Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi 2012  ? En innledning til strategidiskusjon i klubben.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi 2012  ? En innledning til strategidiskusjon i klubben."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Strategi 2012  ? En innledning til strategidiskusjon i klubben

3 Program 16. 12. 2012 - Presentasjon av strategimodell - Hva er vår visjon? - Hva er vår forretningsidé? - Hva skal vår overordnede målsetting være ? produkt/tjeneste, marked, konkurrenter, organisering, bedriftskultur, konkurranse fortrin - Hvilke kritiske suksessfaktorer har vi for å nå vår visjon og vårt overordnede mål - Opplisting av kritiske suksessfaktorer (organisering, personell, utstyr, kompetanse etc., etc.) - SWOT—analyse for klubben - sterke og svake sider - trusler og muligheter - Prioritering av de viktigste oppgavene - Hvordan skal framdriften være.

4 Strategimodell Visjon Overordnet mål Hovedstrategier Mål 1 Delmål 1 Handlingsplaner Delmål 2 Handlingsplaner Mål 2Mål 3Mål 4 Forretningsidé Kritiske suksessfaktorer

5 Normal prosessflyt l Analyse av dagens situasjon –Visjon, forretningside, mål, produkter/tjenester, marked, konkurrenter, kompetanse, ressurser, samarbeid, organisering, økonomi, bedriftskultur, konkurransefortrinn, sterke og svake sider. l Vurdering av morgendagens situasjon –Utviklingstrender, markedsforhold, produkter og tjenester, teknologi, konkurrenter, muligheter og trusler l Utviklingsønsker – visjon og mål –Hovedstrategier med strategiske delmål og tiltak. Hvordan skal vi på best mulig måte nå vårt overordnede mål.

6 Mål med prosessen l Tankesmie, og en gjennomgang av alle vesentlige forhold ved klubben l Løfte blikket fremover slik at vi er med i, eller helst foran, utviklingen l Prosessen skal gi positive assosiasjoner for fremtida l Prosessen skal gi den enkelte en forståelse og realitetsorientering om klubbens muligheter og trusler.

7 Kort historisk tilbakeblikk Stjørdal Rotary klubb har charterdato 14.06.1961 og var derved 50 år i 2011. Nåværende president er den 50 ende i rekken. Klubbens medlemstall har i de senere årene vært relativt stabilt på rundt 50.

8 Økonomi – Stjørdal Rotary Klubb

9

10

11 Produkter. Hva er klubbens produkter? - Vårt nettverk? - Våre klubbmøter og foredrag? - Våre prosjekter? - Vårt sosiale samvær? - Våre medlemmers kompetanse - Vår kultur og våre holdninger - ?? l Har vi produkter som av ” kundene” oppfattes som lik " alle andre " produkter, eller har vi profilerte produkter med unike egenskaper som skiller seg fra konkurrentene og gjør oss attraktive?

12 Kunder. Hvem ønsker vi som klubbens ”kunder”(medlemmer)? - Aldersgruppering? - Kjønn - Bakgrunn? - Utdanning/yrke - ?????

13 Leverandører. Hvem er klubbens ”leverandører”? - Eksterne foredragsholdere - Samarbeidspartnere (andre klubber/organisasjoner) - Hele Rotarys nettverk - Næringslivet og det offentlige - ?????

14 Markeder. Hvor er markedene for klubben? l Markedsområdene (geografisk) - Stjørdal kommune - Meråker kommune? - Selbu kommune?

15 Konkurenter. Hvem er våre konkurrenter? • Andre ”liknende”klubber –Lions –Odd Fellow • Andre veldedige organisasjoner –Røde Kors –? • Idrettslag • Kor og musikkforeninger/korps • Osv.

16 Verdier og etiske retningslinjer l VERDIER En verdi i denne sammenheng er en holdning/kjennetegn/eller noe annet som skal prege klubben uansett og i alle situasjoner. En verdi er den basis og det fundament klubben skal ha sitt utspring fra og bygge videre på. (Noen eksempler på verdier: åpenhet, folkelighet, romslighet, ærlighet, ryddighet etc.) l 4-Spørsmålsprøven l Yrkeskodeks for rotarianere

17 B edriftskultur. Hva er klubbens bedriftskultur? l Bedriftskultur kan defineres som det settet av felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene er i kontakt med hverandre eller omgivelsene. l Innføringen av en bestemt bedriftskultur skjer i disse to etappene: l Først defineres hva slags kultur som skal gjelde. l Deretter påvirkes medlemmene til å akseptere kulturen gjennom bruken av ”markedsføringsvirkemidler”. l En tett bedriftskultur kjennetegnes ved at all i klubben drar i samme retning

18 SWOT – Analyse - Styrke - Svakheter - Muligheter - Trusler

19 Sterke sider l Vi har en klubb med høy og allsidig kompetanse? l Vi har tilfredsstillende økonomi? l Vi har en ryddig organisering l Uformelt miljø? l ?

20 Svake sider l Vi har en klubb med for høy gjennomsnittsalder l Vi har for få kvinner i klubben l ?

21 Muligheter l Vi har et stort potensial for nye medlemmer (folkerikt geografisk marked) l Vi har et varierende næringsliv med stor aktivitet l Vi har medlemmer med rik erfaring og store nettverk l ?

22 Trusler l Fare for å miste nye, yngre medlemmer etter kort tid l Klubben har ingen ”prosess” for utvikling av nye produkter l Alderssammensetningen l Vi oppfattes som en”lukket”klubb? l ?

23 Definisjoner l Visjon: et mentalt bilde av framtiden, høyere mål og mening l Forretningsidé : konkret definisjon i klubben, hvem ”kundene” er og hva produktene/tjenestene er

24 Ny ”spenstig" visjon utformes ( hva er Stjørdal Rotary Klubbs visjon? ) l En god visjon er et drømmesyn, et ønsket fremtidsbilde av klubben. Visjonens viktigste oppgave er å sette fokus, engasjere medlemmene og skape en felles ambisjon, noe som drar oss i én og samme retning. Hvor står vi i dag, og hvor ønsker vi å gå? l Stjørdal Rotary Klubbs visjon??

25 Forretningside l Forretningsideen Det viktigste ved en god forretningsidé er at den er tydelig, retningsgivende og at den fokuserer på muligheter og konkurransefortrinn. Samtidig skal den skape forståelse for formålet med klubben ved å understreke: l Hvilke behov som skal dekkes, l Hva klubben skal tilby, l Hvem man skal rette tilbudet mot, l Og hvordan ”inntektene” fremkommer. l Stjørdal Rotary’s forretningsidé: ??? … er å tilfredsstille våre medlemmers behov for ……..

26 Overordnet målsetting Hva er klubbens overordnede mål? Stjørdal Rotary’s overordnede målsetting for perioden 2012 t.o.m. 2015 er ….

27 Diverse momenter/stikkord for diskusjon l Er det interesse for å kjøre en strategiprosess i klubben? (Dette vil kreve flere arbeidsgrupper og møter for å formulere visjon, forretningside, hovedmål hovedstrategier osv.) l Er i så fall den gjennomgåtte skissen en fornuftig måte å gjøre det på? l Hvilken tidshorisont er aktuell? l Hvordan komme i gang?


Laste ned ppt "Strategi 2012  ? En innledning til strategidiskusjon i klubben."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google