Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN
Hvorfor ny avtale Hvordan ser den ut Og hva innebærer det for meg ?

2 Nav Arbeidslivssenter Møre og Romsdal
Fylkesdekkende ressurs og kompetansesenter 23 rådgivere fordelt i Ålesund, Kristiansund og Molde Samarbeider med Nav-kontorene i alle kommunene

3 IA-virksomhetene får en ”egen” kontaktperson i NAV arbeidslivssenter
Kontaktpersonen skal i dialog med ledere og tillitsvalgte i virksomheten, aktivt støtte opp under virksomhetenes egen innsats for å utvikle mer inkluderende arbeidsplasser, herunder virksomhetenes arbeid for å forebygge sykefravær og overgang til trygdeytelser. Kontaktpersonen skal også bidra til at relevante økonomiske virkemidler utløses og ta initiativ til gode felles tiltak og aktiviteter overfor de aktuelle etater og samarbeidsparter som kan bistå virksomhetene i dette arbeidet.

4 Hva handler IA – arbeidet om?
Dagens mediebilde sentrerer rundt økonomiske insentiver, karensdager, legenes sykemeldingspraksis, sviktende arbeidsmoral, dalende ansvarsfølelse, kvinners trippelarbeid, graviditeter, sårbare perioder i menns liv (unge gutter og menn i alderen 40 – 50 år), nedgangstider med mer Liten interesse for hva som skjer på arbeidsplassen og betydningen av dette?

5 ”Opphetet debatt om høgt sjukefravær blant ansatte i Molde kommune” Romsdals Budstikke 26.04.2010
Trond Brunvoll (H) hevdet det var mer enn nok bemanning på pleie og omsorg. Vi er kjent med at andre kommuner har gjort spennende forsøk med å forsterke bemanningen i sjukeheimer. Våre gode naboer i nord har gode resultater med dette. Sjukefraværet er redusert så mye at det også er god økonomi, hevdet Sæther. Han la fram forslag om at det skulle legges fram en sak om ulike tiltak, herunder styrket grunnbemanning og fjerning av uønsket deltid for å få ned sjukefraværet, slik at det kan legges til grunn ved utarbeidelse av budsjettet for 2011.

6 IA-AVTALEN OG TILLITSVALGTE SIN ROLLE
8 år med IA-avtale. Hva har skjedd? Ny IA-avtale fra til Hva vil vi med den?

7 Konklusjon delmål 1: Redusere sykefraværet
”IA-arbeid bidrar til å redusere sykefraværet.” ”Særlig for virksomheter i privat sektor har vi estimert en robust negativ effekt på legemeldt sykefravær av IA-avtalen.” ”I Norsk Industri sine 2000 medlemsbedrifter har fraværet sunket med 20 %. Det sparer industribedriftene for 600 millioner kroner i året. Derfor kaller vi IA-avtalen en suksess”. Stein Lier-Hansen - adm. direktør, Norsk Industri

8 Sykefraværet øker…igjen?
Målsetning i IA-avtalen: 5,6 % Kilde: SSB

9 Konklusjon delmål 2: Rekruttere personer med redusert funksjonsevne
Det er virksomhetenes hovedansvar å ivareta personer i virksomheten som har eller får redusert funksjonsevne, mens det er myndighetenes hovedansvar å ivareta personer utenfor virksomheten. ”Fagbevegelsen og arbeidstakerorganisasjonene kan oppleves som lite solidarisk med de som er utenfor arbeidslivet”.

10 Innenfor eller utenfor?
Antall personer innenfor og i utkanten av arbeidsstyrken I arbeidsstyrken: ca 2,5 mill. I utkanten av arbeidsstyrken: ca Uføretrygd: Rehabiliteringspenger: Sykmeldte: Arbeidsledige: Sosialstønad: ++++

11 Konklusjon delmål 3: Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen
Det nasjonale målet er nådd – 6 måneders økning for personer > 50 år

12 Endring i aldersstrukturen
4,5 3,7 2,5 I 1950 var det 7 yrkesaktive per pensjonist. I 2050 vil det være 2,5 yrkesaktive per pensjonist.

13 Hva med fremtiden… Vi kan mangle 38000 årsverk i 2030
”Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget nye beregninger for fremtidig personellbehov i helse- og omsorgssektoren. Tilsvarende beregninger ble gjort i 2005, og de nye tallene forsterker de trendene som ble avdekket da. Dersom beregningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) slår til, vil det samlet sett være et underskudd på helsepersonell på opp mot årsverk i For enkelte grupper av helsepersonell ser det ut til å bli et stort underskudd, mens det for andre grupper vil være et overskudd av personell. Det samlede underskuddet på personell vil særlig øke etter 2020”. Helsedirektoratet (nettside, )

14 Bakgrunn - Inkluderende arbeidsliv (IA)
Samarbeid mellom partene i arbeidslivet Flere går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger Norge trenger arbeidskraft Vi er en ”frisk” befolkning med høyt sykefravær IA-arbeid virker!

15 Den nye avtalen

16

17

18 Samme medisin – sterkere dose
Større vekt på aktivitet fremfor passivitet Større vekt på nærvær fremfor fravær Tidligere og tettere oppfølging

19 Kan dette føre til at ansatte opplever et nærværspress?
Hvordan kan dere som tillitsvalgte bidra til å unngå negative konsekvenser og utilsiktede effekter av IA-avtalen?

20 Hva er det overordnede målet i IA-avtalen?
Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Arbeidsmiljølovens formål (§1.1) er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet..

21 Målene i IA-avtalen videreføres
Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. i forhold til nivået 2. kvartal 2001 = 5,6% Delmål 2 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Delmål 3 Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). Fra 64 år til 64,5 år.

22 Hva betyr det å være en IA virksomhet Arbeidsgiverne og arbeidstakernes forpliktelser på virksomhetsnivå Å være en IA-virksomhet betyr at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser. Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet. Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement, langsiktighet i tenkningen og systematisk samarbeid over lengre tid.

23 Gode rutiner - HMS i praksis

24 HMS/ IA-arbeidet forutsetter langsiktighet, og at arbeidsgiver sørger for at linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet. Det må være bred medvirkning fra de ansatte med partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet. ”Virksomheten skal minst to ganger årlig ha møter med ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet er eneste tema på dagsorden” (IA-avtalen)

25 ”Det må være bred medvirkning fra de ansatte med partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet” På hvilken måte ivaretas dette der du er HTV?

26 Tidligere innsats – stoppunkter fremskyndes
4 uker : Oppfølgingsplan 8 uker: Dialogmøte 1 Sykmelder skal delta i dialogmøte Aktiv rolle for bedriftshelsetjenesten

27 Tilrettelegging og bedriftsinterne tiltak
Tettere oppfølging – AML / FTL Tidlig innsats - endringer fra Oppfølgings-plan Arbeidsgiver Dialogmøte 1 Arbeidsgiver Dialogmøte 2 NAV Ny vurdering NAV Egen-melding 1-8 dager 6 uker (4 uker) Kopi til behandler 8 uker Aktivitets-plikt 12 uker (8 uker) Også ved gradert sykmelding BHT og behandler skal delta 6 måneder Bedriftens tilrettelegging og arbeidsrettede tiltak skal være tema 1 år Dialogmøte 3 kan avholdes Systematisk forebyggende HMS-arbeid Tilrettelegging og bedriftsinterne tiltak Vurderes for yrkesrettet attføring eller rehabilitering Dialog 27

28 Tillitsvalgte sin rolle ved sykefraværsoppfølging
Bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet Gi råd og veiledning til arbeidstaker Bistå i dialogen med arbeidsgiver Kan delta i dialogmøter om arbeidstaker ønsker det Jfr ”Lovendringer 1.mars 2007; Tettere oppfølging av sykmeldte”

29 Tilrettelegging Arbeidsgiver skal tilrettelegge
Arbeidsmiljøloven § 4-6. Tilretteleggingsplikt Arbeidstaker må medvirke § 2-3. Medvirkningsplikt Skal understøtte bruk av gradert sykemelding

30 Arbeidsgivers ansvar og plikter
Ta initiativ til, og bidra positivt til dialog og samarbeid med arbeidstakerne Kontinuerlig jobbe med helse, miljø og sikkerhet. Fremme helse og forebygge sykdom på arbeidsplassen. Etablere og følge rutiner for oppfølging av sykemeldte Utarbeide individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne Legge til rette for å kunne rekruttere og beholde eldre arbeidstakere (Se AML § 4.6)

31 Arbeidstakers ansvar og plikter
Bidra positivt til dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i eller komme tilbake i arbeid Melde fra til nærmeste leder om fravær og forventet fraværslengde Levere egenmelding eller sykmelding Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen Være aktivt med i å lage en oppfølgingsplan (Se AML § 2-3, medvirkningsplikt) Gjennom sin kommunikasjon, holdning og atferd bidra til å skape en inkluderende arbeidsplass. Være åpen for mulige tiltak for å være i – eller komme tilbake i arbeid Opplyse om fravær kan skyldes forhold på arbeidsplassen Bidra positivt til dialog om egen funksjonsevne - og oppfølgingsplan

32 Hva betyr det å være en IA-virksomhet
Rettigheter Egen rådgiver Tilretteleggingstilskudd Tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten Bruk av egenmelding Tilgang til kurs

33 Hva betyr det å være en IA-virksomhet
Plikter Aktivt IA-arbeid HMS-arbeid med konkrete mål og handlingsplaner Minimum 2 IA-møter med ledelse og tillitsvalgte i året Åpen for å ta imot arbeidskraft til utprøving Sanksjoner Reglene om sanksjoner overfor alle aktører skal gjennomgås og styrkes

34 Arbeidsgivers medfinansiering
Partene er enige om at en endring i medfinansiering vil styrke arbeidsgivers oppfølging av langtidssykemeldte og medvirke til at hovedregelen blir gradert sykmelding Partene vil komme tilbake til dette i inneværende år Dagens ordning videreføres med mindre partene blir enige om noe annet i avtaleperioden

35 Fremdrift 1. januar 2011 verktøy for tilrettelegging
opplegg for opplæring av lege/sykmelder systematisk tilbakemelding til lege 1. juli 2011 endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven veileder for lege/sykmelder Aktiv sykmelding avvikles

36 Et godt resultat krever…
Et sterkt lederengasjement Systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten At man tar utgangspunkt i virksomhetenes utfordringer og setter egne mål som støtter opp om de nasjonale målene

37 Kurstilbud og rådgivning
IA-håndboka Kurskatalog

38 Arrangement i samarbeid med andre
Rekrutteringskonferanse i samarbeid med M&R fylkeskommune Temadag om hørsel fredag , Rica seilet Molde: 2 parallelle kurstilbud: Personlig kommunikasjon med hørselshemmede og Nærkommunikasjon Nettverksmøter i samarbeid med KS og NHO


Laste ned ppt "PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google