Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av meldinger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av meldinger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av meldinger
Normen – hva og for hvem? Roller og ansvar i en kommune

2 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren - Normen
Basisdokumentet (42 sider) er utarbeidet av representanter for sektoren, blant annet Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Tannlegeforeningen, KS, Apotekerforeningen og regionale helseforetak. Alle aktører i sektoren som er tilknyttet Norsk Helsenett er avtalerettslig forpliktet til å følge Normen. Nettsider:

3 Normen ​Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren er en samling krav og retningslinjer som skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet og i sektoren generelt. Normen omfatter alle krav som må tilfredsstilles for å oppfylle lov- og forskriftskrav til informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Normen kan også stille strengere krav enn det som følger av lovverket.

4 Fra papir/telefon/faks/muntlig overlevering til eMeldinger
Et av målene ifm. innføring av eMeldinger er å sørge for at innføringen skjer innenfor de rammers om Normen setter Bruk av ny teknologi fører til nye arbeidsmetoder/prosesser – og krever ny kompetanse Bevisst forhold til personvern er sentralt ifm. at man bytter papirbaserte prosesser med elektronisk meldingsutveksling «Normen» er utviklet for å ivareta disse kravene

5 Forankring i ledelsen i kommunen
Strenge krav til at arbeidet med Normen har en forankring i ledelsen Noen klipp fra «virksomhetsleders ansvar» (faktaark 1 og 2): «Virksomhetens leder skal påse at informasjons-behandlingen og informasjonssikkerheten organiseres slik at det er tydelig hvem som har ansvar for de ulike deler av informasjonsbehandlingen.» «Virksomhetens ledelse er ansvarlig for å etablere og innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet.»

6 Fra Normen 3.1 Ansvar Det er virksomheten ved ledelsen som har ansvar for å etablere og opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Dette er blant forpliktelsene til databehandlingsansvarlig . Det skal angis i melding/konsesjonssøknad til Datatilsynet hvilken stilling som har det daglige ansvaret for oppfyllelse av virksomhetens plikter, herunder for informasjonssikkerheten. Det daglige ansvaret tilligger som oftest daglig leder i virksomheten. Den som har det daglige ansvaret for informasjonssikkerheten, kan overføre oppgaver til egne ansatte. Oppgaver kan også overføres til eksterne, f.eks. kan man delegere oppgaver til leverandører . Dette må gjøres i form av skriftlige avtaler. Uansett om oppgaver er delegert eller ikke, ligger det juridiske ansvaret hos databehandlingsansvarlig. Arbeidet med informasjonssikkerhet må omfatte styring, gjennomføring og kontroll. Kapitlene 4 til 6 i Del II er bygget opp etter denne strukturen med en styrende del, en gjennomførende del og en kontrollerende del.

7 Ansvarsfordeling for informasjonssikkerhet i en kommune
En kort gjennomgang av ansvarsfordeling innenfor helsesektoren. (Laget for SiO-samarbeidet av Inger Marie Øien, Hitra kommune.)

8 IKT-ansvarliges ansvar
Er ansvarlig for drift av IT-systemer (internt) og for at besluttede tiltak er operative og fungerer etter hensikten Ansvar for at informasjonssystemet driftes og sikres iht. fastsatte krav Ansvar for å etablere beredskapsløsninger Ansvar for å vurdere eventuell løsning for fjernaksess i henhold til veileder for fjernaksess Ansvar for å følge opp leverandører og databehandler Se for øvrig faktaark for rollen IT-ansvarlig

9 Hvor skal vi starte?! I SiO anbefalte vi kommunene å starte med å ta en avsjekk ift. faktaark 6, Sikkerhetsrevisjon Her ligger det en 8-punkts sjekkliste med minimumskrav som må oppfylles Dette vil gi en god pekepinn på hvor man står og hva som bør tas tak i Ellers ligger det en del dokumenter fritt tilgjengelig på under gruppe Normen som kanskje kan være til nytte

10 Kompetanseprogram informasjonssikkerhet - Komp-IS
Komp-IS er et opplegg fra Norsk helsenett for å øke bevissthet, skape refleksjon og gode holdninger rundt denne problemstillingen Her finnes både veiledningsmateriale og støttemateriale til internundervisning Stoffet er lett tilgjengelig med en humoristisk vinkling, bl.a. 5 filmer med Robert Stoltenberg i ymse roller  Gratis tilgjengelig for kommunene forutsatt at det sendes inn en skriftlig avtale som er signert av Rådmannen Det er også utviklet en del profileringsmateriale (kopper, musematter osv.) som kan kjøpes. Kontakt er Opplegget anbefales!

11 Snurr film… Kanskje du kjenner deg igjen i noe av dette?


Laste ned ppt "Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av meldinger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google