Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av vikarbyrådirektivet i norsk rett og betydningen for bedriftene For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg Kilde: KS Advokatene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av vikarbyrådirektivet i norsk rett og betydningen for bedriftene For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg Kilde: KS Advokatene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av vikarbyrådirektivet i norsk rett og betydningen for bedriftene For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg Kilde: KS Advokatene

2 Vikarbyrådirektivet - formål Har to formål: 1.Det skal bidra til å beskytte og styrke innleide arbeidstakeres stilling ved at de minst skal ha lønns- og arbeidsvilkår som andre ansatte i innleievirksomheten (likebehandlingsprinsippet) 2.Det skal bidra til å anerkjenne bemanningsbyrå som arbeidsgivere

3 Vikarbyrådirektivet – formål forts. Art. 4: «Forbud mod og restritioner i anvendelsen af vikararbejde kan kun begrundes i almene hensyn til især beskyttelse av vikaransatte og krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbejdsmarked og forebygge misbrug.»

4 Mulighetene for innleie • Utgangspunktet i norsk rett er fas ansettelse, jf aml § 14-9 (1) • Kan inngå avtale om innleie fra virksomheter som har til formål å driver utleie (bemanningsbyrå), jfr aml § 14-12 - Kun tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 (1) • Kan inngå avtale om innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, jfr aml § 14-13 - Den utleide må være fast ansatt, og utleie må utgjøre en liten del av virksomhetens drift

5 Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i aml § 14-12 kan retten etter påstand fra den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier, jfr aml § 14-4 (2)

6 Partsforholdet Utleid/innleid arbeidstaker InnleievirksomhetenBemanningsbyrået Kontrakt Arbeidsavtale

7 Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsbyrå – aml § 14-12 a Innføring av likebehandlingsprinsippet betyr at innleid arbeidstaker skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om vedkommende var ansatt i innleievirksomheten, når det gjelder: • arbeidstidens lengde og plassering • overtidsarbeid • varighet og plassering av pauser og hvileperioder • nattarbeid • feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager • lønn og utgiftsdekning

8 Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsbyrå – aml § 14-12 a forts. • Likebehandlingsprinsippet gjelder bare for bemanningsbyrå som driver med utleie, jfr aml § 14-12 • Likebehandlingsprinsippet vil også gjelde for bemanningsbyrå som er plassert i utlandet, og som sender utleide arbeidstakere til Norge, jfr Forskrift om utsendte arbeidstakere § 2 a • Det er bare utleide arbeidstakere fra slike byråer som har rettigheter etter likebehandlingsprinsippet

9 Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsbyrå – aml § 14-12 a forts. • Pensjon er ikke med • Det er bemanningsbyrået som skal sørge for at likebehandlingsprinsippet overholdes • Likebehandlingsprinsippet forutsetter opplysninger fra innleievirksomheten - Aml § 14-12 b (1) - Foreslått: Forskrift om innleie fra bemanningsbyrå – 14 dager - Lov og forskrift om offentlig anskaffelser

10 Arbeidstid • Den innleide har samme rett til arbeidstidens lengde og plassering som ansatte i innleievirksomheten • For Energibedriftene betyr det at den innleide arbeidstakeren vil følge arbeidstidsgrensene som er fastsatt i Energiavtalene • Vil også være omfattet av avvikende arbeidstidsordninger som gjelder i innleievirksomheten, samt avtaler om gjennomsnittsberegning Rett til arbeidstidens plassering – betyr at innleid arbeidstaker skal behandles som ansatte i innleievirksomheten mht arbeidstidens plassering

11 Lønn • Lønn – alt vederlag for arbeid (faste og ulike ulempetillegg) • For energibedriftene: - Energiavtalenes bestemmelser om lønn - § 3 - Lønnsbestemmelser - § 6 – Overtid - Øvrige bestemmelser knyttet til lønn

12 Ferie • Den innleide skal ha den samme rett til feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som ansatte i innleievirksomheten • For energibedriftene betyr det ferierettigheter ette § 7 i Energiavtalene

13 Innleid arbeidstakers tilgang til felles goder Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til fellesgoder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet, jfr aml § 14-12 a (2)

14 Energiavtalenes Vedlegg om ansatte i vikarbyråer - Vedlegg C i Energiavtale I - Vedlegg D i Energiavtale II •Bedriftene skal sørge for at bemanningsbyråene overholder likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 a •Sikre at innleide arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med Energiavtalene (ikke pensjon)

15 Energiavtalenes vedlegg om ansatte i vikarbyråer -Etter § 14-12 er bemanningsbyrået pliktsubjekt -Bedriften er forpliktet til å overholde vedleggene -Bedriften må gjennom kontrakt med bemanningsbyrået sikre at de innleide får de opplistede vilkårene i Energiavtalene -Innleide arbeidstakeres rett til lønn, ferie og arbeidstid etter Energiavtalenes bestemmelser er bemanningsbyrået forpliktet til å overholde gjennom likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 a. Bedriften må informere (samt ta med i kontrakt). -Andre rettigheter etter Energiavtalene – herunder sykepenger – følger ikke av likebehandlingsprinsippet, og må sikres gjennom kontrakt med bemanningsbyrået.

16 Opplysningsplikt •For å sikre at likebehandlingsprinsippet blir overholdt er de ulike aktørene forpliktet til å opplyse hverandre om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder jfr aml § 14-12 b - Innleier overfor bemanningsbyrået - Bemanningsbyrået overfor utleievirksomheten - Innleievirksomheten overfor de tillitsvalgte - Bemanningsbyrå, innleier og tillitsvalgt har taushetsplikt om opplysninger de fr i denne forbindelse

17 Solidaransvar • Solidaransvar innføres fra 1.7.2013 - Innebærer at den innleide arbeidstaker kan kreve oppgjør for forfalte krav på lønn og feriepenger fra innleievirksomheten uten først å ha forøkt og fått betaling fra bemanningsbyrået, jfr aml § 14-12 c og ferieloven § 11 nr. 6 • Energibedriften må gjennom kontrakt med bemanningsbyrået sikre evt regresskrav

18 Innleie av arbeidstaker vil være kjøp av tjeneste • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter • Forskriften gjelder ved tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,6 mill. • Kan være fornuftig av forskriften også anvendes for kontrakter under 1,6 mill.

19 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Forskriften sier: Oppdragsgiver skal: - i kunngjøringen / konkurransegrunnlaget informere om at forskriften kommer til anvendelse (§ 6) - i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandør / underleverandør har lønns- og arbeidsvilkår etter forskriften § 5 (§ 6) - i kontrakten kreve at leverandør / underleverandør på forespørsel kan dokumentere at kravet er oppfylt (§ 6) - ta forbehold om å gjennomføre effektive sanksjoner (§ 6) - skal gjennomføre kontroller (§ 7)

20 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter forts. § 5 Krav til kontraktklausul m lønns- og arbeidsvilkår «Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelt underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakter, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter.»

21 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter forts. § 5 Krav til kontraktklausul om lønns- og arbeidsvilkår «På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.»

22 Kjøp av vikartjenester • Både likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 a og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder. • Betyr: - Må i kunngjøring/konkurransegrunnlag informere om hvilke vilkår som gjelder – likebehandlingsprinippet - Inngår kontrakt- sikre pliktene etter likebehandlingsprinsippet og EA I / AE II vedlegg C / D - Sørge for tilgang til dokumenter som viser at kravene er oppfylt - Oppdragsgiver må ha klausul for å gjennomføre effektive sanksjoner - Oppdragsgiver skal gjennomføre kontroller - Sikre seg mot regresskrav

23 Utfordringer med vikarbyrådirektivet • Likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 a og EA I / EA II vedlegg C / D trer i kraft fra 1.1 2013 – Ingen overgangsordning • Løpende kontrakter: - Løpende kontrakter må revideres - Må vurdere om revidering innebærer så vesentlige endringer i kontrakt at det skal anses som å inngå ny kontrakt – nytt anbud • Nye kontrakter: - Følge anskaffelsesregelverket, samt likebehandlingsprinsippet og EA I / EA II vedlegg C / D

24 Vesentlig endring av kontrakt – plikt til å gjennomføre ny anskaffelse • EU-domstolen har slått fast i sin praksis – at skjer det vesentlige endringer i en kontrakt kan dette anses som en ny kontrakt som skulle ha vært ute på et nytt anbud (EU- domstolen C – 454/06) • Hva er så vesentlig endring? Noen utgangspunkt: - Medfører endringen at andre leverandører ville ha deltatt - Endringen medfører at kontrakten utvides til å gjelde tjenester / varer som opprinnelig ikke var med - Endringen endrer den økonomiske balansen i favør av leverandør - Utskifting på leverandørsiden

25 Oppdragsgivers kontroll • Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av kravene til lønns- og arbeidsvilkår, jfr forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 7 • Ingen direkte plikt om kontroll av likebehandlingsprinsippet i aml • Ønskelig med kontraktoppfølging • For å kunne gjennomføre kontroll må få tilgang til dokumentasjon – oppdragsgiver skal sikre seg dette i kontrakten

26 Oppdragsgivers kontroll forts. • God oppfølging • Må avvise mot kostnader, og sees i sammenheng med gevinster • Må tilpasses ut fra behovet, geografisk og bransje • Forarbeidene nevner stikkprøver som fornuftig form • Ikke plikt til å drive «etterforskning»

27 Oppdragsgivers kontroll forts. • Hvordan gjennomføre kontroller: - Hvem gjennomfører dem? - Stikkprøver - Kan kreve timelister og lønnsslipper - Arbeidsgiver får også ansvar for de innleides arbeidstid, slik at må ha oversikt over dette, jfr aml § 2-2

28 Oppdragsgivers kontroll forts • Hva gjør oppdragsgiver om oppdager brudd? - Sørger for å ha effektive sanksjoner i kontrakten (eks. holde tilbake betaling) • Hva skjer hvis oppdragsgiver ikke følger kravene i forskriften? - Dårlig omdømme - KOFA – ikke effektivt - Foreslått at Arbeidstilsynet får tilsynskompetanse

29 Innleie av arbeidstakere som skal drive renhold • Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester - Renholdsvirksomheter som driver salg av renholdstjenester, må fra 1. september 2012 være godkjent for å kunne drive lovlig - Forbudt å kjøpe tjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent – unntak for kjøp til private - Arbeidstilsynet godkjenner renholdsvirksomhetene – etablert et register

30 Innleie av arbeidstakere som skal drive renhold, forts. • Godkjenningsordningen gjelder også for bemanningsbyrå som driver utleie av renholdere • Innebærer at innkjøper / oppdragsgiver i kontrakt må være godkjent, og at manglende godkjenning kan medføre heving av kontrakt

31 Oppsummering • Vikarbyrådirektivet blir norsk rett fra 1.1.2013 – det betyr at innleide arbeidstakere mht lønns- og arbeidsvilkår skal behandles som om de er ansatt i innleie virksomheten • I tillegg forpliktelser etter EA I / EA II vedlegg C / D • Ingen overgangsordning • Bedriftene må vurdere inngåtte kontrakter, og oppdatere de, evt. vurdere om det er behov for ny anbudsrunde • Sørge for informasjon til bemanningsbyråene


Laste ned ppt "Gjennomgang av vikarbyrådirektivet i norsk rett og betydningen for bedriftene For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg Kilde: KS Advokatene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google