Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreform og Sykehusstruktur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreform og Sykehusstruktur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreform og Sykehusstruktur

2 Brukermedvirkning på alvor (Helse og Omsorgstjenesteloven)
Brukerråd skal videreutvikles og trekkes med i arbeid rundt struktur og systemtiltak. Kommunen skal etablere system for brukermedvirkning ved utforming, evaluering og vedlikehold av avtaler. Regjeringen vil etablere lovpålagt plikt til at kommuner og helseforetak skal ha koordinerende enhet for hab.- og rehabiliterings tjenester. Individuell plan – skal sikre et helhetlig tilpasset tilbud.

3 Nye oppgaver for eldrerådene.
Brukerutvalget SI har ansvar for å ivareta brukerperspektivet – overvåke og fremme samhand -lingen i kommuner til Fra senest februar 2013 får kommunale råd ansvaret. Opplæring / innføring bør starte senest august 2012. Bidra til at brukernes og pårørendes rettigheter ivaretas. Ta initiativ til saker som har betydning for brukerne. Være et rådgivende organ og medvirke på overordnede og strategiske nivå i utvikling av helsetjenester.

4 Bruker innspill i møte 20.04.12 på Hamar.
Øyeblikkelig hjelp må ikke gå på bekostning av sykehjemsplasser. Demente skrives ut av S-hus raskere enn andre pasienter. Enerom i sykehjem endres til flermanns rom. Verdigheten for eldre er redusert. Betydelig behov for informasjon og kompetanse. Forebygging må omfatte eldre og syke. Ikke bare yngre. Læring og mestringstiltak må avklares m.h.t. ansvar. Rehabilitering og fysioterapi må bygges opp. Kommunene må fokusere på frivillighet.

5 Status avtaler. Desember Enighet om Overordnet avtale. 48 likelydende avtaler mellom SI og KS/kommunene. Kommunestyrebehandling i hver kommune innen 31. januar 2012. Våren Sluttbehandling om 11 tjenesteavtaler. Godkjennes av kommunene innen Evaluering av avtalene høsten 2012. * Nye avtaler fra 2013. * Kommunenes råd tar over bruker - medvirkningen.

6 Tjenesteavtaler på 11 områder
(jfr Helse- og omsorgstjenestelov): Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter / brukere med behov for koordinerte tjenester Retningslinjer for innleggelse i sykehus Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Samarbeid om jordmortjenester Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Samarbeid om forebygging Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

7 Strategisk fokus 2025

8 Kontinuerlig utredningsarbeid siden 2003
Prosjekt 2020 (2004 – 2006) Strategisk utviklingsplan 2009 – 2012 (2008) Strategisk fokus 2011 – 2014 ( Premisser,mål, utfordringer – høring 1) Strategisk fokus 2025 (høring 2) Høringsfrist Prinsippvedtak i styret SI

9 Strategisk fokus – styrets bestilling – ulike alternativer
Videreutvikling av dagens nettverksmodell To akuttsykehus i mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/LMS-tilbud (lokalmedisinske sentra) Ett akuttsykehus i mjøsregionen A & B alternativer for scenario 2 og 3

10 Fortsatt langt fram…………………………
Tidligfasen Idéfase Konseptfase Forprosjektfase Utviklingsplan Strategiske føringer B2 B4 B3 B1 K S Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, veileder fra Helsedirektoratet B=beslutningspunkt Fortsatt langt fram…………………………

11 Avgrensning Ikke Psykisk helsevern/rus,
Hab-/rehabilitering eller Prehospitale tjenester  Ikke Kongsvinger eller Tynset Men: ”Opprydning rundt Mjøsa” (Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Hamar) Øvrige områder kommer senere

12 To valg Ny struktur og nytt sykehus i Innlandet står i realiteten mellom to valg:  Videreføre planene om erstatningssykehus for Hamar på Sanderud  Nytt akutt-/områdesykehus (”hovedsykehus”) til erstatning for Mjøssykehusene Hvilken ambisjon skal vi ha?

13 Høring 1:Behov for endring av sykehusstrukturen Brukere ønsker seg samling til ett hovedsykehus
Alle 3 scenarier sannsynlige utfall – derfor viktig med endringstiltak i alle scenariene! Ad Scenario 1 Erstatningssykehus Sanderud, med ny funksjonsfordeling mellom Elverum og Hamar Sammenslåing av Lillehammer og Gjøvik til en divisjon, gjennomgang funksjonsfordeling

14 - videreutvikling av dagens struktur
Scenario 1 - videreutvikling av dagens struktur  Nærhet til innbyggerne, kort veg til sykehus  Tilrettelagt for Samhandling med kommunene Fragmentert, krever mange vaktordninger og er ressurskrevende i forhold til personell Oppfyller ikke styresak 108 fra HSØ Oppfyller ikke brukernes forventninger Vil på sikt gradvis gå over i Scenario 2 med to akuttsykehus ? Bedre for Hedmark enn for Oppland ?

15 – ett akuttsykehus i hvert fylke
Scenario 2 – ett akuttsykehus i hvert fylke  Større grad av samling enn i Scenario 1, men oppfyller likevel ikke føringer fra HSØ og forventninger fra brukerne  Bør etablere nytt sykehus på Sanderud også i denne modellen  Det må treffes valg om akuttsykehus i Oppland (lang avstand til akuttsykehuset for Vest Oppland/ Gudbrandsdalen)

16 Scenario 3 ”Lokalisering nær fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua” (Rimelig nærhet i forhold til befolkningstunge områder i Gjøvik, Lillehammer, Hamar og til dels Elverum) Brukernes forventninger - brukernes stemme blir ofte svak, men er viktig ! Pasientene forventer det beste, og vi må svare opp til disse forventningene Brukerne ønsker et helhetlig tilbud Helt nytt sykehus, helt nytt utstyr Samling av fagfolk – styrking av fagmiljøer, bedre vaktordninger, aktiv vakt Større pasientgrunnlag Gir mulighet for spesialiserte funksjoner Styresak 108/2008 i HSØ

17 ”Et felles akutt-/områdesykehus i Mjøsregionen vil innebære samling av faglig kompetanse som også vil kunne tilføres den desentraliserte spesialisthelsetjenesten ved lokalsykehusene og de lokalmedisinske sentra. Scenario 3 vil således i stor grad være tilrettelagt for å oppfylle Helse Sør-Øst sitt ”mantra” om sentralisering av det som må sentraliseres og desentralisering av det som kan desentraliseres. Ved valg av Scenario 3 vil det være naturlig å legge det medisinskfaglige ansvaret for de lokalmedisinske sentrene i Otta og i Valdres og for sykehusene på Tynset og i Kongsvinger til akutt-/områdesykehuset. Dette vil kunne bidra til å sikre mest mulig enhetlige behandlingsprosedyrer og gjøre den desentraliserte spesialisthelsetjenesten mer robust ”.

18 Balanse mellom sentralisering og desentralisering
Vanlige, enkle og avklarte tilstander hos pasienter som har hyppig behov for kontakt med helsetjenesten, bør kunne tas hånd om lokalt, gjerne i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Avanserte behandlingstilbud er ikke mulig å gi uten medisinskfaglig spesialisering, og det kreves større avdelinger og samarbeid mellom avdelinger og faggrupper for å sikre tilstrekkelig kvalitet på tilbudet. Kvalitet i behandlingen er avhengig av teamarbeid, godt organiserte pasientforløp og samarbeid på tvers av fagområder. Noen funksjoner er definert som ”områdefunksjoner” som bare skal være på ett sted i hvert sykehusområde, for eksempel karkirurgi, urologi, nevrologi og hematologi Helse Sør-Øst åpner for at dersom ”lokale forhold ikke ligger til rette for samling av spesialiserte funksjoner ett sted, må faglig kvalitet og effektiv ressursbruk ivaretas gjennom andre tiltak.” I Mjøsområdet er det ikke grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen om samling av avanserte tilbud som krever både spisskompetanse, breddekompetanse og ofte også avansert medisinsk-teknisk utstyr Ved oppgavefordeling hvor et sykehus mister ett fagfelt, kan det være risiko for at andre fagmiljøer svekkes. For eksempel vil fjerning av kirurgi kunne få konsekvenser for gjenværende anestesi og indremedisin Behovet for samling av spesialisert medisinsk virksomhet avhenger av den medisinske utviklingen. Det foregår både samling og desentralisering parallelt. Utredning og behandling som i dag er samlet regionalt kan bli desentralisert på et senere tidspunkt Sykehuset Innlandet må etablere en struktur som gjør det mulig å beholde tjenester som forutsettes samlet. Videre er det viktig å ha en struktur som gjør Sykehuset Innlandet i stand til å ta over regionale funksjoner som blir overført til områdesykehusnivå

19 Hva skjer etter styrets prinsippvedtak 22. juni?
Scenario1 - Sammenslåing av SI Lillehammer og SI Gjøvik til en divisjon - Videreføre/intensivere planene om nytt sykehus på Sanderud - Avgjøre akuttsykehusfunksjon: SI Elverum eller SI Hamar Scenario 2 - Prosess for å velge akuttsykehusfunksjon i Oppland og Hedmark Scenario 3 - Søke HSØ om å få gå videre med idefase og konseptfase - Avklare prioriteringsplass for nytt sykehus i HSØ - Avklare utfordringer og endringsbehov på kort/mellomlang sikt ???????

20

21

22 Høring 1 : Strategisk fokus 2011 – 2014
Ingen sykehus skal legges ned – innhold vurderes. Alle 6 somatiske sykehus skal fortsatt ha tilpassede akuttfunksjoner for indremedisinske tilstander. Alle sykehus skal tilby valgte kirurgiske tjenester på dagtid – 5 dg./uke. Balansert tilbud Hedmark og Oppland. Samling av akuttfunksjoner til ett sykehus.

23 Høringssvar fra deltagerne på høstkonferansen for eldrerådene på Honne oktober 2010
+ Klar fordel med alle funksjoner på ett sykehus. + Slipper slitsom funksjonsfordeling. Helhet i behandling. + Tilgang til spesialister, god strategi for psykiatri. + Lokalsykehusene opprettholdes. - Sløsing med midler, Bruk pengene til med.teknisk utstyr, forskning, utdanning. - Nærhet til sykehuset forsvinner for mange. - Bekymret for hva som skjer med lokalsykehusene. - Samfunnsdelen ikke godt nok beskrevet.

24 Valg av alternativ ??? Alt. 1 Fortsette som nå ? Alt. 2 Ett akuttsykehus i hvert fylke. Gjøvik eller Lillehammer ? Hamar eller Elverum ? Alt. 3 A. Ett akuttsykehus Biri eller Moelv. Eksisterende sykehus avvikles og selges. (Utenom Elverum) Alt. 3 B. Ett akuttsykehus som 3A. Sykehusene i Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum tilpasses. Alternativet har noe høyere pris.


Laste ned ppt "Samhandlingsreform og Sykehusstruktur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google