Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt spesialitetsstruktur og –innhold leger, Oppsummering fra arbeidsgruppene -og hva tenker Helsedirektoratet Hans Petter Aarseth Avdeling sykehustjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt spesialitetsstruktur og –innhold leger, Oppsummering fra arbeidsgruppene -og hva tenker Helsedirektoratet Hans Petter Aarseth Avdeling sykehustjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt spesialitetsstruktur og –innhold leger, Oppsummering fra arbeidsgruppene -og hva tenker Helsedirektoratet Hans Petter Aarseth Avdeling sykehustjenester Helsedirektoratet Temasamling 4 20 mars 2013

2 Bakgrunn og rammebetingelser Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: En spesialistutdanning som gjenspeiler pasientenes og fremtidens behov 20.03.13

3 Premisser Skal være nasjonal spesialistutdanning Skal være i tråd med strukturen i EU 20.03.13

4 Noen sentrale begrepsdefinisjoner (1) Kompetanse: de samlede kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Linda Lai 2004). Med kompetanseplattform mener vi kunnskap, ferdigheter og holdninger som spesialiteter må ha for å praktisere som spesialist. Kompetanseplattform tilsvarer det som på engelsk heter ‘common trunk’ og på svensk ‘gemensam kunnskapsbas’ Med felles faglig kompetanseplattform mener vi kunnskap, erfaringer og ferdigheter som er mer fagspesifikke (eks. innenfor grupper av kirurgiske fag, indremedisinske fag, radiologiske fag etc). 20.03.13

5 Noen sentrale begrepsdefinisjoner (2) Kompetanseområde: Et fagområde som ligger utenfor den spesialiteten man har og som er felles arbeidsområde med én eller flere andre spesialiteter (Helsedirektoratet) Er karakterisert ved at leger med en særlig interesse og kompetanse arbeider innenfor et område som griper inn i tre eller flere spesialiteter (Legeforeningen) 20.03.13

6 Begrepet kompetanseområde Kan være hensiktsmessig i de tilfelle det er behov for å definere en kompetanse som ikke hensiktsmessig kan plasseres i en grunnutdanning eller en godkjent spesialitet Kan være tre forskjellige bruksområder: Profesjonsbasert Tverrfaglig Prosedyrekompetanse 20.03.13

7 Profesjonsbasert kompetanseområde I praksis bare for profesjoner som har godkjente spesialiteter Leger Tannleger Strukturert videreutdanning med spesialitet i bunn Palliativ medisin (er etablert) Allergologi 20.03.13

8 Prosedyrekompetanse Strukturert og kvalitetssikret opplæring innen en prosedyre Kan omfatte både rutineprosedyrer og mer avanserte, terapeutiske prosedyrer Scopier Ultralyd Intervensjoner Åpner for at vi i større grad kan ha jobbglidning 20.03.13

9 Tverrfaglig kompetanseområde Videreutdanning for helsepersonell som arbeider med en definert pasientgruppe Ulik tilleggskompetanse tilpasset grunnutdanning Kan være grunnlag for hvordan oppgaver skal fordeles Kan være et godt grunnlag for å kvalitetssikre samhandling Bedrer interpersonell kommunikasjon Hever kvaliteten på pasientforløpene 26.10.12

10 Oppsummering fra arbeidsgruppene: Innføring av en tredelt spesialistutdanning Del 1: 18 mnd med ett år på sykehus og et halvt år i kommunehelsetjenesten. En felles obligatorisk kompetanseplattform Del 2: 0- 3 år for grupper av spesialiteter tilpasset de enkelte spesialiteter Del 3: 2-4 år for den enkelte hovedspesialitet 20.03.13

11 Del 1: Felles plattform for alle Grunnutdanning – Cand. Med. Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 6 år Del 1: 1 ½ år Del 2: 0 -3 år Del 3: 2-4 ½ år Del 3:Unik for hver spesialitet Forslag til ny grunnstruktur i spesialistutdanningen med kompetanseplattformer - Felles obligatoriske kompetanse- moduler Del 2:Felles plattform for grupper av fag Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 20.03.13

12 Grunnutdanning – Cand. Med. Felles kompetansemoduler gjennom hele løpet - Felles obligatoriske kompetanse- moduler 20.03.13 Kommunikasjon Etikk Systemforståelse Kvalitetsarbeid Lover Forskningsforståelse og kunnskapshåndtering Organisasjon og ledelse Samhandlingskompetanse

13 Del 1: Felles plattform for alle Grunnutdanning – Cand. Med. Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 6 år Del 1: 1 ½ år Del 2: 0 -3 år Del 3: 2-4 ½ år Del 3:Unik for hver spesialitet Del 2:Felles plattform for grupper av fag Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 20.03.13 Spesialistutdanning del 1 – felles kompetanseplattform for alle

14 Spesialistutdanning del 1 – felles kompetanseplattform for alle ½ år kommune- helsetjeneste 1 års sykehus- tjeneste Allmennmedisin Indre- medisin Kirurgi Psykiatri Kunnskapshåndtering Organisasjon og ledelse Kommunikasjon Systemkunnskap Kvalitetsarbeid 20.03.13

15 Oppsummering fra arbeidsgruppene: Spesialistutdanning del 1 Tilsvarer turnusperioden, dvs 18 mnd Felles faglige kompetansemoduler: Allmennmedisin, indremedisin, kirurgi, (psykiatri/rus)? Evt valgfrie moduler som blir tellende i spesialistutdanningens del 2 (dissens) Andre obligatoriske kompetansemoduler: Kommunikasjon, systemforståelse, samhandlingskompetanse, kvalitetsarbeid, lover, forskningsforståelse, kunnskapshåndtering og organisasjon og ledelse 20.03.13

16 Del 1: Felles plattform for alle Grunnutdanning – Cand. Med. Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 6 år Del 1: 1 ½ år Del 2: 0 -3 år Del 3: 2-4 ½ år Del 3:Unik for hver spesialitet Spesialistutdanning del 2 – felles plattform for grupper av fag Del 2:Felles plattform for grupper av fag Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 20.03.13

17 Grunnutdanning – Cand. Med. Felles kompetanse- plattform indremedisin Spesialistutdanning del 2 Felles kompetanse- plattform kirurgi Felles kompetanseplattform for andre fag 20.03.13 Del 2: 0-3 år

18 Oppsummering fra arbeidsgruppene: Spesialistutdanning del 2 Felles obligatorisk kompetanseplattform for grupper av spesialiteter (eller obligatorisk tilleggsutdanning i annen spesialitet): Kirurgi (2 år) Indremedisin (3 år) Bildediagnostikk (3 år)? Barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og rus- og avhengighetsmedisin? Andre spesialiteter: 1 år av felles kompetanseplattform med kirurgi eller indremedisin erstatter tidligere sideutdanning (Helsedirektoratet)? Laboratoriefagene Neurokirurgi Gynekologi Krav om at felles kompetanseplattform skal erverves i enheter som har en generell innretting (tidligere gruppe II-sykehus)? Rekkefølgebestemmelser: del 1, 2 og 3 20.03.13

19 Del 1: Felles plattform for alle Grunnutdanning – Cand. Med. Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 6 år Del 1: 1 ½ år Del 2: 0 -3 år Del 3: 2-4 ½ år Del 3:Unik for hver spesialitet Spesialistutdanning del 3 – unik for hver spesialitet Del 2:Felles plattform for grupper av fag Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 20.03.13

20 Grunnutdanning – Cand. Med. Del 3:Unik for hver spesialitet Del 3: 2-4 ½ år Del 3:Unik for hver spesialitet Spesialistutdanning del 3 – unik for hver spesialitet Del 3:Unik for hver spesialitet 20.03.13

21 Oppsummering fra arbeidsgruppene Spesialistutdanning del 3 Indremedisinske spesialiteter: 2-3 års hovedspesialisering Omgjøring av grenspesialiteter til hovedspesialiteter (dissens). Helsedirektoratet vil tilrå en slik omgjøring «Opprustning» av spesialiteten generell indremedisin, i retning «hospitalist»: egen hovedspesialitet i mottaks- og indremedisin Vaktkompetanse (bakvakt på mellomstort sykehus) må ivaretas av en stor nok del 2 20.03.13

22 Oppsummering fra arbeidsgruppene Spesialistutdanning del 3 Kirurgiske spesialiteter: 2-3 års utdanning Alle kirurgiske grenspesialiteter omgjøres til hovedspesialiteter Generell kirurgi utgår Gastrokirurgi blir vaktbærer for bløtdelskirurgi (tar inn i seg generell kirurgi) 20.03.13

23 Oppsummering fra arbeidsgruppen Spesialistutdanning del 3 Bildediagnostiske fag: Gruppen foreslår å åpne for å etablere nye spesialiteter innen bildediagnostikk, 2 år? Hybriddiagnostikk (nukleærmedisin og radiologi)? Kompetanseområder eller spesialiteter? Må utredes nærmere 20.03.13

24 Oppsummering fra arbeidsgruppene Spesialistutdanning del 3 Allmennmedisin og samfunnsmedisin: 3 ½ - 5 års utdanning Mer kompetanse innen legevaktsmedisin, psykiatri/rus, rehabilitering, minoritetshelse og eldremedisin Styrke kompetanse innen andre områder: sykehjemsmedisin, skolehelsemedisin, helsestasjonsmedisin, fengselsmedisin Noen utdanningskrav flyttes over fra førstegangssertifisering til etterutdanning? 20.03.13

25 Del 1: Felles plattform for alle Grunnutdanning – Cand. Med. Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 6 år Del 1: 1 ½ år Del 2: 0 -3 år Del 3: 2-4 ½ år Del 3:Unik for hver spesialitet Forslag til ny grunnstruktur i spesialistutdanningen med kompetanseplattformer - Felles obligatoriske kompetanse- moduler Del 2:Felles plattform for grupper av fag Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 20.03.13

26 Offentlig godkjenning 20.03.13 Grensen for offentlig godkjenning er en basis spesialistkompetanse og tar ikke mål av seg til å fange all kompetanse innen fagområdet Avhengig av arbeidsoppgaver må det være påbyggingskompetanse Kan være formalisert eller uformalisert

27 «Ny» spesialitet 20.03.13 Opprustning av spesialiteten i indremedisin I retning «hospitalist» 1, dvs med mottaksmedisin og ansvar for pasienten gjennom forløpet 1 Wachter RM and Bell D, Renaissance of hospital generalists BMJ 2012; 344:e652 doi 10.1136/bmj.e652

28 Mange innspill om nye kompetanseområder 20.03.13 Mottaksmedisin Rettsmedisin Sykehjemsmedisin Intervensjonsmedisin Nyfødtintensivmedisin Traumatologi Molekylærmedisin Idrettsmedisin Sakkyndighet Ungdomsmedisin Voksenhabilitering også foreslått som egen spesialitet

29 Spørsmål til diskusjon 20.03.13 Synspunkter på den overordnete strukturen, del 1-3? Fordeler og ulemper ved omgjøring fra gren- til hovedspesialisering? Synspunkter på «opprustning» av generell indremedisin?

30 Del 1: Felles plattform for alle Grunnutdanning – Cand. Med. Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 6 år Del 1: 1 ½ år Del 2: 0 -3 år Del 3: 2-4 ½ år Del 3:Unik for hver spesialitet Forslag til ny grunnstruktur i spesialistutdanningen med kompetanseplattformer - Felles obligatoriske kompetanse- moduler Del 2:Felles plattform for grupper av fag Del 2: Felles plattform for grupper av fag Del 3:Unik for hver spesialitet 20.03.13


Laste ned ppt "Prosjekt spesialitetsstruktur og –innhold leger, Oppsummering fra arbeidsgruppene -og hva tenker Helsedirektoratet Hans Petter Aarseth Avdeling sykehustjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google