Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg
Gjennomgang av vikarbyrådirektivet i norsk rett og betydningen for bedriftene For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg Innledning Stortinget vedtok i juni i år å innlemme vikarbyrådirektivet (2008/104/EF) i EØS-avtalen, og dermed også i norsk rett. Samtidig vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven slik at norsk rett blir i samsvar med direktivet. Lovendringene innebærer i hovedsak at innleide arbeidstakere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som om de er direkte ansatt i innleievirksomheten. Endringene trer i kraft med virkning fra 1. januar Fra samme tidspunkt har partene i tariffoppgjøret (KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene i energiavtalene) blitt enige om at energibedriftene skal sikre at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med energiavtgalenes lønnsbestemmelser. Kilde: KS Advokatene

2 Vikarbyrådirektivet - formål
Har to formål: Det skal bidra til å beskytte og styrke innleide arbeidstakeres stilling ved at de minst skal ha lønns- og arbeidsvilkår som andre ansatte i innleievirksomheten (likebehandlingsprinsippet) Det skal bidra til å anerkjenne bemanningsbyrå som arbeidsgivere Punkt 2 understrekes ved at direktivet som utgangspunkt setter forbud mot å ha restriksjoner på bruk av innleid arbeidskraft, jf. artikkel 4. Dette forbudet skapte store diskusjoner i Norge, og det var ulike meninger om den begrensede adgangen til bruk av innleid arbeidskraft var å anse som en restriksjon, og dermed uforenelig med EU/EØS-retten. Arbeidsdepartementet la i sin vurdering til grunn at den begrensede muligheten til bruk av innleide arbeidstakere i seg selv utgjør en restriksjon, men at begrensningen er tillatt ut fra allmenne hensyn. Dette synet ble støttet av Stortinget.

3 Vikarbyrådirektivet – formål forts.
Art. 4: «Forbud mod og restritioner i anvendelsen af vikararbejde kan kun begrundes i almene hensyn til især beskyttelse av vikaransatte og krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbejdsmarked og forebygge misbrug.» Likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § a Noen utgangspunkt Det er bare bemanningsbyrå som har til formål å drive utleie, som er forpliktet til å sikre at sine utleide arbeidstakere blir ivaretatt etter likebehandlingsprinsippet. Dette innebærer samtidig at det bare er utleide arbeidstakere fra slike byråer som kan påberope seg rettigheter etter arbeidsmiljøloven § a. Det må dermed avgrenses mot virksomheter som ikke har til formål å drive utleie (arbeidsmiljøloven § 14-13), mot entrepriser og mot andre tjenester enn utleie av arbeidstakere som et bemanningsbyrå driver med.

4 Mulighetene for innleie
Utgangspunktet i norsk rett er fas ansettelse, jf aml § 14-9 (1) Kan inngå avtale om innleie fra virksomheter som har til formål å driver utleie (bemanningsbyrå), jfr aml § Kun tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 (1) Kan inngå avtale om innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, jfr aml § Den utleide må være fast ansatt, og utleie må utgjøre en liten del av virksomhetens drift

5 Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker
Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i aml § kan retten etter påstand fra den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier, jfr aml § 14-4 (2)

6 Utleid/innleid arbeidstaker
Partsforholdet Utleid/innleid arbeidstaker Innleievirksomheten Bemanningsbyrået Arbeidsavtale Kontrakt

7 Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsbyrå – aml § 14-12 a
Innføring av likebehandlingsprinsippet betyr at innleid arbeidstaker skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om vedkommende var ansatt i innleievirksomheten, når det gjelder: arbeidstidens lengde og plassering overtidsarbeid varighet og plassering av pauser og hvileperioder nattarbeid feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager lønn og utgiftsdekning Arbeidsmiljøloven § a definerer hva som menes med lønns- og arbeidsvilkår, og således hva som ligger i likebehandlingsprinsippet. I henhold til bestemmelsen skal bemanningsbyrået sørge for at utleid arbeidstaker minst har de lønns- og arbeidsvilkår vedkommende ville hatt som direkte ansatt hos innleier, når det gjelder: - arbeidstidens lengde og plassering - overtidsarbeid - varighet og plassering av pauser og hvileperioder - nattarbeid - feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager - lønn og utgiftsdekning Vilkårene som danner grunnlag for likebehandlingen kan være fastsatt i lov, forskrift, tariffavtale eller andre bindende generelle bestemmelser som gjelder i innleievirksomheten. Det vil si at også bestemmelser i personalhåndbøker eller andre generelle rutiner og retningslinjer kan legges til grunn i vurderingen i forhold til likebehandlingsprinsippet.

8 Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsbyrå – aml § 14-12 a forts.
Likebehandlingsprinsippet gjelder bare for bemanningsbyrå som driver med utleie, jfr aml § 14-12 Likebehandlingsprinsippet vil også gjelde for bemanningsbyrå som er plassert i utlandet, og som sender utleide arbeidstakere til Norge, jfr Forskrift om utsendte arbeidstakere § 2 a Det er bare utleide arbeidstakere fra slike byråer som har rettigheter etter likebehandlingsprinsippet

9 Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsbyrå – aml § 14-12 a forts.
Pensjon er ikke med Det er bemanningsbyrået som skal sørge for at likebehandlingsprinsippet overholdes Likebehandlingsprinsippet forutsetter opplysninger fra innleievirksomheten - Aml § b (1) - Foreslått: Forskrift om innleie fra bemanningsbyrå – 14 dager - Lov og forskrift om offentlig anskaffelser

10 Arbeidstid Den innleide har samme rett til arbeidstidens lengde og plassering som ansatte i innleievirksomheten For Energibedriftene betyr det at den innleide arbeidstakeren vil følge arbeidstidsgrensene som er fastsatt i Energiavtalene Vil også være omfattet av avvikende arbeidstidsordninger som gjelder i innleievirksomheten, samt avtaler om gjennomsnittsberegning Rett til arbeidstidens plassering – betyr at innleid arbeidstaker skal behandles som ansatte i innleievirksomheten mht arbeidstidens plassering Arbeidstid Etter arbeidsmiljøloven § a første ledd bokstav a skal innleid arbeidstaker ha samme rett til arbeidstidens lengde og plassering som andre ansatte i innleievirksomheten. Det vil si at en innleid arbeidstaker i energibedriftene vil ha rett til å følge grensene for arbeidstid fastsatt i hovedtariffavtalen. Prinsippet om likebehandling vil også gjelde de tillatelser som innleievirksomheten har fått til å avvike arbeidstidsreglene, og til avtalte avvikende arbeidstidsordninger som gjelder hos innleier. Det vil si at den innleide også vil være omfattet at disse avvikende ordningene hos innleier. I og med at den innleide arbeidstakeren skal behandles likt som direkte ansatte med henhold til arbeidstidens plassering vil også avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i innleievirksomheten gjelde for den innleide. Innleid arbeidstaker vil også ha rett til overtidsarbeid, nattarbeid og plassering og lengde av pauser som direkte ansatte i innleievirksomheten.

11 Lønn Lønn – alt vederlag for arbeid (faste og ulike ulempetillegg)
For energibedriftene: - Energiavtalenes bestemmelser om lønn - § 3 - Lønnsbestemmelser - § 6 – Overtid - Øvrige bestemmelser knyttet til lønn Lønn og utgiftsdekning Etter forarbeidene (Prop. 74 L ( )) faller alt vederlag for arbeid inn under lønnsbegrepet. Dette omfatter faste vederlag for utført arbeid, samt ulike ulempetillegg. Også lønn i naturalia (for eksempel ekstra fridager) vil omfattes av likebehandlingsprinsippet. Den innleide arbeidstakeren skal sikres lønn som om vedkommende var direkte ansatt hos innleier. Det er bemanningsbyrået som har ansvaret for å påse at den utleide arbeidstakeren får lønn som om vedkommende var ansatt hos innleier. Dette forutsetter at bemanningsbyrået får opplysninger fra innleievirksomheten med hensyn til hvilken lønn den utleide arbeidstakeren ville ha fått som ansatt hos innleier. Etter arbeidsmiljøloven § b plikter innleier å gi bemanningsbyrået nødvendige opplysninger slik at de kan ivareta likebehandlingsprinsippet. Ansatte i energibedriftene er sikret lønn etter energiavtalenes § 3. En innleid arbeidstaker skal behandles likt som disse ansatte med henhold til lønnsfastsettelse. For innleid arbeidstaker må det tas utgangspunkt i hva bedriften gir direkte ansatte i tilsvarende stillingskoder, og vurdere opp mot den innleides kompetanse og erfaring. Innleid arbeidstaker vil også ha rett til dekning av utgifter til blant annet arbeidstøy, kost og losji i samme utstrekning som ansatte i innleievirksomheten har. Pensjon er ikke en del av likebehandlingsprinsippet. Dette betyr at en innleid arbeidstaker ikke har rett til å få en pensjonsordning i henhold til energiavtalene. Bemanningsbyrået vil imidlertid være forpliktet til å sørge for at den ansatte (utleide) har en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

12 Ferie Den innleide skal ha den samme rett til feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som ansatte i innleievirksomheten For energibedriftene betyr det ferierettigheter ette § 7 i Energiavtalene Ferie Etter arbeidsmiljøloven § a første ledd bokstav e har en innleid arbeidstaker rett til likebehandling i forhold til ferie, feriepenger og fridager som direkte ansatte. I henhold til energiavtalene har ansatte rett til en ekstra ferieuke, noe som også betyr en forhøyet feriepengesats, jf. energiavtalenes § 7. Dette innebærer at vilkårene for ferie i energiavtalene også vil gjelde for en innleid arbeidstaker.

13 Innleid arbeidstakers tilgang til felles goder
Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til fellesgoder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet, jfr aml § a (2) Innleid arbeidstakers tilgang til felles goder Etter arbeidsmiljøloven § andre ledd skal utleid arbeidstaker ha samme tilgang til felles goder som virksomhetens egne ansatte, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Dette innebærer at innleide har rett til felles goder og tjenester som kantine, barnehage og treningsrom som de direkte ansatte har.

14 Energiavtalenes Vedlegg om ansatte i vikarbyråer
- Vedlegg C i Energiavtale I - Vedlegg D i Energiavtale II Bedriftene skal sørge for at bemanningsbyråene overholder likebehandlingsprinsippet i aml § a Sikre at innleide arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med Energiavtalene (ikke pensjon) Vedlegg C / D Ansatte i vikarbyråer Bestemmelsene i dette vedlegget regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå som er omfattet av denne overenskomst:  1. Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/ vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde. 2. Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 3. Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet. 4. Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. 5. Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om noe annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften dersom oppdraget består. 6. Ved utleie til bedrift som er bundet av denne overenskomsten, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften. Bestemmelsene om tjenestepensjon og AFP er ikke omfattet av likebehandlings-prinsippet. 7. Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene som er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven. 8. Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller opphør av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Bestemmelsene i dette vedlegget iverksettes på samme tidspunkt som arbeidsmiljølovens endringer trer i kraft, jf. Prop 74L ( ).

15 Energiavtalenes vedlegg om ansatte i vikarbyråer
Etter § er bemanningsbyrået pliktsubjekt Bedriften er forpliktet til å overholde vedleggene Bedriften må gjennom kontrakt med bemanningsbyrået sikre at de innleide får de opplistede vilkårene i Energiavtalene Innleide arbeidstakeres rett til lønn, ferie og arbeidstid etter Energiavtalenes bestemmelser er bemanningsbyrået forpliktet til å overholde gjennom likebehandlingsprinsippet i aml § a. Bedriften må informere (samt ta med i kontrakt). Andre rettigheter etter Energiavtalene – herunder sykepenger – følger ikke av likebehandlingsprinsippet, og må sikres gjennom kontrakt med bemanningsbyrået. Husk: Arbeidsgiver skal minst en gang i året drøfte bruken av innleid arbeidskraft, herunder praktiseringen av kravet om likebehandlingsprinsippet, med de tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § tredje ledd. Arbeidstilsynet er samtidig gitt myndighet til å føre tilsyn med at dette gjøres, og kan ev. gi pålegg i forhold til denne forpliktelsen. Arbeidsgiver bør etablere et system for drøftinger etter energiavtalenes § og vedlegg C / D.

16 Opplysningsplikt For å sikre at likebehandlingsprinsippet blir overholdt er de ulike aktørene forpliktet til å opplyse hverandre om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder jfr aml § b - Innleier overfor bemanningsbyrået - Bemanningsbyrået overfor utleievirksomheten - Innleievirksomheten overfor de tillitsvalgte - Bemanningsbyrå, innleier og tillitsvalgt har taushetsplikt om opplysninger de fr i denne forbindelse Opplysningsplikt og innsynsrett Samtidig som Stortinget vedtok å innlemme vikarbyrådirektivet i norsk rett vedtok de tiltak («Tiltakspakken») som skal sikre at likebehandlingsprinsippet blir fulgt. De ulike aktørene er blant annet forpliktet til å opplyse hverandre om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for på den måten sikre at innleide får lønns- og arbeidsvilkår i henhold til likebehandlingsprinsippet, jf. arbeidsmiljøloven § b. Innleier er forpliktet til å gi bemanningsbyrået opplysninger som er nødvendige for å ivareta sine forpliktelser etter likebehandlingsprinsippet. Videre har bemanningsbyrået opplysningsplikt overfor utleid arbeidstaker slik at sistnevnte kan vurdere om han/hun blir likebehandlet. Bemanningsbyrået har også en opplysningsplikt overfor innleier om hvilke vilkår som er avtalt med utleid arbeidstaker. På denne måten kan innleier også kontrollere at likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt. I tillegg gis tillitsvalgte i innleievirksomheten innsynsrett i de lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleievirksomheten og bemanningsbyrået.

17 Solidaransvar Solidaransvar innføres fra Innebærer at den innleide arbeidstaker kan kreve oppgjør for forfalte krav på lønn og feriepenger fra innleievirksomheten uten først å ha forøkt og fått betaling fra bemanningsbyrået, jfr aml § c og ferieloven § 11 nr. 6 Energibedriften må gjennom kontrakt med bemanningsbyrået sikre evt regresskrav Solidaransvar Som en del av Tiltakspakken er det også innført et solidaransvar for innleievirksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § c og ferieloven § 11 nr. 6. Dette ansvaret innebærer at innleid arbeidstaker kan gå direkte på innleievirksomheten for utbetaling av forfalt lønn og feriepenger uten først å ha forsøkt og fått betaling fra bemanningsbyrået. I de tilfeller innleid arbeidstaker får betaling direkte fra innleier vil innleier ha regresskrav mot bemanningsbyrået. Slike regresskrav bør sikres gjennom avtaler med bemanningsbyrået. Bestemmelsen om solidaransvar trer først i kraft med virkning fra 1. juli 2013.

18 Innleie av arbeidstaker vil være kjøp av tjeneste
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Forskriften gjelder ved tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,6 mill. Kan være fornuftig av forskriften også anvendes for kontrakter under 1,6 mill. Innleie av arbeidstaker vil være kjøp av tjeneste. For kjøp av tjenester over 1,6 millioner kroner er offentlig virksomhet forpliktet til å følge forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I følge forskriften skal offentlige oppdragsgivere i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører/underleverandører har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med det som følger av allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransje. Oppdragsgiver skal videre informere om disse kravene i kunngjøringer eller konkurransegrunnlag, samt at kravene skal tas med i kontraktene. Det skal videre fremkomme i kontraktene at leverandører/underleverandører på forespørsel må dokumentere at lønns- og arbeidsvilkårene er i samsvar med kravene i kontrakten og forskriften.

19 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
Forskriften sier: Oppdragsgiver skal: - i kunngjøringen / konkurransegrunnlaget informere om at forskriften kommer til anvendelse (§ 6) - i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandør / underleverandør har lønns- og arbeidsvilkår etter forskriften § 5 (§ 6) - i kontrakten kreve at leverandør / underleverandør på forespørsel kan dokumentere at kravet er oppfylt (§ 6) - ta forbehold om å gjennomføre effektive sanksjoner (§ 6) - skal gjennomføre kontroller (§ 7)

20 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter forts.
§ 5 Krav til kontraktklausul m lønns- og arbeidsvilkår «Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelt underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakter, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter.»

21 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter forts.
§ 5 Krav til kontraktklausul om lønns- og arbeidsvilkår «På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.»

22 Kjøp av vikartjenester
Både likebehandlingsprinsippet i aml § a og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder. Betyr: - Må i kunngjøring/konkurransegrunnlag informere om hvilke vilkår som gjelder – likebehandlingsprinippet - Inngår kontrakt- sikre pliktene etter likebehandlingsprinsippet og EA I / AE II vedlegg C / D - Sørge for tilgang til dokumenter som viser at kravene er oppfylt - Oppdragsgiver må ha klausul for å gjennomføre effektive sanksjoner - Oppdragsgiver skal gjennomføre kontroller - Sikre seg mot regresskrav Regresskrav Som en del av Tiltakspakken er det også innført et solidaransvar for innleievirksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § c og ferieloven § 11 nr. 6. Dette ansvaret innebærer at innleid arbeidstaker kan gå direkte på innleievirksomheten for utbetaling av forfalt lønn og feriepenger uten først å ha forsøkt og fått betaling fra bemanningsbyrået. I de tilfeller innleid arbeidstaker får betaling direkte fra innleier vil innleier ha regresskrav mot bemanningsbyrået. Slike regresskrav bør sikres gjennom avtaler med bemanningsbyrået. Bestemmelsen om solidaransvar trer først i kraft med virkning fra 1. juli 2013.

23 Utfordringer med vikarbyrådirektivet
Likebehandlingsprinsippet i aml § a og EA I / EA II vedlegg C / D trer i kraft fra – Ingen overgangsordning Løpende kontrakter: - Løpende kontrakter må revideres - Må vurdere om revidering innebærer så vesentlige endringer i kontrakt at det skal anses som å inngå ny kontrakt – nytt anbud Nye kontrakter: - Følge anskaffelsesregelverket, samt likebehandlingsprinsippet og EA I / EA II vedlegg C / D

24 Vesentlig endring av kontrakt – plikt til å gjennomføre ny anskaffelse
EU-domstolen har slått fast i sin praksis – at skjer det vesentlige endringer i en kontrakt kan dette anses som en ny kontrakt som skulle ha vært ute på et nytt anbud (EU-domstolen C – 454/06) Hva er så vesentlig endring? Noen utgangspunkt: - Medfører endringen at andre leverandører ville ha deltatt - Endringen medfører at kontrakten utvides til å gjelde tjenester / varer som opprinnelig ikke var med - Endringen endrer den økonomiske balansen i favør av leverandør - Utskifting på leverandørsiden

25 Oppdragsgivers kontroll
Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av kravene til lønns- og arbeidsvilkår, jfr forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 7 Ingen direkte plikt om kontroll av likebehandlingsprinsippet i aml Ønskelig med kontraktoppfølging For å kunne gjennomføre kontroll må få tilgang til dokumentasjon – oppdragsgiver skal sikre seg dette i kontrakten Innleier er forpliktet til å gi bemanningsbyrået opplysninger som er nødvendige for å ivareta sine forpliktelser etter likebehandlingsprinsippet. Videre har bemanningsbyrået opplysningsplikt overfor utleid arbeidstaker slik at sistnevnte kan vurdere om han/hun blir likebehandlet. Bemanningsbyrået har også en opplysningsplikt overfor innleier om hvilke vilkår som er avtalt med utleid arbeidstaker. På denne måten kan innleier også kontrollere at likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt. I tillegg gis tillitsvalgte i innleievirksomheten innsynsrett i de lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleievirksomheten og bemanningsbyrået.

26 Oppdragsgivers kontroll forts.
God oppfølging Må avvise mot kostnader, og sees i sammenheng med gevinster Må tilpasses ut fra behovet, geografisk og bransje Forarbeidene nevner stikkprøver som fornuftig form Ikke plikt til å drive «etterforskning»

27 Oppdragsgivers kontroll forts.
Hvordan gjennomføre kontroller: - Hvem gjennomfører dem? - Stikkprøver - Kan kreve timelister og lønnsslipper - Arbeidsgiver får også ansvar for de innleides arbeidstid, slik at må ha oversikt over dette, jfr aml § 2-2

28 Oppdragsgivers kontroll forts
Hva gjør oppdragsgiver om oppdager brudd? - Sørger for å ha effektive sanksjoner i kontrakten (eks. holde tilbake betaling) Hva skjer hvis oppdragsgiver ikke følger kravene i forskriften? - Dårlig omdømme - KOFA – ikke effektivt - Foreslått at Arbeidstilsynet får tilsynskompetanse

29 Innleie av arbeidstakere som skal drive renhold
Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester - Renholdsvirksomheter som driver salg av renholdstjenester, må fra 1. september 2012 være godkjent for å kunne drive lovlig - Forbudt å kjøpe tjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent – unntak for kjøp til private - Arbeidstilsynet godkjenner renholdsvirksomhetene – etablert et register Ved innleie av renholdere fra bemanningsbyrå vil også forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester gjelde, se mer her:

30 Innleie av arbeidstakere som skal drive renhold, forts.
Godkjenningsordningen gjelder også for bemanningsbyrå som driver utleie av renholdere Innebærer at innkjøper / oppdragsgiver i kontrakt må være godkjent, og at manglende godkjenning kan medføre heving av kontrakt

31 Oppsummering Vikarbyrådirektivet blir norsk rett fra – det betyr at innleide arbeidstakere mht lønns- og arbeidsvilkår skal behandles som om de er ansatt i innleie virksomheten I tillegg forpliktelser etter EA I / EA II vedlegg C / D Ingen overgangsordning Bedriftene må vurdere inngåtte kontrakter, og oppdatere de, evt. vurdere om det er behov for ny anbudsrunde Sørge for informasjon til bemanningsbyråene


Laste ned ppt "For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google