Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raskiftet vindkraftverk April 2012. Hvorfor en satsing på vindkraft i Innlandet? • Utnytte naturressursene i regionen - skape verdier og nye arbeidsplasser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raskiftet vindkraftverk April 2012. Hvorfor en satsing på vindkraft i Innlandet? • Utnytte naturressursene i regionen - skape verdier og nye arbeidsplasser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Raskiftet vindkraftverk April 2012

2 Hvorfor en satsing på vindkraft i Innlandet? • Utnytte naturressursene i regionen - skape verdier og nye arbeidsplasser • Behov for mer fornybar kraft

3 Nøkkelhendelser ”siden sist” • Grunneieravtaler inngått • Forhåndsmeldinger sendt til NVE høsten 2011 • Offentlig møte avholdt i Søre Osen 4.oktober 2011 • Endelig utredningsprogram fra NVE mottatt – Konsesjonssøknad utarbeides med mål om innsendelse aug/sept 2012 • Elsertifikatordning på plass, en vesentlig rammebetingelse for utvikling av vindkraft • Tekniske analyser(veg og nett) gjennomført • Nye målekampanjer igangsatt – Bruk av LIDAR, lasermåling av vind

4 • Gode nok vindressurser? • Nærhet til vei og nett(med kapasitet)? • Mulighet for frivillig avtaler med grunneiere? • Hva sier kommunen? • Konfliktpotensial? Hvorfor vindkraftverk akkurat her? Avgjørende spørsmål er:

5 Vindmålemast i drift siden mars 2011, LIDAR i drift siden desember 2011

6 Om prosess og metode for konsekvensutredningene • Positive og negative virkninger ved tiltaket skal belyses av kompetente fagmiljøer. • Virkning av alle deler av tiltaket skal vurderes; nettilknytning, adkomst- og internveier, oppstillingsplasser med turbiner, bygninger og mellomlagring. • Eksempellayout må utarbeides • Tilpasninger og justeringer vurderes for å redusere virkninger (avbøtende tiltak). • Samrådsmøter skal avholdes. • Standard metodikk om konsekvensutredninger benyttes. • Eksisterende kunnskap med nødvendig oppdatering. • Før- og etterundersøkelser vurderes for naturmangfold. Forskningsresultater og erfaringer innhentes.

7

8 Hva skal utredes?

9 Raskiftet vindkraftverk • Endelig konsekvensutredningsprogram tilsier et ”normalt” utredningsprogram – Utvidet verdiskapingsanalyse – Sumvirkninger for Osensjøområdet • Konsekvensutredningen baserer seg på en eksempel layout – Maksløsning

10

11

12

13 Valg av fotostandpunkt for visualiseringer • Utvalgte fotostandpunkter pr. i dag – Osensjøen Nord – Sjøenden – Skallberget – Ulvsjøen – Nyland/Rv 215 – Hammaren – Kvilåsen – Rasteplass ved Rv 25(ikke ferdig) – Søre Osen kirke(ikke ferdig) – Amundstad skog hyttefelt

14

15 Nordre Osen

16 Sjøenden

17 Skallberget

18 Ulvsjøen

19

20 Nyland/Rv215

21 Hammaren

22 Kvilåsen

23 Støyberegninger

24

25 Vurdering av regional verdiskaping • Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i berørt(e) kommune(r), herunder sysselsetting og verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggs- og driftsfasen. • Fremgangsmåte: – Lokale/ regionale myndigheter og lokalt/ regionalt næringsliv skal kontaktes for innsamling av relevant informasjon.

26 Forts. • Reiselivsnæringen i området skal beskrives, og tiltakets mulige virkninger for reiseliv og turisme skal vurderes. • Fremgangsmåte: – Vurderingene bør baseres på informasjon innhentet hos lokale myndigheter, reiselivsnæringen og andre relevante informasjonskilder. Det bør innhentes erfaringer fra andre områder i Norge og eventuelt andre land. Forskningsresultater og erfaringer fra etablerte vindkraftverk i inn- og utland bør innhentes for å belyse virkninger for reiseliv og turisme.

27 For å dekke kravene: • går noe dypere i datainnsamlingen og trekker inn flere kilder (som brukere, innbygger og næringslivet). • samler erfaringer (internasjonalt og nasjonalt) både med litteraturstudier, kontakt med eiendomsmeglere og andre som har kompetanse på vindkraftens innvirkning på eiendomspriser • foreslår bruk av metoden fokusgrupper • gjør en grundigere lokal/regional kartlegging av næringsliv som kan få oppdrag knyttet til selve utbyggingen • reiselivet i området blir mer detaljert undersøkt og beskrevet • alt dette medfører også en mer omfattende vurdering av virkninger Resultat: Fagrapport– virkninger for verdiskaping, reiseliv og turisme

28 Mulig fremdrift 2015-2018 Planlegging/bygging 2014 Eventuell klagebehandling i Olje- og Energidepartementet 2013 Saksbehandling i Norges Vassdrags- og Energidirektorat(NVE)/Avklaring konsesjon Høst/Vinter 2012 Høringsprosess og folkemøte konsesjonssøknad Høst 2012 Konsesjonssøknad Vår 2012 Konsekvensutredning

29 Spørsmål? Ola Børke 959 81 276 ola@austri.no


Laste ned ppt "Raskiftet vindkraftverk April 2012. Hvorfor en satsing på vindkraft i Innlandet? • Utnytte naturressursene i regionen - skape verdier og nye arbeidsplasser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google