Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføring og pressearbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføring og pressearbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføring og pressearbeid
Modul 2 Markedsføringsplan Kunnskapsmål Kjenne elementene som inngår i en markedsføringsplan, og være i stand til å sette opp en slik for egen forening Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

2 Markedsføringen Hva er markedsføring for dere? Hva gjør dere?
Hvordan forbereder dere markedsføringen? Suksesshistorier Katastrofehistorier Vi vil starte med å samle og snakke rundt deres erfaringer med markedsføringsarbeid. Dette er ment som en plenumsdiskusjon hvor kursleder ivaretar en diskusjon rundt temaet. Kursleder kan notere stikkord på tavla. Spørsmål til plenumsdiskusjon: ·        Hva er markedsføring for dere? ·        Hva gjør dere? ·        Hvordan forbereder og organiserer dere markedsføringen? ·        Suksesshistorier ·        Katastrofehistorier Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

3 Plandokument 1. Tittel 2. Mål 3. Produkt 4. Pris 5. Ressurser
6. Suksessfaktorer 7. Hva trenger man? 8. Målgruppe 9. Budskap 10. Kanaler Påpek eventuelle likheter mellom dette og de momenter som kom opp under diskusjonen. En markedsføringsplan kan og bør settes opp foran foreningens kommunikasjonsoppgaver. Man kan lage en overordnet plan for et helt semester/år, eller etablere en plan for hver ”kommunikasjonsoppgave”, for eksempel foran et stort arrangement. Dette er ikke krevende, og er et fint redskap å bruke for å få i gang idémyldring og engasjement i foreningen, i tillegg til at det sikrer bedre kvalitet og færre ubehagelig overraskelser i kommunikasjonsarbeidet. Her er et lite forslag til et plandokument. Det viktigste med et slik dokument er at man er bevisst alle de mål man har satt seg, og alle de utfordringene man må hanskes med for å oppnå dette. De viktigste punktene er målgruppe, budskap og kanaler, og dette skal vi snakke mest om. Tittel Mål - angi retning og resultat - høye men oppnåelige - presise (tall/tid – gjør det mer forpliktende) - evt. bruke delmål for å oppnå hovedmål Eksempel: Hovedmål: Rekruttere 30 nye medlemmer i løpet av semesteret Delmål: 10 nye medlemmer i løpet i løpet av kvelden. Delmål: 60 % solgte billetter tre dager før festen. Produkt Hva er det foreningen skal ”selge”? Hvordan kan det presenteres på best mulig måte? Hvis arrangementet skal skille seg ut er det nødvendig at det er gjennomført, bruk gjerne spesielle virkemidler til akkurat dette arrangementet. Pris Hvordan kan din forening bruke pris til å oppnå målene som er satt? Nåværende ressurser Hvilke ressurser besitter foreningen per i dag i forhold til arrangementet/aktiviteten? Hvilke midler har vi til rådighet til markedsføringen? Her går man gjennom arbeidskapasitet, økonomiske midler, utstyr osv. Ved å få en oversikt er det lettere å fordele arbeidsoppgaver, samt at det viser hva man har til rådighet av kapasitet og midler. Eks: 2500 i budsjett til markedsføring 2 personer til å lage materiell/innhold 4 til å være med å distribuere materiell Kritiske suksessfaktorer Hva er det absolutt viktigste for at arrangementet skal kunne gjennomføres? Eksempler: - Det nødvendige utstyret - Alle søknader må være sendt og rettigheter må være bekreftet Hva trenger man? Se på de kritiske suksessfaktorene, og sammenlign med det foreningen allerede har tilgjengelig. Hva mangler? Her setter man opp en liste over det som må ordnes og skaffes. -Tilgang til dataprogrammer for å lage markedsføringsmateriale De tre neste punktene går vi gjennom individuelt Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

4 Målgruppe Den gruppen foreningen velger å henvende seg til
Legger føringer på valg av: budskap og utforming av reklame distribusjon og kanal Målgruppe(r) er den/de gruppen(e) man velger å henvende seg til ved markedsføring av varer eller tjenester. Å velge målgruppe gjør det lettere å skulle bestemme hvordan markedsføringen skal forgå. Valg av budskap og utforming av reklamen, distribusjon og kanal(er) vil bli mer hensiktsmessig hvis man er bevisst at målet er den/de valgte målgruppen(e). Det finnes ingen standardisert inndeling av et marked. Man kan velge målgruppe ut fra en mengde kriterier og inndelinger. Det blir opp til hver forening å selv definere disse. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

5 Valg av målgruppe Målgruppen må kunne identifiseres
Målgruppen må være tilgjengelig Må være av en viss størrelse Antall og størrelse må passe med ressurser Eksempler: Deltakere til arrangement Aktive medlemmer ”Sovende” medlemmer Førsteårsstudenter Samarbeidspartnere etc Det finnes imidlertid enkelte klare forutsetninger for en anvendbar målgruppe: ·        målgruppen må kunne identifiseres ·        målgruppen må være tilgjengelig ·        målgruppen må være av en viss størrelse av hensyn til lønnsomhetspotensialet ·        målgruppens antall og størrelse må også passe med foreningens ressurser For studentforeninger vil verdioppfatning, livsstil, interesse og atferd være noe man kan velge målgruppe ut i fra. Studenter er en gruppe som på mange måter er like, men også innenfor denne gruppen kan man dele opp i mer nøyaktige beskrivelser. Hvilke fag man tar, interesser utenfor faget, alder, bosted osv. Videre har man referansegrupper. Det er en gruppe man kan være medlem av eller stå utenfor og kanskje ønske å være medlem av. Nye studenter vil kanskje ha en referansegruppe de ønsker å være en del av og søker seg til denne gruppen, viktig å tenke på hvordan man vil ”fremstå” ved semesterstart når mange nye studenter skal ta et valg om de vil være med i en forening. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

6 Oversikt over målgruppen
Hvem? Hvorfor? Hvor er de? Hvordan nå dem? Hvem? Hvilke(n) målgruppe vil man fokusere markedsføringen på? Er det alltid de(n) samme målgruppen(e) man forholder seg til? Beskriv målgruppen din, da er det lettere å nå den/dem. F.eks. Nye studenter, alder ca 20-25, begge kjønn, de fleste har ikke studert før, ikke så godt kjent på Blindern, + ”gode gamle” Hvorfor? Hvorfor akkurat denne/disse målgruppen(e)? F.eks. Nye studenter fordi det er rekrutteringsfest, gode gamle fordi de kan ”påvirke” og holde liv i festen og vise de nye ”vei” inn i foreningen. Hvor er de? Er målgruppen(e) stort sett samlet på samme sted? F.eks. Forelesningene, fadderordningen, og campus. Hvordan nå dem? Må vi bruke flere kanaler? Er det spesiell type budskap vi vet funger på akkurat denne/disse gruppen(e)? Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

7 Felles persepsjonsområde
Budskap Budskapet må nå frem Avsender Mottaker For at foreningene skal oppnå de mål de setter seg med hensyn til målgruppen må de sørge for at budskapet deres når frem. Forskjellige målgrupper kan tolke ett og samme budskap forskjellig. For at et budskap skal være effektivt, er det derfor viktig å vite mest mulig om målgruppen. Budskapet er også mer overbevisende hvis kilden oppfattes som troverdig. Mottakeren må stole på at foreningen holder det de lover. Persepsjonsområde er et viktig begrep i kodingsprosessen. Mottakeren må ha mulighet til å forstå hva som sies og foreningene må sørge for at budskapet oppfattes slik du/dere tenker. Sender og mottaker må dermed ha sammenfallende persepsjonsområder om kommunikasjonen skal kunne oppstå. Eksempelvis må man ikke bruke faglige termer eller fremmedord som bare enkelte deler av samfunnet kan forstå, med mindre man bare ønsker å tiltrekke seg akkurat disse menneskene. F.eks. databutikkansatte sliter ofte med dette. Eller tenåringen som snakker med bestemor om World for Warcraft. Det er ikke noen vits å gjøre noen vitenskap ut av dette for en studentforening, men ha det i mente når dere jobber med profileringen. Noen råd å ta med: Lav terskel: Ikke forvent at mottaker kommer til å gjøre en stor innsats for å nærme seg dere Dette betyr at kommunikasjonen fra foreningen må ta utgangspunkt i mottakerens forståelse Bruk et språk og en form som egner seg for mottakeren Eksempel SIO Undervannsrugby: For å kommunisere effektivt må foreningen forklare hva idretten går ut på først, før mottaker er klar for å ta imot neste budskap. Felles persepsjonsområde Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

8 Øvelse: Hvilke kanaler har vi?
Jobb to og to sammen i fem minutter og skriv ned alle markedsføringskanaler dere kommer på. Gruppearbeid: Jobb to og to sammen i fem minutter og skriv ned alle markedsføringskanaler dere kommer på. Vær så kreative som overhode mulig. Her finnes ingen begrensninger. Prøv å ikke bruke mye tid på etablerte kanaler blant studentforeninger. Kan vi komme på noe nytt? Gjennomgang av gruppearbeid: Etter gruppearbeidet skriver kursleder opp kanalene på tavla. Hensikten er å samle kompetansen fra alle foreningene og se om vi finner noen nye kanaler som ikke er representert i kurset. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

9 Markedsføringskanaler
Plakater Flyers Program Stunts Nettside Sosiale medier E- post Annonsen Banner Jungeltelegrafen Medieomtaler Plakater: Billige, kort levetid, krever arbeidskapasitet til å henge opp, god distribusjonsplan, 2 – 3 sekunder oppmerksomhet, selektiv informasjon. Flyers: Billig, kan inneholde mer informasjon enn plakaten, forsiden er viktig, har bare oppmerksomheten til en person, distribusjon. Program: Større plass til detaljer, kan vare over lengre tid, påminnere om arrangementet, forandringer. Stunts: Effektiv kommunikasjon, kan nå mange i målgruppen på en gang, gratis, kun fantasien som begrenser. Nettside: Faste brukere kan holdes oppdatert, billig og enkelt, brukere og potensielle brukere kan selv bestemme når informasjonen skal innhentes. Perfekt å kombinere med andre medier: kortfattede buskap på plakater, utdypende informasjon på nett. Sosiale medier: Enorme muligheter til å spre blest og informasjon om aktiviteter i foreningen, og til å holde på et nettverk! Se neste slide E-post: En type direkte reklame, legg ut e-post lister ved arrangementer og på hjemmeside, faste brukere kan holdes oppdatert, billig og enkelt, kan skreddersy informasjon til utvalgte grupper. Annonser: Innholdet er litt lik plakaten, koster mer, men krever ikke store arbeidsressurser og distribusjonsplan. Ved gjentagende annonsering, kan man få gunstige avtaler, samme plass og likt utseende. Banner: Kan plasseres på strategiske steder. Liten plass til tekst –vær kritisk. Kan gjøres billig. Jungeltelegrafen: Effektiv metode. Gratis. Begynner internt! Medieomtaler/artikler: Forhåndomtale og omtale om arrangementet. Må ha nyhetsverdi. Den omvendte pyramiden”. Kontakt journalisten på forhånd. Være ærlig. Dette skal vi gå igjennom i neste modul. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

10 Målgruppe og kanal Valg av målgruppe styrer valg av kanal
Medlemmer Potensielle Passive Aktive Jungeltelegrafen E-post Diskusjonsforum Nettsider Sosiale medier Valg av målgruppe avgjør mye i forhold til hvilke kanaler man bør velge for kommunikasjon. I sliden vises noen eksempler på hvilke kanaler som kan passe til de ulike målgruppene. De foreslåtte kanalene velges basert på egenskaper ved målgruppen: Aktive medlemmer: - Er allerede godt informert om foreningens aktivitet - Behøver ikke motta informasjon på dyrt reklamemateriell Avhengig av å motta informasjon hyppig og umiddelbart for å holde engasjementet oppe Er selv aktive med å bidra til å forme og spre informasjon Passive medlemmer: Bør ”masseres” med informasjon for å ikke glemme av foreningen Informasjonen bør oppsøke dem, ikke omvendt Er potensielt aktive med å bidra til å spre informasjon Potensielle medlemmer: Vet mindre om foreningen fra før Har ikke tid til annet enn kortfattede buskap Informasjonen må befinne seg der de beveger seg Må ”fristes” til å vite mer Nyhetsbrev Sosiale medier Hand-outs Plakater Banner Flyers Medieomtaler Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

11 Sosiale medier Gir store muligheter for å: Spre informasjon
”Jonas skal på verdens kuleste fest på Betong på lørdag. Bli med! [link]” Bygge nettverk Fan sider, grupper, events, Twitter-kontoer Få tilbakemelding Blogger, twitter-kommentarer Skape engasjement Obs! Sosiale medier er i stadig utvikling Sosiale medier kan være en suveren kanal for studentforeninger. Nøkkelen er å få så mange mennesker i foreningen som mulig til å være aktive og skape blest på sosiale medier. Spre informasjon: Statusoppdateringer, twitter-kommentarer, blogger og lignende kan spre masse informasjon. Det beste er at andre kan fortsette å spre informasjon videre for deg. Bygge nettverk: Grupper, fan-sider, events o.l bygger nettverk av mennesker man effektivt kan nå ut til. Få tilbakemelding: Skape engasjement: Sosiale medier er i stadig utvikling: slik det fungerer i dag fungerer kanskje ikke i morgen. Bruk dem og finn ut hva som funker: Får dere kommentarer på twitter-innlegg? Har du fått færre eller flere venner siden du begynte å spamme dem med events for foreningen din? Er fan-side bedre enn hjemmeside? Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

12 Oppgave: Sosiale medier
Hvordan kan din forening bruke sosiale medier mest effektivt? Gå i grupper på 3. Skriv ned punkter som besvarer spørsmålet 5 minutter Gjennomfør denne oppgaven i diskusjonsgrupper. Målet er å komme opp med konkrete eksempler på hvordan man kan bruke sosiale medier. Eks: ”Alle i styret oppfordres til å skrive om arrangementet i sin status” ”En person får ansvar for å skrive en blog som andre kan lenke til” Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

13 Kvalitetssikring Sender Mottaker Medium Feedback Intendert budskap
Tolket budskap Tilslutt: når markedsføringsplanen er skapt, bør man gjennomgå alle ledd av planen og unngå feilkilder. Pilene i denne klassiske modellen viser stegene i enhver form for kommunikasjon. For hvert element finnes det en mulig feilkilde. Derfor bør man stille seg spørsmålene beskrevet i sliden og sørge for å kvalitetssikre alle ledd i ”verdikjeden”. Riktig avsender? - Bli for eksempel enige om hvem i organisasjonen som uttaler seg til pressen - Ikke la den kjedeligste foreleseren få annonsere den kommende festen… Riktig budskap? Er vi sikre på at vi kommuniserer det vi ønsker? Er det noe som kommuniseres mellom linjene? Riktig media? Har vi valgt en effektiv kanal hvor vi treffer målgruppen best? Hva er alternativene? Rom for misforståelser? Sett deg inn i mottakerens sted – finnes det andre tolkninger av det man forsøker å si? Riktig målgruppe? - Når vi ut til de vi virkelig ønsker, eller går vi for dem som er lettest å nå? Tips: Ikke undervurder direkte kontakt! Ved direkte personlig kontakt er sender og medium det samme (personen som snakker), og dette er en av grunnene til slik kommunikasjon er den kvalitativt beste (reduserer feilkilder). I tillegg kan man motta feedback umiddelbart ved å tolke reaksjonen til mottaker og deretter kunne korrigere og følge opp uklarheter. Riktig avsender? Riktig format/media? Riktig målgruppe? Riktig form og budskap? Er det rom for misforståelser? Studentliv - Kurs i Profil og Omdømme - Modul 1

14 Eksempel 1 – Studentteateret og SVFF
Studentteateret og SVFF går sammen om å sette opp Hamlet som gateteater foran Eilert Sundts hus. Teateroppsetningen vil være eksperimentell og ta i bruk arkitektur og landskapsarkitekturen i oppsetning. Teateroppsetningen vil bruke tilskuere som statister. SVFF står for bardrift. Målgruppe, budskap og medier? Bruk dette eksempelet for å få i gang tankevirksomheten og kreativiteten til deltakerne. NB, la øvelsen gå muntlig og fort, det kommer en større oppgave senere. Nå skal vi forestille oss at vi skal lage et markedføringsplan for denne aktiviteten. Spør deltakerne: Hvilken målgruppe skal vi velge? Få med deltakerne til å velge ut en målgruppe, for eksempel førsteårsstudenter på SV Hvilket buskap skal vi gå ut med? Gjenta samme øvelse, ta gjerne utgangspunkt i teksten i beskrivelsen (Bli med på eksperimentelt teater hvor du er skuespiller!) Hvilke medier bør vi bruke? Eks: Hand-outs og flyers på forelesningssal, plakater i lobby Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

15 Eksempel 2 - BokCaféen BokCaféen ved Studentersamfundet ønsker å starte en 50-tallsaften hver tirsdag. Dette skal være en temaaften hvor musikk, interiør og klesstil skal være inspirert av 50-tallet i amerikansk populærkultur. BokCaféen har et veldig beskjedent markedsføringsbudsjett. Arrangementet er alkoholfritt Målgruppe, budskap og medier? Gjenta samme øvelsen med dette eksempelet Spør deltakerne: Hvilken målgruppe skal vi velge? Hvilket buskap skal vi gå ut med? Hvilke medier bør vi bruke? Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2

16 Oppgave – Din forening Deltakere fra samme forening går sammen for denne oppgaven Velg en aktivitet eller situasjon fra deres forening som skal markedsføres Lag en markedsføringsplan: Velg målgruppe Lag budskap Plukk ut tre markedsføringskanaler dere ønsker å bruke 10 minutter Deltakere som er alene fra sin forening grupperes to og to med andre som er alene fra sin forening La dem bruke 10 minutter på arbeidet. Gjør en oppsummering etterpå og trekk frem resultatene fra 2-3 av foreningene tilstede (hold på så lenge det er tid igjen før pause). Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 2


Laste ned ppt "Markedsføring og pressearbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google