Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nattland skole 8.juni 2011 Informasjon om det forestående byggeprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nattland skole 8.juni 2011 Informasjon om det forestående byggeprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nattland skole 8.juni 2011 Informasjon om det forestående byggeprosjektet

2 Prosjektet består av følgende elementer: Kommunal del: Kommunal 1-10 skole dimensjonert for 600 elever + 20 hørselshemmede heltidselever; til sammen 620 elever Barnehage for 27 barn (tidligere Pinnelien barnehage) I tillegg vil staten leie arealer til: hørselshemmede kurselever (60-70 elever 3 dager 2 ganger pr. år) hørselshemmede deltidselever (35-40 elever i 6 uker hvert år) Byggeprosjektet Nattland oppveksttun

3 Bruttoarealer (m2 bta): K-600 skole med 20 hørselshemmede elever: 6600 m2 bta Volleyballhall:1050 m2 bta Barnehage: 300 m2 bta Statens leieareal: 900 m2 bta Totalt: ca 8850 m2 bta Detaljert romprogram vil vedtas i forbindelse med byggeprogrammet. Programmet vil basere seg på standard romprogram i skolebruksplanen, justert for skolens tidligere innspill og innspill fra staten etter forhandlingene, samt standard romprogram for barnehage og volleyballhall. Byggeprosjektet Nattland oppveksttun

4 Gjenværende eksisterende bygningsmasse: ca 4320 m2 bta *) Nybygg:ca 4530 m2 bta Totalt: ca 8850 m2 bta *) Eksisterende gymbygg og toalettanlegg/leskur rives, resten skal ombygges/renoveres i varierende grad. Hvilke funksjoner som skal ligge hvor er ikke avklart, men anlegget skal framstå som et samlet anlegg med stor grad av sambruk og flerbruk. Byggeprosjektet Nattland oppveksttun

5 Hovedgrep (illustrasjon fra reguleringsplanen) Ny parkering Ny tilkomst Område for nybygg/tilbygg

6 Godkjent byggeprogram 16. juni 2011 Prosjektleder/prosjekteringsgruppe på plass: nov. 2011 Skisseprosjekt ferdig: mars/april 2012 Detaljprosjekt ferdig: feb/mars 2013 Entreprenører på plass: juni 2013 Byggeperiode nybygg: aug 2013 - juni 2014 Byggeperiode ombygging: aug 2014 - juni 2015 (Sikrere og mer detaljert framdriftsplan for byggearbeidene, spesielt for ombyggingen, vil bli utarbeidet når prosjekteringen er ferdig) Framdriftsplan (basert på kvalifiserte antagelser pr. dags dato, med forbehold om senere endringer)

7 Nattland skole vil være i ordinær drift i byggeperioden, men tilgjengelige rom og arealer vil variere i ulike byggefaser. Detaljert plan for rom- og arealbruk i ulike faser vil utarbeides før byggearbeidene starter. Ny adkomst vil sannsynligvis bli bygget først, slik at trafikk og selve byggeplassen kan skilles fra dagens hovedadkomst og elevenes uteområder Bygningsmessig tas det sikte på å bygge nytt areal først. I denne perioden vil skolen kunne bruke de fleste eksisterende rom (som i dag) Når ny bygningsmasse tas i bruk vil ombygging av eksisterende bygningsmasse være planlagt slik at skolen hele tiden har nok undervisningsrom tilgjengelig. Dersom gymnastikkbygget må rives før ny volleyballhall er bygget kan det i en periode bli aktuelt å busse elevene til kroppsøving, eksempelvis til Sædalen. Skoledrift i byggeperioden

8 Bergen Kommunale Bygg opplyser: Det vil være en egen sikkerhetsansvarlig for selve byggeriet (SHA- ansvarlig; ansvarlig for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Alle berørte parter på byggeplassen må forholde seg til SHA bestemmelsene, men ikke for trafikken som sådan. Ifb. med prosjekter som pågår ved skoler i full drift, vil det alltid være ekstra sikkerhet der transport til byggeriet må krysse elevenes oppholdsareal innenfor skolens område. Trafikk/aktivitet utenfor skolens område er regulert av vanlige offentlige- og sivilrettslige regler. På Nattland har vi håp om å kunne holde byggingens første faser godt adskilt idet det skal etableres en egen og ny adkomst til 1. fase, som vil ligge helt i utkanten av elevenes oppholdsareal (nedre del av parkeringsplassen. Ved behov kan skolen i kritiske perioder eventuelt supplere med egen vaktordning, men dette vil en måtte komme tilbake til. Sikkerhets-/trafikkansvarlig

9 Bergen Kommunale Bygg opplyser: Tomteselskapets og skolens utbygging vil i utgangspunktet ikke bli "koordinert" annet ved at det ved spesielle anledninger kan bli aktuelt med hensyntagende, f.eks. ved felles infrastruktur, spesielle inntransporter osv. Graden av slik koordinering vil bli tatt opp når vi ser hvordan prosjektene forholder seg til hverandre, når prosjekteringen av Nattland oppveksttun er igang. Slik vi ser det er det allerede en stor faseforskyvning mellom prosjektene mht. byggeperiode. Utbyggingen til Bergen Tomteselskap

10 FAU har deltatt i prosjektgruppe for utarbeidelse av byggeprogram. Synspunkter fra FAU vil bli videreført i det endelige byggeprogrammet. FAU har ingen formell funksjon i den videre planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet. Den videre kontakten med FAU i byggeprosjektet vil bli håndtert av rektor på vanlig måte. Eventuelle spørsmål og avklaringer, samt behov for informasjonsskriv- og -møter etc vil FAU derfor måtte ta opp med rektor som bringer saken videre. FAU sin rolle i byggeprosjektet


Laste ned ppt "Nattland skole 8.juni 2011 Informasjon om det forestående byggeprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google