Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profil og omdømme Modul 2 Profilbygging Mål for denne modulen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profil og omdømme Modul 2 Profilbygging Mål for denne modulen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Profil og omdømme Modul 2 Profilbygging Mål for denne modulen:
- Ha et bevisst forhold til betydningen av organisasjonens profil og hvordan man kan gå frem for å forme denne Modulen vil inneholde en oppgave deltakerne skal gjennomføre. Vi skal starte med å gjennomgå vår definisjon av begrepene omdømme, profil og kommunikasjon og, og hvordan disse forholder seg til hverandre. Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

2 Omdømme Omdømme: Hvordan en studentforening oppfattes av sine omgivelser og sine brukere Alle studentforeninger har et omdømme Defineres eksternt Omdømme definisjon: Nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier) som oppstår når en person blir eksponert for en organisasjon (gjennom tanker, ord, bilder eller mennesker). I næringslivet brukes også begrepet ”merkevare” , som også kan gjelde omdømmet til konkrete produkter. Nesten uansett størrelse eller foreningsalder frembringer foreningen en eller flere assosiasjoner, og vil alltid eksistere for enhver forening. Obs: Omdømme kan ”arves” fra beslektede organisasjoner og miljøer. For en forening som er ukjent er dette nesten alltid utgangspunktet for dens omdømme. Jo færre og mer konkrete assosiasjoner, jo enklere er det for studenten å ”plassere” og forholde seg til foreningens drift. Dette vil lette kommunikasjonen mellom foreningen og studenten, og bør derfor etterstrebes. Defineres eksternt: Man kan påvirke studentenes assosiasjoner overfor foreningen gjennom kommunikasjonsarbeidet, men det er ikke foreningen selv som eier dens omdømme. Spør deltakerne: - Hva kjennetegner et godt omdømme? Noter gjerne stikkord på tavla - Er det negativt med for mange positive assosiasjoner? - Er det bedre å være kjent for noe bra og dårlig, enn å ikke ha noe omdømme i det hele tatt (være ukjent)? Det finnes ikke noen fasit på disse spørsmålene, men som en tommelfingerregel vil et “riktig” omdømme innebære at holdningen til organisasjonen blant interesserte utenforstående samsvarer med profilen som organisasjonen ønsker å kommunisere. Dette skal vi gå nærmere inn på videre. Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

3 Profil Oppsummerer foreningens hensikt og formål
Er knyttet til dens verdier og identitet Skal definere foreningen som unik Defineres internt Foreningens profil er en oppsummering av dens formål, identitet og aktivitet. Profilen er en beskrivelse som skiller en organisasjon fra sine konkurrenter. I næringslivet beskrives dette også som en organisasjons varemerke. Defineres internt: Foreningen har selv fullstendig kontroll til å definere dens profil. Det kan være forskjell på den eksisterende profilen til en forening, og ønsket profil. Denne modulen handler om hva en slik profil består av, og hvordan man kan gå frem for å bygge en slik profil. Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

4 Kommunikasjon Foreningens kommunikasjonsarbeid bør sikte på å formidle organisasjonens profil for å påvirke dens omdømme Kommunikasjon som går ut på å formidle foreningens profil kalles også for ”profilering”. ”Profilering” kan likevel være litt snevert og misvisende som uttrykk; i ordboka referer dette begrepet til ”å gi noe en bestemt profil p- et politisk parti / p- seg mot noe(n) i f eks forretningsdrift, utforming: sikte seg inn mot noe(n)” Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

5 ? Profilbygging Kommunikasjon Omdømme Profilbygging Nå-profil Formål
Verdier Identitet Profilbygging Ønsket profil Formål Verdier Identitet ? Kommunikasjon Det finnes svært mange navn og begreper på de temaene vi snakker om i dette kurset, og i forskjellige sammenhenger kan de har ulik betydning. Denne oversikten klargjør hva vi mener med de begrepene som brukes. Profil – Hvem er vi? Profilbygging – aktiviteten med å endre redefinere og endre organisasjonens profil – både i ord og handling! Obs: Foreningen har ikke nødvendigvis endret seg og sin profil selv om man har definert en ny profil, handling må følge ordene. Kommunikasjon Aktiviteter som bidrar til formidling av foreningens profil Omdømme ”Resultatet” av foreningens kommunikasjonsarbeid Se tidligere definisjon: Nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier) som oppstår når en person blir eksponert for en organisasjon Omdømme Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

6 Øvelse: Din forening Skriv tre ord som identifiserer din forening
Skriv deretter tre ord som identifiserer sidemannens forening Øvelse: Denne øvelsen fungerer best om det er to deltakere fra hver av foreningene representert. Er det ikke det, så kan det være en idé at alle skriver tre ord om en av foreningene representert eller å bruke UiO eller SiO. Hensikten med øvelsen er å vise det sprik i omdømme og profil enhver forening opplever. Ta en gjennomgang av hva noen av deltakerne har skrevet ned, og poengter eventuelle forskjeller mellom medlemmer fra samme forening. Si til deltagerne: Hver for dere skal dere skrive ned de tre første ordene man kommer på når man tenker på sin forening. Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

7 God profil og kommunikasjonsplattform
En god profil utgjør en god kommunikasjonsplattform Er verken dyrt eller veldig krevende Samler organisasjonen og gjør den mer veldreven En tydelig profil vil lette kommunikasjonsarbeidet Å bygge en solid profil og etablere denne eksternt gjennom markedsføring og PR kan være veldig dyrt, men det trenger ikke være det. Store bedrifter kan betale store summer for slikt, men for studentforeninger kan svært mye gjøres uten penger. Arbeidet bør starte med å etablere en god profil. En god og klar profil forenkler foreningsdriften. Interne og eksterne vil forstå handlinger, planer og valg i mye større grad enn med en løs og dårlig profil. For å kunne utarbeide en hensiktsmessig profil er man kanskje nødt til å definere foreningens eksistensgrunnlag. Dette for å heve medlemmenes bevissthet rundt foreningen og for å bedre kunne avgjøre hva slags profil som er mest tjenelig. For å gjennomføre en definisjon av organisasjonen profil, bør man inkludere aktive medlemmer i foreningen. Tiltak kan være: Gjennomgang og diskusjon i styret og på årsmøte Egen workshop med medlemmer – hvem er vi? Utkast på ”høring” på e-post eller lignende. Logokonkurranser m.m Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

8 SWOT analysen Metodikk som kan gi et godt grunnlag for profilbygging
En effektiv måte å identifisere styrker og svakheter ved foreningen Dette vil gjøre det mulig å analysere frem muligheter og trusler din forening kan gå i møte Utformes ved hjelp av en brainstorming Kan brukes på mange måter Utviklet ved Harvard Business School i USA SWOT analysen er en veldig effektiv måte å identifisere styrker og svakheter ved din egen forening, og for senere å anslå muligheter og trusler foreningen kan stå ovenfor. Gir et overordnet bilde av hvor organisasjonen står, og kan fungere godt som et innledende grunnlag for å bygge en profil for foreningen. SWOT står for: strengths, weaknesses, opportunities og threats. Opphavsmannen for SWOT analysen er Kenneth Andrews, og metoden stammer fra 1960-årene og miljøet rundt strategistudiene ved Harvard Business School i USA. Hensikten med analysen er å fokusere driften inn på områder hvor foreningen er sterk og hvor de beste mulighetene ligger, samtidig som man er prøver å redusere sine svakheter og er bevisst sine trusler. Gjennom en enkel SWOT analyse og en etterfølgende brainstorming rundt en del nødvendige problemstillinger, vil foreningen din ha et godt utgangspunkt for videre drift. Denne teknikken kan være nyttig å bruke for å arbeide med foreningens profil. Den er ypperlig for å sette i gang en diskusjon blant en gruppe, og for å ta noen valg med hensyn til hvordan man skal vinkle foreningens profil. Dette kan gjøre det påfølgende PR- og markedsføringsarbeidet mye enklere. Spør deltakerne: Er det noen som har benyttet en swot-analyse? I sin egen forening? Be dem dele erfaringer i så fall. Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

9 SWOT – Eksempel fra en forening
Styrker: Engasjerte medlemmer Sentrale lokaler Gode arrangementer Svakheter: Få medlemmer Slitte og uegnede lokaler Muligheter: Flere besøkende Bedre samarbeidet med andre foreninger Trusler: Dårlig rekruttering Dårlig kontinuitet Her et eksempel på hvordan et resultat fra en swot-analyse kan se ut. For å kunne ta disse resultatene videre i profilbygging, kan man begynne med å ta utgangspunkt i organisasjonens styrker og muligheter: Eksempel: ”Vi er en engasjert forening som leverer gode arrangementer” Deretter kan organisasjonen jobbe med tiltak for å forbedre seg på svake områder, og deretter bygge disse elementene inn i profilen. Eksempel, foreningen bestemmer seg for å bruke muligheten til samarbeide med andre foreninger for å øke deltakelse og rekruttering: ”Vi er en engasjert forening som leverer de største og beste arrangementene i samarbeid med andre studentforeninger”. Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

10 Profilstruktur En virksomhetsidé Tre kjerneverdier Slagord/motto
Hvorfor i all verden finnes vi? En idé som i form av en visjon uttrykker en innstilling til den virkelighet foreningen eksisterer i. En visjon som inspirerer og ligger til grunn for alle handlingene foreningen foretar seg. Tre kjerneverdier Tre enkeltord som definerer foreningens sentrale verdier. Disse skal være enkle for foreningens medlemmer å huske, og enkle for eksterne å forstå. Slagord/motto En kort setning eller et ord som på en snedig, lettfattelig og intelligent måte definerer foreningens virke eller hensikt. Dette er et forslag til en forenklet kommunikasjonsplattform. En kommunikasjonsplattform er et verktøy som i korte trekk definerer og spesifiserer en organisasjons egenart og identitet. UiO brukte nylig ,- på å etablere en slik. Disse tre punktene bør eksistere i hver eneste studentforening. Dette for å forenkle medlemmers og eksternes utfordring når det gjelder å feste en identitet til foreningen. Til sammen kan de utgjøre foreningens organisasjonsprofil. En strategi for å komme til kjernen av innholdet i en organisasjons profil kan være å spørre seg: Hva er det andre kan oppfatte om oss eller andre foreninger som likner på oss, men som vi IKKE ønsker å være? Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

11 Oppgave: Profilbygging
Gå sammen to og to Virksomhetside Studio er studentfestivalen i Oslo og er et underutvalg av Det Norske Studentersamfund. Studio har som hensikt å…. Tre kjerneverdier Slagord/motto Her bør man jobbe på store ark som kan brukes i presentasjonen etterpå. Øvelse: Gå i grupper og jobb fram disse tre profildokumentene for STUDiO, Studentfestivalen i Oslo. Skriv på et ark som STUDiO kan få etterpå. Hva bør STUDiO være? Denne øvelsen bør dere ta tilbake og gjennomføre sammen med deres egen forening! Resultatet kan for eksempel publiseres på nettsidene under ”hvem er vi?” Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2

12 Profildokumenter Profildokumenter synliggjør og skaper bevissthet omkring foreningens profil internt og eksternt Det kan lages et individuelt profildokument for egne aktiviteter i foreningen Organisasjonsprofil Arrangementsprofil Grafisk profil De tre profildokumentene vil være spesielt nyttige for studentforeninger som har hyppige utskiftninger, da de sørger for kontinuitet og forhindrer tilfeldigheter. Målet er å gi et konsistent uttrykk for foreningen. Organisasjonsprofil: Dette er et dokument som med ord beskriver foreningens verdier, identitet og aktivitet, slik man ønsker at denne skal oppfattes både internt og eksternt. Dokumentet kan inneholde slagord og tekst som nærmest kan brukes direkte på plakater og på nettsider, eller mer retningsgivende visjoner og lignende som man kan forme konkrete budskap ut i fra. Eks: På plakaten står det kanskje ”Oslos beste konsertscene”, mens i profildokumentet står kanskje noe om mangfold, sjanger, formål og liknende. Den behøver ikke bestå av mer enn 1 A4 side. Dokumentet kan typisk bli skapt og diskutert i styret eller på foreningsmøter, og presenteres og diskuteres videre på årsmøte og liknende. En strategi for å komme til kjernen av innholdet i en organisasjons profil kan være å spørre seg: Hva er det andre kan oppfatte om oss eller andre foreninger som likner på oss, men som vi IKKE ønsker å være? Arrangementsprofil: Mange foreninger har enkelte store arrangement, og for disse kan det være nyttig å etablere egen arrangementsprofil for hvert konsept eller arrangementstype man har.. Dette gjør det mye enklere for en ny arrangørgruppe å kunne bygge videre på arbeidet fra forrige året. Grafisk profil:  En grafisk profil kan være alt fra valg av en bestemt font, en logo eller bestemte farger på plakaten. Kurset om Grafisk arbeid tar for seg mer av dette i detalj. Tips: Kjøp en font! Det koster bare ca ,- Felles for alle profildokumenter er at de har som formål å kommunisere et konsistent uttrykk og identitet som organisasjonen ønsker å formidle eksternt over tid! Spørsmål? Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 2


Laste ned ppt "Profil og omdømme Modul 2 Profilbygging Mål for denne modulen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google