Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring fra parallellrapportering Kapitaldekningsrapportering i 2007 SpareBank 1 Gruppen, April 2007 Arlina Kornienko og Gunnar Thorsteinsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring fra parallellrapportering Kapitaldekningsrapportering i 2007 SpareBank 1 Gruppen, April 2007 Arlina Kornienko og Gunnar Thorsteinsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring fra parallellrapportering Kapitaldekningsrapportering i 2007 SpareBank 1 Gruppen, April 2007 Arlina Kornienko og Gunnar Thorsteinsen

2 Innhold •Erfaring fra parallellrapportering – Formål med parallellrapportering – Egenskaper – Feilkilder – Svakheter – Kvalitetssikring

3 Innhold •Kapitaldekningsrapportering i 2007 – Endringer – Midlertidig løsning – Nye rapporteringsskjemaer – Basel I – Nye rapporteringsskjemaer – Basel II – Rapportering etter Basel I – Rapportering etter Basel II – Innsendelse – Valg av metode i 2007

4 Erfaring fra parallellrapportering

5 Parallellrapportering •Formål –Forskriftskrav at det skal rapporteres for søkt metode i minst et år før tillatelse kan gis –Forsikre seg at søkere faktisk kan rapportere etter en IRB-metode –Rapportering over ett år bidrar til å sikre konsistens over tid –Viser effekten av endringer/tiltak (f.eks. modell- og systemendringer) –Måle effekten av forbedringer –Kvantitativ informasjon som grunnlag for vurdering av oppfyllelse av kravene –Gir muligheten for vurdering av flere detaljer enn det legges opp til i ordinær rapportering –Sikre kvalitet i rapporteringen og forsikres om at kapitalkravet er korrekt beregnet •Kvalitetssikring står sentralt i vurdering av oppfyllelse av kravet

6 Egenskaper ved parallellrapportering •Rapporteringen er lite transparent og vanskeliggjøre revisjon av Kredittilsynet (aggregeringsnivå og formler vanskeliggjør oversikt over grunnlag og for eksempel skille mellom risikoklassifisering og kvantifisering) •Detaljgraden i parallellrapporteringen er lavere enn den var i for eksempel Baselkomiteens QIS3 og 5. Det er en større utfordring for bankene som dermed overlates til å gjøre flere egne beregninger •Kredittilsynet har på dette grunnlag fokus på bankenes egne rutiner og retningslinjer for kvalitetssikring av rapporteringen •Tilbakemelding på svakheter i rapportering ble gitt i søknadsprosessen

7 Feilkilder i parallellrapporteringen •Manglende rutiner •Forskjellige personer som forebereder rapporteringen enn de som har best kjennskap til IRB-systemet •Manuelt arbeid •Lite presise dataopptrekk •Stor grad av manuelt arbeid

8 Svakheter i parallellrapporteringen •Manglende konsistens mellom tall oppgitt i søknad og rapporteringen •Feilaktig kategorisering •Grunn til å anta at rapporteringen ikke var komplett •Mange enkle feil og mangler i rapporteringen

9 Behov for kvalitetssikring i rapportering •Etablere rutiner/rutinebeskrivelse •Formålstjenelig organisering/opplæring/tilrettelegging for kvalitetssikring •Sikre korrekte avgrensninger i opptrekk av data •Korrekt spesifisering i automatiske opptrekk av data •Internkontroll for å ivareta kvalitetssikring (se også internkontrollforskriften § 4-1)

10 Kapitaldekningsrapportering i 2007

11 Endringene • Nye kapitaldekningsforskrifter for kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper, endringer i beregningsforskriften, og IFRS • Overgangsordninger i kapitaldekningsforskriftene åpner for bruk av gammelt regelverk i 2007 for engasjementer som ikke er underlagt IRB –Valget må følges konsekvent innenfor konsern •Endringene som følger av Basel II trådde i kraft 1. januar 2007. Endringene som følger av IFRS trådde i kraft 1. april 2007.

12 Midlertidig og endelig løsning • I 2007 er det innført en midlertidig løsning for kapitaldekningsrapportering • Et prosjekt for en permanent løsning begynte 20. april, med første rapportering planlagt for 1. kvartal 2008 • Prosjektet er delt opp i to faser. Ved slutten av fase 1 vil Kredittilsynet vurdere om den valgte løsningen skal implementeres • Prosjektet legger til grunn bruk av XBRL for innrapportering, med Excel som en alternativ innrapporteringsløsning.

13 Nye rapporteringsskjemaer – Basel I • Det er gjort endringer i rapport 800 for å ta hensyn til endringene i beregningsforskriften og IFRS. • Tilsvarende endringer er gjort i rapport 700 • Rapport 700 og 800 vil gjelde for selskaper som benytter overgangsordningen i 2007.

14 Nye rapporteringsskjemaer – Basel II •Det er utarbeidet nye rapporteringsskjemaer for IRB og standardmetoden under Basel II. De vil gjelde i 2007 •Det er utarbeidet en ny utgave av rapport 700 som hensyntar endringer i beregningsgrunnlaget som følger av Basel II, i tillegg til endringene i beregningsforskriften.

15 Rapportering etter Basel I • Endringer ifm. endringer i beregningsforskriften og IFRS i både rapport 700 og 800 • Endringer til skjema 11, 13, 14, og 32-34 • Beløp som før ble trukket fra i ansvarlig kapital er nå trukket 50/50 fra kjerne- og tilleggskapital • Flere fradragsposter i kjerne- og tilleggskapital som følger av IFRS

16 Rapportering etter Basel II - IRB • Følgende elementer måtte hensyntas ved utforming av rapporteringsskjemaer for IRB: –CEBS har utviklet en felles europeiske rapporteringsløsning under Basel II –I 2007 får institusjoner velge mellom Basel II (standardmetode) og Basel I (gammelt regelverk) for beregning av beregningsgrunnlaget for innførings- og unntaksengasjementene. –Fra 2007 til 2010 må institusjoner ha ansvarlig kapital som er minst hhv. 95, 90 og 80 % av minstekravet etter gammelt regelverk (”gulvene”)

17 Rapportering etter Basel II - IRB • IRB-rapporteringen består av: –Skjemaer for engasjementer underlagt IRB (Rapport 900, basert på COREP) –Skjemaer for engasjementer unntatt IRB, eller som er under innføring (Rapport 806, basert på rapport 800 da ingen IRB- banker benytter standardmetoden for dette i 2007) –Skjemaer for rapportering av gulvene i IRB (Rapport 805, basert på rapport 800) • Alle disse er i form av Excel regneark • Fem norske banker har fått IRB-tillatelse

18 Rapportering etter Basel II - Standardmetoden • Rapportering for standardmetoden fokuserer på hovedforskjellene mellom gammelt og nytt regelverk (Rapport 905) • Rapport 800 leveres i tillegg, og må brukes for å beregne tallene i standardmetodeskjemaene • Få institusjoner kommer til å benytte standardmetoden i 2007.

19 Rapportering etter Basel II - Forsikring • I likhet med kredittinstitusjoner, får forsikringsselskaper velge om de vil bruke gammelt eller nytt regelverk i 2007 • Det er utarbeidet en ny versjon av rapport 700 med endringer i beregningsgrunnlaget for å gjenspeile Basel II • Endringene fra beregningsforskriften og IFRS fremkommer i begge versjoner • Den nye versjonen vil vare inntil Solvency II trer i kraft. Rapport 700 etter gammelt regelverk vil kun vare ut 2007, jf. overgangsordningen.

20 Rapportering etter Basel II - Forsikring • Endringene i beregningsgrunnlaget medfører endringer i skjema 11 og 13-16 • Endringene følger bl.a fra at: –Det er åpnet for bruk av eksterne rating ved fastsetting av risikovekter –Boliglån vektes 35 % –150 %-vekt introdusert for høyrisikoengasjementer og den usikrede delen av forfalte engasjementer – 50 %-tak for vekting av derivater er fjernet

21 Innsendelse • Innsending av alle rapporteringsoppgaver skjer via webportalen • Samme frister for rapportering etter Basel II som tidligere • Mer manuell behandling av innrapporterte data til analysebruk og tilsyn i 2007

22 Valg av metode i 2007 • 5 banker har fått tillatelse til å bruke IRB-metode. Samtlige banker benytter overgangsordningen for innførings-/unntaksengasjementene • Det er gitt signaler om at det i størrelsesorden vil være 4- 13 banker, 2-11 finansieringsselskaper, 1 holdingsselskap og 7 kredittforetak som vil benytte standardmetoden i 2007. • 9 forsikringsselskaper og 1 forsikringskonsern har uttrykt at de vil bruke det Basel II-tilpassede rapporteringsopplegget i 2007


Laste ned ppt "Erfaring fra parallellrapportering Kapitaldekningsrapportering i 2007 SpareBank 1 Gruppen, April 2007 Arlina Kornienko og Gunnar Thorsteinsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google