Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra snakk til handling? Steinar Pedersen Otta 9. mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra snakk til handling? Steinar Pedersen Otta 9. mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra snakk til handling? Steinar Pedersen Otta 9. mars 2005

2 New England Journal of Medicine, oct. 2003 Department of Veterans Affairs Erstattet 4 regioner med 22 nettverk av sykehus og ”DMS” med felles ansvar for tjenesteleveranse 1994 – 1998 reduserte antall sykehussenger fra 52315 til 23612 (55%)

3 Resultat Bed-day raten falt med 50% Innleggelses raten falt med 50% Ø.hj raten falt med 33% Uten at dette fikk alvorlige konsekvenser for kronisk syke pasienter

4 BMJ 2004; May Can IT lead to radical redesign of health care? Richard Smith, editor Most of the large sectors of the economy have seen radical reinvention in the past 25 years. Consider air transport: low cost airlines are making bigger profits than traditional airlines. Consider telecommunications: distance is dead, or at least dying, and everybody has a mobile phone. Even higher education has changed, with a threefold increase in young people going to university. Health, in contrast and despite seeming to be in a state of permanent revolution, has not changed so fundamentally. But the perfusion of high quality information technology (IT) into the heart of health care should lead to radical redesign. Foreløpig digitaliserer vi fortiden

5 Noen forutsetninger for utvikling av telemedisin og eHelse Helsenett EPJ Meldingsutveksling (kommunikasjon mellom forskjellige EPJ) Endret strategi – på alle nivå!

6 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Hvor svikter det?  Politiske prioriteringer og rammebetingelser  Ledelse, organisering og styring  Helsepersonellets spesialisering  Likeverdighet og gjensidige forpliktelser

7 Helsenettet En ”felles” infrastruktur mellom NHN og kommunal sektor Hvordan forhandle med 435 kommuner? Nasjonal styring?

8 EPJ Målet må være tilgang til (nødvendige) helse opplysninger om pasientene uansett hvor disse befinner seg i behandlingskjeden

9 Sikkerhet Helseregisterloven § 13: "Bare den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den som jobber under den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjonsmyndighet kan gis tilgang til helseopplysninger."

10 Paragrafen tolkes med at tilgangen bare kan være såkalt virksomhetsintern. I spes.helsetjenesten defineres virksomheten som det enkelte HF. Altså: Andre HF'er, andre leger - - andre, kan ikke gis ekstern tilgang inn i systemet. Kofferten

11 Hva ryktene forteller Raskest mulig fra visjon til arkiv

12 EPJ Leger og sykepleie EPJ? –Har man ikke med samme pasient å gjøre? –Tilrettelegger man for kommunikasjon mellom de forskjellige løsningene?

13 Standarder TV standard –En strømkontakt –En signalkontakt –Mange TV produsenter, mange kanaler og mange programleverandører SHdir: KITH har en veiledningsrolle i arbeidet, også om aktuelle standarder og løsningsalternativer Nasjonal IKT: Standarder bør følges

14 Nærmere om individuell plan Kommunene skal være ansvarlig –Plikt til å medvirke fra andre Plikt til å delta reguleres i helsepersonelloven Tas inn i regelverk for fylkeskommunale, statlige og private etater Er dette (i stedet for) den nettsentriske EPJ et forsøk på å løse et organisatorisk problem med en teknologisk løsning??

15 Kommunikasjon Elektronisk meldingsformidling Målet må være å sende (egentlig gammeldags) opplysninger om pasientene slik at disse er tilgjengelig uansett hvor disse befinner seg i behandlingskjeden når pasienten blir syk

16 Kommunikasjon – hva gjør helsevesenet? Får lov til å kommunisere, men får ikke tilgang på sluttresultatet før det sendes tilbake Man utvikler forskjellige meldingstyper og standarder i de 5 helseregionene

17 NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt En sammenhengende helsetjeneste Forslag til tiltak (3): Organisatoriske og økonomiske rammebetingelser  Adgang til å etablere felles organisatoriske enheter  interkommunale organer med myndighetsutøvelse  Forsøk med nye organisasjonsformer  felles tjenesteproduksjon første og andre linjen  en samlet bestillerfunksjon for helsetjenester i kommunene  Lokal forankring av spesialisthelsetjenesten  Øremerket tilskudd til samhandling

18 Dagens organisasjon og betalings- ordninger er ikke tilpasset dagens IKT muligheter DMS og Telemedisin bidrar til å desentralisere helsetjenesten dit pasientene er Finansiering Organisering Lover og regler

19 Kultur forskjeller I industrien: Når ny teknologi introduseres tilpasses organisasjons strukturen til den nye teknologien I helsevesenet: Når ny teknologi introduseres, må den nye teknologien tilpasses eksisterende organisasjonsstruktur Hvorfor kan ikke OTTA sende sine PLO pasienter til Tromsø?

20 Alle ønsker samhandling Pasienten henvises mellom og over forvaltningsnivå og da må man legge til rette for felles tjenesteproduksjon Innføre organisatoriske tilpassninger som ivaretar helhetlig behandlingsløp Slutt å administrere hus, begynn å administrere helsetjenester

21 HK Bakke, Tidsskr. DNlF ”Svikt oppstår ikke bare på grunn av ulikheter i lovverk, finansieringsordninger, kompetanse og kultur, men også på grunn av manglende iverksettelse av enkeltstående, men effektive organisatoriske grep som vi vet vil forbedre samhandling”

22 Fra snakk til handling? Uten sterkere styring så skal vi nok snakke sammen (med/mot hverandre) ganske mye også i tiden som kommer


Laste ned ppt "Fra snakk til handling? Steinar Pedersen Otta 9. mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google