Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold
Helsedirektoratet Temasamling 4 20 mars 2013 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold Om arbeidet hittil og prosessen Irene Sørås Prosjektleder spesialitetsstruktur og -inhold Avdeling sykehustjenester Helsedirektoratet Irene Sørås

2 Mandatet En gjennomgang og vurdering av eventuelle endringer i struktur og innhold i spesialistutdanning av leger Gjennomgangen av spesialistfeltet skal ta opp i seg hovedretningen som ligger til grunn i helse- og omsorgsplan ( ), samhandlingsreformen og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid (2011). Irene Sørås

3 Prosjektets mandat Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet: Bidra i utformingen av en fremtidsrettet spesialitetsstruktur, samt et kvalitativt godt og effektivt spesialiseringsløp. Arbeidet skal resultere i forslag til en spesialitetsstruktur for leger, både hovedspesialiteter og grenspesialiteter som gjenspeiler kommunenes og helseforetakenes faktiske og framtidige oppgaver, og som tar inn i seg nye og endrede kompetansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten og samhandlingsreformen, medisinskfaglig og teknologisk utvikling, samt demografiske endringer. Irene Sørås

4 Formålet med gjennomgangen av spesialitetsstrukturen
En spesialistutdanning som svarer på pasientenes behov En spesialistutdanning som gjenspeiler fremtidens behov for helsetjenester Irene Sørås

5 Spesialitetsstruktur og –innhold
Forslag til en spesialitetsstruktur for leger som gjenspeiler kommunenes og helseforetakenes faktiske og framtidige oppgaver, og som tar inn i seg nye og endrede kompetansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten og medisinskfaglig utvikling Gjennomføringen Vurdering av videreutvikling av læringsmål Vurdering av om det bør innføres kunnskapstesting Vurdere om det bør innføres en resertifisering for alle spesialiteter Vurdering av lengden på spesialiseringsløpet Rolle- og ansvarsfordeling Bistå departementet med tanke på å oppnå en ryddigere rolle- og ansvarsfordeling mellom myndigheter, arbeidsgivere, universitet og Legeforeningen Irene Sørås

6 Opplegget Temasamlinger 1-4: Løsninger/ tiltak Konse-kvenser
Fremtids-bilder Drivere dvs drivkrefter som påvirker behovet for spesialiteter i fremtiden dvs de antatt mest sannsynlige fremtidsbildene dvs konsekvenser for spesialitets-struktur og -innhold dvs tiltak/ detaljering av løsninger Irene Sørås

7 Prosessen Over 100 deltakere her i dag Invitasjon til RHF
Universitetene Legeforeningen KS Spekter Pasientorganisasjoner Sykepleierforbundet Psykologforeningen Over 100 deltakere her i dag

8 Konklusjoner fra temasamling 1-3
Behov for ivaretakelse av breddekompetanse Behov for større innslag av felles kompetanse Fagene har vokst og blitt både større og mer komplekse Behov for ytterligere spissing Konvergens mellom noen fag Raske endringer medfører behov for en fleksibel spesialitetsstruktur Ivaretakelse av behovet for vaktkompetanse Irene Sørås

9 Sammensetningen av arbeidsgruppene
Helsedirektoratets gjennomgang har bred representasjon i arbeidsgruppene: faglig geografisk kjønn alder store og små helseforetak pasientorganisasjoner Legeforeningen Universitetene I alt over 60 deltakere i arbeidsgruppene Irene Sørås

10 Arbeidsgruppe 1 Jeanne Mette Goderstad Gottfried Greve
Øystein Grimstad Per Mathisen Fred Mürer Elisabeth Siebke Gunnar Skavoll Øystein Stubhaug Bjørn Øglænd Cecilia Øien Oddbjørn Øien Tale Norbye Wien (fasilitator), Helsedirektoratet Irene Sørås

11 Arbeidsgruppe 2 Çiğdem Akalin Akkök Petter Brelin Ying Chen
Lars Eikvar Tore Lier Astrid Marthinsen Cecilie Nordstrand Arne Reimers Cecilie Rustad Stein Samstad Arne Stray-Pedersen Torsten Risør Frode Willoch Tale Norbye Wien (fasilitator), Helsedirektoratet Irene Sørås

12 Arbeidsgruppe 3 Michael Bretthauer Odd Helge Gilja Guri Løvik Goll
Edvard Hauff Einar Kristoffersen Morten Mowe Sindre Mellesmo Richard Olaussen Erik Olsen Fredrik Schjesvold Robert Tunestveit Per Olav Vandvik Kristin Ørstavik Stein Evensen (fasilitator), Helsedirektoratet Irene Sørås

13 Arbeidsgruppe 4 Erling Bjordal Bart Baekelandt Ingrid Slørdahl Conradi
Stefan Kutsche Paulina Due-Tønnesen Even Mjøen Liv Einmo Arne Refsum Anne Marie Flovik Birgitte Sterud Erik Haug Gerd Tranø Rune Haaverstad Olaug Villanger Øivind Irtun Halfdan Aas Roar Kloster Stein Øverby Erik Fosse (fasilitator), Helsedirektoratet Irene Sørås

14 Arbeidsgruppe 5 Jostein Dale Thomas Glott Anette Fosse Marit Hermansen
Hans Høvik Henning Mørland Frantz Leonard Nilsen Torleiv Svendsen Torgeir Hoff Skavøy Tore Tysnes Tom Ole Øren Kjell Maartmann-Moe (fasilitator), Helsedirektoratet Irene Sørås

15 Arbeidsgruppe 6 Elisabeth Arntzen Aslak Aslaksen
Paulina Due – Tønnesen Johan C Hellund Frode Willoch Thuy Lu Jørgen Holmboe (fasilitator), Helsedirektoratet Irene Sørås

16 Takk!

17 Tema og problemstillinger i arbeidsgruppene
Hvis det skal være en felles kompetanseplattform («common trunk») for alle spesialiteter, hva bør en slik plattform eventuelt inneholde? Hvis det skal være en faglig felles kompetanseplattform, hvilke spesialiteter kunne tenkes å dele slik plattform, og hva bør den i så fall inneholde? På hvilke områder bør det opprettes nye spesialiteter eller kompetanseområder begrunnet i samfunnet/pasientens behov? Irene Sørås

18 Tema og problemstillinger i arbeidsgruppene
Hvordan kan spesialiseringsløpet forbedres? Bør det utvikles tydeligere læringsmål? Bør det innføres resertifiseringsordning for alle spesialiteter? Bør det innføres en form for kompetansetesting? Irene Sørås

19 Det er utarbeidet referat fra arbeidsgruppenes arbeid, se
spesialistomradet/delprosjekter/ spesialitetsstruktur-og--innhold-leger/Sider/default.aspx

20 Hva mente arbeidsgruppene og hva mener Helsedirektoratet?
Svært mye er det enighet om i arbeidsgruppene Helsedirektoratet er hovedsakelig enig i «syntesen» av arbeidsgruppenes forslag Noen få problemstillinger har direktoratet andre synspunkter på: dette vil fremgå Noen problemstillinger er det dissens om i arbeidsgruppene Noen tema trenger en grundigere vurdering Helsedirektoratet utformer rapport på bakgrunn av arbeidet som skal på intern høring Leverer forslag til overordnet struktur 15 juni Nevne Legeforeningens arbeid: deltatt på hverandres arenaer og har egne møter Irene Sørås

21 Dagens opplegg Resultatet fra arbeidsgruppene legges fram
Diskusjon av problemstillinger direktoratet ønsker tilbakemelding på eller som det er dissens om i arbeidsgruppene Nevne Legeforeningens arbeid: deltatt på hverandres arenaer og har egne møter Irene Sørås


Laste ned ppt "Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google