Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den?
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den? Operasjonalisering av spørsmålet blir ”et skritt tilbake og to fremover”: Hvem eier dagens pasientjournal? Hva blir fremtidens journalsystem? Hvorfor er dette et viktig spørsmål? Det dreier seg om ansvar, plikter og rettigheter – eller det kan settes på spissen med å si: Det dreier seg også om makt (eks: fylkeslegens tolkning av pasientjournalen i heimesjukepleien). Det angår oss sterkt, kanskje ikke spesielt juridisk, men fordi det er vårt viktigste arbeidsredskap. Dette var enkelt før. Journalen var legens eiendom helt. Når allmennlegen flyttet, kunne ha ta med seg hele arkivet. Nå er eierforholdet blitt komplisert og jeg skal i dette foredraget si noe om hvorfor det kommer til å bli enda verre. Skal man svare på et slikt spørsmål, må man prøve å operasjonalisere innholdet.

2 Styrende regelverk Lov om helsepersonell (erstattet Lov om leger)
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Styrende regelverk Lov om helsepersonell (erstattet Lov om leger) Lov om pasientrettigheter Lov om behandling av personopplysninger Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger Lov om spesialisthelsetjenesten med mer Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om vern mot smittsomme sykdommer Lov om arkiv Forskrift om pasientjournal (21. Desember 2000) Jeg har satt opp 8 lovverk som alle ganske tungt berører pasientjournalen. De er omtrent alle helt nye. Det er et mesterverk hvis de ikke kommer i konflikt med hverandre. Jf diskusjon mellom datatilsynets forståelse av personopplysningsloven og helsetilsynets tolkning av helseregisterloven. Forskrift om pasientjournal skal på en måte representerer summen av disse lovene når det gjelder regler om pasientjjournalen. Men ikke i noen av lovene finner man begrepet eier, eierskap ol. I forhold til journalen eller innholdet.

3 Helsepersonelloven kapittel 8. Dokumentasjonsplikt (I)
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Helsepersonelloven kapittel 8. Dokumentasjonsplikt (I) § 39. Plikt til å føre journal Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell. Plikten til å opprette en pasientjournal trer i kraft når det blir gjort en vurdering – selv om den vurderingen er at pasienten ikke trenger hjelp. Å bestille en time vil formelt ikke kreve oppretting av journal – det er først når det blir gitt helseopplysninger.

4 Helsepersonell med dokumentasjonsplikt
I tillegg til at det er 27 helsepersonell typer som har dokumentasjonsplikt, finnes det mange spesialiteter og subspesialiteter med sine spesielle behov i forhold til løsninger og innhold i EPJ

5 Pasientrettighetsloven Kapittel 5. Rett til journalinnsyn
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Pasientrettighetsloven Kapittel 5. Rett til journalinnsyn § 5-1. Rett til innsyn i journal        Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi.        Pasienten kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær. Rett til innsyn er neppe synonymt med eierskap og innsyn kan nektes. Den vanligste årsaken til å nekte innsyn er omtale av eller nedtegnet informasjon gitt av andre. Det må derfor også bli tilgangsbegrensninger til egen journal om den blir gjort tilgjengelig over internett og hvem skal få ansvaret og rollen som sensor?

6 Helsepersonelloven Kapittel 8. Dokumentasjonsplikt (II)
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Helsepersonelloven Kapittel 8. Dokumentasjonsplikt (II) § 39. Plikt til å føre journal (forts.) - journalansvarlig I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i pasientjournalen. Det er ett unntak når det gjelder journalansvarliges myndighet til å bestemme over hva som skal stå i journalen. Det er når uenighet helsepersonell i mellom – da skal opplysningene om dette og det som ligger til grunn være med. Det er også verdt å merke seg at loven ikke krever at alle opplysninger/all datafangst nødvendigvis og automatisk være tilgjengelig i pasientjournalen. Det vil være tilfredsstillende i mange sammenhenger bare å referere i teksten eller ta med en konklusjon fra en undersøkelse. Dette løsner noen på behovet for å kunne integrere alle systemer i et sykehus.

7 Helsepersonelloven Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Helsepersonelloven Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett § 21. Hovedregel om taushetsplikt Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Kan taushetsplikt i forhold til opplysninger tolkes som at pasienten har en indirekte eiendomsrett til informasjonen? Opplysninger kan gis ubegrenset ved samtykke

8 Helsepersonelloven § 23. Begrensninger i taushetsplikten
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Helsepersonelloven § 23. Begrensninger i taushetsplikten Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for: 1. at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene, 2. at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold, 3. at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt, 4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller 5. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde. Om man sier at taushetsplikten gir en slags eiendomsrett for pasienten, finnes det likevel mange unntak.

9 Helsepersonelloven § 25. Samarbeidende personell
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Helsepersonelloven § 25. Samarbeidende personell § 25. Opplysninger til samarbeidende personell Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Taushetsplikt etter § 21 er heller ikke til hinder for at personell som bistår med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til opplysninger når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon. Service og støttepersonale har selvfølgelig samme taushetsplikt som helsepersonell.

10 Eiendomsretten til pasientjournalen
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Eiendomsretten til pasientjournalen = summen av rettsbeskyttede råderettigheter Med dagens kompliserte regelverk er det ingen som kan hevde at de har en vesentlig eiendomsrett i forhold til pasientjournalen

11 ”Opsjoner” i pasientjournalen
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, ”Opsjoner” i pasientjournalen Pasienten Pårørende Helsepersonell (27 typer) Fastlege Behandlingsansvarlig lege Pasientansvarlig lege Journalansvarlig lege Informasjonsansvarlig lege Helseinstitusjoner (virksomheter) Medisinsk faglig rådgiver Databehandlingsansvarlig med rett til opplysninger Tilsynsmyndigheter Nødetater Sosial-, barneverntjenesten Smittevernlege meldeplikt Fødsler, dødsfall Helseregistre Personskader

12 Forskrift om pasientjournal
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Forskrift om pasientjournal § 5. (Oppretting og organisering av journal)        Det skal opprettes en journal for hver pasient. Det skal som hovedregel anvendes en samlet journal for den enkelte pasient selv om helsehjelp ytes av flere innen virksomheten. Betyr det at et helseforetak som driver flere sykehus og andre tjenester innenfor sin virksomhet, bør ha én felles pasientjournal? at alt helsepersonell skal føre notater og andre personellspesifikke opplysninger samme sted/etter hverandre – eller som forskriften antyder ” kan journalen deles i en hovedjournal og en tilleggsjournal. Det skal da fremgå av hovedjournalen at det eksisterer en tilleggsjournal og hvilken dokumentasjon den inneholder.” Det er faglige grunner til å reflektere over behovet for felles journal og felles journalsystem for ulike personellgrupper og for ulike institusjoner og virksomheter. Intuitivt kan man tro at å dele informasjon med andre vil bedre samarbeidet, men det er også en risiko for at det kan bli for mye informasjon og derav ineffektivitet. Enkelte studier tyder på at det er mer å vinne ved å bygge gode kommunikasjonsløsninger enn ved å innføre felles journal, også internt i avdelinger i sykehus. Dette skyldes at det er mer effektivt å utveksle kunnskaper om pasienten (som når leger forfatter henvisninger og epikriser) enn å dele informasjon med andre (ha tilgang til de samme dataene om pasienten). Det er også usikkert om de ulike rolle- og oppgavefordelingene (og kulturene) i helsetjenesten lar seg forene faglig og funksjonelt på en felles journalplattform, og i hvilken grad dette egentlig er hensiktsmessig. Hvordan vil taushetsplikten bli ivaretatt? Tilgagnskontroll – forhåndsdefinert eller byråkrati

13 Fremtidens pasientjournal
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Fremtidens pasientjournal Noen utviklingstrekk: Fullstendig elektronisk Bortsatt Felles Virtuell

14 Klient – server løsning
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, Klient – server løsning Driftssentere i Telenor Serverfarm Proaktiv overvåking og drift Applikasjonsdrift Helpdesk og brukerstøtte @ Telenor Telenor Login Application Hosting Services

15 http://www.pasientportalen.no Elektronisk pasientjournal
Anders Grimsmo,

16 Lifeline

17 ”Concept processing” I (Praxis EMR)
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, ”Concept processing” I (Praxis EMR)

18 ”Concept processing” II (Praxis EMR)
Elektronisk pasientjournal Anders Grimsmo, ”Concept processing” II (Praxis EMR) Journalnotatene i allmennpraksis er ikke lange, men tenk på spart tid i standardutgaven til nevrologen, operasjonsbeskrivelsene og for oss uføresøknadene. Det ligger her også et stort læringspotensialet – turnuskandidaten hos den erfarne allmennlegen, assistentlegen på avdelingen, som blir veiledet/ser hvordan det er blitt gjort tidligere. Avslutning: Lover og jus er nachspiel. Forut ligger det faglige, teknologiske og politiske erkjennelser og utvikling. Derfor er det spennende å se fremover. Og man kan bli engstelig når en ser utvikling som regelverket ikke har tatt høyde for. EPJ er mitt viktigste verktøy. Det er min hukommelse og den viktigste faktoren jeg har til i å gi pasienten følelse av kontinuitet. Hvis eierskapet vårt blir svekket, så går ansvaret og engasjementet i å holde høy kvalitet på journalen samme vei. Den vurderingen har jeg aldri sett i forarbeidene til regelverket som har kommet de siste årene, og tilsvarende heller ikke blant de som ser for seg store og felles EPJ-løsninger. Journalforskriftens §5, om at det bør opprettes én samlet journal, er en beskrivelse av noe som ligner sameie. Det er kort vei fra sameie til samrøre. Men det finnes en mulighet i regelverket til å styrke eierskapet, som vi må ta vare på og utvikle videre. Det er innføringen av begrepet journalansvarlig lege.


Laste ned ppt "Pasientjournalen – hvem skal ”eie” den?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google