Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN

2 Side 2 Nav Arbeidslivssenter Møre og Romsdal  Fylkesdekkende ressurs og kompetansesenter  23 rådgivere fordelt i Ålesund, Kristiansund og Molde  Samarbeider med Nav-kontorene i alle kommunene

3 Side 3 IA-virksomhetene får en ”egen” kontaktperson i NAV arbeidslivssenter Kontaktpersonen skal i dialog med ledere og tillitsvalgte i virksomheten, aktivt støtte opp under virksomhetenes egen innsats for å utvikle mer inkluderende arbeidsplasser, herunder virksomhetenes arbeid for å forebygge sykefravær og overgang til trygdeytelser. Kontaktpersonen skal også bidra til at relevante økonomiske virkemidler utløses og ta initiativ til gode felles tiltak og aktiviteter overfor de aktuelle etater og samarbeidsparter som kan bistå virksomhetene i dette arbeidet.

4 Side 4 Hva handler IA – arbeidet om?  Dagens mediebilde sentrerer rundt økonomiske insentiver, karensdager, legenes sykemeldingspraksis, sviktende arbeidsmoral, dalende ansvarsfølelse, kvinners trippelarbeid, graviditeter, sårbare perioder i menns liv (unge gutter og menn i alderen 40 – 50 år), nedgangstider med mer  Liten interesse for hva som skjer på arbeidsplassen og betydningen av dette?

5 Side 5 ”Opphetet debatt om høgt sjukefravær blant ansatte i Molde kommune” Romsdals Budstikke 26.04.2010  Trond Brunvoll (H) hevdet det var mer enn nok bemanning på pleie og omsorg.  Vi er kjent med at andre kommuner har gjort spennende forsøk med å forsterke bemanningen i sjukeheimer. Våre gode naboer i nord har gode resultater med dette. Sjukefraværet er redusert så mye at det også er god økonomi, hevdet Sæther. Han la fram forslag om at det skulle legges fram en sak om ulike tiltak, herunder styrket grunnbemanning og fjerning av uønsket deltid for å få ned sjukefraværet, slik at det kan legges til grunn ved utarbeidelse av budsjettet for 2011.

6 Side 6 IA-AVTALEN OG TILLITSVALGTE SIN ROLLE  8 år med IA-avtale. Hva har skjedd?  Ny IA-avtale fra 01.03.2010 til 31.12.2013. Hva vil vi med den?

7 Side 7 Konklusjon delmål 1: Redusere sykefraværet ”IA-arbeid bidrar til å redusere sykefraværet.” ”Særlig for virksomheter i privat sektor har vi estimert en robust negativ effekt på legemeldt sykefravær av IA-avtalen.” – ”I Norsk Industri sine 2000 medlemsbedrifter har fraværet sunket med 20 %. Det sparer industribedriftene for 600 millioner kroner i året. Derfor kaller vi IA-avtalen en suksess”. Stein Lier-Hansen - adm. direktør, Norsk Industri

8 Side 8 Sykefraværet øker…igjen? Målsetning i IA-avtalen: 5,6 % Kilde: SSB

9 Side 9 Konklusjon delmål 2: Rekruttere personer med redusert funksjonsevne Det er virksomhetenes hovedansvar å ivareta personer i virksomheten som har eller får redusert funksjonsevne, mens det er myndighetenes hovedansvar å ivareta personer utenfor virksomheten. ”Fagbevegelsen og arbeidstakerorganisasjonene kan oppleves som lite solidarisk med de som er utenfor arbeidslivet”.

10 Side 10 Innenfor eller utenfor? Antall personer innenfor og i utkanten av arbeidsstyrken Uføretrygd: 346.000 Rehabiliteringspenger: 55.000 Sykmeldte: 175.000 Arbeidsledige: 80.000 Sosialstønad: 55.000 ++++ I arbeidsstyrken: ca 2,5 mill. I utkanten av arbeidsstyrken: ca 700 000

11 Side 11 Konklusjon delmål 3: Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen Det nasjonale målet er nådd – 6 måneders økning for personer > 50 år

12 Side 12 Endring i aldersstrukturen 4,5 3,7 2,5 I 1950 var det 7 yrkesaktive per pensjonist. I 2050 vil det være 2,5 yrkesaktive per pensjonist.

13 Side 13 Hva med fremtiden… Vi kan mangle 38000 årsverk i 2030 ” Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget nye beregninger for fremtidig personellbehov i helse- og omsorgssektoren. Tilsvarende beregninger ble gjort i 2005, og de nye tallene forsterker de trendene som ble avdekket da. Dersom beregningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) slår til, vil det samlet sett være et underskudd på helsepersonell på opp mot 38 000 årsverk i 2030. For enkelte grupper av helsepersonell ser det ut til å bli et stort underskudd, mens det for andre grupper vil være et overskudd av personell. Det samlede underskuddet på personell vil særlig øke etter 2020”. Helsedirektoratet (nettside, 23.03.09)

14 Side 14 Bakgrunn - Inkluderende arbeidsliv (IA)  Samarbeid mellom partene i arbeidslivet  Flere går ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger  Norge trenger arbeidskraft  Vi er en ”frisk” befolkning med høyt sykefravær  IA-arbeid virker!

15 Den nye avtalen

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18 Samme medisin – sterkere dose  Større vekt på aktivitet fremfor passivitet  Større vekt på nærvær fremfor fravær  Tidligere og tettere oppfølging

19 Side 19  Kan dette føre til at ansatte opplever et nærværspress?  Hvordan kan dere som tillitsvalgte bidra til å unngå negative konsekvenser og utilsiktede effekter av IA- avtalen?

20 Side 20 Hva er det overordnede målet i IA-avtalen? Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Arbeidsmiljølovens formål (§1.1) er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet..

21 Side 21 Målene i IA-avtalen videreføres Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet med 20 pst. i forhold til nivået 2. kvartal 2001 = 5,6% Delmål 2 Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Delmål 3 Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år). Fra 64 år til 64,5 år.

22 Side 22 Å være en IA-virksomhet betyr at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser. Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet. Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement, langsiktighet i tenkningen og systematisk samarbeid over lengre tid. Hva betyr det å være en IA virksomhet Arbeidsgiverne og arbeidstakernes forpliktelser på virksomhetsnivå

23 Side 23 Gode rutiner - HMS i praksis

24 Side 24 HMS/ IA-arbeidet forutsetter langsiktighet, og at arbeidsgiver sørger for at linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet. Det må være bred medvirkning fra de ansatte med partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet. ”Virksomheten skal minst to ganger årlig ha møter med ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet er eneste tema på dagsorden” (IA-avtalen)

25 Side 25 ”Det må være bred medvirkning fra de ansatte med partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet” På hvilken måte ivaretas dette der du er HTV?

26 Side 26 Tidligere innsats – stoppunkter fremskyndes  4 uker : Oppfølgingsplan  8 uker: Dialogmøte 1  Sykmelder skal delta i dialogmøte  Aktiv rolle for bedriftshelsetjenesten

27 Side 27 Tettere oppfølging – AML / FTL 01.03.2007 Tidlig innsats - endringer fra 01.07.2011 Egen- melding 1-8 dager 6 uker (4 uker) Kopi til behandler 8 uker Aktivitets -plikt 12 uker (8 uker) Også ved gradert sykmelding BHT og behandler skal delta 6 måneder Bedriftens tilrettelegging og arbeidsrettede tiltak skal være tema 1 år Dialogmøte 3 kan avholdes Dialogmøte 2 NAV Vurderes for yrkesrettet attføring eller rehabilitering Ny vurdering NAV Systematisk forebyggende HMS-arbeid Oppfølgings- plan Arbeidsgiver Dialogmøte 1 Arbeidsgiver Tilrettelegging og bedriftsinterne tiltak Dialog

28 Side 28 Tillitsvalgte sin rolle ved sykefraværsoppfølging  Bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet  Gi råd og veiledning til arbeidstaker  Bistå i dialogen med arbeidsgiver  Kan delta i dialogmøter om arbeidstaker ønsker det Jfr ”Lovendringer 1.mars 2007; Tettere oppfølging av sykmeldte”

29 Side 29 Tilrettelegging  Arbeidsgiver skal tilrettelegge – Arbeidsmiljøloven – § 4-6. Tilretteleggingsplikt  Arbeidstaker må medvirke – Arbeidsmiljøloven – § 2-3. Medvirkningsplikt  Skal understøtte bruk av gradert sykemelding

30 Side 30 Arbeidsgivers ansvar og plikter  Ta initiativ til, og bidra positivt til dialog og samarbeid med arbeidstakerne  Kontinuerlig jobbe med helse, miljø og sikkerhet. Fremme helse og forebygge sykdom på arbeidsplassen.  Etablere og følge rutiner for oppfølging av sykemeldte  Utarbeide individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte  Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne  Legge til rette for å kunne rekruttere og beholde eldre arbeidstakere  (Se AML § 4.6)

31 Side 31 Arbeidstakers ansvar og plikter  Bidra positivt til dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i eller komme tilbake i arbeid  Melde fra til nærmeste leder om fravær og forventet fraværslengde  Levere egenmelding eller sykmelding  Opplyse om fraværet er relatert til arbeidssituasjonen  Være aktivt med i å lage en oppfølgingsplan  (Se AML § 2-3, medvirkningsplikt)

32 Side 32 Hva betyr det å være en IA-virksomhet Rettigheter  Egen rådgiver  Tilretteleggingstilskudd  Tilskudd til bruk av bedriftshelsetjenesten  Bruk av egenmelding  Tilgang til kurs

33 Side 33 Plikter  Aktivt IA-arbeid  HMS-arbeid med konkrete mål og handlingsplaner  Minimum 2 IA-møter med ledelse og tillitsvalgte i året  Åpen for å ta imot arbeidskraft til utprøving Sanksjoner  Reglene om sanksjoner overfor alle aktører skal gjennomgås og styrkes Hva betyr det å være en IA-virksomhet

34 Side 34 Arbeidsgivers medfinansiering  Partene er enige om at en endring i medfinansiering vil styrke arbeidsgivers oppfølging av langtidssykemeldte og medvirke til at hovedregelen blir gradert sykmelding  Partene vil komme tilbake til dette i inneværende år  Dagens ordning videreføres med mindre partene blir enige om noe annet i avtaleperioden

35 Side 35 Fremdrift 1. januar 2011 verktøy for tilrettelegging opplegg for opplæring av lege/sykmelder systematisk tilbakemelding til lege 1. juli 2011 endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven veileder for lege/sykmelder Aktiv sykmelding avvikles

36 Side 36 Et godt resultat krever…  Et sterkt lederengasjement  Systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten  At man tar utgangspunkt i virksomhetenes utfordringer og setter egne mål som støtter opp om de nasjonale målene

37 Side 37 Kurstilbud og rådgivning  IA-håndboka http://www.nav.no/Lokalt/M%C3%B8re+og+Romsdal/Tema/ 805373100.cms http://www.nav.no/Lokalt/M%C3%B8re+og+Romsdal/Tema/ 805373100.cms  Kurskatalog http://www.nav.no/kurs/kursliste?kursomrade=521&fylke= MORE_OG_ROMSDAL

38 Side 38 Arrangement i samarbeid med andre  Rekrutteringskonferanse i samarbeid med M&R fylkeskommune 09.11.2010  Temadag om hørsel fredag 24.09.2010, Rica seilet Molde: 2 parallelle kurstilbud: Personlig kommunikasjon med hørselshemmede og Nærkommunikasjon Nettverksmøter i samarbeid med KS og NHO


Laste ned ppt "PARTENE I ARBEIDSLIVET OG MYNDIGHETENE EIER IA-AVTALEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google