Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Industrioverenskomsten – Fellesdelen
Kapitel I - Virkeområde § 1.1 Denne overenskomst kan gjøres gjeldende på bedrifter etter krav fra LO og Fellesforbundet på den ene side og NHO og Norsk Industri på den andre side. Den nærmere presisering av hvilke bransjer overenskomsten gjelder for følger av DEL II B Spesielle bestemmelser Kapitel II – Overenskomstens omfang § 2.3 Innleide Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyråer som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde, jf. § 1.1. Se fellesbilag 8 og 8 A ” innleie av arbeidstakere osv og ansatte i vikarbyråer”

3 Verkstedsoverenskomstdelen Kapittel I Virkeområde
Industrioverenskomsten/VO delen gjelder på bedrifter i verksteds- og teknologiindustrien og samhørige bransjer etter krav fra LO og fellesforbundet på den ene siden og NHO og Norsk Industri på den andre side

4 Kapitel II Overenskomstens omfang
Kap 2.1 Teknologiindustri Teknologiindustrien er kunnskapsbasert. Utvikling og konkurranseevne for denne industrien vil i stor grad være avhengig av arbeidstakernes kunnskaper og kompetanse. Dette tilsier at overenskomsten både på sentralt nivå og lokalt nivå må tilpasses denne utvikling jf. § 5.2 ( lokale forhandlinger og kriterier for lønnsfastsettelse)

5 Kapitel II Overenskomstens omfang
§ 2.2 Faggrupper og øvrige stillinger Overenskomsten omfatter fag-, spesial- og hjelpearbeiderstillinger Overenskomsten omfatter også stillingsgrupper hvor det kreves spesielle kvalifikasjoner og/eller kunnskaper utover ovenfor nevnte stillingsgrupper De sentrale parter vil anbefale at de lokale parter tilpasser sine bedriftsinterne avtaler til kompetansekrav og ansvar med mer

6 Kap II Overenskomstens omfang
§ 2.2 Faggrupper og øvrige stillinger forts Overenskomsten omfatter også arbeidstakere i stillinger som sjåfører, i stillinger i vakttjeneste og i stillinger på lager, samt kantine og rengjøringspersonalet Overenskomsten kan etter lokal avtale gjøres gjeldende for arbeidstakere i ovenfor nevnte stillingsgrupper som midlertidig har stillinger innen funksjonærområder og/eller har stillinger som arbeidsledere.

7 Teknologi- og dataoverenskomstdelen Kapitel I Virkeområde
§ 1.1 Virkeområde Industrioverenskomsten/TD-delen gjelder for bedrifter i teknologiindustrien og samhørige bransjer Overenskomsten omfatter ikke eventuelle medlemmer av Fellesforbundet som utgjør bedriftens øverste ledelse. Det samme gjelder medlemmer av Fellesforbundet som er bedriftens representanter ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår. Grenseoppgangen vil kunne avhenge av bedriftsorganisasjon og i noen tilfelle av bedriftens størrelse. Hvis det skulle oppstå avgrensningsproblemer, skal disse søkes løst ved lokale forhandlinger. Oppnås ikke enighet avgjøres spørsmålet av fellesforbundet og Norsk Industri

8 Kapitel I Virkeområde § 1.2 Faggrupper Ved enhver bedrift skilles det mellom voksne arbeidstakere etter kvalifikasjoner og etter arbeidets art Vilkår for anerkjennelse som fagarbeider er bestått fagprøve i samsvar med lov om fagopplæring i arbeidslivet , enten etter utstått læretid på kontrakt, eller praksis i samsvar med lovens § 3.5 (tidligere § 20) § 1.3 Opplæring Fagopplæring, etterutdanning og videreutdanning skjer i samsvar med lov om videregående opplæring og lov om fagopplæring i arbeidslivet og de bestemmelser som til enhver tid blir gitt i henhold til disse lover og til Hovedavtalens bestemmelser.

9 Nexansoverenskomsten Kapitel I Virkeområde
§ 1.1 Virkeområdet Industrioverenskomsten/Nexansdelen gjelder på bedrifter innen Nexanskonsernet.

10 Tekooverenskomsten Kapitel I Virkeområde
§ 1.1 Virkeområde Industrioverenskomsten/Tekodelen omfatter arbeidstakere innenfor tekstil-, trikotasje-, konfeksjons-, sko-, seilmaker-, garveri-, lærvare- / sportsartikkelindustrien og pelsbedrifter. Der nye produksjonsmåter medfører at arbeidsoperasjoner endres, skal de nye arbeidsoperasjonene fortsatt sortere under denne overenskomstdelen. Overenskomsten omfatter arbeidstakere i produksjonen, service/vedlikehold, lager, kjelepasser, sjåfører, vakt- og rengjøringspersonell.

11


Laste ned ppt "03.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google