Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Daglig leder/Prosjektsjef GVD, Arild Moen Temadag overvann og ekstremvær Avløpsstrategien i GVD Foto DT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Daglig leder/Prosjektsjef GVD, Arild Moen Temadag overvann og ekstremvær Avløpsstrategien i GVD Foto DT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Daglig leder/Prosjektsjef GVD, Arild Moen Temadag overvann og ekstremvær Avløpsstrategien i GVD Foto DT

2 GVD prosjekter/arbeidsgrupper: • Informasjon • Rekruttering • Avtalevilkår og Gebyrforskrifter • Lekkasjereduksjon • Nye sonevannmålere, (4 & 5) • Aktivt lekkasjesøk • GIS og modellering • Resultatrapportering • Vann til brannslokking • Vassdragteknisk ansvarlig • Drift avløpsanlegg • Strategi avløp • Husvannmålere • VA-norm • Felles innkjøp

3 Oppsummering GVG-organisering  GVG arbeider med fellesprosjekt som hittil ikke er godt dekket av den enkelte kommune  Arbeidet utføres hovedsakelig av GVG-stab og/eller av konsulenter  Kommunenes VA-organisasjoner deltar fra leder og ned i grøfta  Deltagerne har innflytelse og blir informert og kanskje litt stimulert  Deltagerne prioriterer sin faste jobb og har begrenset tid til å arbeide for prosjekt  De deltar med ideer, grunnlagsdata, kritisk gjennomgang og implementering  Vi dekker noe av behovet den enkelte medarbeider har for faglige kontakter  Vi har politiske vedtak i ryggen og fortsatt politisk backing og goodwill.  GVD har hittil ikke medført organisatoriske endringer, kun felles prosjektarbeide og nettverksutvikling.

4 Hovedplan for vann og avløp 2010 – 2021 Hovedutfordringer, vedtatt av alle 9 GVD – kommuner: • ”Drikkevann, overvann og avløpsvann på avveie – eller vann på avveie” – Fremmedvann, vann på avveie – Forfall, sanering av ledningsnettet – Klimaendringer – ref Frida/dagens tema.

5 Prosjekter /nettverk innen avløp 2012 • Nettverk for drift avløp • Strategigruppe for avløp • Nye nedbørmålere

6 Videre strategi avløp • Under vurdering av et utvalg nedsatt av Programstyret GVD

7 Utforming av avløpsstrategi, Trinn 1 - kartlegging: • Hvilket ambisjonsnivå/rammevilkår/utfordringer • Hvilke faktorer er de viktigste og vil framtidig være de viktigste • Kartlegging av hvordan den enkelte kommune i GVD- samarbeidet følger opp problematikken rundt avløpsvann på avveie – • Intervjue nøkkelpersonell i kommunene om hvor de mener at de største problemene i avløpsnettet er

8 • Hvordan best løse framtidige utfordringer når det gjelder prioritering av og behov for ressurser, mannskap, kvalifikasjoner og budsjetter: – I fellesskap – I hver kommune – Hvordan bør ressursene prioriteres? – Hva trengs av opplæring og kunnskapsoverføring? – Hvilken prosess må man forberede for videre strategi/fremrykning? Utforming av avløpsstrategi, Trinn 2 - anbefaling:

9 Bukk fra oven og bukk fra unden - stangedes de i samme stunden? Henrik I. 1.Ekstremnedbør (over ca 75 l/s*ha) 2.Flom i elva ovenfra Hallingdal etc. 3.Stormflo i fjorden (+springflo) undenfra

10 Stormflo og springflo • Springflo forsterkes ved fullmåne og nymåne og inntreffer hver 14. dag. • Stormflo blir forsterka av lavtrykk og vind mot land eller inn en fjord som Drammensfjorden.

11 Drammensregionen omfatter bl.a. Hurum, Røyken, Svelvik, Sande, Lier og Drammen kommuner som alle er utsatt for Stormflo / springflo – kombinasjonen ved fjorden • NVE angir normalt +1. 9 meter • NVE skriver på side 2 i en innsigelse den 16. nov. 2011 til Hurum kom. bl.a. følgende: – Beregna 200-års stormflo i Oslo: 1,85 moh. – Observert Oscarsborg: 2,4 moh. – Forvent opp til kote 3 (tek 10) • GVD-kommunene angir i tilknytningsvilkår: 2,0 moh. • Drammen havn observert okt. 1987: +1.68 meter over 0-vannstand. • Drammen havns interne retningslinjer angir +2,5 meter der det lar seg gjøre • Klimameldingen min 2,16 og maks 2,71 • Min anbefaling 2,5 m

12 200-års flom i Drammenselva Mjøndalen

13 2,3 moh flom Strømsø

14 Byggteknisk forskrift Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område F1: garasjer, campingplasser etc. F2: bolighus F3: viktige samfunnsinstitusjoner som sykehus, telegrafvesenets installasjoner, vannverkenes anlegg, dammer, sivilforsvar.

15 Hensynssone eller byggeforbud (ADM)? • Et hus og et avløpsnett bør tåle å stå ute en uværsnatt? • Ting som ikke tåler vann må beskyttes/heves over terskelverdien. (f. eks. strøm og signal utstyr) • Klare rutiner på sikring (sandsekker og markering på veggen av høyeste vannstand) • Sikring mot vanninntrenging bakveien (inn døra og ned trappa i pumpestasjonen)

16 Frida august 2012 • Meteorologisk institutts ekstremvarsel omfattet ikke Buskerud? • Varsling tar tid – (MI < NVE < Fy. mann < kommune < vaktansvarlig)

17 Vakt / beredskap • Mannskap som er trent/øvet og av og til blir utsatt for mindre kriser gjennom for eksempel vaktordning, er de som takler en større krise profesjonelt. – De vet hvem som skal varsles – De er lokalkjent – De kjenner øvrige aktører/mannskap – De vet hvor utstyret er – De har løst mindre kriser tidligere

18 Professor Per Morten Schiefloe, Dr. Philos: Kopi fra notat til 22.juli-kommisjonen

19 Erfaringsoverføring og læring Kopi fra notat til 22.juli-kommisjonen Professor Per Morten Schiefloe, Dr. Philos

20 Min anbefaling avløpsstrategi 2011 GVD-prosjekter : 1.Kunnskap og kompetanse  (undersøkelser nett, analyser xist. nett, dimensjoneringsgrunnlag, værstasjoner, resipientkunnskap, regelverk, fagseminar.) 2.Tette sanere og rehabilitere avløpsnettet  ( fornyelse, rehabilitering, styring av nett) 3.Tiltak mot stormflo og flom  (avtalevilkår, norm, flomtiltak) 4.Andre avløpsrelaterte tiltak  (avtalevilkår, norm, utvidelser nett, påslipp, overvann)

21 Avslutning • ”Det nytter ikke å henge med hodet når du står med vann til halsen”


Laste ned ppt "Daglig leder/Prosjektsjef GVD, Arild Moen Temadag overvann og ekstremvær Avløpsstrategien i GVD Foto DT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google