Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skjemaoppsett etter COREP Arlina Kornienko Informasjonsmøte COREP 16. – 24. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skjemaoppsett etter COREP Arlina Kornienko Informasjonsmøte COREP 16. – 24. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skjemaoppsett etter COREP Arlina Kornienko Informasjonsmøte COREP 16. – 24. april 2008

2 Rapporteringsstruktur – COREP standardmetoden • CA: Ansvarlig kapital og kapitalkrav • Group Solvency Details: Konsoliderte selskaper • CR SA: Kredittrisiko standardmetoden • CR SEC SA: Verdipapirisering standardmetoden • CR TB SETT: Oppgjørsrisiko • MKR SA TDI: Markedsrisiko gjeldsinstrumenter • MKR SA EQU: Markedsrisiko egenkapital • MKR SA FX: Markedsrisiko valuta • MKR SA COM: Markedsrisiko varer • MKR IM: Markedsrisiko VaR-modeller • OPR: Operasjonell risiko

3 Sammenligning: rapport 800 og COREP • Ansvarlig kapital: skjema 32-34 i rapport 800; post 1 i kapital-skjemaet i COREP • Kapitaldekning/kjernekapitaldekning: skjema 11 i rapport 800; post 3.2a og b i kapital-skjemaet i COREP • Oppsummering av beregningsgrunnlag: skjema 11-12 i rapport 800; post 2 i kapital-skjemaet i COREP (kapitalkravet) • Detaljer rundt beregningsgrunnlag (kreditt- og motpartsrisiko): skjema 13-16 i rapport 800; standardmetode-skjemaene (en for hver kategori) i COREP

4 Sammenligning: rapport 800 og COREP forts. • Markedsrisiko (handelsporteføljen): skjema 17- 31 og 38 i rapport 800; 4 skjemaer for markedsrisiko i COREP: –Gjeldsinstrumenter –Egenkapital –Valuta –Varer –VaR-modeller • Operasjonell risiko er nytt under Basel II og rapportering etter alle metoder skjer i operasjonell risiko-skjemaet

5 Sammenligning: rapport 800 og COREP forts. • Oppgjørsrisiko: skjema 24-25 i rapport 800; oppgjørsrisiko-skjemaet i COREP •Rapportering av selskaper som er omfattet av konsolidering: skjema 36 i rapport 800; konsoliderte selskaper-skjemaet i COREP

6 Kategorier under standardmetoden • Stater og sentralbanker • Lokale og regionale myndigheter • Offentlig eide foretak • Multilaterale utviklingsbanker • Internasjonale organisasjoner • Institusjoner • Foretak • Massemarked • Engasjementer med pantsikkerhet i eiendom • Forfalte engasjementer

7 Kategorier under standardmetoden forts. • …Høyrisiko engasjementer • Obligasjoner med fortrinnsrett • Andeler i verdipapirfond • Øvrige engasjementer

8 Strukturen til kredittrisikoskjemaet for standardmetode • Ett ark for hver standardmetode-kategori (etter kapitalkravsforskriftens kapittel 5), men… • Kategoriene ”engasjementer med pantsikkerhet i boligeiendom” og ”engasjementer med pantsikkerhet i næringseiendom” rapporteres i samme ark • Rader: – summen over engasjementstyper skal være lik summen over risikoklasser. Betinget formatering sjekker dette.

9 Strukturen til standardmetode-skjemaet •Kolonner: –Engasjementsbeløp justeres for effekten av sikkerheter i kolonne 6-10 og 12-14. – ”Total ut”: her føres verdien av sikkerheten som reduserer engasjementet (negativt beløp) – ”Total inn”: her føres verdien av sikkerheter i kategorien/engasjementstypen til garantisten (positivt beløp). Merk at engasjementsbeløpet føres ikke i kolonne 1-4 for garantisten. – Engasjementsbeløp for poster utenom balanser er justert for konverteringsfaktorer i kolonne 16-19 –Resulterende beløp er det endelige engasjementsbeløpet som skal risikovektes.

10 Kapital-skjemaet • To hoveddeler: Post 1 (ansvarlig kapital) og post 2 (kapitalkravet) • Regelverk for beregning av ansvarlig kapital er ikke endret fra Basel I •Hovedinndeling ansvarlig kapital –Kjernekapital –Tilleggskapital –Fradrag i kjerne- og tilleggskapital

11 Kapital-skjemaet •Fokus på kapitalkravet istedenfor beregningsgrunnlaget i post 2 • Hovedinndeling: –Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko –Kapitalkrav for oppgjørsrisiko –Kapitalkrav for markedsrisiko –Kapitalkrav for operasjonell risiko –Fradrag i kapitalkravet • Kapitalkrav fra de ulike kredittrisiko-kategoriene blir hentet automatisk inn i kapital-skjemaet

12 Operasjonell risiko-skjemaet • Rapportering av kapitalkrav for operasjonell risiko er nytt under Basel II • Rapportering etter alle beregningsmetoder foregår i ett skjema. • Kolonne 8 – 13 er kun relevant for selskaper som bruker AMA (avansert metode for beregning av operasjonell risiko). • Bruk av AMA krever tillatelse fra Kredittilsynet


Laste ned ppt "Skjemaoppsett etter COREP Arlina Kornienko Informasjonsmøte COREP 16. – 24. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google