Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av meldinger Normen – hva og for hvem? Roller og ansvar i en kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av meldinger Normen – hva og for hvem? Roller og ansvar i en kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av meldinger Normen – hva og for hvem? Roller og ansvar i en kommune

2 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren - Normen Normen… • Basisdokumentet (42 sider) er utarbeidet av representanter for sektoren, blant annet Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Tannlegeforeningen, KS, Apotekerforeningen og regionale helseforetak. • Alle aktører i sektoren som er tilknyttet Norsk Helsenett er avtalerettslig forpliktet til å følge Normen. • Nettsider: www.normen.no www.normen.no

3 Normen • ​Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren er en samling krav og retningslinjer som skal bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet hos den enkelte virksomhet og i sektoren generelt. • Normen omfatter alle krav som må tilfredsstilles for å oppfylle lov- og forskriftskrav til informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Normen kan også stille strengere krav enn det som følger av lovverket.

4 Fra papir/telefon/faks/muntlig overlevering til eMeldinger • Et av målene ifm. innføring av eMeldinger er å sørge for at innføringen skjer innenfor de rammers om Normen setter • Bruk av ny teknologi fører til nye arbeidsmetoder/prosesser – og krever ny kompetanse • Bevisst forhold til personvern er sentralt ifm. at man bytter papirbaserte prosesser med elektronisk meldingsutveksling • «Normen» er utviklet for å ivareta disse kravene

5 Forankring i ledelsen i kommunen • Strenge krav til at arbeidet med Normen har en forankring i ledelsen • Noen klipp fra «virksomhetsleders ansvar» (faktaark 1 og 2): «Virksomhetens leder skal påse at informasjons-behandlingen og informasjonssikkerheten organiseres slik at det er tydelig hvem som har ansvar for de ulike deler av informasjonsbehandlingen.» «Virksomhetens ledelse er ansvarlig for å etablere og innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet.»

6 Fra Normen 3.1 Ansvar Det er virksomheten ved ledelsen som har ansvar for å etablere og opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Dette er blant forpliktelsene til databehandlingsansvarlig. Det skal angis i melding/konsesjonssøknad til Datatilsynet hvilken stilling som har det daglige ansvaret for oppfyllelse av virksomhetens plikter, herunder for informasjonssikkerheten. Det daglige ansvaret tilligger som oftest daglig leder i virksomheten. Den som har det daglige ansvaret for informasjonssikkerheten, kan overføre oppgaver til egne ansatte. Oppgaver kan også overføres til eksterne, f.eks. kan man delegere oppgaver til leverandører. Dette må gjøres i form av skriftlige avtaler. Uansett om oppgaver er delegert eller ikke, ligger det juridiske ansvaret hos databehandlingsansvarlig. Arbeidet med informasjonssikkerhet må omfatte styring, gjennomføring og kontroll. Kapitlene 4 til 6 i Del II er bygget opp etter denne strukturen med en styrende del, en gjennomførende del og en kontrollerende del.

7 Ansvarsfordeling for informasjonssikkerhet i en kommune • En kort gjennomgang av ansvarsfordeling innenfor helsesektoren. (Laget for SiO-samarbeidet av Inger Marie Øien, Hitra kommune.)

8 IKT-ansvarliges ansvar • Er ansvarlig for drift av IT-systemer (internt) og for at besluttede tiltak er operative og fungerer etter hensikten • Ansvar for at informasjonssystemet driftes og sikres iht. fastsatte krav • Ansvar for å etablere beredskapsløsninger • Ansvar for å vurdere eventuell løsning for fjernaksess i henhold til veileder for fjernaksess • Ansvar for å følge opp leverandører og databehandler • Se for øvrig faktaark for rollen IT-ansvarligIT-ansvarlig

9 Hvor skal vi starte?! • I SiO anbefalte vi kommunene å starte med å ta en avsjekk ift. faktaark 6, SikkerhetsrevisjonSikkerhetsrevisjon • Her ligger det en 8-punkts sjekkliste med minimumskrav som må oppfylles • Dette vil gi en god pekepinn på hvor man står og hva som bør tas tak i • Ellers ligger det en del dokumenter fritt tilgjengelig på www.siohelse.no under gruppe Normen som kanskje kan være til nytte www.siohelse.no

10 Kompetanseprogram informasjonssikkerhet - Komp-IS • Komp-IS er et opplegg fra Norsk helsenett for å øke bevissthet, skape refleksjon og gode holdninger rundt denne problemstillingen Komp-IS • Her finnes både veiledningsmateriale og støttemateriale til internundervisning • Stoffet er lett tilgjengelig med en humoristisk vinkling, bl.a. 5 filmer med Robert Stoltenberg i ymse roller  • Gratis tilgjengelig for kommunene forutsatt at det sendes inn en skriftlig avtale som er signert av Rådmannen • Det er også utviklet en del profileringsmateriale (kopper, musematter osv.) som kan kjøpes. Kontakt er lisbet.guttormsen@nhn.nolisbet.guttormsen@nhn.no • Opplegget anbefales!

11 Snurr film… Kanskje du kjenner deg igjen i noe av dette?


Laste ned ppt "Prosjekt KomUt Kommunal utbredelse av meldinger Normen – hva og for hvem? Roller og ansvar i en kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google