Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai 2009. Bemanningsforetak2. jul. 2014side 2 Overenskomst Bemanningsforetak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai 2009. Bemanningsforetak2. jul. 2014side 2 Overenskomst Bemanningsforetak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai 2009

2 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 2 Overenskomst Bemanningsforetak

3 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 3

4 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 4 Yrkesområder 2008 •Bygg og anlegg: 18 % •Kontor / administrasjon: 16,5 % •Lager / logistikk / transport: 13,7 % •Industri og produksjon: 10,2 % •Økonomi og regnskap: 7.9 % •Helse og omsorg: 7.4 % •Kundesenter / callsenter: 5,8 % •HORECA (Hotell, restaurant, kantine): 5,1 % •IT: 5 % •Tekniske tjenester: 4,7 % •Handel: 3,1 % •Annet: 2,6 %

5 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 5 Bemanningsforetak (Uten tariffavtale) Ansatt her Innleiebedrift (Med tariffavtale) Utfrer arbeidet her

6 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 6

7 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 7 Alt 2. Ny avtale for bemanningsforetak LO/forbundene forhandler frem en ny tariffavtale for bemanningsforetak med LO og alle forbund som part på arbeidstakersiden. (Svensk modell) Problemstillinger: Vanskelige forhandlinger under fredsplikt. Hvordan skal lønna fastsettes? Organisere og gjennomføre tariffrevisjon. Krav, forhandlingsdelegasjon, avstemming.

8 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 8 HVA GJØR VI? Skal vi:  Starte forhandlinger med NHO/SBL om en ny avtale for bemanningsforetak for å dokumentere om det er mulig å bli enig om en ny overenskomst.  Behandle tvisten i Den Faste Tvistenemnda LO - NHO.  Andre forslag?

9 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 9 ”Partene er enige om at Den faste tvistenemnd skal behandle spørsmålet om de vanlige avtalene mellom NHO og LO er anvendelige for Bemanningsforetak, eller om dette er et tarifftomt rom hvor partene må etablere ny overenskomst. NHO tar ut stevning for Nemnda innen 1. juli 2007.” Protokollen av 15. mai 2007

10 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 10 DEN FASTE TVISTENEMND LO/NHO Slutning 29. januar 2008 Ingen av arbeidsoverenskomstene i overenskomstsystemet mellom LO og NHO er anvendbare, slik at det foreligger tarifftomt rom.

11 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 11 Hva følger av Hovedavtalen? § 3-7 nr 4: ”Kravet skal gjelde den bestående tariffavtale mellom LO og NHO som gjelder bedrifter av samme art.” § 3-7 nr 5: ”Ved valg mellom flere anvendbare tariffavtaler...” § 3-9 nr 3: ”Finner nemnda at ingen av de påberopte tariffavtaler er anvendbare, blir tvisten å behandle etter arbeidstvistlovens § 6 nr 3.”

12 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 12 Hva innebærer bestemmelsene i Hovedavtalen? Tese: Nemnda kan ikke bestemme at en tariffavtale skal anvendes utenfor sitt eget virkeområde (omfang) iht vedkommende tariffavtales egne omfangsbestemmelser (Ingen eksempler på at Nemnda har gjort det) Konsekvens: Om en tariffavtale skal anvendes på et bemanningsforetak, må bemanningsforetakets virksomhet omfattes av den aktuelle tariffavtalens omfangsbestemmelse. Da oppstår problemene!

13 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 13 Omfangsbestemmelsene i overenskomstene. Eksempler  VO: ”alle bedrifter i verkstedsindustrien og samhørige bransjer…”  BFO: ”alt bygningsarbeid som medlemmer av NHO har eller får til utførelse…  Miljøoverenskomsten (NTF) ”ansatte i miljøbedrifter som driver med håndtering av avfall og avfallprodukter… Påstand: disse bestemmelsene passer ikke på MANPOWER!!

14 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 14 Sekretariatets vedtak av 09.06.08 1.LO tar opp forhandlinger med NHO med sikte på å etablere en ny overenskomst for bemanningsforetak. 2.Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av representanter fra LO, Fellesforbundet, IndustriEnergi, Arbeidsmannsforbundet, El & IT forbundet Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund. 3.Det avholdes orienteringsmøter med alle forbund underveis i prosessen. 4.Dagens overenskomststruktur legges til grunn for forhandlingene. Resultatet forelegges Sekretariatet for godkjenning.

15 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 15 Vikardirektivet Lagt fram av kommisjonen 20. mars 2002 Utkast pr 11. juni 2008 Foreligger politisk enighet Behandlet av Kommisjonen 18. September 2008 2. Gangs behandling i Parlamentet 7. oktober 2008 Vedtatt 19. november 2008 Gjennomføres innen 3. år

16 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 16 Hovedprinsipp (artikkel 5) •De vesentlige lønns- og arbeidsvilkår for vikaransatte skal minst svare til det som ville gjelde dersom den vikaransatte hadde vært ansatt i innleiebedriften for å utføre samme type arbeid. •Vesentlige lønns- og arbeidsvilkår omfatter lønns- og ansettelsesvilkår fastsatt i lov, administrative bestemmelser (allmenngjøring), tariffavtale eller andre bindende bestemmelser som gjelder i innleiebedriften om arbeidstidas lengde, overtid, pauser, hvileperioder, nattarbeid, ferie/helligdager, og avlønning (artikkel 3 pkt f)

17 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 17 Bemanningsbedrifter Norge Regjeringen fastsatte den 4. juni 2008 en ny forskrift om obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyråer. Trer i kraft 1. januar 2009 (registeret 1. mars2009) Gjelder ikke ved utleie av sjøfolk. Alle bemanningsforetak må registrere seg og oppfylle forskriftens vilkår for å bli lovlige.

18 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 18 Punkter for avklaring/diskusjon 1.Partsforhold - Hvem skal være parter i avtalen? - Hvem har forhandlingsfullmakter? - Hvem håndterer tvistebehandling? - Hvem er administrativt ansvarlig i tariffperioden? -Hvem håndterer krav om tariffavtaler? 2.Vertikal eller horisontal overenskomst - Skal det være en ren arbeideroverenskomst (horisontal avtale) eller en overenskomst som dekker både arbeidere og funksjonærer (vertikal avtale)?

19 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 19 3.10%-regelen -Skal 10%-regelen for å kreve tariffavtale gjelde, eller er det hensiktsmessig med andre krav til – i tilfelle hvilke? -Hva er en bedrift/foretak i denne sammenheng? Et AS, landsomfattende, regionalt, lokalt? -Hvordan dekke/finne løsninger som er tilpasset alle mulige oppbygginger av foretak? 4.Tillitsvalgtordning - innleie- og utleiebedrift -Passer Hovedavtalens bestemmelser for bemanningsforetakene (utleiebedrift)? -Hvordan forholde seg til tillitsvalgtsystemet/klubb på innleiebedriften? -Hvordan løse tvister på innleiebedrift? -Hva med innleiebedrifter uten tariffavtale og tillitsvalgtsystem?

20 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 20 5.Lønn - Lønnssystem som fanger opp alle kategorier av ansatte i bemanningsbyråer. -Bare legge overenskomsten til grunn. Er det så enkelt? -Hvilke grunnlag for utregning av lønn (gjennomsnitt, minstelønn etc.) på innleiebedriften som skal brukes til å avlønne innleid arbeidskraft? -Hva med de som skifter innleier flere ganger i året – variasjon i lønn? -Hva med de som er innom flere tariffområder på samme oppdrag hos innleier? -Innleid arbeidskraft og forholdet til ansiennitetssystem i innleiebedriften? -Hvordan ivareta hensynet til vikarenes kvalifikasjoner, ansiennitet og lignende.? Skal det være eget ansiennitetssystem el. i overenskomsten? Selvstendig opptjening av ansiennitet for ansatte/vikarer som blir utleid gjennom bemanningsforetak? -Hva med innleiebedrifter uten tariffavtale? -Skal lengden på innleieforholdet ha innvirkning på vikar/innleid sitt forhold til innleiebedriftens lønns- og arbeidsvilkår?

21 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 21 6.Dagens standard ansettelseskontrakter i bransjen -Er disse dekkende? ofast ansatte med rett til garantilønn ofast ansatte uten rett til garantilønn omidlertidig ansatte odeltidsansatte ovikarer

22 Bemanningsforetak2. jul. 2014side 22 ABC Lønnssystem - overenskomst Lønn (time/månedslønn + ub- tillegg etc) knyttet til innleiebedrift Andre tillegg – utdanning, kompetanse, markedslønn etc) 1Minstelønnssatser – egne for bemanningsbransjen Lønn knyttet til gruppe på innleiebedrift Knyttet til gruppe på innleiebedrift 2Minstelønnssatser – knyttet til avtalenivå i innleiebedrift Lønn knyttet til tilsvarende stilling på innleiebedrift Knyttet til tilsvarende stilling på innleiebedrift 3Minstelønnssatser knyttet opp mot lønnsnivå på innleiebedrift Lønn knyttet til overenskomstnivå på innleiebedrift Knyttet til bestemmelser i overenskomst på innleiebedrift 4Individuell lønnsfastsettelse uten avtalafestet garantilønn Lønn knyttet til satser i overenskomst for innleiebedrift Knyttet til overenskomst for bemanningsforetak 5Individuell lønnsfastsettelse med avtalefestet garantilønn Lønn knyttet til satser i overenskomst for bemanningsbyrå Her er det mange kombinasjonsmuligheter, f.eks: A1+B3+C4 A5+B4+C4 A5+B2+C2


Laste ned ppt "Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai 2009. Bemanningsforetak2. jul. 2014side 2 Overenskomst Bemanningsforetak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google