Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Basel II forberedelser i Storebrand Bank

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Basel II forberedelser i Storebrand Bank"— Utskrift av presentasjonen:

1 Basel II forberedelser i Storebrand Bank
-Katalysator for forretningsmessige forbedringer Pål Svenkerud Leder for risikostyring Storebrand Bank ASA

2 Storebrand Bank har ambisjon om å kvalifisere for avanserte metoder
- Storebrand Bank fokuserer på de forretningsmessige mulighetene som ligger i Basel II, og har prioritert prosjektfokus mot kredittrisikoarbeidet og konsekvensene av Pilar 1 og delvis av Pilar 2. Kredittrisiko - avansert internratingsbasert metode Operasjonell risiko – standardmetoden Ambisjons nivå Utgangs punkt Erfaring med scoring siden 1998 Banken har benyttet scoremodeller på personmarkedet Modellene måtte forbedres og ytterligere tilpasses bankens egen portefølje for å kvalifisere for IRB-metode Fragmentert IT struktur Bankens eksisterende systemer måtte forbedres og tilpasses Behovet for datavarehus også påkrevet for forbedret økonomistyring og markedsformål Forsiktig markedstilnærming Banken har lav risiko i personmarkedet Bedriftsmarkedet har fokus rettet mot eiendomsfinansiering i sentrale strøk Ledende konkurrenter velger IRB-metode Differensiert risikoprising allerede reflektert i markedet Intensivering av konkurransebildet Konkurranse bildet Basel II får gjennomgripende innvirkning på bankens systemstøtte, prosesser for kredittgivning, risikostyring og rapportering

3 Tilnærmingen har fokus på forretningsmessige muligheter og gevinster
- Basel II skal være en katalysator for å forbedre prosesser og lønnsomhet i banken Vekst- strategi Økt grad av automatisering, forbedret beslutningsstøtte og gjenbruk av kundedata igjennom markedsmodeller gir banken mulighet til en kontrollert og sunn vekst både innen person – og bedriftsmarkedet Prissetting Bedre mulighet til å prissette enkeltkreditter utifra risikonivå og fokusere på lønnsomme kunder og kundesegmenter Banker uten et godt risikoklassifiseringssystem for prising og styring av porteføljen risikerer lav lønnsomhet Styring og oppfølging Datavarehus, internratingsmodeller og analysesystemer utgjør hovedkomponentene i risikobasert styring Konkurranse evne Lavere kapitalbinding gir lavere kapitalkostnader. Banker som mislykkes i å realisere lavere kapitalbinding, reduserer sin konkurranseevne Kvalitets stempel Det gir et kvalitetsstempel som kan påvirke bankens vurdering overfor ratingselskap, investorer samt andre motparter Nytten av en IRB-tilnærming er ikke begrenset til potensiell kapitalbesparelse

4 Storebrand Bank har utviklet ratingmodeller for personmarkedet som implementeres i nytt utlånssystem (KPM) - ”Etter direktivforslaget skal institusjonen ha ratingsystem som i store trekk har vært i tråd med minimumskravene (broadly in line with the minimum requirements) i minst tre år før godkjenning”* UT UT UT UT UT Betjeningsevne GA Nøkkelindikator Inntjening Grundig analyse Inntjening Innledende Policy Scoring Policy Scoring Grundig analyse Tæring Sikkerhet policy Lån Godkjent Nøkkelindikator Atferd Grundig analyse Adferd Målsetningen er å sikre kontrollert vekst samtidig som graden av automasjon økes Differensiert behandling basert på lånesøkerens identifiserte risiko Lavrisikokunder får raskere og mer automatisert behandling enn kunder med høyere risiko Prosessen tar hensyn til både intern og ekstern informasjon om lånesøker Prosessen sikrer at all tilgjengelig informasjon vil bli tatt i betraktning ved søknadstidspunktet * Konsultasjonsdokument fra Kredittilsynet til referansegruppen

5 Misligholdssannsynlighet (PD) estimeres per risikoklasse basert på historiske data
- Scoremodellene benyttes til å innplassere kundene i risikoklasser. PD estimeres per risikoklasse Søknadstidspunkt PD per risikoklasse Løpende engasjement Gode Kunder Positiv adferd Score 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Adferd boliglån Usikret kreditt Adferd kunde Adferd kredittkort Boliglån Adferd bruks konto Dårlige kunder Negativ adferd Estimering av PD bygger på all tilgjengelig data og er basert på historisk erfaring og empiriske bevis. Ved søknadstidspunktet benyttes søknadsscoremodellene til å innplasser kundene Etter seks måneder benyttes adferdsscoring til å migrere kundene mellom risikoklasser Adferdsscoring benyttes til løpende risikoklassifisering av kundene og gir banken anledning til å gripe inn tidlig ved et antisipert mislighold Siden scoreverdien representerer sannsynligheten for at kunden går i mislighold, vil man ved å ta utgangspunkt i scoreverdiene kunne innplassere kunder i grupper med relativt lik sannsynlighet for mislighold Kundene inndeles i risikoklasser som representerer faktisk misligholdssannsynlighet

6 Saldo * Gjennvinningsrate
En to-trinns modell for estimering av EAD og LGD sikrer at alle potensielle kostnader dekkes i modellen Fundingkostnad Gebyr Salær Omkostninger Mislighold Gjennomsnitt Merkostnad EAD Rest Gebyr Rest Salær Rest Renter Rest Omkostninger Rest Hovedstol LGD Saldo * Gjennvinningsrate EAD EAD estimatene tar høyde for spesielle egenskaper ved de ulike kredittene Først modelleres merkostnaden ved mislighold ved at EAD er større enn faktisk mislighold, per EAD-klasse. Dernest modelleres størrelsen på tap i forhold til EAD, gitt enten konstatert tap eller åpen post med avkortning per EAD-klasse LGD estimatene er misligholdsvektet LGD reflekterer alle faktorer som kan influere på denne, herunder type sikkerhet (pant i bolig), produkt (lån med pant i bolig, kredittkort, ...), sektor/næring og formål Modellen for PM er utviklet ved å benytte generelle LGD data som så er testet og tilpasset til bankens egne data samt data fra egne inkassatorer EAD – exposure at default LGD – loss given default

7 Banken har valgt en kombinasjon av ekspert- og simuleringsmodeller for eiendomsfinansiering
- Mangel på relevante historiske data gjør at en slik tilnærming vil gi banken de beste og mest stabile modellene Markedsdrivere Makro modell Modell for konv. til PD Ekspert modell Modell for forventet tap Økonomisk kapitalmodell Ekspertintervjuer Modell for EAD & LGD Framtidig kontantstrøm på eiendom Kontantstrøm simulering Simuleringsmodeller: Makromodeller: Modellbasert Monte Carlo simulering for hver risk faktor Pris-/kontantstrøm-modeller Simulering av forventet kontantstrøm på prosjektet Ekspertmodell: Ekspertmodeller utvikles ved en strukturert informasjonsinnhentning fra saksbehandlere Ekspertmodellen vil være en operasjonalisering og strukturering av eksisterende beslutningsprosesser

8 Basel II kravene har store implikasjoner for bankens IT systemer*
- 70 % av bankens ressurs- og kostnadsforbruk knyttet til tilpassning og utvikling av IT-systemer er direkte relatert til datavarehuset Input data, variabler og ratingresultater må lagres Datavarehus Risiko-kvanti-fisering Klassifisering og analyse av kundenes risikoprofil PD, LGD og EAD er sentrale definisjoner Funksjonalitet som ettersporing, stresstesting etc Risikoanalyse sluttbruker system Design på rating system Bruk av intern rating Risk rating system operations Modeller for estimering av kundenes risikoprofil Interne rating- modeller Corporate governance and oversight Rapporterings-løsning Fyldig rapportering er nødvendig Validering av interne estimater Informasjonsflyten mellom datavarehuset, fagsystemene og analyse-/rapporteringsløsningene er avgjørende *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Juni 2004.

9 Datavarehuset er fundament for ettersporing og rapportering påkrevet i regelverket
- ” Kredittilsynet vil i godkjenningsprosessen legge stor vekt på institusjonens system for håndtering av data i forbindelse med IRB-modellene. Det anses som viktig at systemet for datahåndtering er robust og at datakvaliteten er høy og stabil”* Datavarehuset vil sammen med KPM, analyse- og rapporteringsløsningen stå sentralt i bankens informasjonsarkitektur Alle data på låntaker og fasiliteter lagres, overstyringer av rating logges og overvåkes separat Alle data benyttet i kalkuleringer, samt data som kan være av interesse for kalkuleringer lagres Banken overvåker utestående balanse på daglig basis Sporbarhet i forhold til endringer er et vesentlig element i bankens informasjonsarkitektur * Konsultasjonsdokument fra Kredittilsynet

10 Banken sikter mot standardmetoden for operasjonell risiko
- Operasjonell risiko er risiko for direkte eller indirekte tap som følge av mangler eller feil ved interne prosesser, handlinger utført av ansatte og teknologi, eller som følge av eksterne hendelser. Operasjonell risikostyrings- system Uavhengig Op-risk funksjon Registrering av tapshendelser Egenvurdering risiko og kontrolltiltak Risiko- indikatorer Økonomisk kapital- allokering Klassifiseringssystem Interne prosesser Ansatte Teknologi Eksterne hendelser Operasjonelle risikoområder Hendelser Årsaker Tilnærming til målbildet for operasjonell risiko som tilfredsstiller fremtidige myndighetskrav vil skje over tid

11 Storebrand Bank er godt i gang med Basel II forberedelsene - men mye gjenstår
Rating og risikokvantifisering Stresstesting /økonomisk kapital Kalibrering og validering av modeller Organisasjon og prosesser Opplæring organisasjon, styre og ledelse Teknologi (datavarehus, analyse og fagsystemer) Intern og ekstern rapportering Søknad til Kredittilsynet Implementering (parallellrapportering/godkjenning) Programledelse Prosjektorganisasjon og ledelse Tilpasningen til nytt regelverk medfører større investeringer i systemer og modeller samt utfordringer mht. omstilling og organisering av sentrale forretningsprosesser Ratingmodeller og risikokvantifisering for personmarkedet er ferdig utviklet og implementeres nå i fagsystemet og i datavarehuset Ratingmodell for bedriftsmarkedet er påbegynt Datavarehus er under utvikling Fagsystem personmarkedet er valgt og er under implementering Tilpasning til kravene under operasjonell risiko er i rute Den overordnede programplanen tar hensyn til at det er innbyrdes avhengigheter som må ivaretas

12 Konklusjonen er at Basel II tilnærmingen vil påvirke en rekke områder innen banken
- Implementeringen krever en stor grad av integrasjon mellom mennesker, organisasjon og teknologi Rammebetingelser Konsekvenser Muligheter Forbedret datastruktur Forbedrede prosesser Forbedret risikostyring Forbedrede beslutninger Redusert kapitalbinding Forbedret rating Lavere fundingkostnader Forbedret lønnsomhet Forbedret omdømme Kontroll og rapportering Endring i - strategi - prosesser - organisasjon - kompetanse - systemer og data Prosesser og prosedyrer Godkjennelses prosess Datainnsamling og IT-systemer Basel II Minimums-krav Modeller og estimering Konsekvent og uavhengig rating Kundeklasser Kredittpolicy og -strategi Validering Basel II vil være en katalysator for forretningsmessige forbedringer som vil gi banken betydelige gevinster


Laste ned ppt "Basel II forberedelser i Storebrand Bank"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google