Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Side 1 Status - Konsekvensutredning Helgelandssykehuset HF 28.11 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Side 1 Status - Konsekvensutredning Helgelandssykehuset HF 28.11 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Side 1 Status - Konsekvensutredning Helgelandssykehuset HF 28.11 2013

2 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Bakgrunn for konsekvensutredningen

3 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Eksterne føringer som påvirker og gjør det nødvendig – for Helgelandssykehuset HF å ta strategiske valg fram mot 2025 •Samhandlingsreformen og dens langsiktige konsekvenser •Struktur og bygningsmasse •Rekruttering fagpersonell •Fagutvikling – robuste fagmiljø •Nye nasjonale føringer akutt medisin (ute på høring)

4 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Mandatet fra Helse Nord RHF

5 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Mandat • Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvensutrede hvordan helseforetaket vil påvirkes av de eksterne endringene som gjør seg gjeldende nå og fremover. Arbeidet må gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig utvikling og struktur av Helgelandssykehuset i tråd med: – Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester lokalisert til Helgeland – Demografisk og epidemiologisk utvikling – Faglig og teknologisk utvikling – Samhandling med primærhelsetjenesten – Samhandling med de andre helseforetakene i Helse Nord – Helse Nord RHF’s strategi om mest mulig behandling nært der pasienten bor – Endringer i pasientrollen med særlig fokus på økt brukermedvirkning.

6 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Mandat •Utredningen bør utrede og beskrive minimum 3 ulike alternative modeller for organisering av spesialisthelsetjenester som ivaretar overnevnte kriterier: –Fremskrive nåværende modell –Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt ”sengesykehus” –Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende sykehuslokalisasjoner og bygger et nytt sykehus •Utredningen må ha høyt fokus mot hvordan man bygger gode, solide fagmiljø i de neste 10-15 årene. Det må være et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, tillitsvalgte og vernetjenesten. •Helgelandssykehuset HF organiserer selv utredningen, og det ønskes at prosjektet skal ferdigstilles innen 1. mai 2014.

7 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Konsekvensutredning i tråd med Helsedirektoratets veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

8 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF B4B4 B1B1 B4B4 Byggefasen Byggefasen Detalj- prosj ByggingBygging Ibruk- takelse IdéfaseIdéfaseKonseptfaseKonseptfaseForprosjektForprosjekt B1: Prosjektstart Ja/Nei? B2: Prosjektet «liv laga»? B3: Prosjektet akseptert? KSK TidligfaseTidligfase B4: Endelig godkjenning UtviklingsplanUtviklingsplan Hovedoversikt

9 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Innhold • Utviklingsplan – B1 Tidligfasegrunnlag • Idéfasen – B2 – Mål – Innhold – Beslutning • Konseptfasen – B3 – Mål – Innhold – KSK – Beslutning • Forprosjektfasen – B4 – Mål – Innhold – Beslutning

10 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Hva er en utviklingsplan? •En overordnet plan for helseforetaket •Består av to delplaner: 1. En virksomhetsmessig utviklingsplan (utviklingsplan for virksomheten) 2. En bygningsmessig utviklingsplan (utviklingsplan for bygningsmassen). 10

11 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Status 11

12 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Anbudsprosess avklart •Anbudsfrist 6 september •Endelig tildeling 21. september •Kontraktsmøte 22. oktober 12

13 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Styringsgruppen • Adm. dir. Per Martin Knutsen • Med. dir. Fred Mürer • Enhets. dir. Thomas Skonseng • Enhets. dir. Venche Abel • Enhets. dir. Knut Gullesen • Samhandlingssjef – (stilling utlyst) • Enhets dir. Pre- hospitale tjenester og pasientreiser (stilling utlyst) • Tor Arne Haug Helse Nord RHF • Rådmann i Rana Robert Pettersen • Rådmann i Vefsn Magne Pettersen • Kommuneoverlege Kirsten Toft (delegert av rådmann i Alstahaug) • Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen • Per Arne Reinertsen Dnlf. • May Edel Lund, NSF • Elsa Enge, Fagforbundet • Tor – Magnus Molund • Ernly Eriksen Observatører: • Lederne for de tre hovedarbeidsgruppene 13

14 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Milepælsplan 14

15 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Hospitalitet AS •Kort presentasjon 15

16 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Foreslåtte endringer - Akuttmedisin 16

17 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Hvordan vektlegger vi følt trygghet når antall kreftpasienter og pleietrengende øker? Profesjoner, pasientforeninger og andre interessenter med ulik opplevelse av hvor følt og faktisk trygghet er mest truet Følt trygghet i helsetjenesten

18 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Fremtidens legespesialister. En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og - innhold. Rapport fra Helsedirektoratet • Rapporten utgjør et svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å foreta en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og – innhold. • Gjennomgangen av spesialitetsstruktur for leger som skal gjenspeile framtidige behov for spesialistkompetanse hos leger. Gjennomgangen skal videre ta opp i seg hovedretningen som ligger til grunn i Samhandlingsreformen og ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid • Det er iverksatt en omfattende konsekvens- utredning for å belyse konsekvensene for pasientene og ulike interessenter, RHF’ene, HF’ene, universitetene. Videre skal arbeidslivets parter og andre bringes inn i prosessen. • Høring planlagt i 2014 Side 18

19 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Et pr sentrale problemstillinger •Økt breddekompetanse, men samtidig forslag om at de indremedisinske og kirurgiske grenspesialitetene skal bli egne spesialiteter. Dette kan føre til ytterligere spesialisering i sykehusene. •Ny spesialitet i generell mottaks-og indremedisin, og spesialiteten i mage- tarmkirurgi (gastroenterologisk kirurgi) skal ”overta” for generell kirurgi. •Krav om mer fremskutt kompetanse i akuttmottak (Der det er turnuslege eller uerfaren lege i spesialisering i fremskutt vakt, bør det alltid være en lege med 2-3 års erfaring (vaktkomptetent) tilgjengelig - sitat fra rapporten) •Ulike scenarier diskuteres, og sykehusenheten i Mo i Rana er et av flere sykehus som brukes som modell, men liten tvil om at kravet vil være at leger med høyere kompetanse skal bruke mer av sin tid i fremskutt vakt. •Vurdering så langt er at forslag til endringene passer best for store sykehus, mens små og mellomstore sykehus får betydelige utfordringer. Side 19

20 Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Mulige konsekvenser Kirurgisk avdeling Mo i Rana •I dag: 4 spesialister, 5 LIS leger (2 i generell kirurgi og 3 i ortopedi), 5-6 turnusleger (delvis felles vaktordning med medisinsk avdeling) •Hvis ny spesialiststruktur, (foreløpig vurdering): –Spesialist eller vaktkompetent LIS-lege i tilstedevakt vil kreve 9-10 leger med slik kompetanse, altså min. en dobling av spesialister. I tillegg spesialiststillinger for dekning av nødvendige oppgaver på dagtid. –Mer fremskutt vakt, men ikke tilstedevakt om natten, vil medføre nesten det samme behovet. •Prinsipielt samme problemstilling på medisinsk avdeling, men usikkert hvilken status mottaks- og generell indremedisin vil få i forhold til nye hovedspesialiteter. •Endringene i legers spesialitetsstruktur kan medføre et økt behov for legespesialister, og utfordringene vil være størst for de små sykehusene. Side 20


Laste ned ppt "Administrerende direktør - Helgelandssykehuset HF Side 1 Status - Konsekvensutredning Helgelandssykehuset HF 28.11 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google