Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet den 18. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet den 18. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet den 18. januar 2012

2 Vikarbyrådirektivet –Informasjonsmøte vedrørende den politiske streiken 18.januar 2012 I denne presentasjonen av Vikarbyrådirektivet er det lagt fokus på følgende temaer : - Hvorfor en politisk streik ? -Vikarbyrådirektivet sin opprinnelse -Hovedformålet til Vikarbyrådirektivet -Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet -Fagbevegelsen sin rolle og konkret hva er vetoretten. -Vikarbyrådirektivet sitt likebehandlingsprinsipp www.safe.no SIDE 2

3 Hvorfor en politisk streik den 18.januar 2012. Bakgrunnen for den politiske streiken den 18. januar 2012 - SAFE og resten av fagbevegelsen vil markere ovenfor myndighetene, at Vikarbyrådirektivet vil være ødeleggende for faste ansettelser og forutsigbare lønns – og arbeidsvilkår. -Vikarbyrådirektivet åpner for utvidet bruk av innleie og vikarer, og med det blir dagens begrensninger i lov – og avtaleverk satt under press, dette trenger ikke det norske arbeidsliv ! -- SAFE mener at myndighetene må nedlegge veto mot Vikarbyrådirektivet som vi har åpning for i EØS-avtalen, slik at man ikke får Adecco-tilstander i vår egen og i andre bransjer. www.safe.no SIDE 3

4 Vikarbyrådirektivet sin opprinnelse. o Vikarbyrådirektivet har vært under utvikling i EU systemet i flere tiår, men det var først i 2008, EU ble omforent om et direktiv for bemanningsselskaper som da er Vikarbyrådirektivet. Lisboa strategien fra 2000 o Under et EU- toppmøte i Lisboa i 2000, ble det lagt en strategi for å styrke konkurranseevnen til det europeiske næringsliv- igjennom fri flyt av arbeidskraft og tjenester. o EU har fremmet flere direktiver ovenfor Norge som EØS-land, for å få denne strategien gjennomført. www.safe.no SIDE 4

5 Vikarbyrådirektivet sin opprinnelse o Disse direktivene er : -Tjenestedirektivet ( kom inn i norsk lov høsten 2009) -Yrkeskvalifikasjonsdirektivet -Vikarbyrådirektivet ( under behandling i regjeringen, Norge må ta stilling til om direktivet skal inn i norsk lovgiving i kraft av EØS- avtalen) Oppsummering: Vikarbyrådirektivet kom opp som et ledd i å sikre en friere flyt av arbeidskraften, dette viser blant annet EU sin Lisboa-strategi fra 2000. Norge som EØS- land må ta stilling til de direktiv som kommer fra EU. www.safe.no SIDE 5

6 Hovedformålet med Vikarbyrådirektivet o Vikarbyrådirektivet sitt hovedformål er å utvide bruken av innleie – og vikarer. o Dette skal skje med basis i at Vikarbyråer skal anerkjennes som arbeidsgivere, og dermed utvikle et fleksibelt arbeidsliv – dette fremgår av hovedformålsparagrafen til Vikarbyrådirektivet. o Dette betyr at Vikarbyråer vil øke i antall, - og bedriftene er garantert å ”shoppe” frisk arbeidskraft i større skala enn før. Oppsummering Vikarbyrådirektivet har som hovedformål å bidra til å øke bruken av innleie – og vikarer for å skape et fleksibelt arbeidsliv. www.safe.no SIDE 6

7 Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet o Hvis ikke fagbevegelsen får myndighetene til å nedlegge veto mot direktivet som det åpnes for i EØS- avtalen så kan følgende skje: -EFTA-domstolen ( som er opprettet i medhold av EØS-avtalen) kan bli koblet inn for å dømme om dagens begrensninger om bruken av innleie – og vikarer i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler er i strid med Vikarbyrådirektivet. Får vi da en dom som er i vår disfavør, så må en fjerne disse begrensningene som er : -Arbeidsmiljøloven -§14-9 og 14-12 som sier at ”Arbeidstaker skal ansettes fast” - og begrenser bruken av innleie. -www.safe.nowww.safe.no SIDE 7

8 Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet Forsetter… Tariffavtaler Tariffmessige begrensninger på innleie – og vikarer som måtte fravike i vår bransje o Fellesoverenskomsten for byggfag §1-2 o OLF avtalen bilag 8 o NR- avtalen bilag 5 o Hovedavtalen YS-NHO §§ 9-3, 9-6 Spørsmålet er da, hvis disse begrensingene forvitrer hvordan ser da arbeidslivet ut, og hva er konsekvensene ? www.safe.no SIDE 8

9 Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet Konsekvensene blir som følger : o Svekkelse av stillingsvernet og faste ansettelser o Mer sosial dumping o Undergraving av forhold som er knyttet til HMS o En svekket fagbevegelse o Frykt for flere Adecco – saker Dette er forhold som fagbevegelsen sier nei til !! www.safe.no SIDE 9

10 Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet Oppsummering: o Om EFTA-domstolen dømmer i vår disfavør vil det måtte medføre at en må fjerne alle begrensninger på bruken av innleie – og vikarer i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. Dette vil føre til en rasering av norsk arbeidsliv slik vi i dag kjenner det. o SAFE stoler ikke på regjeringen sine garantier om at dagens begrensninger på innleie- og vikarer vil overleve med en implementering av vikarbyrådirektivet. Når det er EFTA- domstolen som avgjør dette spørsmålet til slutt. Tidligere rettspraksis i EFTA- domstolen taler ikke til vår fordel. www.safe.no SIDE 10

11 Fagbevegelsen sin rolle og konkret hva er vetoretten o Fagbevegelsen sin rolle har hittil vært følgende : -Sende inn høringssvar til Arbeidsdepartementet vedrørende vikarbyrådirektivet ( SAFE sendte inn høringssvar den 10.desember 2010) -Fanemarkering foran Stortinget den 5.desember 2012. -Politisk streik den 18.januar 2012. -Grunnen til at vi har hatt fanemarkering og nå en politisk streik er med bakgrunn i at ”grasrota” i de ulike forbund har engasjert seg. -Toppledelsen i både LO og YS har forholdt seg passiv. Og er at den oppfatning av at dagens innleie begrensninger, vil bestå med Vikarbyrådirektivet. -www.safe.nowww.safe.no SIDE 11

12 Fagbevegelsen sin rolle og konkret hva er vetoretten Hva er vetoretten? o Vetoretten, også kalt reservasjonsretten som er nedfelt i EØS- avtalen, gir Norge mulighet å reservere seg mot EU-direktiver. Som f.eks Vikarbyrådirektivet. o Vetoretten kan anvendes både av regjering og storting. o Det er denne vetoretten fagbevegelsen vil at regjeringen nå skal nedlegge mot Vikarbyrådirektivet. www.safe.no SIDE 12

13 Fagbevegelsen sin rolle og konkret hva er vetoretten Oppsummering : -Kampen mot Vikarbyrådirektivet er et ”grasrot”-oppgrør fra de ulike forbund. Ledelsen i både YS og LO er av den oppfatning at Vikarbyrådirektivet kan leve ved siden av dagens begrensinger i Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler – og har dermed tro på regjeringen sine lovnader om nettopp dette. -Vetoretten er nedfelt i EØS-avtalen og må brukes på Vikarbyrådirektivet av regjeringen eller stortinget om det er politisk vilje til dette. www.safe.no SIDE 13

14 Vikarbyrådirektivet sitt likebehandlingsprinsipp o Vikarbyrådirektivet har et likebehandlingsprinsipp som tilsier at innleide skal ha samme lønn- og arbeidsbetingelser som de faste ansatte i innleiebedriften. o Det er dette prinsippet Arbeiderpartiet vil bruke til å selge hele Vikarbyrådirektivet inn i norsk rett. Dette har fått fagbevegelsen til å reagere. Spesielt når Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe gikk for Vikarbyrådirektivet o Men dette likebehandlingsprinsippet er ikke absolutt i Vikarbyrådirektivet, man kan fravike dette gylne likebehandlingsprinsippet ved nasjonale unntak. www.safe.no SIDE 14

15 Vikarbyrådirektivet sitt likebehandlingsprinsipp o Likebehandlingsprinsippet er formålstjenlig, men dette kan innføres uavhengig av Vikarbyrådirektivet – Det er snakk om politisk vilje Oppsummering I Vikarbyrådirektivet er det et likebehandlingsprinsipp, men dette er ikke absolutt- man kan innføre nasjonale unntak. www.safe.no SIDE 15

16 Til slutt….. o SAFE ser med stor uro på Vikarbyrådirektivet og dets mulige skadevirkninger, derfor er oppfordringen som følger: Aktiviser deg i kampen mot Vikarbyrådirektivet- for ditt og andres krav på faste ansettelser i fremtiden !! Er det spørsmål knyttet til denne presentasjonen kan de rettes til Bjarte Mjåseth Organisasjonssekretær i SAFE bjarte@safe.no www.safe.no SIDE 16


Laste ned ppt "Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet den 18. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google