Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Senter for statlig økonomistyring I Risikostyring i staten Risikostyring i staten Hva – hvorfor - hvordan Oslo, 15.03.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Senter for statlig økonomistyring I Risikostyring i staten Risikostyring i staten Hva – hvorfor - hvordan Oslo, 15.03.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Senter for statlig økonomistyring I Risikostyring i staten Risikostyring i staten Hva – hvorfor - hvordan Oslo, 15.03.07

2 © Senter for statlig økonomistyring I Risikostyring i staten HVA

3 Side 3 Risikostyring i staten Styringsprinsipp i staten •Mål- og resultatstyring – overordnet styringsprinsipp på og mellom alle nivåer i staten. Mål skal angis, resultatene følges opp og sammenliknes med målene •Budsjettstyring skal sikre at mål- og resultater oppnås innenfor de bevilgninger som er stilt til disposisjon

4 Side 4 Risikostyring i staten Risikostyring integrert i mål- og resultatstyring •Risikostyringen skal integreres i virksomhetens mål- og resultatstyring •På overordnet nivå: –Integreres i forbindelse med strategi- og planleggingsprosesser •På underordnet nivå: –Integreres i forbindelse med virksomhetsplaner, operative prosesser o.l.

5 Side 5 Risikostyring i staten Utviklingstrekk: Økte krav til effektivitet og bedre styring med ressursbruken i staten Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring, risikostyring Budsjettering og rapportering Budsjettering, analyse, rapportering Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Håndtere transaksjoner, registrere og kontrollere Ressursforbruk Mer måloppnåelse med mindre administrative ressurser FraTil

6 Side 6 Risikostyring i staten •Bedre (kvalitet) •Mer fokusert (hva er viktigst) •Enklere (unngå for mange detaljer) Øke sannsynligheten for at målene nås med effektiv ressursbruk Systematisk risikostyring i staten skal gi…… m ål- og resultatstyring

7 © Senter for statlig økonomistyring I Risikostyring i staten HVORFOR

8 Side 8 Risikostyring i staten Hvorfor risikostyring •Utviklingstrekk: Økte krav til effektivitet og bedre styring med ressursbruken i staten •Rett prioritering og fokus •Måloppnåelse –Hvordan er pengene brukt

9 Side 9 Risikostyring i staten Nedfelt i regelverket R § 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll for å sikre at… B 2.4 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere intern kontroll... Gjennomgående krav til risikostyring i ØR: -R §§ 4, 10, 14, 16 -B 1.2, 1.3, 1.5.2, 1.5.3, 2.2, 2.4, 2.5.3, 2.5.5, 2.6, 4.3.6, 5.4.2.2, 6.5, 7.4, 8.5

10 Side 10 Risikostyring i staten Ansvar for risikostyring •Virksomhetens ledelse: –Ansvar for etablering og at den fungerer på en tilfredsstillende måte •Alle ansatte (inkl ledelse): –Ansvar for gjennomføring •Etatsstyring: Departementet skal sikre at underliggende etater har etablert en forsvarlig risikostyring og intern kontroll

11 Side 11 Risikostyring i staten Risikostyring i staten…… ?

12 Side 12 Risikostyring i staten Risikostyring i staten……?

13 © Senter for statlig økonomistyring I Risikostyring i staten SENTRALE BEGREPER

14 Side 14 Risikostyring i staten Sentrale begreper i veilederen (1) •To aspekter med risiko: sannsynlighet og konsekvens •Sannsynlighet –Hyppighet av styringssvikt, feil og mangler •Konsekvensen kan være –en kostnad målt i kroner –ikke-målbare i kroner •Vesentlighet = Sannsynlighet * konsekvens

15 Side 15 Risikostyring i staten sannsynlighet konsekvens Virksomheten må vurdere hva som er vesentlig for dem

16 Side 16 Risikostyring i staten Sentrale begreper (2) •Risikotoleranse: –Et akseptert nivå på risiko for ikke å nå den enkelte målsetting •Tiltak og kontrollaktiviteter: –Når en risiko vurderes å være utenfor risikotoleransen, må man igangsette handlinger for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå –Må innarbeides i handlingsplaner eller lignende –Valg av tiltak og kontrollaktiviteter skal skje på grunnlag av en vurdering av kostnad i forhold til nytte

17 Side 17 Risikostyring i staten Ulike typer tiltak •forebyggende •oppdagende •korrigerende konsekvens sannsynlighet Tiltak vurderes tiltak Tiltak vurderes

18 © Senter for statlig økonomistyring I Risikostyring i staten HVORDAN

19 Side 19 Risikostyring i staten Veileder utarbeidet av SSØ •Prosjekt fullført i desember 2005 •Lanseringsseminar 07.mars 2006

20 Side 20 Risikostyring i staten Metodedokument om risikostyring i staten •Målgruppen er ledere og personer som bistår ledere i tilrettelegging av risikostyring og intern kontroll •Viser en metode for gjennomføring av risikostyring for alle statlige virksomheter som fullt ut er i samsvar med økonomiregelverket i staten •Har tatt utgangspunkt i internasjonalt anerkjent rammeverk (COSO ERM, 2004, oversatt til norsk i november 2005)

21 Side 21 Risikostyring i staten Analyse, tiltak og oppfølging

22 Side 22 Risikostyring i staten Strategi for integrering av risikostyring i mål- og resultatstyring •Ledelsen bør utarbeide en tydelig strategi for risikostyring. Eks på innhold: –Hensikten med risikostyringen –Verdi i forhold til de oppgaver virksomheten er pålagt –Ledelsens rolle i implementering –Ledelsens rolle i gjennomføringen –Milepæler

23 Side 23 Risikostyring i staten Forberedelser – Identifisere mål •Virksomheten må etablere klare mål –Gjennomgang av •Departementets tildelingsbrev •Strategiske planer •Ledelsen må gjennomgå målene for å se om de er konkrete og tilstrekkelig klart formulerte •Målene må være klarlagt for å kunne vurdere risikoen for å ikke nå disse målene

24 Side 24 Risikostyring i staten Gjennomgangseksempel •Mål: –En hyggelig og velsmakende middag med gode venner

25 Side 25 Risikostyring i staten Identifisere kritiske suksessfaktorer •Må identifisere de forhold som er viktigst å lykkes med for å nå målene –Interne –Eksterne •Kjennetegn: Kan hindre oppnåelsen av ett eller flere mål dersom man ikke lykkes med dem. •Viktig å identifisere ksf: –Virksomheten kan forbedre sine prestasjoner –Forenkler identifiseringen av risikoer

26 Side 26 Risikostyring i staten Identifisere risikoer •Det må identifiseres og kartlegges de risikoer som kan true virksomhetens måloppnåelse •Kritiske suksessfaktorer og risikoer på et nivå henger ofte sammen med kritiske suksessfaktorer og risikoer på et lavere nivå Vi må ha tilstrekkelig med saksbehandlerressurser Risiko for at vi ikke har tilstrekkelig med saksbehandlerressurser Vi må ha et lavest mulig sykefravær Risiko for at vi har et for høyt sykefravær Vi må ha ergonomisk tilpassede arbeidsstasjoner Risiko for at vi har arbeidsstasjoner som skaper belastningsskader for våre ansatte

27 Side 27 Risikostyring i staten Vurdere og prioritere risikoene •Risikoene må vurderes ut fra sannsynlighet for og forventet konsekvens av at de inntreffer •Vurdering av om en risiko er høy eller lav, gjøres i forhold til det målet det truer oppfyllelsen av •En slik vurdering vil gi oss en oversikt over risikoene, og de risikoer som håndteres bra nok i dag, og de som ikke gjør det (risikokart)

28 Side 28 Risikostyring i staten Risikokart Sannsynlighet Meget liten Liten Stor Moderat Svært stor Kritisk Høy Risiko Moderat Lav Konsekvens UbetydeligLavModeratAlvorlig Svært alvorlig Tilbake

29 Side 29 Risikostyring i staten

30 Side 30 Risikostyring i staten Tiltak og kontrollaktiviteter som følge av vurderingene •Tiltak = alle forhold som bidrar til å redusere risikoer •Må vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å få risikoen innenfor et akseptabelt nivå •Det må tas en kost – nytte-vurdering

31 Side 31 Risikostyring i staten Kontrollaktiviteter •Kontrollaktiviteter = bidrar til å sikre at tiltakene blir gjennomført på en hensiktsmessig måte –Ledermøter –Tillitsvalgtsmøter –Avd.møter –Intern rapportering –Ekstern rapportering –Mm

32 Side 32 Risikostyring i staten Tiltak •Ulike tiltak: –Å unngå: å gå ut av de aktivitetene som er en kilde til risiko –Å redusere: tiltak blir iverksatt for å redusere sannsynligheten for eller konsekvensen av risikoen, eller begge deler –Å dele: å redusere risikoens sannsynlighet eller konsekvens ved å overføre, eller på en annen måte dele en bit av risikoen med andre –Å akseptere: ingen tiltak blir iverksatt for å påvirke risikoens sannsynlighet eller konsekvens

33 Side 33 Risikostyring i staten Risikokart etter iverksatt tiltak Risikokart

34 Side 34 Risikostyring i staten Oppfølging av risikoene •Risikoene må følges opp og evalueres dersom den skal fungere –løpende oppfølgingsaktiviteter –evalueringer, eller –en kombinasjon av de to •En god oppfølging sørger for at man tidlig kan sette i verk tiltak om risikostyringen ikke fungerer som planlagt, eks: –Ytterligere tiltak er påkrevd –Risikoen er lavere enn forventet

35 Side 35 Risikostyring i staten Risikostyringens begrensninger •Risikostyringen vil kun gi rimelig - og ikke absolutt - sikkerhet for at virksomheten vil oppnå sine målsettinger •Begrensninger: –Uklare målformuleringer –Ulik menneskelig dømmekraft –Tiltak/kontrollaktiviteter må bygge på en kost/nytte vurdering –Tiltak/kontrollaktiviteter gjennomføres ikke som forutsatt på grunn av ubevisste eller bevisste feil.

36 Side 36 Risikostyring i staten Risikostyring Bidrar til å øke bevisstheten hos ledere og ansatte om hva som er de viktigste målsettinger for en virksomhet!

37 Side 37 Risikostyring i staten Ledelsen: Vi har vurdert vår risiko og driver vår virksomhet innenfor vår risikotoleranse


Laste ned ppt "© Senter for statlig økonomistyring I Risikostyring i staten Risikostyring i staten Hva – hvorfor - hvordan Oslo, 15.03.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google