Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Berit Mål • Folkehelse • Sikkert drikkevann, godt badevann • Vannmiljø • Ren elv og fjord • Fisk og annet liv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Berit Mål • Folkehelse • Sikkert drikkevann, godt badevann • Vannmiljø • Ren elv og fjord • Fisk og annet liv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Berit http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/288165/

2 Mål • Folkehelse • Sikkert drikkevann, godt badevann • Vannmiljø • Ren elv og fjord • Fisk og annet liv i vannet • Møte de varslede Klimaendringer • Økt nedbør • Høyere stormflo og større flom/oversvømmelser

3 Klimatiltak, skille mellom tiltak • Tiltak for å redusere klimabelastning • Tiltak mot effektene av klimaendringer • PS: Unngå skismøring med klimaskadelige trixsiner

4 Klimabelastning fra vann og avløp? Det er mulig å gjøre vann og avløp ”Klimanøytralt” 1.Utnytte trykktap i ledninger til å produsere energi 2.Utnytte varmen i avløpsvann i varmepumper 3.Utnytte slam til gassproduksjon 4.Utnytte slam til å erstatte energikrevende kunstgjødsel 5.Redusert og effektiv energibruk Mindre transport, både av personer og Vann/Avløp

5 Avløpsstrategi i GVD-kommunene, overskrifter (vedtatt av prosjektstyret 20. oktober 2011) 1.Kunnskap og kompetanse 2.Tette, sanere og rehabilitere avløpsnettet 3.Tiltak mot stormflo og flom 4.Andre avløpsrelaterte tiltak 5.Handlingsplan og økonomi Det nytter ikke å henge med hodet hvis du står med vann til halsen

6 Nasjonale og lokale miljømål • Hovedplan: • Nasjonale rensekrav og fylkesmannens oppmerksomhet primært rettet mot: – Fosfor, organisk stoff og miljøgifter • Lokale ambisjoner: – tarmbakterieforurensing

7 Klimautviklingen • Kilder: – NOU 2010:10 ”Tilpassning til eit klima i endring” – Norsk Vann rapport 162/2008 ”Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering” • ”Det har allerede vært klimaendringer av stor betydning de siste 10 årene. Vi må gå ut i fra at klimaendringene som ligger foran oss i de nærmeste 50 årene blir meget kraftigere enn det vi har sett. Klimaforskerne og IPCC sier at utviklingen går mye raskere enn de hadde trodd var mulig bare for kort tid siden. Den virkelige klimaendringen har, ifølge flere forskningsprosjekt, hittil fulgt verste scenario.”

8

9 Tiltak i overvannssystemet • Registrering, måling og analyse av situasjonen • Vurderinger med tiltaksliste – LOD lokal overvannshåndtering/disponering – Gjenåpning av bekker

10

11

12 Byggteknisk forskrift Sikkerhetsklasser for byggverk i (flom-)utsatt område F1: garasjer, campingplasser etc. F2: bolighus F3: viktige samfunnsinstitusjoner som sykehus, elektrisitets- og telegrafvesenets installasjoner, vannverkenes anlegg, sivilforsvar.

13 Drammenselva, flomvannstand, NVE 2005 - utdrag

14 Klimatiltak mot stormflo og flom – Økt havnivå, kompenseres delvis av landheving • Netto +45 cm, stormflo på 2,22 (1,90-2,57) – Anlegge helt tette ledninger lavere enn kote 2,5 – Generelt separere alt avløp lavere enn kote 2,5 – Heve alle terskler i det kommunale systemet over kote 2,5 – Husk ventiler og elektriske koplinger – Sikre høydekrav i tilknytningsvilkår/abonnenter • utslag oppover i elv/bekker, 200-årsflom på kote 6,6 nedstrøms Hellefossen, Drammenselva, kote 13,1 ovenfor Bilbo i Lierelva. (”gamle beregninger” 2005)

15 Klimatiltak mot økt nedbør • Økt nedbør, ca 10 % på årsbasis • Økt vinternedbør ca 40 % (xtra effekt ved frossen bakke) • Økt nedbørsintensitet, – Vi trenger flere nedbørsregistreringer – Operere med dimensjonerende klimafaktor i ledningsnettet på 1,2? • Vassdragsforebygging, diker, pumpestasjoner etc.

16 Tiltak mot stormflo og flom - 1 Vassdragsforebygning – Bygninger bak flomverk

17 Byggteknisk forskrift Sikkerhetsklasser for byggverk i (flom-)utsatt område F1: garasjer, campingplasser etc. F2: bolighus F3: viktige samfunnsinstitusjoner som sykehus, elektrisitets- og telegrafvesenets installasjoner, vannverkenes anlegg, sivilforsvar.

18 Hva gjør vi? Vår utfordring forts. • Møte myndighetenes krav med styrket felles kompetanse om resipient og anlegg – Kompetansebasert drift av anleggene, lokalt basert – Kompetanseutvikling både for driftsoperatører og ingeniører, alle ledd og nivåer – Samspill med sentralt basert spisskompetanse som også er involvert i vurderinger langs elva/fjorden av resipientforhold og lokale tiltak i kommunene.


Laste ned ppt "Berit Mål • Folkehelse • Sikkert drikkevann, godt badevann • Vannmiljø • Ren elv og fjord • Fisk og annet liv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google