Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal arbeidstidsavtale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal arbeidstidsavtale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal arbeidstidsavtale
En kort gjennomgang

2 Den sentrale avtalen er på vei ut..
Dagens sentrale avtale går ut De sentrale partene er enige om at eventuelle lokale avtaler for skoleåret 2011/2012 i praksis gjelder fram til KS påpeker at det ikke er krav om at lokale avtaler reforhandles i forbindelse med nytt skoleår Inngåtte lokale avtaler videreføres dersom pertene ønsker der

3 Avtalens viktigste element
Det skal bli enighet mellom partene. Rektor har ikke styringsrett. Ved uenighet gjelder sentrale avtaler.

4 Avklaringer Årsverket består av 1687,5 timer. Alle bestemmelser i sentral avtale kan fravikes, dog ikke netto-årsverket på 1687,5 timer/37,5 t pr. uke/ 9 t pr. dag. Redusert stilling: De ulike elementene i arbeidstidsavtalen må også ivaretas for ansatte i deltidsstillinger.

5 Hva gjøres? I drøftingsreferatet skal det framgå hvordan skolen praktiserer de enkelte punktene. Jo mer presis man er, jo større hjelp gir dokumentet for senere bruk.

6 Intensjoner Arbeidstidsavtalen skal bidra til størst mulig profesjonalitet i lærernes yrkesutøvelse slik at opplæringstilbudet til elevene blir best mulig. Avtalen skal legge til rette for varierte arbeidsformer og til at arbeidstiden kan nyttes best mulig i forhold til organiseringen av arbeidet på den enkelte skole. Avtalen skal sikre den enkelte lærer tilstrekkelig og rimelig tid til de oppgaver som følger direkte eller indirekte av undervisningsoppgavene. Avtalen skal ikke medføre redusert ressursbruk i skolen.

7 Kommunale utviklingsmål
I Sandnes-skolene: OPPLEVER ALLE ELEVER MESTRING ER ELEVENES RESULTATER I DE FEM GRUNNLEGGENDE FERDIGHETENE BLANT DE BESTE I LANDET HAR VI GODE RELASJONER TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE ER DET ET GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ HAR VI DYKTIGE OG INSPIRERENDE ANSATTE MED HØY KOMPETANSE PÅ SINE NIVÅ

8 Lokale utviklingsmål. ?

9 Årsverket Lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1687,5 timer (1650 timer for lærere som er 60 år og over). Av årsverket er 38 uker sammenfallende med elevenes skoleår. I tillegg avsettes 1 uke til kompetanseutvikling og planlegging m.m. Skal man fordele skoleåret over flere uker?

10 2. Inndeling av årsverket
Bunden tid. 1300 timer på barnetrinnet 1225 timer på ungdomstrinnet

11 a. Leseplikt Barnetrinnet alle fag: 988 / 741 Norsk: 808 / 606
Engelsk/ mat og helse: / 635 Kroppsøving/ kunst og håndverk: 948 / 711 Øvrige fag: / 664

12 b. Selvstendig tid Barnetrinnet: 387,5 timer Ungdomstrinnet: 462,5

13 Arbeidsplaner Hvordan vil man ha den? Eks Lokal avtale:
Vi følger sentral avtale. Det utarbeides arbeidsplaner for hver enkel ansatt som viser - Punktene i SFS 2213 del 3 (Arbeidsplaner) - Disponering av skole-fellestid * undervisningsfagene * andre oppgaver * selvstendig tid * tilstedeværelsesplikt per uke Hvordan vil man ha den?

14 4. Senior tiltak Redusert årsramme for undervisning:
Fra det året en fyller 55 år: 5,8 % Fra det året en fyller 60 år: 12,5 % Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket. Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeids-situasjon.

15 5. Andre arbeidsoppgaver
?

16 6. Bestemmelser om tidsressurser
Det avsettes 76 årsrammetimer pr. opprettet gruppe (maks 30 elever) på ungdomstrinnet. Ressursene forutsettes nyttet blant annet til sosial-pedagogisk tjeneste/rådgivning, kontaktlærer elevråd og eventuelt lokalt opprettede funksjoner.

17 Byrdefull ressurs Ressurs til lærere med byrdefull arbeidssituasjon fastsettes til 2 årsrammetimer pr. elev ved den enkelte grunnskole. Dette gjøres som hovedregel ved reduksjon i antall undervisningstimer. Rektor ingen styringsrett.

18 Kontaktlærer Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevene får redusert årsrammen for undervisning med minimum 38 årstimer.

19 Sosiallærer På den enkelte skole avsettes det minimum 38 årstimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5 % av et årsverk til lærere som utfører sosialpedagogisk tjeneste/rådgivning på ungdoms-trinnet.

20 Kontaktlærer elevråd Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevrådet skal ha redusert årsrammen for undervisning. Omfanget fastsettes lokalt.

21 Hvem skal ha den? Elektronisk både til Sandnes kommune v/Kari Bente Daae og Utdanningsforbundet Originalen med underskrifter sendes Kari Bente Daae.


Laste ned ppt "Lokal arbeidstidsavtale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google