Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOSTNADSPROGNOSER: Signalene fra diskusjonen av de 7 gruppeoppgaver den 25. mars, pluss andre vedtatte og antatte ambisjoner, er lagt til grunn: Vannledningsnettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOSTNADSPROGNOSER: Signalene fra diskusjonen av de 7 gruppeoppgaver den 25. mars, pluss andre vedtatte og antatte ambisjoner, er lagt til grunn: Vannledningsnettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOSTNADSPROGNOSER: Signalene fra diskusjonen av de 7 gruppeoppgaver den 25. mars, pluss andre vedtatte og antatte ambisjoner, er lagt til grunn: Vannledningsnettet Redusere lekkasjetap Føre frem vannledninger for å erstatte dårlig privat vannforsyning Fornyelse av vannledning, initiert av ny avløpsledning i samme grøft Avløpsnettet Fornyelse og/eller separering, for å redusere fremmedvanntilførsel (lekkasjevann, grunnvann, overvann) og utslipp som skade brukerinteressene i vannforekomstene Fornyelse på grunn av flomsikring og/eller på grunn av ekstrem-nedbør/klimaendringer Føre frem avløpsledninger til områder med dårlige private avløpsløsninger Fornyelse av avløpsledninger, initiert av nye vannledninger i samme grøft Vi har forutsatt at en god del VA-anlegg fra spredt bebyggelse blir tilknyttet kommunalt nett, jfr. planene om felleskommunal organisering av dette, og politisk drøftingsmøte nr. 2 ( ).

2 Premisser for beregningene: Planperiode 2010-21
1,0 % pr. år befolkningsvekst i alle kommunene Private VA-anlegg: Ca av boliger tilknyttes kommunal vannforsyning Ca av boliger tilknyttes kommunalt avløp. Huseier betaler selv inntil 2G (kr ) anleggstilskudd for tilknytning til husvegg Hytter inngår ikke i vurderingene Driftskostnadene holdes konstant, uavhengig av fremtidig antall abonnenter Ingen (netto) investeringer som følge av nye bolig- og næringsområder Årlige investeringer som avskrives over 20 / 10 år utgjør 8 % / 2 % av investeringene til ledningsanlegg (40 år)

3

4

5

6

7

8

9 Siden 2000 en betydelig opptrapping av ledningsfornyelse (gj
Siden 2000 en betydelig opptrapping av ledningsfornyelse (gj.snitt 16 mill kr/år), hovedsakelig som konsekvens av kloakksanering i samme gate. Renovering Nybyen største enkeltprosjekt. Forventes å fortsette i nesten samme takt.

10 Store saneringstiltak på ledn. anlegget 2004-9 (28 mill
Store saneringstiltak på ledn.anlegget (28 mill. kr/år), pluss utb. Solumstrand kloakkrenseanlegg (vel 100 mill. kr.) Ikke fullt så høyt nivå på ledn.fornyelse i framtiden, men store utfordringer mht brukerinteresser, inn- og utlekking, flomsikring mm

11 Gjennomført store investeringer siste 7 år i såvel vannverk som overføringssystemer.
Hovedutfordringer framover er først og fremst å redusere lekkasjetapet, bedre sikkerheten mot innsug, (og evt. bidra til å sanere dårlige små private vannverk?)

12 Siden 2005 er det investert 12 mill. kr. i omfattende saneringstiltak.
Likevel en god del uløste oppgaver, bl. a. i forhold til spredt bebyggelse

13 De siste år investert nesten 20 mill kr. /år i ledn
De siste år investert nesten 20 mill kr./år i ledn.anlegg hovedsakelig som følge av kloakksanering i samme gate. En vil hovedsakelig følge dette tempoet fram mot 2021 Viktige utfordringer: Redusere lekkasjetap og risiko for innsug.

14 Det har vært et meget høyt investeringsnivå på kloakksanering de siste 10 år (nesten 40 mill kr/år de siste 2 år). Har oppnådd gode resultater. Mange utfordringer gjenstår: Kloakksanering, oppgradere driftsovervåking og kloakkrenseanlegg, og utfordringer knyttet til jordvanning Aktiviteten kan trappes ned etter ca

15 Største utfordringer framover: a) Reservevann, b) Høydebassenger, c) Lekkasjereduksjon/Sikkerhet mht. innlekking

16 Viktigste tiltak er oppgradering av Øya kloakkrenseanlegg, evt
Viktigste tiltak er oppgradering av Øya kloakkrenseanlegg, evt. overføring til annen renseanlegg (Elvika). Separering og redusere innlekking for å unngå i overløpsdrift og tilbakeslag. Opprettholde god badevannskvalitet.

17 Gjennomfører betydelige investeringer i forsterkning av vannforsyningen til Åsen i forbindelse med nye utbyggingsområder. Forsyning fra Glitre til Krokstadelva, og nedlegging av egen vannforsyning for 10 år siden. Gjenstår tiltak for å redusere lekkasjetap og risiko for innsug. Bedre vannforsyning og vanntrykk i områder med små dimensjoner og gjengrodde ledninger Fornyelse pga. kloakksanering i samme gate

18 De største utfordringer er knyttet til flom/overvannshåndtering.
Separering og redusere innlekking for å unngå i overløpsdrift og tilbakeslag.

19 Har gjennomført betydelige investeringer i ledningsfornyelse de siste årene
Viktigste utfordringer: Redusere lekkasjetap og risiko for innsug, samt fornyelse pga. kloakksanering i samme gate

20 Har gjennomført betydelige investeringer i ledningsfornyelse de siste årene
Viktigste utfordringer: Redusere inn- og utlekking mht. brukerinteressene (Bøbekken, Hegga, Åroselva) samt risiko for oppstuving/tilbakeslag

21 Har gjort betydelige investeringer de siste 15 år, både i Blindevannverket og i overføringsledning mot Drammen Gjenstår betydelige oppgaver for å redusere lekkasjetap og risiko for innsug, samt nye vannledninger i forb. med kloakksanering i Holm området + Bidrag til oppgradering av Blindevann.

22 Det er investert betydelige beløp i ledningsanlegg de siste 10 år (3 RA sanert).
Store utfordringer gjenstår: Sanering private avløpsanlegg, rehabilitering ledningsnett, oppgradere pumpestasjoner og kloakk-renseanlegg. Evt. nytt kloakkrenseanlegg.

23 Har gjort betydelige investeringer de siste 15 år, både i Blindevannverket og i overføringsledning retning Drammen (sjøledninger langs Svelvikveien) Hovedutfordringer: Redusere lekkasjetap og risiko for innsug, samt fornyelse pga. kloakksanering i samme gate. På sikt evt. reserveforsyning fra Drammen for bebyggelsen langs Svelvikveien. + Bidrag til oppgradering av Blindevann.

24 Det er investert betydelige beløp i ledningsanlegg de siste 10 år, bl
Det er investert betydelige beløp i ledningsanlegg de siste 10 år, bl. a. sjøledninger langs Svelvikveien Store utfordringer gjenstår: Sanering fellesledninger, rehabilitering ledningsnett, oppgradere pumpestasjoner og kloakkrenseanlegg, redusere overløpsutslipp, sanere private anlegg

25 Det er lagt et godt grunnlag ved byggingen av vannverkene Eikern og Strømbo.
Utfordringene framover: Forsterke overføringsledninger mot Skotselv, Høydebassenger, Redusere lekkasjetap/Risiko for innlekking

26 Hovedutfordringer: Fornyelse av ledningsnettet for å redusere inn- og utlekking og tilbakeslag/oppstuving. Tilknytning Dunsrud næringsområde, Tollamoen, Tregata, Horgen, Burud. (Tiltak mht. spredt bebyggelse).


Laste ned ppt "KOSTNADSPROGNOSER: Signalene fra diskusjonen av de 7 gruppeoppgaver den 25. mars, pluss andre vedtatte og antatte ambisjoner, er lagt til grunn: Vannledningsnettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google