Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet den 18. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet den 18. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet den 18. januar 2012

2 Vikarbyrådirektivet –Informasjonsmøte vedrørende den politiske streiken 18.januar 2012 I denne presentasjonen av Vikarbyrådirektivet er det lagt fokus på følgende temaer : - Hvorfor en politisk streik ? -Vikarbyrådirektivet sin opprinnelse -Hovedformålet til Vikarbyrådirektivet -Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet -Fagbevegelsen sin rolle og konkret hva er vetoretten. -Vikarbyrådirektivet sitt likebehandlingsprinsipp SIDE 2

3 Hvorfor en politisk streik den 18.januar Bakgrunnen for den politiske streiken den 18. januar SAFE og resten av fagbevegelsen vil markere ovenfor myndighetene, at Vikarbyrådirektivet vil være ødeleggende for faste ansettelser og forutsigbare lønns – og arbeidsvilkår. -Vikarbyrådirektivet åpner for utvidet bruk av innleie og vikarer, og med det blir dagens begrensninger i lov – og avtaleverk satt under press, dette trenger ikke det norske arbeidsliv ! -- SAFE mener at myndighetene må nedlegge veto mot Vikarbyrådirektivet som vi har åpning for i EØS-avtalen, slik at man ikke får Adecco-tilstander i vår egen og i andre bransjer. SIDE 3

4 Vikarbyrådirektivet sin opprinnelse. o Vikarbyrådirektivet har vært under utvikling i EU systemet i flere tiår, men det var først i 2008, EU ble omforent om et direktiv for bemanningsselskaper som da er Vikarbyrådirektivet. Lisboa strategien fra 2000 o Under et EU- toppmøte i Lisboa i 2000, ble det lagt en strategi for å styrke konkurranseevnen til det europeiske næringsliv- igjennom fri flyt av arbeidskraft og tjenester. o EU har fremmet flere direktiver ovenfor Norge som EØS-land, for å få denne strategien gjennomført. SIDE 4

5 Vikarbyrådirektivet sin opprinnelse o Disse direktivene er : -Tjenestedirektivet ( kom inn i norsk lov høsten 2009) -Yrkeskvalifikasjonsdirektivet -Vikarbyrådirektivet ( under behandling i regjeringen, Norge må ta stilling til om direktivet skal inn i norsk lovgiving i kraft av EØS- avtalen) Oppsummering: Vikarbyrådirektivet kom opp som et ledd i å sikre en friere flyt av arbeidskraften, dette viser blant annet EU sin Lisboa-strategi fra Norge som EØS- land må ta stilling til de direktiv som kommer fra EU. SIDE 5

6 Hovedformålet med Vikarbyrådirektivet o Vikarbyrådirektivet sitt hovedformål er å utvide bruken av innleie – og vikarer. o Dette skal skje med basis i at Vikarbyråer skal anerkjennes som arbeidsgivere, og dermed utvikle et fleksibelt arbeidsliv – dette fremgår av hovedformålsparagrafen til Vikarbyrådirektivet. o Dette betyr at Vikarbyråer vil øke i antall, - og bedriftene er garantert å ”shoppe” frisk arbeidskraft i større skala enn før. Oppsummering Vikarbyrådirektivet har som hovedformål å bidra til å øke bruken av innleie – og vikarer for å skape et fleksibelt arbeidsliv. SIDE 6

7 Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet o Hvis ikke fagbevegelsen får myndighetene til å nedlegge veto mot direktivet som det åpnes for i EØS- avtalen så kan følgende skje: -EFTA-domstolen ( som er opprettet i medhold av EØS-avtalen) kan bli koblet inn for å dømme om dagens begrensninger om bruken av innleie – og vikarer i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler er i strid med Vikarbyrådirektivet. Får vi da en dom som er i vår disfavør, så må en fjerne disse begrensningene som er : -Arbeidsmiljøloven -§14-9 og som sier at ”Arbeidstaker skal ansettes fast” - og begrenser bruken av innleie. -www.safe.nowww.safe.no SIDE 7

8 Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet Forsetter… Tariffavtaler Tariffmessige begrensninger på innleie – og vikarer som måtte fravike i vår bransje o Fellesoverenskomsten for byggfag §1-2 o OLF avtalen bilag 8 o NR- avtalen bilag 5 o Hovedavtalen YS-NHO §§ 9-3, 9-6 Spørsmålet er da, hvis disse begrensingene forvitrer hvordan ser da arbeidslivet ut, og hva er konsekvensene ? SIDE 8

9 Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet Konsekvensene blir som følger : o Svekkelse av stillingsvernet og faste ansettelser o Mer sosial dumping o Undergraving av forhold som er knyttet til HMS o En svekket fagbevegelse o Frykt for flere Adecco – saker Dette er forhold som fagbevegelsen sier nei til !! SIDE 9

10 Konsekvensene ved en implementering av Vikarbyrådirektivet Oppsummering: o Om EFTA-domstolen dømmer i vår disfavør vil det måtte medføre at en må fjerne alle begrensninger på bruken av innleie – og vikarer i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. Dette vil føre til en rasering av norsk arbeidsliv slik vi i dag kjenner det. o SAFE stoler ikke på regjeringen sine garantier om at dagens begrensninger på innleie- og vikarer vil overleve med en implementering av vikarbyrådirektivet. Når det er EFTA- domstolen som avgjør dette spørsmålet til slutt. Tidligere rettspraksis i EFTA- domstolen taler ikke til vår fordel. SIDE 10

11 Fagbevegelsen sin rolle og konkret hva er vetoretten o Fagbevegelsen sin rolle har hittil vært følgende : -Sende inn høringssvar til Arbeidsdepartementet vedrørende vikarbyrådirektivet ( SAFE sendte inn høringssvar den 10.desember 2010) -Fanemarkering foran Stortinget den 5.desember Politisk streik den 18.januar Grunnen til at vi har hatt fanemarkering og nå en politisk streik er med bakgrunn i at ”grasrota” i de ulike forbund har engasjert seg. -Toppledelsen i både LO og YS har forholdt seg passiv. Og er at den oppfatning av at dagens innleie begrensninger, vil bestå med Vikarbyrådirektivet. -www.safe.nowww.safe.no SIDE 11

12 Fagbevegelsen sin rolle og konkret hva er vetoretten Hva er vetoretten? o Vetoretten, også kalt reservasjonsretten som er nedfelt i EØS- avtalen, gir Norge mulighet å reservere seg mot EU-direktiver. Som f.eks Vikarbyrådirektivet. o Vetoretten kan anvendes både av regjering og storting. o Det er denne vetoretten fagbevegelsen vil at regjeringen nå skal nedlegge mot Vikarbyrådirektivet. SIDE 12

13 Fagbevegelsen sin rolle og konkret hva er vetoretten Oppsummering : -Kampen mot Vikarbyrådirektivet er et ”grasrot”-oppgrør fra de ulike forbund. Ledelsen i både YS og LO er av den oppfatning at Vikarbyrådirektivet kan leve ved siden av dagens begrensinger i Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler – og har dermed tro på regjeringen sine lovnader om nettopp dette. -Vetoretten er nedfelt i EØS-avtalen og må brukes på Vikarbyrådirektivet av regjeringen eller stortinget om det er politisk vilje til dette. SIDE 13

14 Vikarbyrådirektivet sitt likebehandlingsprinsipp o Vikarbyrådirektivet har et likebehandlingsprinsipp som tilsier at innleide skal ha samme lønn- og arbeidsbetingelser som de faste ansatte i innleiebedriften. o Det er dette prinsippet Arbeiderpartiet vil bruke til å selge hele Vikarbyrådirektivet inn i norsk rett. Dette har fått fagbevegelsen til å reagere. Spesielt når Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe gikk for Vikarbyrådirektivet o Men dette likebehandlingsprinsippet er ikke absolutt i Vikarbyrådirektivet, man kan fravike dette gylne likebehandlingsprinsippet ved nasjonale unntak. SIDE 14

15 Vikarbyrådirektivet sitt likebehandlingsprinsipp o Likebehandlingsprinsippet er formålstjenlig, men dette kan innføres uavhengig av Vikarbyrådirektivet – Det er snakk om politisk vilje Oppsummering I Vikarbyrådirektivet er det et likebehandlingsprinsipp, men dette er ikke absolutt- man kan innføre nasjonale unntak. SIDE 15

16 Til slutt….. o SAFE ser med stor uro på Vikarbyrådirektivet og dets mulige skadevirkninger, derfor er oppfordringen som følger: Aktiviser deg i kampen mot Vikarbyrådirektivet- for ditt og andres krav på faste ansettelser i fremtiden !! Er det spørsmål knyttet til denne presentasjonen kan de rettes til Bjarte Mjåseth Organisasjonssekretær i SAFE SIDE 16


Laste ned ppt "Politisk streik mot Vikarbyrådirektivet den 18. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google