Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring på arbeidsplassen. 2 Hovedmodellen Vg1 Opplæring Arbeid 4 år 2 år i skole 2 års læretid i bedrift Vg2 Fag/svenneprøve.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring på arbeidsplassen. 2 Hovedmodellen Vg1 Opplæring Arbeid 4 år 2 år i skole 2 års læretid i bedrift Vg2 Fag/svenneprøve."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring på arbeidsplassen

2 2 Hovedmodellen Vg1 Opplæring Arbeid 4 år 2 år i skole 2 års læretid i bedrift Vg2 Fag/svenneprøve

3 3 Veier i videregående opplæring Studieforberedende opplæring Yrkesopplæring Vg1 skoleVg2 skoleVg3 skole Vitnemål gjennomført Videre- gående skole Vitnemål gjennomført Videre- gående skole Vg1 skole Vg2 skole Vg3 skole Studieforberedende påbygging teori Læretid i bedrift Yrkes- kompetanse Fag- eller svenne- prøve Yrkes- kompetanse Fag- eller svenne- prøve 1234

4 Videregående opplæring i Norge – Sentrale aktører Staten: Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Fylkesmannen Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og Faglige råd Fylkeskommunen Videregående skole Lærebedrifter Yrkesopplæringsnemnda

5 Samfunnskontrakten •Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent fra utgangen av 2011 og fram til 2015. Det er den forpliktende målsettingen når KD, sammen med alle arbeidsgiver– og arbeidstakerorganisasjone ne, skrev under en egen samfunnskontrakt for å skaffe plass til flere lærlinger 14. april 2012 5 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og fornyingsminister Rigmor Aaserud sammen med avtalepartnerne.

6 Hovedmål Partenes overordnede mål er å sikre en bedre rekruttering til yrkesopplæringen. Gjennom at flere gjennomfører utdanningen sikrer man at arbeidslivets behov dekkes. Det at flere fullfører en utdanning gir et trygt ståsted i arbeidslivet og et godt grunnlag for senere samfunnsdeltakelse. Samfunnskontraktens overordnete mål er å forplikte myndigheter og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og framskaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det.

7 Resultatmål Det er store forskjeller i ulike bransjer, sektorer og yrker. Partene må selv vurdere konkret måloppnåelse innenfor egne sektorer, bransjer og fag. Partene vil samlet søke å nå følgende målsetninger innen utgangen av 2015: •Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. I 2015 i forhold til nivået ved utgangen av 2011. •Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev. •Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev.

8 Statlige tiltak Kunnskapsdepartementet skal videreføre et tett samarbeid med partene i arbeidslivet om fag- og yrkesopplæringen. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal trekkes inn før alle sentrale beslutninger som berører dette. Gjennom løpende dialog med de berørte skal departementet vurdere behov for justeringer som sikrer kvalitet og relevans i fag- og yrkesopplæringen.

9 Fylkeskommunene Fylkeskommunene har som skoleeier for videregående opplæring ansvar for oppfyllelse av unge og voksnes rett til videregående opplæring. De skal også sørge for en dimensjonering av tilbudet innen videregående opplæring, som balanserer samfunnets behov for kompetanse mot elevers rettigheter, slik det er nedfelt i nasjonalt lovverk. Fylkeskommunene har et lokalt overordnet ansvar for kvalitet i yrkesfagopplæringen, slik at elevene får den kompetansen som er beskrevet i læreplaner og forskrifter. (….)

10 Partene i arbeidslivet Innsatsen fra partene i arbeidslivet har stor betydning for antall læreplasser. Det er allerede etablert ulike samarbeidsarenaer for å skaffe flere læreplasser og høyne fagopplæringens status. Partene vil i fellesskap vurdere hvordan målsettingene fra samfunnskontrakten kan følges opp i videre prosesser mellom partene. (…)

11 Antall nye kontrakter

12 Fag-/svennebrev - voksne

13 Oppdragsbrev Følge opp samfunnskontrakten for flere læreplasser til utgangen av 2015. •Utføre sekretariatsansvar for samfunnskontrakten. Med virkning fra 1. mars. •Utvikle indikatorsystem for oppfølging av kontrakten. •Prøve ut alternativer på Vg3 nivå for de som ikke får læreplass. Frist for oppstart er skoleåret 2013/2014. •Prøve ut vekslingsmodeller som alternativer til 2+2 modellen. Frist for oppstart er skoleåret 2013/2014 •Videreføre hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen. •Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og svennebrev

14 Utprøvinger, skolestart 2013-14 •Veksling •Forsterket Vg3 i skole •Videreføring av hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen

15 Voksne •Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og svennebrev •Frist for å levere oversikt over tiltak og plan for gjennomføring, 1.september 2013

16 Meld. St. 20 – På rett vei •Kap 6 Relevans og fleksibilitet i videregående opplæring •Kap 6.6 Samarbeid i fag- og yrkesopplæringen - samfunnskontakten

17 Nordisk-LPA, Norges prosjektplan •Den norske innsatsen i prosjektet skal knyttes til arbeidet med å realisere målene i Samfunnskontrakten gjennom å:  innhente informasjon og erfaringer fra de andre nordiske landene knyttet til tiltak som omfattes av arbeidet, med spesiell fokus på vekslingsmodellen, alternativ til Vg3 i skole og hospiteringsordningen. •Den norske innsatsen i prosjektet skal knyttes til de andre nordiske lands målsettinger for læring på arbeidsplassen gjennom å:  dele nasjonale erfaringer og kunnskapsgrunnlag med de andre nordiske landene

18 Nordisk-LPA, Norges prosjektplan •Utdanningsdirektoratet vil være nasjonal koordinator for prosjektet •Norges aktører i prosjektet vil være Troms fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Høyskolen i Oslo og Akershus og Voksenopplæringsforbundet. Disse skal samarbeide tett i gjennomføringen av prosjektet. •Norge, ved den norske koordinatoren, har ansvar for å arrangere neste nordiske møteplass i Oslo 11.-12. mars 2014.


Laste ned ppt "Læring på arbeidsplassen. 2 Hovedmodellen Vg1 Opplæring Arbeid 4 år 2 år i skole 2 års læretid i bedrift Vg2 Fag/svenneprøve."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google