Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den? Operasjonalisering av spørsmålet blir ”et skritt tilbake og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den? Operasjonalisering av spørsmålet blir ”et skritt tilbake og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den? Operasjonalisering av spørsmålet blir ”et skritt tilbake og to fremover”: Hvem eier dagens pasientjournal? Hva blir fremtidens journalsystem?

2 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Styrende regelverk Lov om helsepersonell (erstattet Lov om leger) Lov om pasientrettigheter Lov om behandling av personopplysninger Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger Lov om spesialisthelsetjenesten med mer Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om vern mot smittsomme sykdommer Lov om arkiv Forskrift om pasientjournal (21. Desember 2000)

3 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 § 39. Plikt til å føre journal Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell. Helsepersonelloven kapittel 8. Dokumentasjonsplikt (I)

4 Helsepersonell med dokumentasjonsplikt

5 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 § 5-1. Rett til innsyn i journal Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Pasienten kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær. Pasientrettighetsloven Kapittel 5. Rett til journalinnsyn

6 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 § 39. Plikt til å føre journal (forts.) - journalansvarlig I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen. Helsepersonelloven Kapittel 8. Dokumentasjonsplikt (II)

7 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 § 21. Hovedregel om taushetsplikt Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Helsepersonelloven Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett

8 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: 1. at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene, 2. at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold, 3. at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt, 4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller 5. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde. Helsepersonelloven § 23. Begrensninger i taushetsplikten

9 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 § 25. Opplysninger til samarbeidende personell Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt etter § 21 er heller ikke til hinder for at personell som bistår med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til opplysninger når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon. Helsepersonelloven § 25. Samarbeidende personell

10 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Eiendomsretten til pasientjournalen = summen av rettsbeskyttede råderettigheter

11 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 ”Opsjoner” i pasientjournalen Pasienten Pårørende Helsepersonell (27 typer) Fastlege Behandlingsansvarlig lege Pasientansvarlig lege Journalansvarlig lege Informasjonsansvarlig lege Helseinstitusjoner (virksomheter) Medisinsk faglig rådgiver Databehandlingsansvarlig med rett til opplysninger Tilsynsmyndigheter Nødetater Sosial-, barneverntjenesten Smittevernlege meldeplikt Fødsler, dødsfall Helseregistre Personskader

12 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Forskrift om pasientjournal § 5. (Oppretting og organisering av journal) Det skal opprettes en journal for hver pasient. Det skal som hovedregel anvendes en samlet journal for den enkelte pasient selv om helsehjelp ytes av flere innen virksomheten.

13 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Fremtidens pasientjournal Noen utviklingstrekk: Fullstendig elektronisk Bortsatt Felles Virtuell

14 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Klient – server løsning Driftssentere i Telenor  Serverfarm  Proaktiv overvåking og drift  Applikasjonsdrift  Helpdesk og brukerstøtte @ Telenor Telenor Login  Application Hosting Services

15 http://www.pasientportalen.no Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00

16 Lifeline

17 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 ”Concept processing” I (Praxis EMR)

18 Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 ”Concept processing” II (Praxis EMR)


Laste ned ppt "Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, 04.04.00 Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den? Operasjonalisering av spørsmålet blir ”et skritt tilbake og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google