Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og direktiver Arbeidsgivers og tillitsvalgtes roller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og direktiver Arbeidsgivers og tillitsvalgtes roller."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og direktiver Arbeidsgivers og tillitsvalgtes roller

3 VIKARBYRÅDIREKTIVET • Vedtatt av EU i 2008 • ”Formålet med direktivet er å garantere et minimum av effektiv beskyttelse for vikarer og annen midlertidig, innleid arbeidskraft, samt å bidra til utviklingen av sektoren for vikarer og annen midlertidig bemanning som en fleksibel mulighet for både arbeidsgivere og arbeidstakere” • Det tar sikte på å beskytte arbeidstakere som leies ut av et vikarbyrå gjennom prinsippet om likebehandling av innleide arbeidstakere. Videre skal vikarbyråer anerkjennes som arbeidsgivere.

4

5 Skeptiske fagorganisasjoner • Fagbevegelsen i Europa er delt i synet på direktivet • LO, Unio og YS var imot; • Fast tilsetting ikke lenger normen • Svekket stillingsvern • Fleksible arbeidsformer kan gi økt bruk av korte og delte vakter, små stillingsbrøker og ugunstige turnusordninger som går ut over kvaliteten i helsetjenesten • Det er ikke likebehandling så lenge pensjon er unntatt lønnsbegrepet. • Vanskelig å overholde likebehandlingsprinsippet • Uthuling og svekkelse av tariffavtalene/fagbevegelsens makt

6 Vikarbyrådirektivet og sosial dumping • Innleie og bruk av vikarbyrå i helsetjenesten var et fenomen i vekst frem til 2010. 45% av 2011-autorisasjonene til utenlandske sykepleiere • Utenlandske sykepleiere i private virksomheter mest utsatt. De har inntektsvekst og aksepterer dårlige vilkår enn tariff og blir utnyttet av useriøse arbeidsgivere. Ikke tariffavtale og lav organisasjonsgrad • Vikarbyrådirektivet kan motvirke sosial dumping • Vikarbyrådirektivet kan bidra til at arbeidsgivere vurderer alternativer til vikarbyrå

7 NHO og vikarbyrådirektivet • ”Reglementet kommer til å føre til en profesjonalisering av utleiebransjen. Vi ser allerede tendenser i markedet som gir grunn til optimisme på vegne av de seriøse aktørene De useriøse selskapene som har tjent penger på billigprodukt gjennom at de ikke har lagt seg på norsk lønnsnivå, har nok begynt å se etter nye markeder” Fagsjef for bemanningsbransjen Even Hagelien i NHO Service

8 NHO og vikarbyrådirektivet • Men; NHO ønsket sammen med mange andre aktører utsettelse. ” Den største utfordringen er å utvikle systemer som sikrer at likebehandlingsprinsippet blir overholdt og tilpasse kontraktsformer til dette. Det er også fortsatt en god del usikkerhet rundt tolkningen av selve regelverket”

9 Regjeringen ”Regjeringen fastsatte ved kgl. res. 22. juni i år at de nye reglene skal tre i kraft 1. januar 2013. Reglene om solidaransvar for innleievirksomheten trer i kraft 1. juli 2013. Dette er i tråd med bemerkningene i forarbeidene til lovendringene. Det er også i tråd med EØS-komiteens vedtak 13. juli 2012 om innlemmelse av vikarbyrådirektivet i EØS-avtalen. I følge dette vedtaket, trer direktivet i kraft for EFTA-statene 1. januar 2013. Dette er dermed den frist Norge er folkerettslig bundet av”. Arbeidsminister Anniken Huitfelt

10 FOKUS • Forutsetninger for innleie fra bemanningsforetak • Krav til utleier (bemanningsforetak) • Krav til innleier • Arbeidsgiveransvar – hvem har ansvar for hva? • Tillitsvalgtes ansvar og rolle

11 Forutsetninger for innleie fra vikarbyrå Arbeidsmiljøloven; §14-9:Fast ansettelse er hovedregelen §14-12:Innleie fra vikarbyrå tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse (vikariater) TV og arbeidsgiver kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uavhengig av om vilkårene i første ledd er oppfylt

12 Forutsetninger for innleie fra vikarbyrå • Fra 1.1.2013; ” Arbeidsgiver skal minst en gang pr år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte”

13 Forutsetninger for innleie Forskrift om bemanningsforetak §10; ”Innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak er kun tillatt fra foretak som er registrert i Arbeidstilsynets register for godkjente bemanningsforetak.”

14 Forutsetninger for innleie Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter; Ansatte i vikarbyrå som utfører tjenester for kommuner og helseforetak skal ikke ha dårligere lønns – og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver skal informere om denne klausulen i anbudsrunden.

15 Forutsetninger for innleie Tariffavtalen KS; Vedlegg 7, gjeldende fra 1.1.2013: ”Partene informerer og drøfter minst 2 ganger i året prinsippene for bruk av innleie i virksomheten. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgte. Tariffavtalen Spekter; del III, kapittel 4; ”Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere i henhold til gjeldende regler i AML skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte Tariffavtalen Virke; til protokollen punkt 8: ”Ansatte i bemanningsforetak skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften

16 Krav til utleier •Må oppfylle vilkårene i bemanningsforskriften, dvs være godkjent av Arbeidstilsynet •Opplysningsplikt om vikarenes lønns- og arbeidsvilkår overfor tillitsvalgte i innleievirksomheten og egne ansatte •Må ha arbeidsgiveransvar for vikarene – ikke videreformidle vikarer som har annen arbeidsgiver med mindre dette er avtalefestet med innleier.

17 Vikarbyrådirektivet • Implementeres sammen med regjeringens tiltakspakke i norsk lov fra 1.1.2013 som Arbeidsmiljølovens §§14-12a, 14-12b og 14-12c (fra 1.7.2013) • Formålet er bl.a å innføre et likebehandlingsprinsipp mellom vikarer og innleievirksomhetens egne ansatte (pensjon unntatt) •..men åpner også for mer bruk av vikarer på bekostning av faste ansettelser…

18 Ny AML §14-12a Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak ( 1)Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som kommer til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid når det gjelder; a)arbeidstidens lengde og plassering b)overtidsarbeid c)varighet og plassering av pauser og hvileperioder d)nattarbeid e)feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og f)lønn og utgiftsdekning

19 Ad arbeidstid Retningslinjer fra departementet pr 1.februar 2013: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmiljo/midtspalte/eus-vikarbyradirektiv--gjennomforing-i-n.html?id=709611 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmiljo/midtspalte/eus-vikarbyradirektiv--gjennomforing-i-n.html?id=709611 «Prinsippet om likebehandling vil også gjelde tillatelser som innleievirksomheten har fått til å avvike arbeidstidsreglene, i de tilfellene disse ville ha omfattet den innleide dersom han eller hun var direkte ansatt. Tilsvarende gjelder avtaler om avvikende arbeidstidsordninger som gjelder hos innleier og som ville omfattet den innleide hvis vedkommende var direkte ansatt, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 femte ledd. At likebehandlingen omfatter både arbeidstidens lenge og plassering innebærer følgelig at den innleide kan omfattes av innleievirksomhetens arbeidstidsordninger som f. eks. forutsetter gjennomsnittsberegning.»

20 Ad lønn og ansiennitet ”En innleid arbeidstaker i kommunal sektor skal behandles likt som kommunalt ansatte med henhold til lønnsfastsettelse. For innleid arbeidstaker, som det er naturlig å plassere i hovedtariffavtalen kapittel 4, må det tas utgangspunkt i hva kommunen/fylkeskommunen gir direkte ansatte i tilsvarende stillingskoder, og vurdere opp mot den innleides kompetanse og ansiennitet.” ks.no: Vikarbyrådirektivet og kommunal sektor

21 Ny AML §14-12 b (tiltakspakken) Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak 1Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling etter §14-12 a. 2Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i §14-12 a. 3.Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver

22 Ny AML 14-12 b – forts. 4. Innleier skal, når tillitsvalgte ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver 5.Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår nevnt i 14-12a. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet til likebehandling etter 14.12 a eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her.

23 Ny 14-12 c – virkning fra 1.juli 2013 Solidaransvar for innleier 1 Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling etter 14-12 a. 2Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet fram Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningene for arbeidsoppdraget var at lønn mv helt eller delvis skal dekkes av solidaransvarlige. Solidaransvaret gjelder ikke ved konkurs i bemanningsforetaket.

24 Innleiers ansvar • Overholde sine forpliktelser i henhold til lover og avtaler – herunder bl.a AML, Helsepersonell- loven og tariffavtaler • Selvstendig ansvar for å sjekke vikarens kompetanse på linje med ordinær tilsetting og i tråd med Helsedirektoratets veileder for gode tilsettinger; ”Anbefalingene gjelder også for helsepersonell som er rekruttert gjennom vikarbyrå. Arbeidsgiver bør alltid foreta intervju og innhente referanser for å sikre at den som tilsettes; • Har tilstrekkelig språkferdigheter og kommunikasjonsevne for stillingen • Anses som personlig egnet for stillingen • Har faglige kvalifikasjoner for stillingen – inkl autorisasjonssjekk

25 Ny AML §2-2 c Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere; ”sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.” • Instruksjonsmyndighet og arbeidsmiljøansvar overfor innleid arbeidstaker • Ansvar for opplæring og forsvarlig arbeidsmiljø • Ha dokumentasjon på inngåtte avtaler om vikaren skal arbeide i en turnus basert på gjennomsnittsberegning • Ha dokumentasjon på eventuelle avtaler om søn- og helgedagsarbeid • Sørge for at innleid arbeidstaker informeres om ledige stillinger på linje med andre ansatte –jmfr nytt andre punktum i AML §14-1

26 Etisk rekruttering

27

28 Nytt tillitsvalgtverktøy ? ”Vi håper å få kollektiv søksmålsrett på plass så tidlig som mulig. Men her må det gjøres et godt juridisk grunnarbeid” Anniken Huitfeldt Slik loven fungerer i dag, kan bare vikaren gå til sak mot arbeidsgiveren, hvis hun mener det er ulovlig innleie. Kollektiv søksmålsrett betyr at fagforeningen på egen hånd kan reise søksmål mot arbeidsgiveren.

29 Tillitsvalgtes rolle Trekkhund og vakthund….. Fokus i drøftingene: • Alternativer til bruk av vikarbyrå? • Valg av tilbyder – referansesjekk • Krav ved eventuell bruk av underleverandører • Hvordan skal vikarene anvendes? • Hvordan sikre at vi får vikarer med rett kompetanse? • Hvordan sikre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - likebehandling • Hvordan sikre dokumentasjon på arbeidstid, hviletid, søndagsarbeid? • Tillitsvalgtressurser • Dokumentasjon på arbeidstid, merarbeid og overtid • Etisk rekruttering • Prosess for evaluering / tilbakemelding

30 Tillitsvalgtes rolle Verv en vikar ! Den beste måten NSF kan ivareta rettighetene til sykepleiere fra bemanningsforetak på er å verve dem som medlemmer ! Selv om dere som tillitsvalgte ikke kan representere dem i møte med arbeidsgiver(vikarbyrået) – kan de få bistand bl.a fra fylkeskontoret.


Laste ned ppt "INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og direktiver Arbeidsgivers og tillitsvalgtes roller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google