Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal jeg snakke om •Bakgrunn NAKU •Hovedoppgaver •Prosjekter •Kommende prosjekter •NAKU trenger referansegruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal jeg snakke om •Bakgrunn NAKU •Hovedoppgaver •Prosjekter •Kommende prosjekter •NAKU trenger referansegruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva skal jeg snakke om •Bakgrunn NAKU •Hovedoppgaver •Prosjekter •Kommende prosjekter •NAKU trenger referansegruppe

3 Bakgrunnen for NAKU •Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning er, på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, etablert som en selvstendig enhet ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. •Bakgrunnen for og forslaget om opprettelsen av kompetansemiljøet finnes i St.meld.nr. 40 (2002-2003) "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer". •Meldingen inneholder et eget kapittel om reformen for utviklingshemmede gjennomført fra 1991, og det pekes på noen av de særlige utfordringene man fortsatt står overfor i oppgaven med å sikre gode levekår for utviklingshemmede.

4 Her nevnes at 1.Det er en stor utfordring å bedre rekrutteringen og kompetansen hos de som yter tjenester til utviklingshemmede i kommunene. 2.Det er viktig å nå fram til planleggere og tjenesteytere i kommunene med kunnskapen om hvordan levekårene og tjenestene kan bedres. 3.Det må skapes et godt tjenestetilbud til utviklingshemmede med psykiske lidelser og/eller alvorlige adferdsavvik. 4.Kommunene må ivareta behovet for brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester, også for personer med utviklingshemning. 5.Vi står også overfor utfordringer knyttet til utviklingshemmedes sosiale liv og nettverk. 6.Det må skapes en mer aktiv og variert fritid. 7.Det må sikres at utviklingshemmede som har forutsetninger for det, får delta i det ordinære arbeidsliv.

5 Hovedoppgaver •Kompetansemiljøets hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede •Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte •Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet. TITTEL PÅ PRESENTASJON

6 Kunnskapsbanken 1.Et virkemiddel i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning sitt mål om å; skape en nasjonal oversikt over tilgjengelig kunnskap om tjenester og levekår for utviklingshemmede, 2.Tjene som et nasjonalt rådgivende organ overfor sentrale myndigheter, 3.Tjene som veiviser for fagpersoner og personer med utviklingshemning, deres pårørende som har behov for råd og veiledning i forhold til nye tilnærminger og ny kunnskap, 4.Vise hvordan nye tilnærminger og ny kunnskap kan tas i bruk.

7 Kunnskapsbanken •Oppvekst og utdanning v/ professor Jan Tøssebro og fagmiljøet ved NTNU •Familie og venner ??? •Hjem og miljø v/ 1.amanuensis Helge Folkestad og fagmiljøet ved Høgskolen i Bergen •Helse og omsorg v/ avdelingsoverlege Geirmund Skeie ved habiliteringstjenesten for voksenseksjonen i Hedmark og Ressurssenter for omstilling i kommunene ved ?? •Arbeid og aktivitet v/ forsker Terje Olsen og fagmiljøet ved Nordlandsforskning og Høgskolen i Bodø •Kultur og fritid v/ stipendiat Ellen Saur og fagmiljøet ved Høgskolen i Nord- Trøndelag •Ved behov; professor Stephen von Tetzhner og jurist Per Harald Pettersen

8 Referansegruppe NAKU trenger referansegrupper fra tre kommuner, by og land

9 Arbeidsmiljø Prosjektleder Reidar Sandnes og prosjektrådgiver Jan Christian Grønning •Tema; arbeidsmiljø, brukermedvirkning og selvbestemmelse •Konstituere prosjektgruppe bestående av ”kjendiser” •Metodeutvikling

10 Helseoppfølging Høsten 2006 ga Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) oppdraget med å etablere en relativ konsensus om hva som er de særlige utfordringene for å ivareta helseoppfølging av personer med utviklingshemming. •Innhente og vurdere eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap som belyser spørsmålet om helseoppfølging av personer med utviklingshemming. •Gjennomføre samtaler og intervjuer med fagpersoner med kunnskap om de utfordringene og løsningene man i dag har innenfor helsetjenestetilbudet til utviklingshemmede. •Arrangere en dialogkonferanse mellom representanter fra miljøer som har ansvar eller oppgaver knyttet til helseoppfølging av personer med utviklingshemning, brukerorganisasjonene mfl., for å drøfte noen av de sentrale problemstillingene som er identifisert gjennom intervjuene og drøftingene med miljøene og fra nasjonal og internasjonal forskning.

11 Kanskje ikke overraskende resultat NAKU utarbeider rapport i disse dager, stikkord i forslag til tiltak; •Livsstil sykdommer – særlig ved lett utviklingshemming •Faste helsekontroller •Kvalifisering og ansvarliggjøring av nærpersonene •Individuell plan •Spesialisthelsetjenesten

12 Nasjonalt fagnettverk - psykiatri •Nasjonalt fagnettverk i psykiatri og utviklingshemming •NAKU står som søker til direktoratet •Pådrivere i prosessen har vært fagpersoner i ulike miljø •Uavklart om tildeling av midler


Laste ned ppt "Hva skal jeg snakke om •Bakgrunn NAKU •Hovedoppgaver •Prosjekter •Kommende prosjekter •NAKU trenger referansegruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google