vi må kunne håndtere at verst tenkelig KILE inntreffer i morgen

8 Hvorfor, hva, hvordan og når?
Trigger-/akseptkriterier Tilstand Leveringskvalitet Økonomi Kundebehov 3. parts behov Fremtidsbilde Lastutvikling Forventet KILE Miljøkrav Datagrunnlag Anleggsregister (kart) Tilstandsdata Feil og avbrudd Belastningsdata Kostnadsdata Dokumentasjon Valgt løsning Forkastet løsning Lønnsomhet Risiko Analyseverktøy Lastflyt ROS Økonomi ...men det viktigste av alt er holdninger og forretningskultur

9 Fornyelsesvurdering Fornyelsesvurdering = fornyelse neste 5 år eller videre drift? Trigging av fornyelsesvurdering Tilstandsindeks for alle komponenter i NIS Uønsket design, nyetablering, lastendring, gravearbeid eller utbygging i nærheten av anlegget, nye krav i forskrift m.m. Fornyelsesbefaring Konklusjon fornyelsesvurdering Fortsatt drift (evt. med noe økt vedlikehold) Delvis fornyelse Full fornyelse

10 Hvordan beregner vi lønnsomhet?
Kostnadselementene som påvirker lønnsomheten Investering Drift- og vedlikeholdskostnader Nettap Avbruddskostnader inkl. KILE Omdømme (?) Beregner nåverdi av fremtidige kostnader for alternative løsninger (inkl. utsette reinvestering) Den løsning som gir lavest nåverdi av fremtidige kostnader vurderes som mest lønnsom Det er alltid mest lønnsomt å velge det som gir lavest samlet kostnad over tid når man først gjør noe !

11 Velger vi det som gir lavest kostnad over tid ?
Alternative løsninger: Rett feilen en gang til Erstatt kabelen Permanent frakobling Løsning = Er usikker på KILE og velger alternativ 2 for sikkerhets skyld? Klare kriterier for beslutninger og krav til dokumentasjon av både de løsninger som velges og de som ikke velges

12 Prognose reinvesteringsbehov Skagerak Nett
Top-down LCC-analyser (Life Cycle Cost) er utført for både regional- og distribusjonsnett ? ? Vi vil nå dokumentere bottom-up at et lavere investeringsnivå vil være både forsvarlig og mer lønnsomt

13 Neste steg Risikostyringsmodell Verktøy til fornyelsesvurderinger
Tilstandsindeks Gir en samlet karakter ut i fra innsamlede vedlikeholdsdata og et godt bilde på hvor det bør prioriteres tiltak i nettet RNA Reliability-based Network Analysis Skal på bakgrunn av registrerte data, gi en oversikt over påliteligheten i nettet. Beregning av KILE-risiko

14 Reinvesteringsstrategi Skagerak Nett

15 Roligheten Transformatorstasjon med behov for fornyelse
HMS-risiko Fuktighet fører til mange feil Manglende fjernkontroll Usikkerhet ved betjening ”Det eneste som ikke finnes i kjelleren er krokodiller”

16 Stasjonen Roligheten Ved Herøya industripark i Porsgrunn En del som forsyner industri og en del som forsyner sentrum Belastning på 20 MVA i tunglast mot sentrum Den delen som forsyner sentrum tilfredsstiller ikke våre HMS krav Fornyelse? Eller klarer vi oss uten denne delen?

17 Kapasitet i tunglast Transformatorkapasiteten i området sikres ved å øke kapasiteten i nærmeste stasjon. Det eksisterende nettet kan ta over en del av belastningen. Trenger 4-5 nye forbindelser

18 Alternativene To alternativer er vurdert
Fornyelse med reduksjon av antall bryterfelt Investeringer i distribusjonsnettet for å legge om forsyningen mot sentrum. Fornyelse av transformatorstasjon Høy investeringskostnad Omlegging Høyere årlige kostnader Fremtidige investeringer andre steder kommer tidligere. Mister fleksibilitet

19 Økonomi 1 Forutsetninger som legges til grunn i beregningene er:
Analyseperiode 30 år Får med investeringer i fremtiden som kommer som følge av valg gjort i dag Kalkulasjonsrente Skagerak Netts nominelle avkastningskrav før skatt Belastningsøkning 1 % årlig økning Tap Avbruddskostnader

20 Økonomi 2 Investeringer Avbruddskostnader Drift og vedlikehold
Ny transformatorstasjon Legging av kabler Transformator(er) Avbruddskostnader Basert på gjennomsnittlig avbruddstid, og generell avbruddsstatistikk. Drift og vedlikehold Prosent av investeringskostnad for transformatorstasjon Tap er foreløpig ikke tatt med

21 Videre arbeid Avbruddskostnader ved transformatorutfall
Beregning av tap Antar en økning av tapene ved å legge om forsyningen Gjennomgang av reservekapasiteten i området Transformatorkapasiteten er OK, men det er noen begrensninger i distribusjonsnettet Totalvurdering HMS Leveringskvalitet Økonomi Omdømme Beslutning om hva som skal gjøres tas i løpet av 2010


Laste ned ppt "Martin Eldrup og Kjetil Storset"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google